Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 293

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 554), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 1215);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 35).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) odnośnika nr 2 oraz § 2-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 1215), które stanowią:

"2) Niniejsze rozporządzenie służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1954 z dnia 25 października 2017 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1030/2002 ustanawiające jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 286 z 01.11.2017, str. 9)."

"§ 2. Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

§ 3. Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego zgodne ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych wydaje się do czasu wyczerpania zapasów blankietów tych zezwoleń, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 10 lipca 2020 r.";

2) § 2-4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 35), które stanowią:

"§ 2. Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane zgodnie ze wzorem określonym w przepisach dotychczasowych zachowują ważność do czasu upływu terminów w nich określonych.

§ 3. Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 554) w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 1215) wydaje się do czasu wyczerpania zapasów blankietów tych zezwoleń, jednak nie dłużej niż do dnia 10 stycznia 2021 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. B. Grodecki


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 22 grudnia 2021 r. (poz. 293)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
1)

z dnia 25 kwietnia 2014 r.

w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz z 2022 r. poz. 91) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

2) wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

3) liczbę fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1;

4) szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku, o którym mowa w pkt 1;

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego;

6) sposób utrwalania danych umieszczanych w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i przekazywania ich do spersonalizowania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego.

§ 2. 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, dołącza się jedną fotografię osoby, której wniosek dotyczy.

2. Fotografia dołączana do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, spełnia następujące wymagania:

1) jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

2) ma wymiary 35 mm × 45 mm;

3) została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4) przedstawia twarz cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5) przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6) przedstawia cudzoziemca na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry.

§ 4. 1. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego pobiera się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.

2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych, serdecznych albo pary kciuków.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.

4. W przypadku gdy pobranie odcisków linii papilarnych od cudzoziemca jest fizycznie niemożliwe, odcisków tych nie pobiera się.

§ 5. 1. Dane, które są umieszczane w zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, utrwala się w formie elektronicznej.

2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 4, utrwala się w formie elektronicznej informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku możliwości ich pobrania.

3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, następuje w drodze teletransmisji danych.

§ 6. Do zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, o których udzielenie wniosek złożono przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.2)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O UDZIELENIE CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 23)

WZÓR ZEZWOLENIA NA PRZEKRACZANIE GRANICY W RAMACH MAŁEGO RUCHU GRANICZNEGO

Dokument w skali 1:11)

1) W przypadku zezwolenia wydawanego obywatelom Federacji Rosyjskiej:

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika


1) Z tolerancją do 4 mm.

2) W przypadku zezwolenia wydawanego obywatelom Republiki Białorusi:

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika

3) W przypadku zezwolenia wydawanego obywatelom Ukrainy:

AWERS

infoRgrafika

REWERS

infoRgrafika

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN.


1) Obecnie działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne kieruje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2011 r. poz. 875), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463).

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz wzoru formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi tego zezwolenia (Dz. U. poz. 35), które weszło w życie z dniem 9 stycznia 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-07
  • Data wejścia w życie: 2022-02-07
  • Data obowiązywania: 2022-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw