Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 359

TRAKTAT

w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawarty między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga,

sporządzony w Brukseli dnia 22 listopada 2004 r.

Tekst pierwotny

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

podaje do powszechnej wiadomości:

Dnia 22 listopada 2004 r. w Brukseli został sporządzony Traktat w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa zawarty między Republiką Francuską, Republiką Federalną Niemiec, Królestwem Belgii, Królestwem Hiszpanii i Wielkim Księstwem Luksemburga, w następującym brzmieniu:

Przekład

Traktat
w sprawie Eurokorpusu

i

statusu jego Dowództwa

zawarty między

Republiką Francuską,

Republiką Federalną Niemiec,

Królestwem Belgii,

Królestwem Hiszpanii i

Wielkim Księstwem Luksemburga

Preambuła

Republika Francuska,

Republika Federalna Niemiec,

Królestwo Belgii,

Królestwo Hiszpanii,

Wielkie Księstwo Luksemburga,

w dalszej części zwane „Umawiającymi się Stronami”,

Zważywszy na artykuł 17 Traktatu o Unii Europejskiej, w brzmieniu wynikającym z Traktatu zawartego dnia 26 lutego 2001 roku, a także na deklarację w sprawie Europejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony stanowiącą załącznik do aktu końcowego Konferencji przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich, sporządzonego w Nicei dnia 26 lutego 2001 roku,

Zważywszy na Traktat Północnoatlantycki z dnia 4 kwietnia 1949 roku,

Zważywszy na Umowę między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącą statusu ich sił zbrojnych z dnia 19 czerwca 1951 roku,

Zważywszy na Traktat Brukselski z dnia 17 marca 1948 roku w brzmieniu zmienionym protokołem z dnia 23 października 1954 roku,

Zważywszy na Raport z La Rochelle przyjęty dnia 22 maja 1992 roku przez francusko-niemiecką Radę do spraw obrony i bezpieczeństwa, w sprawie utworzenia Eurokorpusu, do którego przystąpiły Rząd Belgii dnia 25 czerwca 1993 roku, Rząd Hiszpanii dnia 1 lipca 1994 roku i Rząd Luksemburga dnia 7 maja 1996 roku,

Zważywszy na Porozumienie specjalne w sprawie warunków użycia Eurokorpusu w ramach Sojuszu Atlantyckiego z dnia 21 stycznia 1993 roku zawarte pomiędzy Naczelnym Dowódcą Sojuszniczych Sił w Europie i Szefami Sztabów Generalnych armii francuskiej i niemieckiej, do którego przystąpili belgijski Szef Sztabu Generalnego dnia 12 października 1993 roku, Szef hiszpańskiego Sztabu Generalnego dnia 29 września 1995 roku i Dowódca armii luksemburskiej dnia 9 kwietnia 1996 roku,

Zważywszy na wspólną deklarację ustalającą warunki użycia Eurokorpusu w ramach Unii Zachodnioeuropejskiej z dnia 23 listopada 1993 roku,

Kierowane wolą działania w poszanowaniu Karty Narodów Zjednoczonych i świadome faktu, iż decyzje dotyczące misji Eurokorpusu podejmowane są w oparciu o prawo konstytucyjne każdej z Umawiających się Stron,

Uzgodniły, co następuje:

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Artykuł 1 [Zakres regulacji]

1. Traktat niniejszy ma na celu określenie podstawowych zasad dotyczących misji, warunków organizacji i funkcjonowania Eurokorpusu.

2. Traktat niniejszy ma również na celu określenie statusu Dowództwa Eurokorpusu.

3. O ile w treści niniejszego Traktatu nie zdecydowano inaczej, zastosowanie mają przepisy prawa Państwa-gospodarza.

4. Umawiające się Strony uzgadniają, iż postanowienia niniejszego Traktatu opierają się na zasadzie wzajemności i zrównoważonego podziału obowiązków.

Artykuł 2 [Definicje]

W niniejszym Traktacie rozumie się:

1. przez „Eurokorpus”: korpus wielonarodowy utworzony przez Dowództwo i jednostki wojskowe, w przypadku których Umawiające się Strony przekazały dowodzenie Dowódcy Eurokorpusu;

2. przez „przekazanie dowodzenia”:

decyzję przekazaną przez właściwy organ jednej Umawiającej się Strony w sprawie przekazania Dowódcy Eurokorpusu rzeczywistego dowodzenia nad jednostką sił zbrojnych tejże Umawiającej się Strony;

Decyzja, która może być w każdej chwili uchylona, określa granice przekazywanego dowodzenia oraz jego warunki, miejsce, datę wejścia w życie i czas trwania;

3. przez „Komitet Wspólny”:

komitet złożony z Szefów Sztabów Generalnych i Dyrektorów do spraw Politycznych Ministerstw Spraw Zagranicznych każdej z Umawiających się Stron lub ich przedstawicieli;

4. przez „Dowództwo”:

wielonarodowy sztab Eurokorpusu oraz przedstawicielstwa sił powietrznych i marynarki wojennej przy nim, a także elementy dowodzenia i wsparcia;

5. przez „personel Dowództwa”:
personel wojskowy i cywilny;

6. przez „personel wojskowy”:
personel wojskowy służący w ramach Dowództwa i należący do sił zbrojnych Umawiających się Stron;

7. przez „personel cywilny”:
pracowników Umawiających się Stron służących w ramach Dowództwa.
Pracownicy cywilni rekrutowani przez Dowództwo nie są w żadnym razie uważani za członków personelu Dowództwa;

8. przez „osobę na utrzymaniu”:
współmałżonka członka personelu Dowództwa, dziecko będące na jego utrzymaniu; a także każdą osobę spokrewnioną będącą od niego zależną z przyczyn ekonomicznych lub zdrowotnych, które są rzeczywiście utrzymywane przez wyżej wymienionego członka i zamieszkują razem z nim.

