Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 302

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 3 lutego 2022 r.

w sprawie nadawania Medalu za zasługi dla policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja (Dz. U. poz. 726 oraz z 2021 r. poz. 2448) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy tryb postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji oraz Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja, zwanych dalej "Medalami";

2) sposób wręczania i noszenia odznaki Medali oraz prowadzenia ewidencji danych osób wyróżnionych Medalami i pozbawionych Medali;

3) wzory dokumentów w sprawie nadania Medali.

§ 2. [Medal za Zasługi dla Policji]

1. Medal za Zasługi dla Policji nadaje się z okazji Święta Policji, Narodowego Święta Niepodległości lub z okazji innych świąt państwowych, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - również w innym terminie.

2. Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja nadaje się w rocznicę śmierci tragicznie zmarłego w dniu 10 lutego 2010 r. podkomisarza Policji Andrzeja Struja, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach - również w innym terminie.

§ 3. [Wniosek o nadanie Medali]

1. Wniosek o nadanie Medali Komendant Główny Policji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanemu dalej "ministrem", nie później niż na dwa miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia Medali.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra, wniosek może zostać przedstawiony w innym uzgodnionym terminie.

3. Wzór wniosku o nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

4. Wzór wniosku o nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Wręczanie Medali wraz z legitymacjami]

1. Medale wraz z legitymacjami potwierdzającymi ich nadanie wręcza minister albo w jego imieniu Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, komendanci wojewódzcy albo Komendant Stołeczny Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej lub inna upoważniona przez ministra osoba.

2. Medal, o którym w § 2 ust. 1, wraz z legitymacją potwierdzającą jego nadanie poza granicami kraju wręcza kierownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego.

3. Medale wraz z legitymacjami wręcza się w miejscu i w okolicznościach zapewniających uroczysty charakter aktu wręczenia.

4. Wręczenie Medali poprzedza się odczytaniem treści decyzji ministra o nadaniu Medalu i wypowiedzeniem formuły "Wręczam Medal za Zasługi dla Policji" lub "Wręczam Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja", lub "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal za Zasługi dla Policji", lub "W imieniu ministra właściwego do spraw wewnętrznych wręczam Medal imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja".

5. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

6. Wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 2, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

§ 5. [Odbiór Medalu i legitymacji w imieniu osoby wyróżnionej]

W imieniu wyróżnionej osoby, która nie może odebrać Medalu, Medal i legitymację potwierdzającą jego nadanie wręcza się pełnoletniemu członkowi najbliższej rodziny osoby wyróżnionej. Przepisy § 4 ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.

§ 6. [Noszenie odznaki Medalu]

1. Odznakę Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 1, nosi się na lewej stronie piersi, chyba że przepisy państwa, z którego pochodzi osoba wyróżniona, stanowią inaczej.

2. Odznakę Medalu, o którym mowa w § 2 ust. 2, nosi się na lewej stronie piersi.

3. Zamiast odznaki Medalu można nosić baretkę.

§ 7. [Ewidencja danych osób wyróżnionych Medalami oraz osób, które zostały ich pozbawione]

Ewidencję danych osób wyróżnionych Medalami oraz osób, które zostały ich pozbawione, prowadzi w postaci papierowej lub elektronicznej komórka organizacyjna właściwa do spraw osobowych w urzędzie obsługującym ministra.

§ 8. [Wnioski o nadanie odznaki okolicznościowej pod nazwą Odznaka imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja]

Wnioski o nadanie odznaki okolicznościowej pod nazwą Odznaka imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja złożone na podstawie dotychczasowych przepisów stają się wnioskami o nadanie Medalu imienia podkomisarza Policji Andrzeja Struja i zachowują swoją ważność.

§ 9. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia2).

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie Medalu za Zasługi dla Policji, sposobu wręczania i noszenia odznaki Medalu, prowadzenia ewidencji osób wyróżnionych i pozbawionych Medalu oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. poz. 1012), które zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ustanowieniu "Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025", o ustanowieniu "Programu Modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025" oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2448) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POLICJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 3 lutego 2022 r. (poz. 302)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

Załącznik 2. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA]

Załącznik nr 2

WZÓR WNIOSKU O NADANIE MEDALU IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POLICJI]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU ZA ZASŁUGI DLA POLICJI

Załącznik 4. [WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA]

Załącznik nr 4

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE MEDALU IMIENIA PODKOMISARZA POLICJI ANDRZEJA STRUJA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-08
  • Data wejścia w życie: 2022-02-09
  • Data obowiązywania: 2022-02-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw