Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 271

USTAWA

z dnia 27 stycznia 2022 r.

o zmianie ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera

Tekst pierwotny

Art. 1. [Ustawa o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera]

W ustawie z dnia 9 maja 2018 r. o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (Dz. U. z 2019 r. poz. 1783) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 67 dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2-5 w brzmieniu:

"2. Administracyjne kary pieniężne, o których mowa w art. 64 oraz art. 66, nakłada, w drodze decyzji, także komendant oddziału Straży Granicznej w przypadku przekazania mu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zawiadomienia, o którym mowa w art. 18 ust. 4.

3. Od decyzji, o której mowa w ust. 2, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten sam organ.

4. W przypadku gdy przewoźnik lotniczy dopuścił się więcej niż jednego naruszenia określonego w art. 64 albo art. 66, Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej może objąć jednym postępowaniem administracyjnym więcej niż jedno naruszenie.

5. W przypadku objęcia jednym postępowaniem administracyjnym więcej niż jednego naruszenia określonego w art. 64 albo art. 66 Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej może wydać jedną decyzję administracyjną. W decyzji tej, w przypadku nałożenia administracyjnej kary pieniężnej, wysokość kary pieniężnej stanowi sumę wysokości administracyjnych kar pieniężnych z tytułu wszystkich stwierdzonych naruszeń.";

2) uchyla się art. 70.

Art. 2. [Stosowanie przepisu art. 189g § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego]

1. Przepis art. 189g § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052) stosuje się do administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za naruszenie, o którym mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, które nastąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

2. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wszczyna się postępowań w sprawie nałożenia administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a wszczęte postępowania w sprawie takich naruszeń podlegają zawieszeniu na okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

3. Prawomocne administracyjne kary pieniężne za naruszenia, o których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, nałożone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy nie podlegają wykonaniu przez okres dwóch lat od tego dnia.

4. W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy nie wszczyna się postępowań egzekucyjnych dotyczących administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, nałożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, a wszczęte postępowania egzekucyjne w sprawie takich naruszeń podlegają zawieszeniu na okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

5. Na okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zawiesza się bieg terminu przedawnienia w stosunku do naruszeń, o których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, które nastąpiły przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

6. Na okres dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zawiesza się bieg terminu przedawnienia egzekucji administracyjnych kar pieniężnych za naruszenia, o których mowa w art. 64 oraz art. 66 ustawy zmienianej w art. 1, nałożonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-04
  • Data wejścia w życie: 2022-02-05
  • Data obowiązywania: 2022-02-05

Dziennik Ustaw