W razie zgonu lub przeniesienia członka personelu, osoby będące na jego utrzymaniu uważane są za osoby na utrzymaniu w myśl poprzedniego ustępu przez okres 90 dni od momentu zgonu lub przeniesienia;

9. przez „Państwo wysyłające”:
Umawiającą się Stronę, z której pochodzi personel w momencie przebywania na terytorium innej z Umawiających się Stron;

10. przez „Państwo-gospodarza”:
Umawiającą się stronę, na terytorium której znajduje się Dowództwo Eurokorpusu lub część składowa Dowództwa, w tym jej personel;

11. przez „Komitet do spraw budżetu i finansów”:
komitet złożony z przedstawicieli Umawiających się Stron, dysponujący w zakresie budżetu i finansów kompetencjami, o których mowa w Rozdziale V;

12. przez „Kolegium do spraw Audytu”:
kolegium złożone w sposób zrównoważony z przedstawicieli Umawiających się Stron, któremu przyznano kompetencje, o których mowa w Rozdziale V.

Artykuł 3 [Misje]

Eurokorpus może wykonywać misje w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE), Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO), Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej albo na mocy wspólnej decyzji podjętej przez Umawiające się Strony.

Zgodnie z powyższymi warunkami, misje Eurokorpusu, oprócz uczestnictwa we wspólnej obronie, obejmują operacje pomocy humanitarnej, akcje ewakuacyjne, misje pokojowe i działania bojowe mające na celu zarządzanie kryzysami, w tym operacje przywracania pokoju.

Artykuł 4 [Odpowiedzialność Komitetu Wspólnego]

Komitet Wspólny jest w szczególności odpowiedzialny za:

– przygotowywanie decyzji Umawiających się Stron oraz ich wdrażanie po uprzednim zatwierdzeniu, wydawanie dyrektyw Dowódcy Eurokorpusu oraz zapewnienie wzajemnej wymiany informacji i koordynacji między Umawiającymi się Stronami;

– zapewnienie kontaktów z Unią Europejską, UZE, NATO, innymi organizacjami międzynarodowymi, jak również państwami nie będącymi ich członkami;

– analizowanie kwestii dotyczących wdrażania postanowień niniejszego Traktatu;

– koordynowanie decyzji związanych z wdrażaniem postanowień niniejszego Traktatu;

– podejmowanie działań dotyczących wypłaty odszkodowań w ramach uprawnień, o których mowa w Rozdziale III, oraz w Rozdziale V, jeśli chodzi o dziedziny związane z budżetem i finansami.

Artykuł 5 [Zdolność prawna Dowództwa]

1. Dowództwo posiada zdolność prawną. Ma prawo do zawierania umów, nabywania i zbywania własności.

2. Dowództwo może stawać przed sądem, zarówno w charakterze powoda, jak i pozwanego, Jednakże, między Dowództwem a Umawiającą się Stroną będą mogły być podjęte uzgodnienia, na mocy których wyżej wymieniona Umawiająca się Strona, przed sądem właściwym dla jej terytorium, wstąpi w prawa Dowództwa we wszelkich postępowaniach, w jakich Dowództwo będzie stroną. W takim wypadku, Dowództwo zapewni zwrot rzeczywiście poniesionych kosztów zgodnie z regulaminem budżetowym i finansowym.

3. Żadne środki egzekucyjne lub mające na celu zajęcie czy konfiskatę majątku lub funduszy nie mogą być podjęte wobec Dowództwa.

Powyższe postanowienie nie ma wpływu na możliwość ustawowego zajęcia wynagrodzenia pracowników rekrutowanych przez Dowództwo.

Artykuł 6 [Wykonywanie czynności wchodzących w zakres zdolności prawnej Dowództwa]

1. Czynności wchodzące w zakres zdolności prawnej Dowództwa wykonywane są przez Dowódcę Eurokorpusu lub przez osoby wyznaczone przez niego do działania w jego imieniu.

2. Dowódca Eurokorpusu może zostać upoważniony przez Komitet Wspólny do negocjowania porozumień dotyczących organizacji i prowadzenia działań lub operacji na terytorium państw trzecich.

3. Dowódca Eurokorpusu otrzymuje dyrektywy od Komitetu Wspólnego.

Powyższe dyrektywy określają jego uprawnienia i obowiązki zarówno w czasie pokoju, jak i działań zbrojnych i obejmują:

– planowanie operacyjne i logistyczne,

– uczestnictwo w określaniu głównych założeń szkolenia,

– kontrolę poziomu szkoleń,

– przygotowywanie i przeprowadzanie ćwiczeń,

– propozycje dotyczące wszelkich innych kwestii, w szczególności związanych z organizacją sił zbrojnych.

4. W ramach swoich obowiązków Dowódca Eurokorpusu wydaje regulaminy służbowe dotyczące funkcjonowania Dowództwa oraz wprowadza, w porozumieniu ze sztabami generalnymi państw należących do Eurokorpusu, stałe procedury współpracy między dużymi jednostkami.

5. Stanowisko Dowódcy Eurokorpusu oraz główne stanowiska kierownicze zajmowane są przez Umawiające się Strony w drodze rotacji.

Równowagę w podziale stanowisk między Umawiającymi się Stronami gwarantuje decyzja Komitetu Wspólnego, z uwzględnieniem zmian struktury Eurokorpusu.

W każdym razie, stanowiska Dowódcy Eurokorpusu, zastępcy Dowódcy Eurokorpusu, Szefa Sztabu i zastępcy Szefa Sztabu do spraw operacyjnych są każdorazowo przyznawane innym państwom należącym do Eurokorpusu.

6. Dowódca Eurokorpusu opracowuje projekt rocznego budżetu wspólnego oraz projekt średnioterminowego planu finansowego. Jest on odpowiedzialny za wykonanie wyżej wymienionego budżetu.

