Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 420

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 14 lutego 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków]

W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie trybu zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, regulaminu Rady Nadzorczej i zasad wynagradzania jej członków (Dz. U. poz. 1167, z 1999 r. poz. 1172, z 2006 r. poz. 952, z 2007 r. poz. 1191 oraz z 2008 r. poz. 1233) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członkowie Rady Nadzorczej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są powoływani przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, złożony co najmniej na trzy miesiące przed upływem aktualnej kadencji Rady Nadzorczej, zwanej dalej "Radą".",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Organizacje, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.1)), zwanej dalej "ustawą", przekazują ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego zgłoszenia kandydatów na członków Rady w terminie czterech miesięcy przed upływem aktualnej kadencji Rady.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, oraz zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a, wraz z uzasadnieniem i zgodą kandydatów na kandydowanie, składa się na piśmie.",

d) dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

"3. Organizacje, o których mowa w:

1) art. 75 ust. 1 pkt 2 ustawy, po uzgodnieniu między sobą kandydatów na członków Rady, przekazują wspólnie zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a;

2) art. 75 ust. 1 pkt 3 ustawy, po uzgodnieniu między sobą kandydatów na członków Rady, przekazują wspólnie zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a.

4. W przypadku nieuzgodnienia kandydatów, o których mowa w ust. 3, organizacje, o których mowa w ust. 3, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego kandydatury zgłoszone przez te organizacje, w terminie, o którym mowa w ust. 1a.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego niezwłocznie dokonuje wyboru kandydatów spośród kandydatur zgłoszonych przez organizacje, o których mowa w ust. 3, biorąc pod uwagę kompetencje zgłoszonych kandydatów, i składa wniosek, o którym mowa w ust. 1.

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się zgłoszenia, o których mowa w ust. 1a.";

2) w § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 6, jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.";

3) w § 6 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku zastosowania formy posiedzenia, o której mowa w § 6a ust. 2, w protokole odnotowuje się, które osoby brały udział w posiedzeniu w tej formie.";

4) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Posiedzenia Rady odbywają się w miejscu wyznaczonym przez przewodniczącego Rady, z zastrzeżeniem ust. 2-7.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący Rady może zdecydować o odbyciu posiedzenia w formie telekonferencji, wideokonferencji lub w innej formie pozwalającej na wielostronne komunikowanie się na odległość w czasie rzeczywistym.

3. Jeżeli forma, o której mowa w ust. 2, ma być wyłączną dopuszczalną formą uczestniczenia w posiedzeniu, wówczas miejsca posiedzenia nie wyznacza się.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 2, powinna zostać podjęta z uwzględnieniem:

1) istnienia technicznych warunków uczestniczenia w posiedzeniu w tej formie przez członków Rady i inne osoby, których udział w posiedzeniu jest niezbędny, w szczególności pozwalających członkom Rady na swobodny udział w dyskusji i w głosowaniach;

2) zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń przed ingerencją w przebieg posiedzenia przez osoby nieuprawnione;

3) zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony informacji przekazywanych na posiedzeniu.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, jest niezwłocznie przekazywana członkom Rady wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi sposobu, w jaki mogą oni wziąć udział w posiedzeniu w tej formie.

6. W przypadku stwierdzenia w czasie trwania posiedzenia w formie, o której mowa w ust. 2, braku spełnienia co najmniej jednego z warunków, o których mowa w ust. 4, osoba prowadząca posiedzenie zarządza przerwę w obradach. Dokończenie posiedzenia następuje po przywróceniu wszystkich warunków, o których mowa w ust. 4.

7. Do podejmowania uchwał na posiedzeniu odbywającym się w formie, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy § 5 ust. 3-5. Głosowania tajne przeprowadza się, o ile zapewnione są techniczne warunki zachowania tajności głosowania.";

5) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przepisy § 5 ust. 3-5, § 6 ust. 5-8 i § 6a stosuje się odpowiednio.";

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Do zespołów doraźnych stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 3-5, § 6 ust. 5-8, § 6a i § 10 ust. 2.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 432, 619, 1621, 1834, 1981 i 2105.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-02-18
  • Data wejścia w życie: 2022-03-05
  • Data obowiązywania: 2022-03-05

Dziennik Ustaw