Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 267

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 2 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35a ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie trybu i warunków ustalania zdolności fizycznej i psychicznej policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1189) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) w ust. 1:

- po pkt 2b dodaje się pkt 2c w brzmieniu:

"2c) kierownika komórki organizacyjnej bezpośrednio podległej Komendantowi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - w przypadku badań zarządzanych przez Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości,",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) kierownika komórki organizacyjnej właściwej w sprawach kadr odpowiednio Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendy wojewódzkiej lub Komendy Stołecznej Policji - w przypadku badań lub testu zarządzanych w stosunku do osoby uprawnionej do złożenia wniosku, o której mowa w pkt 1-2c",

b) w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) wskazanie potrzeby przeprowadzenia badania przez komórkę innej jednostki organizacyjnej Policji właściwą do przeprowadzania badań;";

2) w § 7 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) badanie psychologiczne - komórki organizacyjne właściwe do spraw badań psychologicznych w Komendzie Głównej Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości oraz komendach wojewódzkich i Komendzie Stołecznej Policji, z zastrzeżeniem że badania mogą przeprowadzać osoby, które posiadają uprawnienie do wykonywania zawodu psychologa;";

3) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli po wierszu oznaczonym lp. 3 dodaje się wiersz oznaczony lp. 3a w brzmieniu:

3a

Komórki organizacyjne Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Tak

Tak

Nie

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Dziennik Ustaw