Artykuł 7 [Zezwolenie na wstęp do obiektów Dowództwa]

1. Dowódca Eurokorpusu zezwala właściwym organom, na ich wniosek i zgodnie z postanowieniami prawa Państwa-gospodarza, na wstęp do obiektów Dowództwa w celu wykonania obowiązków służbowych przez wyżej wymienione organy. Jednakże, w razie przestępstwa na gorącym uczynku, zagrożenia opóźnieniem lub na mocy decyzji sędziego, uważa się, iż prawo wstępu zostało udzielone.

2. Archiwa i inne dokumenty urzędowe Dowództwa są nietykalne.

Niezależnie od powyższego Dowódca Eurokorpusu może, na wniosek jednej z Umawiających się Stron, udzielić zgody na wgląd do wyżej wymienionych archiwów.

W razie odmowy, decyzję podejmuje Komitet Wspólny.

Jednakże, w przypadku decyzji sądu, tego typu pozwolenie zostaje wydane z urzędu, z zastrzeżeniem przepisów o ochronie wojskowych informacji niejawnych.

Artykuł 8 [Prawo do przewiezienia i tymczasowego stacjonowania personelu i sprzętu w ramach prowadzenia ćwiczeń]

W ramach prowadzenia ćwiczeń czy użycia Eurokorpusu, Umawiające się Strony mają prawo do przewiezienia i tymczasowego stacjonowania ich personelu i sprzętu na terytorium Umawiającej się Strony, po uzyskaniu zgody właściwych organów tejże Umawiającej się Strony.

Artykuł 9 [Posiadanie i noszenie broni przez personel wojskowy]

Personel wojskowy może posiadać i nosić broń wyłącznie pod warunkiem posiadania pozwolenia w oparciu o mający do niego zastosowanie regulamin.

Artykuł 10 [Ochrona informacji, dokumentów i urządzeń]

1. Poprzez odpowiednie środki, Umawiające się Strony zapewniają ochronę informacji, dokumentów i urządzeń, które powinny być objęte tajemnicą, zarówno w przypadku informacji czy dokumentów adresowanych do Eurokorpusu, jak i tworzonych przez niego.

Środki te uwzględniają, w sposób analogiczny, zasady i reguły ochrony i zachowania poufności mające zastosowanie w Radzie Unii Europejskiej. 

2. Dowódca Eurokorpusu ustanawia, za zgodą krajowych władz bezpieczeństwa Umawiających się Stron, wytyczne niezbędne do zastosowania środków ochrony i zachowania poufności w Eurokorpusie,

3. Umawiające się Strony zobowiązują się do przeprowadzania procedur dopuszczających ich obywateli do zapoznania się, w razie potrzeby, z informacjami objętymi ochroną w ramach Eurokorpusu, zgodnie zobowiązującymi przepisami krajowymi, oraz do udzielania sobie wzajemnego wsparcia w zakresie wyżej wymienionych procedur dopuszczających,

4. Poniższa tabela przedstawia równoważność pomiędzy klauzulami tajności Eurokorpusu a klauzulami tajności Rady Unii Europejskiej.

EUROCOR TRES SECRET

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET

EUROCOR SECRET

SECRET UE/EU SECRET

EUROCOR CONFIDENTIEL

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL

EUROCOR DIFFUSION RESTREINTE

RESTREINT UE/EU RESTRICTED

 

Artykuł 11 [Ważność wojskowego prawa jazdy]

Wojskowe prawo jazdy wydane przez jedną z Umawiających się Stron jest tak samo ważne na terytorium pozostałych Umawiających się Stron jeśli chodzi o odpowiednie pojazdy wojskowe wszystkich Umawiających się Stron.

Artykuł 12 [Zasady noszenia munduru lub ubrania cywilnego]

Z zastrzeżeniem wszelkich odmiennych uzgodnień, personel wojskowy nosi mundur lub ubranie cywilne na takich samych warunkach, co członkowie sił zbrojnych Państwa-gospodarza.

Artykuł 13 [Rejestracja pojazdów nabytych przez Dowództwo]

Pojazdy nabyte przez Dowództwo podlegają obowiązkowi rejestracji specjalnej zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Umawiającej się Strony, na terytorium której usytuowane jest Dowództwo.

Pojazdy oddane do dyspozycji Dowództwa przez każdą z Umawiających się Stron zachowują krajowe numery rejestracyjne i otrzymują specjalne oznakowanie Eurokorpusu.

Rozdział II

Jurysdykcja

Artykuł 14 [Jurysdykcja karna i dyscyplinarna]

Organom Państwa wysyłającego przysługuje jurysdykcja karna i dyscyplinarna, przyznana im na podstawie prawa Państwa wysyłającego w odniesieniu do członków personelu Dowództwa podlegających przepisom karnym i dyscyplinarnym tego państwa.

Organy Państwa-gospodarza są uprawnione do sprawowania władzy sądowniczej nad personelem Dowództwa, jeśli chodzi o przestępstwa popełnione na terytorium Państwa-gospodarza i podlegające karze na mocy ustawodawstwa tego Państwa.

Artykuł 15 [Organy uprawnione do wykonywania jurysdykcji nad personelem Dowództwa]

1. Organy Państwa wysyłającego są uprawnione, w drodze pierwszeństwa, do wykonywania jurysdykcji nad personelem Dowództwa, podlegającym temu Państwu, jeśli chodzi o:

a. przestępstwa naruszające wyłącznie bezpieczeństwo i własność tego Państwa lub przestępstwa zagrażające wyłącznie osobom lub własności członka personelu tego Państwa lub osobie będącej na jego utrzymaniu;

b. przestępstwa wynikające z wszelkich działań lub zaniedbań w sprawowaniu obowiązków służbowych.

