Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 409

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 14 stycznia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH200010)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 i 1718 oraz z 2022 r. poz. 84) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Ostoja w Dolinie Górnej Narwi (PLH2000102)), obejmujący obszar 19 090,18 ha, położony w województwie podlaskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 14 stycznia 2022 r. (poz. 409)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

2330

Wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi (Corynephorus, Agrostis)

2

3150

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion

3

6120

Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)

4

6410

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion)

5

6510

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

7

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

8

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

9

91F0

Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum)

 


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK OSTOJA W DOLINIE GÓRNEJ NARWI (PLH200010)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

bóbr europejski

Castor fiber

osiadła

2

kumak nizinny

Bombina bombina

osiadła

3

minóg ukraiński

Eudontomyzon mariae

osiadła

4

piskorz

Misgurnus fossilis

osiadła

5

różanka

Rhodeus sericeus amarus

osiadła

6

traszka grzebieniasta

Triturus cristatus (Triturus cristatus cristatus)

osiadła

7

wydra

Lutra lutra

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-17
  • Data wejścia w życie: 2022-03-04
  • Data obowiązywania: 2022-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw