Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 342

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 10 stycznia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2020 r. poz. 857), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1404);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1950);

3) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 2131).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1404), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1950), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

3) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 2131), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 10 stycznia 2022 r. (poz. 342)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 13 czerwca 2017 r.

w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1297) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) dziedziny ochrony zdrowia, w których można uzyskać tytuł specjalisty;

2) oznaczenia kodowe tytułów specjalisty w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia;

3) kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia;

4) dziedziny ochrony zdrowia, w których posiadana specjalizacja I stopnia umożliwia uzyskanie tytułu specjalisty, i dziedziny ochrony zdrowia, w których ten tytuł można uzyskać;

5) szczegółowy zakres danych dotyczących przebiegu szkolenia specjalizacyjnego zawartych w elektronicznej karcie przebiegu szkolenia specjalizacyjnego, zwanej dalej "EKS", wraz ze wskazaniem zakresu danych wprowadzanych do EKS przez osobę odbywającą szkolenie specjalizacyjne, kierownika specjalizacji, jednostkę szkolącą i wojewodę lub danych potwierdzanych w EKS przez te podmioty;

6) szczegółowy sposób i tryb przeprowadzania Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie ochrony zdrowia, zwanego dalej "PESoz", oraz jego dokumentowania, w tym skalę ocen ze wskazaniem, które z ocen według tej skali uznaje się za oceny pozytywne, a które za negatywne, sposób przeliczania na ocenę liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego, o którym mowa w art. 35 ust. 8 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, zwanej dalej "ustawą", i średniej arytmetycznej, o której mowa w art. 36 ust. 5 i art. 37 ust. 2 ustawy, wzór karty zastrzeżeń, o której mowa w art. 35 ust. 5 ustawy, oraz wzory protokołów, o których mowa w art. 41 ust. 1 ustawy;

7) wysokość opłaty za PESoz;

8) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 7 ustawy;

9) wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty;

10) tryb dokonywania przez dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych, zwanego dalej "CEM", wymiany dyplomu specjalisty;

11) wysokość wynagrodzenia za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy.

§ 2. 1. Dziedziny mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być uzyskiwany tytuł specjalisty, to:

1) epidemiologia;

2) fizyka medyczna;

3) inżynieria medyczna;

4) neurologopedia;

5) promocja zdrowia i edukacja zdrowotna;

6) psychologia kliniczna;

7) zdrowie publiczne;

8) zdrowie środowiskowe;

9) mikrobiologia;

10) toksykologia;

11) przemysł farmaceutyczny;

12) radiofarmacja;

13) surdologopedia;

14) psychoseksuologia;

15) embriologia kliniczna;

16) psychoterapia dzieci i młodzieży;

17)2) chirurgiczna asysta lekarza.

§ 3. Wykaz oznaczeń kodowych tytułów specjalisty w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 4. Kierunki studiów, po których ukończeniu można przystąpić do szkolenia specjalizacyjnego w poszczególnych dziedzinach ochrony zdrowia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5. Dziedziny ochrony zdrowia, w których posiadana specjalizacja I stopnia umożliwia uzyskanie tytułu specjalisty, i dziedziny ochrony zdrowia, w których ten tytuł można uzyskać, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 6. EKS obejmuje:

1) nazwę i adres jednostki szkolącej;

2) tytuł zawodowy, tytuł lub stopień naukowy, imię (imiona) i nazwisko kierownika specjalizacji;

3) nazwę i adres podmiotu, w którym jest zatrudniony kierownik specjalizacji;

4) planowaną datę rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego;

5) potwierdzenie daty rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego;

6) dane dotyczące przebiegu szkolenia teoretycznego:

a) nazwę modułu nauczania,

b) temat kursu,

c) liczbę godzin,

d) formę zaliczenia kursu,

e) datę zaliczenia kursu,

f) ocenę uzyskaną ze szkolenia teoretycznego;

7) dane dotyczące przebiegu stażu kierunkowego:

a) zakres stażu kierunkowego albo nazwę modułu nauczania,

b) nazwę i adres podmiotu prowadzącego staż kierunkowy,

c) datę rozpoczęcia i datę zakończenia stażu kierunkowego,

d) formę zaliczenia stażu kierunkowego,

e) ocenę uzyskaną ze stażu kierunkowego,

f) datę zaliczenia stażu kierunkowego;

8) informację o zmianie miejsca szkolenia specjalizacyjnego;

9) opinię dotyczącą przebiegu szkolenia specjalizacyjnego;

10) informację o obniżeniu wymiaru godzin szkolenia specjalizacyjnego;

11) informacje o formach i rodzaju samokształcenia;

12) informację o zaliczeniu szkolenia specjalizacyjnego przez kierownika specjalizacji z podaniem daty zaliczenia;

13) potwierdzenie zrealizowania szkolenia specjalizacyjnego;

14) potwierdzenie danych kierownika specjalizacji.

§ 7. 1. Osoba odbywająca szkolenie specjalizacyjne wprowadza do EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 6, 7 i 11.

2. Wojewoda wprowadza do EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 4 i 8.

3. Kierownik szkolenia specjalizacyjnego wprowadza do EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 9 i 12, i potwierdza w EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 2, 3, 5-7 i 13.

4. Jednostka szkoląca potwierdza w EKS dane, o których mowa w § 6 pkt 14.

§ 8. 1. Osoby zdające PESoz są obowiązane przestrzegać zaleceń członków zespołu egzaminacyjnego.

2. Zespół egzaminacyjny przeprowadzający dany PESoz jest odpowiedzialny za przestrzeganie norm porządkowych przez osoby zdające PESoz.

3. Dyrektor CEM może wyznaczyć dodatkowe osoby do wykonywania czynności administracyjno-technicznych związanych z przeprowadzeniem PESoz. Osoby te nie wchodzą w skład zespołu egzaminacyjnego.

§ 9. Egzamin testowy jest sprawdzianem wiadomości teoretycznych z zakresu objętego programem szkolenia specjalizacyjnego w danej dziedzinie ochrony zdrowia.

§ 10. 1. W dniu egzaminu testowego CEM dostarcza na miejsce egzaminu karty odpowiedzi oraz książeczki testowe w paczkach, w których liczba książeczek testowych odpowiada liczbie osób zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych, zwiększonej maksymalnie o 10%.

2. Książeczki testowe są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z ich treścią przez osoby nieuprawnione.

3. Usunięcie zabezpieczeń i ujawnienie treści zadań egzaminu testowego następuje w sali egzaminacyjnej bezpośrednio przed rozpoczęciem egzaminu testowego w obecności osób zdających PESoz.

4. W trakcie egzaminu testowego jest zabronione wynoszenie książeczek testowych z sali egzaminacyjnej.

§ 11. 1. Karta odpowiedzi jest oznaczona numerem kodowym osoby zdającej PESoz, nadanym przez CEM po ustaleniu przez CEM listy osób przystępujących do egzaminu testowego.

2. W celu zapewnienia anonimowości osób zdających PESoz zabrania się wpisywania na karcie odpowiedzi danych umożliwiających bezpośrednią identyfikację osoby zdającej PESoz.

3. W celu potwierdzenia identyfikacji osoby zdającej jest ona zobowiązana nanieść własnoręcznie na czystej stronie karty testowej napis o treści: "Centrum Egzaminów Medycznych - egzamin testowy w dziedzinie ……………".

4. Karta odpowiedzi jest jedynym dokumentem przeznaczonym do udzielania odpowiedzi w trakcie egzaminu testowego.

5. Kartę odpowiedzi wypełnia się za pomocą ołówka. W przypadku wypełnienia jej za pomocą długopisu osoba zdająca PESoz traci możliwość dokonywania korekty uprzednio zaznaczonych odpowiedzi.

§ 12. 1. Wchodzenie osób przystępujących do egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej następuje w ciągu 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu.

2. W momencie wejścia osoby przystępującej do egzaminu testowego do sali egzaminacyjnej przedstawiciele CEM albo członkowie zespołu egzaminacyjnego, na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość, sprawdzają jej tożsamość oraz wręczają kartę odpowiedzi.

3. Osoby nieposiadające dokumentu potwierdzającego ich tożsamość nie mogą przystąpić do egzaminu testowego.

§ 13. 1. W przypadku gdy do przeprowadzenia egzaminu testowego zgłosi się mniej niż 3 członków zespołu egzaminacyjnego, egzamin nie może być przeprowadzony. O fakcie tym przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje niezwłocznie dyrektora CEM.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie jest dopuszczalne usunięcie zabezpieczeń książeczek testowych i ujawnienie treści zadań egzaminu testowego.

3. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego informuje zdających o zaniechaniu przeprowadzania egzaminu testowego oraz odnotowuje okoliczności, o których mowa w ust. 1, w protokole, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje do CEM materiały egzaminacyjne oraz pozostałą dokumentację egzaminacyjną przeznaczoną na egzamin testowy, który nie odbył się.

5. W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego czynności, o których mowa w ust. 1, 3 i 4, dokonuje jeden z członków zespołu egzaminacyjnego.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, egzamin testowy jest przeprowadzany w terminie wyznaczonym przez dyrektora CEM, który powinien przypaść nie później niż w okresie 3 miesięcy od dnia zaniechania przeprowadzenia egzaminu testowego. O nowym terminie egzaminu testowego osoby do niego przystępujące są informowane przez CEM za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.

§ 14. Po zajęciu miejsc w sali egzaminacyjnej przez wszystkie osoby przystępujące do egzaminu testowego przedstawiciel CEM albo przewodniczący zespołu egzaminacyjnego:

1) informuje o organizacji i przebiegu egzaminu testowego;

2) poleca zdeponować wszelkie notatki, zeszyty, torby, teczki i podobne przedmioty w miejscu przez siebie wskazanym;

3) informuje o zakazie używania urządzeń służących do kopiowania, przekazywania i odbioru informacji, w szczególności telefonów komórkowych, oraz o możliwości ich zdeponowania.

§ 15. 1. Przedstawiciele CEM lub członkowie zespołu egzaminacyjnego wręczają każdej osobie przystępującej do egzaminu testowego jeden egzemplarz książeczki testowej.

2. Osoby posiadające nieparzyste numery kodowe otrzymują I wersję testu, a posiadające numery parzyste - II wersję testu.

3. Osoby zajmujące sąsiadujące miejsca nie mogą otrzymać tej samej wersji testu.

4. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego odpowiada za prawidłowe rozdanie książeczek testowych. Po sprawdzeniu prawidłowości rozdania książeczek testowych przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza rozpoczęcie egzaminu testowego.

§ 16. 1. Czas trwania egzaminu testowego jest ustalany na podstawie objętości tekstu pytań egzaminacyjnych według sposobu określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

2. Po rozpoczęciu egzaminu testowego na sali egzaminacyjnej mogą przebywać tylko osoby zdające PESoz, przedstawiciele CEM, o których mowa w § 8 ust. 3, i członkowie zespołu egzaminacyjnego.

§ 17. 1. Podczas egzaminu testowego obowiązuje zakaz opuszczania sali egzaminacyjnej przez osoby zdające PESoz.

2. W sytuacjach wyjątkowych osoba zdająca PESoz może za zgodą przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego opuścić salę egzaminacyjną pod kontrolą członka zespołu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali egzaminacyjnej osoba zdająca PESoz jest obowiązana zdeponować książeczkę testową i kartę odpowiedzi u przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.

3. Fakt opuszczenia sali egzaminacyjnej, o którym mowa w ust. 2, zostaje odnotowany w protokole z przebiegu egzaminu testowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy.

§ 18. 1. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązanie testu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego ogłasza koniec egzaminu testowego.

2. Po ogłoszeniu końca egzaminu testowego osoby zdające odkładają książeczki i karty testowe. Następnie pozostają na miejscach do momentu zebrania wszystkich książeczek i kart testowych przez przedstawicieli CEM lub członków zespołu egzaminacyjnego, po czym opuszczają salę.

3. W przypadku wcześniejszego zakończenia rozwiązywania testu osoba zdająca przekazuje książeczkę testową i kartę testową członkowi zespołu egzaminacyjnego albo jej Przewodniczącemu. Osoba ta nie może ponownie wejść na salę egzaminacyjną.

§ 19. Przeliczenie procentowe poprawnych odpowiedzi egzaminu testowego udzielonych przez osobę zdającą PESoz na ocenę następuje według współczynników przeliczeń określonych w załączniku nr 5 do rozporządzenia.

§ 20. 1. Egzaminy ustny i praktyczny przeprowadza się w zakresie i w sposób uwzględniający specyfikę danej dziedziny ochrony zdrowia.

1a.3) W przypadku przeprowadzania egzaminu zdalnego PESoz, o którym mowa w art. 34 ust. 10 ustawy, urządzenia techniczne wykorzystywane w trakcie tego egzaminu zapewniają prezentację zdającemu materiałów wizualnych, które stanowią treść zadania egzaminacyjnego.

1b.3) Informacje o przeprowadzeniu egzaminu zdalnego PESoz oraz jego terminie i miejscu CEM przekazuje zdającemu w zawiadomieniu za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych lub pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy.

1c.3) W przypadku gdy egzamin zdalny PESoz jest przeprowadzany w siedzibie CEM, zdający znajduje się pod bezpośrednim nadzorem pracownika CEM, a jeżeli egzamin zdalny PESoz jest przeprowadzany w innym miejscu, zdający pozostaje pod nadzorem Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego albo przedstawiciela wojewody, o którym mowa w art. 34 ust. 13 ustawy.

1d.3) W przypadku złej jakości połączenia teleinformatycznego uniemożliwiającej poprawny odbiór przez zdającego pytania zadanego przez członka Zespołu Egzaminacyjnego, zdający może żądać powtórzenia pytania. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może również zarządzić zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu nawiązania połączenia teleinformatycznego o właściwej jakości.

1e.3) W przypadku złej jakości połączenia teleinformatycznego uniemożliwiającej poprawny odbiór wypowiedzi zdającego przez członka Zespołu Egzaminacyjnego, członek Zespołu Egzaminacyjnego może żądać powtórzenia udzielanej odpowiedzi. Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego może również zarządzić zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu nawiązania połączenia teleinformatycznego o właściwej jakości.

1f.3) W przypadku przerwania połączenia teleinformatycznego w trakcie trwania egzaminu zdalnego PESoz, Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zarządza zawieszenie egzaminu zdalnego PESoz do momentu ponownego nawiązania połączenia teleinformatycznego.

1g.3) Informacje o przeprowadzeniu i przebiegu egzaminu zdalnego PESoz Przewodniczący Zespołu Egzaminacyjnego zamieszcza w protokole indywidualnym, o którym mowa w § 23 ust. 1.

1h.3) W przypadku egzaminu zdalnego PESoz protokół indywidualny, o którym mowa w § 23 ust. 1, jest podpisywany przez Przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego, który przeprowadzał ten egzamin.

2. Egzaminator, który zadał pytanie, może zadawać pytania pomocnicze.

3. Zadanie egzaminacyjne jest oceniane odrębnie przez każdego członka zespołu egzaminacyjnego przy pomocy następującej skali ocen:

1) oceny pozytywne:

a) 5 (bardzo dobry),

b) 4,5 (dobry plus),

c) 4 (dobry),

d) 3,5 (dostateczny plus),

e) 3 (dostateczny);

2) ocena negatywna - 2 (niedostateczny).

4. Ocenę końcową egzaminów ustnego i praktycznego, o której mowa w art. 36 ust. 5 ustawy, ustala się według skali, o której mowa w ust. 3, w sposób określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

§ 21. 1. Ocenę końcową PESoz, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy, ustala się według skali, o której mowa w § 20 ust. 3, w sposób określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.

2. Osoba, która uzyskała oceny bardzo dobre z egzaminów teoretycznego i praktycznego, otrzymuje jako ocenę końcową PESoz - ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem, jeżeli za taką oceną opowie się zespół egzaminacyjny przeprowadzający egzamin praktyczny tej osoby.

§ 22. Zastrzeżenie, o którym mowa w art. 35 ust. 5 ustawy, składa się na karcie zastrzeżeń, której wzór stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia. W trakcie formułowania zastrzeżeń osoba zdająca ma prawo wglądu do książeczki testowej.

§ 23. 1. Indywidualny protokół PESoz, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy, zwany dalej "protokołem indywidualnym", sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do rozporządzenia.

2. Protokół przebiegu egzaminu testowego, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy, sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do rozporządzenia.

3. Protokoły poszczególnych egzaminów: praktycznego i teoretycznego, składające się na indywidualny protokół, po wypełnieniu i podpisaniu przez przewodniczącego i członków zespołu egzaminacyjnego są przekazywane do CEM.

4. W przypadku niewypełnienia przez zespół egzaminacyjny rubryki dotyczącej oceny końcowej egzaminu praktycznego lub ustnego CEM dokonuje stosownych obliczeń w oparciu o skalę, o której mowa w § 20 ust. 3, i uzupełnia wpis tej oceny.