2. W przypadku innych przestępstw, jurysdykcję w drodze pierwszeństwa sprawują organy Państwa-gospodarza.

3. Umawiająca się Strona posiadająca pierwszeństwo w sprawowaniu jurysdykcji, może z niego zrezygnować. W takim przypadku, w możliwie jak najszybszym terminie, powiadamia o rezygnacji organy pozostałych Umawiających się Stron, których kwestia dotyczy. Umawiająca się Strona posiadająca pierwszeństwo w sprawowaniu jurysdykcji przyjaźnie rozpatrzy wnioski w sprawie rezygnacji z wyżej wymienionego prawa złożone przez organy pozostałych zainteresowanych Umawiających się Stron. W przypadku gdy Państwo-gospodarz zrzeknie się prawa sprawowania jurysdykcji, dany członek personelu Dowództwa musi zostać wydalony z terytorium Państwa-gospodarza, jeśli Państwo to wystąpi z takim żądaniem.

Artykuł 16 [Wsparcie w celu aresztowania członka personelu]

1. Organy Państwa-gospodarza i wysyłającego udzielają sobie wzajemnego wsparcia w celu aresztowania członka personelu Państwa wysyłającego lub osób będących na jego utrzymaniu na terytorium Państwa-gospodarza oraz w celu postawienia go/ich przed organami lub właściwym sądem zgodnie z powyższymi artykułami 14 i 15.

2. Organy Państwa-gospodarza zawiadomią niezwłocznie organy Państwa wysyłającego o aresztowaniu każdego członka personelu Dowództwa lub osoby będącej na utrzymaniu.

3. Nadzór nad członkiem personelu, nad którym Państwo-gospodarz sprawuje jurysdykcję, a który znajduje się w rękach organów Państwa wysyłającego, zostanie przez nie zapewniony do momentu wszczęcia przeciwko niemu dochodzenia przez Państwo-gospodarza.

Artykuł 17 [Wsparcie w zakresie prowadzenia śledztw i zbierania dowodów]

1. Organy Państwa-gospodarza i Państwa wysyłającego udzielą sobie wzajemnego wsparcia w zakresie prowadzenia śledztw, zbierania dowodów, w tym również zajęcia egzekucyjnego, a w razie potrzeby w celu przekazania dowodów rzeczowych i przedmiotów przestępstwa. Obowiązki te mają również zastosowanie do Dowództwa. Jeżeli zajęcie egzekucyjne dowodów i przekazanych przedmiotów nie jest absolutnie konieczne w celu prowadzenia postępowania sądowego, ich zwrot następuje w możliwie jak najszybszym terminie.

2. W razie zbiegu jurysdykcji, organy Umawiających się Stron informują się wzajemnie o dalszym ciągu danej sprawy.

Artykuł 18 [Zakaz ścigania osoby posiadającej wyrok]

Osoba, w sprawie której został wydany ostateczny wyrok przez jedną Umawiającą się Stronę, nie może być w związku z tymi samymi czynami ścigana przez inną Umawiającą się Stronę, pod warunkiem, że w razie wyroku skazującego kara została odbyta lub jest aktualnie wykonywana, lub też nie może być dłużej wykonywana zgodnie z ustawodawstwem Umawiającej się Strony, która wydała wyrok skazujący.

Niezależnie od powyższego, niniejszy artykuł nie stoi w niczym na przeszkodzie by organy Państwa wysyłającego ukarały członka personelu Dowództwa za naruszenie przepisów dyscypliny wynikające z działań czy znamion czynu zabronionego, w związku z którym został on skazany przez Umawiającą się Stronę.

Artykuł 19 [Podjęcie środków koniecznych do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obiektów]

1. Personel pełniący funkcje policji wojskowej w Dowództwie może podjąć wszelkie środki konieczne do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obiektów.

2. Użycie wyżej wymienionego personelu poza obiektami podlega obowiązkowi uzyskania zgody organów Państwa-gospodarza, dokonuje się w porozumieniu z nimi i wyłącznie w razie konieczności zapewnienia porządku i dyscypliny wśród członków personelu.

Rozdział III

Roszczenia

Artykuł 20 [Zrzeczenie się roszczeń o odszkodowanie]

1. a. Każda Umawiająca się Strona zrzeka się roszczeń o odszkodowanie wobec innej Umawiającej się Strony lub Dowództwa w związku ze szkodami, jakich doznała w ramach wdrażania postanowień niniejszego Traktatu.

Podobnie Dowództwo nie może występować z roszczeniami o odszkodowanie wobec Umawiających się Stron w związku z doznanymi szkodami.

b. Umawiające się Strony uzgadniają, że paragraf 1a. niniejszego artykułu ma także zastosowanie do szkód spowodowanych lub doznanych przez jednostki, nad którymi dowodzenie zostało przekazane Dowódcy Eurokorpusu.

c. Zrzeczenie się prawa do odszkodowania nie ma zastosowania do roszczeń o odszkodowanie ze strony jednostek administracyjnych Umawiającej się Strony posiadających osobowość prawną, które traktowane są jak roszczenia stron trzecich.

2. a. Dowództwo ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody spowodowane stronom trzecim. Sumy wypłacone w ramach naprawy tych szkód są uwzględniane we wspólnym budżecie. Wspólny budżet obejmuje również szkody spowodowane stronom trzecim przez personel jednostek, nad którymi dowodzenie zostało przekazane Dowódcy Eurokorpusu.

b. Umawiająca się Strona, na której terytorium u strony trzeciej spowodowano szkodę, pokrywa ją w taki sposób, w jaki musiałaby to uczynić, gdyby była odpowiedzialna za jej wyrządzenie. Przedstawienie, uzasadnienie i rozstrzygnięcie wniosków o odszkodowanie dla stron trzecich mają miejsce zgodnie z prawem wyżej wymienionej Umawiającej się Strony.
Dowództwo bezzwłocznie zwróci tej Umawiającej się Stronie całą wysokość odszkodowana wypłaconego w ten sposób.

c. i) Umawiające się Strony uczestniczą w finansowaniu kwot płaconych przez Dowództwo w związku z naprawieniem szkód, za które ponosi ono odpowiedzialność, w części, w jakiej partycypują we wspólnym budżecie.

ii) Uczestniczą one w równych częściach w finansowaniu kwot wypłacanych przez Dowództwo w związku ze szkodami wyrządzonymi przez jednostki, nad którymi dowodzenie zostało przekazane Dowódcy Eurokorpusu, o ile jedna z ich jednostek brała udział w działaniach Eurokorpusu, w ramach których wyrządzone zostały wspomniane szkody.

iii) Jeżeli wyrządzona szkoda nie może być wyraźnie zaliczona na rachunek Dowództwa lub jednostek, nad którymi dowodzenie zostało przekazane Dowódcy Eurokorpusu, Umawiające się Strony partycypują w finansowaniu kwot wypłaconych w ramach naprawienia szkody zgodnie z punktem i).

d. Odszkodowania otrzymane przez strony trzecie z tytułu szkód spowodowanych Eurokorpusowi, przekazywane są do wspólnego budżetu.

3. Jeśli chodzi o szkody, które mogą być wyrządzone stronom trzecim przez Eurokorpus lub wyrządzone Eurokorpusowi przez strony trzecie poza terytorium jednej z Umawiających się Stron, Umawiające się Strony zobowiązują Komitet Wspólny do wypracowania wspólnych procedur.

Artykuł 21 [Sposób załatwiania roszczeń o odszkodowania w związku z czynami lub zaniedbaniami powodującymi szkodę ze strony personelu Dowództwa i jednostek]

Roszczenia o odszkodowania w związku z czynami lub zaniedbaniami powodującymi szkodę ze strony personelu Dowództwa i jednostek, nad którymi dowodzenie zostało przekazane Dowódcy Eurokorpusu, a które nie zostały popełnione w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, załatwiane są w sposób następujący:

1. Organy Państwa-gospodarza uzasadniają roszczenie o odszkodowanie i ustalają, w sposób sprawiedliwy i bezstronny, kwotę odszkodowania należną wnioskodawcy, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy. Sporządzają raport i wysyłają go do władz Państwa wysyłającego.

2. Państwo wysyłające decyduje wówczas niezwłocznie, czy dokona wypłaty odszkodowania ex gratia. W takim przypadku ustala jego wysokość.

3. Jeżeli oferta wypłaty odszkodowania ex gratia zostanie zaakceptowana przez wnioskodawcę w związku z wypłatą pełnego odszkodowania, organy Państwa wysyłającego same dokonują wypłaty i informują organy Państwa-gospodarza o decyzji i przekazanej kwocie.

4. Postanowienia niniejszego artykułu nie stoją w niczym na przeszkodzie temu, by sądy Państwa wysyłającego rozpoznały ewentualne roszczenia przeciwko członkowi personelu Dowództwa lub jednostek, nad którymi dowodzenie zostało przekazane Dowódcy Eurokorpusu, jednakże pod warunkiem, że nie została dokonana w pełni satysfakcjonująca wnioskodawcę płatność.

Artykuł 22 [Zakaz stosowania środków egzekucyjnych wobec członka personelu Dowództwa]

Nie można stosować żadnych środków egzekucyjnych wobec członka personelu Dowództwa lub jednostek, nad którymi dowodzenie zostało przekazane Dowódcy Eurokorpusu, w przypadku gdy przeciwko niemu wydano orzeczenie przez sądy Umawiającej się Strony, które rozpatrywały roszczenie o odszkodowanie jeśli sprawa dotyczyła czynu dokonanego w ramach pełnienia obowiązków służbowych.

Artykuł 23 [Udzielanie wsparcia w celu znalezienia dowodów koniecznych do bezstronnej analizy i wydania postanowienia]

Organy Państwa wysyłającego, organy Państwa-gospodarza i Dowódca Eurokorpusu udzielają sobie wsparcia w celu znalezienia dowodów koniecznych do bezstronnej analizy i wydania postanowienia, jeśli chodzi o roszczenia o odszkodowanie, którymi zainteresowany jest Eurokorpus.

Rozdział IV

Postanowienia dotyczące podatków i ceł

Artykuł 24 [Zwolnienie od wszelkich podatków bezpośrednich]

W ramach oficjalnego funkcjonowania, aktywa, dochody i inny majątek Dowództwa są zwolnione od wszelkich podatków bezpośrednich.

Artykuł 25 [Ograniczenia dotyczące korzystania ze zwolnienia przez Dowództwo]

Dowództwo nie korzysta z żadnego zwolnienia w przypadku zobowiązań, podatków i opłat stanowiących wynagrodzenie usług użyteczności publicznej.

Artykuł 26 [Zwolnienie z podatków i opłat pośrednich]

1. W przypadku gdy Dowództwo dokona znaczących zakupów i nabycia majątku lub usług niezbędnych do jego oficjalnego funkcjonowania, a których cena zawiera podatki i opłaty pośrednie, Umawiające się Strony podejmą, z zastrzeżeniem prawa wspólnotowego, właściwe środki mające na celu zwolnienie z powyższych podatków i opłat lub ich zwrot.

2. Wwóz majątku i towarów dokonany przez Dowództwo, niezbędny do użytku służbowego, jest zwolniony z podatków i opłat pośrednich, w poszanowaniu prawa wspólnotowego.

3. Pojazdy nabyte przez Dowództwo i przeznaczone do użytku służbowego są zwolnione z podatków i opłat należnych z tytułu użytkowania i rejestracji pojazdów.

Artykuł 27 [Podmioty korzystające ze zwolnień podatkowych]

1. Bez uszczerbku dla przepisów prawa wspólnotowego, osoby stanowiące personel Dowództwa, które zostały przydzielone do Dowództwa i nie są obywatelami Państwa-gospodarza, mogą korzystać z następujących zwolnień podatkowych;

– zgoda na nabycie pojazdu zwolnione z podatku VAT,

– miesięczna kwota na paliwo wolna od podatku.

2. Ograniczenia i warunki zwolnień podatkowych, o których mowa w niniejszym artykule są ustalane przez Państwo-gospodarza.

3. Państwo-gospodarz nie może udzielać zwolnień podatkowych, o których mowa w niniejszym artykule, do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Artykuł 28 [Zbycie lub oddanie do dyspozycji majątku i towarów nabytych lub wwiezionych]

Majątek i towary nabyte lub wwiezione, które zostały zwolnione lub uprawniają do zwrotu zgodnie z postanowieniami artykułów 26 i 27, mogą być zbyte albo oddane do dyspozycji, bezpłatnie lub odpłatnie, dopiero po uregulowaniu płatności podatków lub opłat lub zwolnieniu lub zwrocie, na warunkach ustalonych przez Umawiającą się Stronę, która zgodziła się na zwolnienie lub zwrot.

Artykuł 29 [Opodatkowanie pensji, uposażenia i innych podobnych wynagrodzeń]

1. W celu opodatkowania podatkiem od dochodu i majątku oraz podatkiem spadkowym i od darowizny, a także celem zastosowania postanowień porozumień dwustronnych w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu, członkowie personelu Dowództwa, którzy wyłącznie z racji pełnienia obowiązków służbowych w Dowództwie Eurokorpusu posiadają miejsce zamieszkania na terytorium Umawiającej się Strony niebędącej państwem wypłacającym im pensję, uposażenie i inne podobne wynagrodzenia pobierane przez nich w związku z zatrudnieniem, są uważani za rezydentów podatkowych w tym państwie .

Postanowienie to ma również zastosowanie do współmałżonka, jeżeli nie wykonuje on własnej działalności zawodowej, a także do dzieci będących na utrzymaniu i pod opieką osób, o których mowa w niniejszym artykule.

2. Pensja, uposażenie i inne podobne wynagrodzenia pobierane przez personel Dowództwa w związku z zatrudnieniem, podlegają opodatkowaniu wyłącznie w Państwie wysyłającym wypłacającym pobory.

Artykuł 30 [Zasady przyznania wszelkich zwolnień lub ulgi celnej]

Wszelkie zwolnienia lub ulgi celne lub podatkowe przyznaje się na mocy niniejszego Traktatu o ile przestrzegane są warunki, jakie organy celne lub podatkowe każdej Umawiającej się Strony mogą uznać za konieczne w celu zapobiegania nadużyciom.

Rozdział V

Postanowienia budżetowe i finansowe

Artykuł 31 [Wspólny roczny budżet]

Uchwalany jest wspólny roczny budżet. Obejmuje on przychody i wydatki na inwestycje i działalność Dowództwa, w tym wydatki na personel cywilny wynajęty przez Dowództwo. Zawiera on również przychody i wydatki, o których mowa w Rozdziale III. Wydatki finansowane są przez Umawiające się Strony zgodnie z regulaminem budżetowym i finansowym.

Artykuł 32 [Zadania kolegium do spraw Audytu]

1. Kolegium do spraw Audytu:

– nadzoruje przestrzeganie regulaminu budżetowego i finansowego;

– kontroluje przychody i wydatki we wspólnym rocznym budżecie;

– co roku analizuje wykonanie budżetu i sporządza raport w tej sprawie.

2. Przewodniczący kolegium wybierany jest w drodze rotacji spośród członków tegoż kolegium. Powinien on posiadać obywatelstwo inne niż obywatelstwo Dowódcy Eurokorpusu.

3. Krajowe organy do spraw audytu są uprawnione do zapoznania się w Dowództwie Eurokorpusu z dokumentami stanowiącymi podstawę wpłat finansowych i wydatków krajowych.

Artykuł 33 [Zadania Komitetu do spraw budżetu i finansów]

Komitet do spraw budżetu i finansów:

– doradza Komitetowi Wspólnemu w sprawach budżetowych i finansowych;

– sporządza regulamin budżetowy i finansowy, który określa w szczególności sposoby finansowania, procedury budżetowe, procedury dotyczące podziału wydatków i procedury zbierania funduszy oraz przedkłada go do zatwierdzenia Komitetowi Wspólnemu;

– analizuje projekt wspólnego rocznego budżetu i średnioterminowego planu finansowego, w razie konieczności nanosi poprawki i przedkłada go do zatwierdzenia Komitetowi Wspólnemu ;

– analizuje roczny raport z wykonania budżetu sporządzony przez Dowódcę Eurokorpusu;

– analizuje, po wysłuchaniu ewentualnych uwag i komentarzy Dowódcy Eurokorpusu, roczny raport z wykonania budżetu sporządzony przez Komitet Audytu;

– przekazuje Komitetowi Wspólnemu swoje wnioski końcowe na temat obydwu raportów, o których mowa w niniejszym artykule.

Artykuł 34 [Zadania Komitetu Wspólnego]

Komitet Wspólny:

– zatwierdza regulamin budżetowy i finansowy;

– zatwierdza wspólny roczny budżet i średnioterminowy plan finansowy;

– zatwierdza raport z wykonania wspólnego rocznego budżetu, po zapoznaniu się z raportem Kolegium do spraw Audytu i wnioskami końcowymi Komitetu do spraw budżetu i finansów.

Rozdział VI

Postanowienia różne

Artykuł 35 [Prowadzenie ćwiczeń mających na celu szkolenie i trening]

1. Jeżeli Komitet Wspólny podejmie taką decyzję, ćwiczenia mające na celu szkolenie i trening Eurokorpusu będą mogły być prowadzone na terytorium Umawiającej się Strony.