5. W przypadku błędnego ustalenia oceny końcowej egzaminu praktycznego, egzaminu ustnego lub oceny końcowej PESoz CEM dokonuje korekty tych ocen. Korekta jest dokonywana przez widoczne przekreślenie istniejących wpisów. Skreślenia są dokonywane w sposób umożliwiający ustalenie pierwotnych wpisów. Nie jest dopuszczalne stosowanie korektora i zamazywanie w sposób nieczytelny pierwotnej treści. Skreślenia są sygnowane pieczątką, nadrukiem lub naklejką zawierającą imię i nazwisko oraz funkcję i podpis dyrektora CEM. W przypadku zmiany oceny końcowej PESoz z pozytywnej na negatywną zmiana wymaga kontrasygnaty dokonanej przez Przewodniczącego PKE.

6. W przypadku gdy wynik danej części PESoz jest uznawany zgodnie z art. 37 ust. 6 ustawy, w protokole indywidualnym, sporządzanym dla osoby przystępującej do pozostałej części PESoz w kolejnej sesji egzaminacyjnej, CEM zamieszcza adnotację o uzyskanym wyniku złożonej części PESoz i dacie jej złożenia. W odniesieniu do wyniku egzaminu teoretycznego adnotację zamieszcza się - na pierwszej stronie części IA protokołu indywidualnego zatytułowanej "Egzamin teoretyczny - ustny" albo części IB protokołu indywidualnego zatytułowanej "Egzamin teoretyczny - testowy" - w zależności od tego, w jakiej formie był przeprowadzany egzamin teoretyczny, który został uznany.

7. W odniesieniu do uznania wyniku egzaminu praktycznego, o którym mowa w art. 60 ustawy, adnotacja o uzyskanym wyniku jest zamieszczana w części II protokołu indywidualnego zatytułowanej "Egzamin praktyczny".

8. Adnotacje, o których mowa w ust. 6 i 7, są sygnowane pieczątką, nadrukiem lub naklejką, które zawierają: imię i nazwisko oraz funkcję i podpis dyrektora CEM albo kierownika Sekcji Egzaminów Medycznych. Pozostałe rubryki znajdujące się na stronie, na której została zamieszczona adnotacja, są skreślane.

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 6 lub 7, CEM przekazuje zespołowi egzaminacyjnemu tylko część protokołu indywidualnego, dotyczącą tej części PESoz, do której przystępuje osoba zdająca PESoz, oraz stronę protokołu indywidualnego zawierającą adnotację, o której mowa w ust. 6 lub 7.

10. Strona protokołu indywidualnego, na której jest zamieszczona ocena końcowa PESoz, jest wypełniana po uzyskaniu przez osobę zdającą PESoz pozytywnych wyników egzaminu praktycznego i teoretycznego.

11. W przypadku unieważnienia PESoz w części albo w całości, do protokołu indywidualnego dołącza się rozstrzygnięcie o unieważnieniu PESoz albo jego części wobec osoby zdającej PESoz oraz inną dokumentację dotyczącą tej sprawy.

§ 24. 1. Wysokość opłaty za PESoz wynosi 450 zł.

2. W przypadku przystępowania przez osobę zdającą PESoz wyłącznie do egzaminu teoretycznego albo wyłącznie do egzaminu praktycznego wysokość opłaty wynosi 225 zł.

§ 24a.4) 1. W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., a zda ten egzamin w sesji wiosennej 2020 r., wniosek uważa się za niezłożony.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do złożenia wniosku o przystąpienie do części teoretycznej albo praktycznej PESoz w sesji jesiennej 2020 r.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, CEM dokona zwrotu całości opłaty wniesionej przez daną osobę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r.

4. W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., a zda część PESoz w sesji wiosennej 2020 r. i będzie przystępowała do pozostałej części PESoz w sesji jesiennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej przez daną osobę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r. w wysokości odpowiadającej opłacie za zdaną część PESoz.

5. W przypadku gdy dana osoba złoży wniosek o przystąpienie do części PESoz w sesji jesiennej 2020 r. i zda tę część w sesji wiosennej 2020 r., CEM dokona zwrotu opłaty wniesionej za zgłoszenie do tej części PESoz.

6. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi na rachunek bankowy, z którego opłata ta wpłynęła na rachunek bankowy CEM, po pomniejszeniu o koszty jej zwrotu. CEM informuje wnoszącego opłatę za zgłoszenie do PESoz w sesji jesiennej 2020 r., że koszty związane z jej zwrotem obciążają wnoszącego opłatę.

7. Zwrot opłaty, o którym mowa w ust. 3-5, nastąpi do dnia 15 grudnia 2020 r.

§ 25. 1. Wysokość wynagrodzenia przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w art. 33 ust. 7 pkt 1 ustawy, wynosi 400 zł za posiedzenie.

2. Wysokość wynagrodzenia członka zespołu egzaminacyjnego wynosi 200 zł za posiedzenie.

§ 26. Wzór dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 27. 1. W przypadku ujawnienia przez osobę, która złożyła PESoz, błędów na dyplomie potwierdzającym uzyskanie tytułu specjalisty może ona zwrócić się do dyrektora CEM z pisemnym wnioskiem o wymianę tego dyplomu. Do wniosku dołącza się dyplom potwierdzający uzyskanie tytułu specjalisty, który ma być wymieniony.

2. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, CEM weryfikuje zasadność dokonania wymiany dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty. W przypadku niestwierdzenia błędu, dyplom jest zwracany osobie, która wystąpiła z wnioskiem.

3. Wymiana dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty może nastąpić wyłącznie po otrzymaniu przez CEM dyplomu zawierającego błędy.

4. Wymiana dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu specjalisty następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 28. Wysokość wynagrodzenia dla jednej osoby za wykonanie czynności kontrolnych, o którym mowa w art. 25 ust. 4 ustawy, wynosi 300 zł.

§ 29. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).6)

Załączniki do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1

WYKAZ OZNACZEŃ KODOWYCH TYTUŁÓW SPECJALISTY W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ZDROWIA


Lp.

Tytuł specjalisty uzyskany po złożeniu PESoz

Kod specjalizacji

1.

Specjalista w dziedzinie epidemiologii

001

2

Specjalista w dziedzinie fizyki medycznej

003

3.

Specjalista w dziedzinie inżynierii medycznej

004

4.

Specjalista w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

005

5.

Specjalista w dziedzinie psychologii klinicznej

006

6.

Specjalista w dziedzinie neurologopedii

040

7.

Specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego

039

8.

Specjalista w dziedzinie zdrowia środowiskowego

009

9.

Specjalista w dziedzinie toksykologii

014

10.

Specjalista w dziedzinie mikrobiologii

030

11.

Specjalista w dziedzinie przemysłu farmaceutycznego

031

12.

Specjalista w dziedzinie radiofarmacji

032

13.

Specjalista w dziedzinie surdologopedii

033

14.

Specjalista w dziedzinie psychoseksuologii

034

15.

Specjalista w dziedzinie embriologii klinicznej

037

16.

Specjalista w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży

038

17.7)

Specjalista w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza

041

Załącznik nr 2

KIERUNKI STUDIÓW, PO KTÓRYCH UKOŃCZENIU MOŻNA PRZYSTĄPIĆ DO SZKOLENIA SPECJALIZACYJNEGO W POSZCZEGÓLNYCH DZIEDZINACH OCHRONY ZDROWIA

Lp.

Dziedziny specjalizacji

Tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera lub równorzędny uzyskany na kierunku studiów w zakresie

1

2

3

1

epidemiologia

biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, informatyki, psychologii, ochrony środowiska, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, weterynarii

2

fizyka medyczna

fizyki, fizyki medycznej, fizyki technicznej, biofizyki, inżynierii biomedycznej

3

inżynieria medyczna

automatyki i robotyki, elektroniki i telekomunikacji, mechaniki i budowy maszyn, informatyki, inżynierii biomedycznej, mechatroniki

4

neurologopedia

logopedii

5

promocja zdrowia

i edukacja zdrowotna

biologii, dietetyki, farmacji, fizjoterapii (rehabilitacji ruchowej), biotechnologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, psychologii, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

6

psychologia kliniczna

psychologii

7

zdrowie publiczne

administracji, biologii, biotechnologii, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, politologii, prawa, psychologii, pedagogiki, pedagogiki specjalnej, socjologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

8

zdrowie środowiskowe

biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, farmacji, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, socjologii, psychologii, technologii żywności i żywienia człowieka, zdrowia publicznego, pielęgniarstwa, położnictwa

9

mikrobiologia

biologii, biotechnologii, mikrobiologii

10

toksykologia

biologii, biotechnologii, chemii, dietetyki, technologii chemicznej, inżynierii środowiska, ochrony środowiska, technologii żywności i żywienia człowieka

11

przemysł farmaceutyczny

biologii, biotechnologii, chemii, mikrobiologii, technologii chemicznej, inżynierii chemicznej i procesowej, technologii żywności i żywienia człowieka

12

radiofarmacja

biologii, chemii

13

surdologopedia

logopedii

14

psychoseksuologia

psychologii

15

embriologia kliniczna

biologii, biotechnologii, analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej

16

psychoterapia dzieci i młodzieży

psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, pielęgniarstwa, lekarskim

178)

chirurgiczna asysta lekarza

1) pielęgniarstwa, fizjoterapii, ratownictwa medycznego lub

2) dietetyki, technologii żywności i żywienia człowieka, zarządzania, zdrowia publicznego, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa

Załącznik nr 3

DZIEDZINY OCHRONY ZDROWIA, W KTÓRYCH POSIADANA SPECJALIZACJA I STOPNIA UMOŻLIWIA UZYSKANIE TYTUŁU SPECJALISTY, I DZIEDZINY OCHRONY ZDROWIA, W KTÓRYCH TEN TYTUŁ MOŻNA UZYSKAĆ

Rodzaj posiadanej specjalizacji I stopnia

Dziedziny ochrony zdrowia

Rehabilitacja ruchowa

Zdrowie publiczne

Analityka sanitarna

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Higiena i epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Medycyna społeczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Epidemiologia

Zdrowie środowiskowe

Zdrowie publiczne

Organizacja pomocy społecznej

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Psychologia kliniczna

Psychologia kliniczna

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Zdrowie publiczne

Załącznik nr 4

SPOSÓB OKREŚLANIA CZASU TRWANIA EGZAMINU TESTOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD OBJĘTOŚCI ZESTAWU 120 ZADAŃ TESTOWYCH

Objętość tekstu (liczba znaków drukowalnych - bez spacji)

Czas trwania egzaminu (minuty)

≤ 35 000

120

> 35 000 ≤ 38 000

130

> 38 000 ≤ 41 000

140

> 41 000 ≤ 44 000

150

> 44 000 ≤ 47 000

160

> 47 000 ≤ 50 000

170

> 50 000 ≤ 55 000

180

Załącznik nr 5

WSPÓŁCZYNNIKI PRZELICZEŃ PROCENTOWYCH POPRAWNYCH ODPOWIEDZI NA SKALĘ OCEN EGZAMINU TESTOWEGO

Odsetek maksymalnej liczby punktów

Ocena

≥ 90%

5

≥ 82% i <90%

4,5

≥ 75% i <82%

4

≥68% i <75%

3,5

≥ 60% i <68%

3

<60%

2

Załącznik nr 6

PRZELICZNIKI OCEN KOŃCOWYCH

Ocena

Przelicznik

(5) bardzo dobry

od 4,76 do 5,0

(4,5) dobry plus

od 4,26 do 4,75

(4) dobry

od 3,76 do 4,25

(3,5) dostateczny plus

od 3,26 do 3,75

(3) dostateczny

do 3,25

(2) niedostateczna

w przypadku gdy co najmniej jedna ocena jest niedostateczna

Załącznik nr 7

WZÓR - KARTA ZASTRZEŻEŃ
Załącznik nr 8

WZÓR - PROTOKÓŁ INDYWIDUALNY PAŃSTWOWEGO EGZAMINU SPECJALIZACYJNEGO W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA
Załącznik nr 9

WZÓR - PROTOKÓŁZałącznik nr 10

WZÓR - DYPLOM


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 2131), które weszło w życie z dniem 26 listopada 2021 r.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1950), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2020 r.

4) Dodany przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1404), które weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2020 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 24 czerwca 2017 r.

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz. U. poz. 1419 oraz z 2008 r. poz. 1312), które utraciło moc z dniem 2 lipca 2016 r. zgodnie z art. 219 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260).

7) Dodana przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodana przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.


Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-10
  • Data wejścia w życie: 2022-02-10
  • Data obowiązywania: 2022-04-06

Dziennik Ustaw