2. Generalnie, ćwiczenia odbywają się na terenach do tego przeznaczonych. Jeżeli założenia wyżej wymienionych ćwiczeń nie mogłyby być w ten sposób osiągnięte, ćwiczenia te mogą odbywać się na otwartej przestrzeni.

Artykuł 36 [Korzystanie z ulg pocztowych i telekomunikacyjnych]

Dowództwo korzysta z takich samych ulg pocztowych i telekomunikacyjnych, co siły zbrojne Umawiającej się Strony, na której terytorium Kwatera się znajduje.

Artykuł 37 [Odpowiedzialność za oddanie do dyspozycji Dowództwa majątku nieruchomego]

1. Organy Państwa-gospodarza są wyłącznie odpowiedzialne za oddanie do dyspozycji Dowództwa majątku nieruchomego, jak i usług z nim związanych, których wyżej wymieniona Kwatera może potrzebować.

2. Wewnątrz pomieszczeń oddanych do dyspozycji Dowództwa do jego wyłącznego użytku, przepisy prawa Państwa-gospodarza mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie chodzi o organizację, funkcjonowanie wewnętrzne i administrację Dowództwa, personel i osoby na utrzymaniu lub inne kwestie wewnętrzne niemające żadnego przewidywalnego wpływu na prawa osób trzecich czy na sąsiednie gminy, czy też na bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Artykuł 38 [Korzystanie z opieki medycznej i dentystycznej]

1. W ramach wykonywania niniejszego Traktatu, osoby uprawnione do pełnienia funkcji medycznych w siłach zbrojnych Umawiającej się Strony, mogą pełnić tę funkcję na rzecz personelu innych Umawiających się Stron, a także osób na ich utrzymaniu, niezależnie od ich obywatelstwa.

2. W ramach wykonywania niniejszego Traktatu, personel Dowództwa i osoby na jego utrzymaniu korzystają z odpowiedniej opieki medycznej i dentystycznej, w tym hospitalizacji, w placówkach wojskowej opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak personel Umawiającej się Strony, na terytorium której przebywają.

Artykuł 39 [Podległość dotycząca ustawodawstwa]

Personel Dowództwa i osoby na jego utrzymaniu nie podlegają ustawodawstwu Państwa-gospodarza w zakresie ewidencji i kontroli cudzoziemców.

Artykuł 40 [Pojazdy dopuszczone do ruchu]

W ramach wykonywania niniejszego Traktatu i z zastrzeżeniem wzięcia pod uwagę względów bezpieczeństwa i porządku publicznego, pojazdy i inne środki transportu, zgodne z normami jednej z Umawiających się Stron, są dopuszczone do ruchu na terytorium każdej innej Umawiającej się Strony.

Artykuł 41 [Uzgodnienie wartości inwestycji w razie odstąpienia przez Strony]

1. Jeżeli majątek ruchomy lub nieruchomy przestaje być niezbędny dla Dowództwa lub też w razie odstąpienia przez jedną lub wszystkie Umawiające się Strony, uzgodnią one wartość rezydualną inwestycji, jakie zostały przez nie wspólnie sfinansowane, a także dokonania kompensacji wartości rezydualnej.

2. Warunki zastosowania powyższych postanowień, w szczególności kryteria określania wartości rezydualnej, są ustalane w regulaminie budżetowym i finansowym.

Artykuł 42 [Zgoda na zatrudnienie w Kwaterze Głównej]

1. Komitet Wspólny może wyrazić zgodę na zatrudnienie w Kwaterze Głównej personelu z Państwa trzeciego.

2. Status osób wchodzących w skład wyżej wymienionego personelu ustalany jest za wspólnym porozumieniem przez Państwa powołujące i Państwo-gospodarza.

3. Warunki uczestnictwa personelu Państw trzecich w działalności Eurokorpusu ustalane są przez Umawiające się Strony.

4. Koszty obecności personelu Państw trzecich są ponoszone przez Państwa powołujące.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

Artykuł 43 [Rozstrzyganie sporów w drodze negocjacji]

1. Wszelkie spory między Umawiającymi się Stronami w związku z interpretacją czy wykonywaniem niniejszego Traktatu rozstrzygane są na drodze negocjacji.

2. Spory, które nie mogą być rozstrzygnięte na drodze bezpośrednich negocjacji między zainteresowanymi Umawiającymi się Stronami, rozstrzygane są przez Komitet Wspólny.

Artykuł 44 [Zmiana Traktatu]

1. Na wniosek jednej z Umawiających się Stron, niniejszy Traktat może być w dowolnym momencie zmieniony, o ile wszystkie Umawiające się Strony wyrażą na to zgodę.

2. Wszelkie zmiany podlegają ratyfikacji i wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 46.

Artykuł 45 [Uzupełnienie Traktatu]

Traktat niniejszy może być uzupełniony porozumieniami wykonawczymi zawartymi w imieniu rządów Umawiających się Stron lub szczególnymi uzgodnieniami między właściwymi organami Umawiających się Stron.

Artykuł 46 [Ratyfikacja]

1. Traktat niniejszy podlega ratyfikacji przez Umawiające się Strony. Dokumenty ratyfikacyjne przekazywane są rządowi Republiki Francuskiej.

2. Traktat niniejszy wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia złożenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego.

Artykuł 47 [Zaproszenie do przystąpienia do Traktatu]

1. Umawiające się Strony mogą jednogłośnie zaprosić dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej do przystąpienia do niniejszego Traktatu.

2. Dokumenty przystąpienia przekazywane są rządowi Republiki Francuskiej.

3. Umawiające się Strony i Państwo przystępujące ustalają, na podstawie niniejszego Traktatu i postanowień przyjętych w celu jego wykonania, warunki przystąpienia, w szczególności w zakresie budżetu i finansów.

4. Traktat niniejszy wejdzie w życie dla Państwa przystępującego po upływie miesiąca od dnia złożenia jego dokumentu przystąpienia.

Artykuł 48 [Powiadomienie o dacie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych]

Rząd Republiki Francuskiej powiadomi każdą z Umawiających się Stron lub stronę przystępującą o dacie złożenia dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia, a także o dacie wejścia w życie niniejszego Traktatu dla Umawiających się Stron lub stron przystępujących.

Artykuł 49 [Wejście w życie]

1. Traktat niniejszy może być wypowiedziany w każdym czasie przez każdą z Umawiających się Stron, po upływie okresu 10 lat od daty jego wejścia w życie w stosunku do Umawiającej się Strony, która go wypowiada.

2. Wypowiedzenie niniejszego Traktatu przez jedną z Umawiających się Stron odbywa się w formie pisemnego powiadomienia wysłanego do Rządu Republiki Francuskiej, który informuje o powyższym pozostałe Umawiające się Strony.

3. W przypadku wypowiedzenia przez jedną z Umawiających się Stron lub w przypadku gdy Umawiające się Strony podejmą decyzję o jego wygaśnięciu, na podstawie niniejszego traktatu oraz przepisów przyjętych w celu jego wykonania, Umawiające się Strony podejmą decyzję w sprawie konsekwencji wynikających z powyższej sytuacji, w szczególności w zakresie budżetu i finansów.

4. Wypowiedzenie wchodzi w życie po upływie roku od otrzymaniu powiadomienia.

Na dowód czego odpowiedni upełnomocnieni Przedstawiciele złożyli podpisy pod niniejszym Traktatem.

SPORZĄDZONO w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 roku

w językach niemieckim, hiszpańskim, francuskim i niderlandzkim, przy czym wszystkie cztery teksty mają moc wiążącą, w jednym oryginalnym egzemplarzu, który zostanie zdeponowany w archiwach rządowych Republiki Francuskiej.

Rząd Republiki Francuskiej przekazuje każdej Umawiającej się Stronie poświadczoną kopię niniejszego Traktatu.

W imieniu Republiki Francuskiej,
Michèle Alliot-Marie, Minister Obrony

W imieniu Republiki Federalnej Niemiec,
Wilhelm Schönfelder, Ambasador, Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej

Walter Kolbow, Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Obrony

W imieniu Królestwa Belgii,
Dirk Wouters, Ambasador, Przedstawiciel przy Komitecie do spraw Polityki i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

W imieniu Królestwa Hiszpanii,
José Bono Martinez, Minister Obrony

W imieniu Wielkiego Księstwa Luksemburga,
Luc Frieden, Minister obrony

Akt końcowy zawarcia Traktatu Strasburskiego

W dniu dzisiejszym w Brukseli został zawarty przez przedstawicieli Republiki Francuskiej, Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Belgii, Królestwa Hiszpanii i Wielkiego Księstwa Luksemburga Traktat w sprawie Eurokorpusu i statusu jego Dowództwa, zwany „Traktatem Strasburskim”.

Do Aktu końcowego załączona została deklaracja Królestwa Belgii i Wielkiego Księstwa Luksemburga, którą sygnatariusze przyjmują do wiadomości, a która dotyczy części sił zbrojnych Luksemburga, nad którymi dowództwo będzie mogło być przekazane Dowódcy Eurokorpusu,

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 listopada 2004 roku

W imieniu Republiki Francuskiej,
Michèle Alliot-Marie, Minister Obrony

W imieniu Republiki Federalnej Niemiec,
Wilhelm Schönfelder, Ambasador, Stały Przedstawiciel przy Unii Europejskiej

Walter Kolbow, Parlamentarny Sekretarz Stanu w Federalnym Ministerstwie Obrony

W imieniu Królestwa Belgii,
Dirk Wouters, Ambasador, Przedstawiciel przy Komitecie do spraw Polityki i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej

W imieniu Królestwa Hiszpanii,
José Bono Martinez, Minister Obrony

W imieniu Wielkiego Księstwa Luksemburga,
Luc Frieden, Minister obrony

Deklaracja załączona do końcowego aktu zawarcia Traktatu Strasburskiego

Rządy Wielkiego Księstwa Luksemburga i Królestwa Belgii oświadczają, iż część sił zbrojnych Luksemburga, nad którymi dowództwo będzie mogło być przekazane Dowódcy Eurokorpusu, nie będzie stanowić odrębnego elementu, lecz zostanie w pełni zintegrowana z jednostkami sił zbrojnych Belgii.

Rządy Republiki Federalnej Niemiec, Królestwa Hiszpanii i Republiki Francuskiej przyjmują do wiadomości powyższe uzgodnienia.

W konsekwencji, zintegrowana część sił zbrojnych Luksemburga nie stanowi jednostki w myśl artykułu 20.2,c.ii, którego postanowienia będą miały zatem zastosowanie, z uwzględnieniem powyższych uzgodnień podczas każdorazowego wdrażania.

Przy założeniu, że część sił zbrojnych Luksemburga nie zostałaby wcielona do jednostek sił zbrojnych Belgii, Umawiające się Strony postanawiają zastosować artykuł 20.2.c.ii, z uwzględnieniem artykułu 1.4 w sprawie zasad zrównoważonego podziału obowiązków.

Wersja w języku francuskim

Po zaznajomieniu się z powyższym traktatem, w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– został on uznany za słuszny zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęty, ratyfikowany i potwierdzony,

– Rzeczpospolita Polska przystępuje do niego,

– będzie niezmiennie zachowywany.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 9 grudnia 2021 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

L.S.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-11
  • Data wejścia w życie: 2022-01-23
  • Data obowiązywania: 2022-01-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw