Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 956

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 kwietnia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2166) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii]

W rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (Dz. U. poz. 1912) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w ust. 2:

a) w pkt 9 wyrazy „energii elektrycznej lub gazu ziemnego” zastępuje się wyrazami „energii elektrycznej, gazu ziemnego lub paliw ciekłych”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11–14 w brzmieniu:

„11) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie pojazdów służących do transportu drogowego na nowe pojazdy, w przypadku gdy są one objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L 111 z 25.04.2019, str. 13, z późn. zm.2)) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202):

a) wykonuje się obliczenia, przyjmując, że zużycie energii pojazdu po wymianie nie przekracza poziomu odpowiadającego spełnieniu wymogów minimalnych określonych w tych rozporządzeniach,

b) kwalifikuje się średnioroczne oszczędności wynikające z wcześniejszej wymiany w stosunku do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu wyrażonego w przebiegu lub latach;

12) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na wymianie pojazdów służących do transportu drogowego innych niż wskazane w pkt 11 lub pojazdów służących do transportu kolejowego – wykonuje się obliczenia średniorocznych oszczędności za okres:

a) wynikający z wcześniejszej wymiany w stosunku do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu, wykorzystując do obliczeń zmierzone lub oszacowane dane dotyczące zużycia energii przez pojazd wymieniany i pojazd nabyty, oraz

b) pozostały do zakończenia cyklu życia pojazdu nabytego, wykorzystując do obliczeń uśrednione jednostkowe zużycie energii przez standardowy pojazd należący do tej samej, pod względem wielkości i napędu, kategorii pojazdów oraz zmierzone lub oszacowane dane dotyczące zużycia energii przez pojazd nabyty;

13) dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej polegającego na modernizacji pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego, w przypadku gdy dokonywane jest ono przed przewidywanym zakończeniem cyklu życia pojazdu lub gdy w wyniku jego realizacji cykl życia ulegnie wydłużeniu:

a) wykonuje się ocenę potencjału w zakresie poprawy efektywności energetycznej, wskazując możliwe do zastosowania rozwiązania technologiczne,

b) wykonuje się obliczenia średniorocznych oszczędności energii możliwych do uzyskania do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu w stosunku do zużycia energii przez dany pojazd przed modernizacją;

14) w zakresie ograniczania strat związanych z magazynowaniem i przeładunkiem paliw ciekłych:

a) wykonuje się pomiary, stosując metodę badań pomiaru suchego lub metodę badań pomiaru mokrego wskazane w normie PN-EN 16321-2:2014-02 Odzyskiwanie par benzyny podczas tankowania pojazdów silnikowych na stacjach paliwowych – Część 2: Metody badań dotyczące weryfikacji systemów odzyskiwania par na stacjach paliwowych lub inną równoważną metodę w celu skontrolowania działania systemów odzyskiwania par paliwa na stacjach paliw; jeżeli wskazana norma zostanie wycofana i zastąpiona nową normą w zbiorze Polskich Norm – za normę zalecaną należy uznać tę nową normę,

b) wykonuje się pomiary i analizę danych charakteryzujących zbiornik i jego eksploatację, parametrów klimatycznych danej lokalizacji zbiornika, charakterystyki przechowywanej cieczy oraz czasu magazynowania w celu zbadania możliwości modernizacji zbiornika magazynującego paliwa ciekłe.”;

2) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Wartości współczynników sprawności procesów przetworzenia energii pierwotnej w energię finalną określa się oddzielnie dla energii elektrycznej, ciepła, gazu ziemnego i paliw ciekłych, przyjmując, że są one równe odwrotności współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, stosownie do wykorzystywanego rodzaju nośnika energii lub źródła energii, które zostały określone w tabeli 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

2. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oblicza się według wzoru (3) określonego w pkt 1.3 załącznika nr 4 do rozporządzenia.

3. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej jako objętość gazu ziemnego lub biogazu oblicza się według wzoru (4) określonego w pkt 1.4 załącznika nr 4 do rozporządzenia.”;

3) w § 14 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Zawartość energii w paliwach ciekłych oblicza się, stosując wartości opałowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30h ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2021 r. poz. 133, 694, 1093 i 1642), a następnie jednostki energii przelicza się, stosując współczynniki przeliczeniowe określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia.”;

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli po lp. 8 dodaje się lp. 9 „Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego”;

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) w pkt 1.1 w tabeli:

– w części „Określanie ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej” w kolumnie trzeciej „Definicje” objaśnienie symbolu ΔQp otrzymuje brzmienie:

ΔQp – ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej, wyrażonej w [kWh/rok],”,

– po części „Określanie ilości zaoszczędzonej energii pierwotnej” dodaje się część „Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,

b) w pkt 1.2 po tabeli nr 8 dodaje się tabele nr 9–11 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

6) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:

a) po pkt 1.3 dodaje się pkt 1.4 w brzmieniu:

„1.4. Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla gazu ziemnego dostarczanego do odbiorcy końcowego z sieci gazowej jako objętość gazu ziemnego lub biogazu, oznaczony symbolem „WP, g”, oblicza się według wzoru:

(4)

infoRgrafika

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

wP, i – współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, określony w tabeli 1, odpowiedni dla danego nośnika energii finalnej, stosownie do wykorzystywanego paliwa lub źródła energii,

Vg, i – objętość gazu ziemnego lub biogazu wprowadzonego do danej sieci gazowej w ciągu roku kalendarzowego poprzedzającego rok, w którym sporządzany jest audyt efektywności energetycznej, wyrażona w Nm3/rok.”,

b) tabela 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów dotychczasowych]

Do audytów efektywności energetycznej zleconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 8 z 14.01.2020, str. 2, Dz. Urz. UE L 360 z 30.10.2020, str. 8, Dz. Urz. UE L 433 z 22.12.2020, str. 1 i Dz. Urz. UE L 400 z 12.11.2021, str. 14.

Załącznik 1. [Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 12 kwietnia 2022 r. (poz. 956)

Załącznik nr 1

Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego

Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego na nowe pojazdy, w przypadku gdy są one objęte zakresem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 z dnia 17 kwietnia 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych samochodów osobowych i dla nowych lekkich pojazdów użytkowych oraz uchylającego rozporządzenia (WE) nr 443/2009 i (UE) nr 510/2011 (Dz. Urz. UE L III z 25.04.2019, str. 13, z późn. zm.) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242 z dnia 20 czerwca 2019 r. określającego normy emisji CO2 dla nowych pojazdów ciężkich oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 595/2009 i (UE) 2018/956 oraz dyrektywę Rady 96/53/WE (Dz. Urz. UE L 198 z 25.07.2019, str. 202)

(11)

infoRgrafika

ΔQ0 – ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok],

Mśr – średni przebieg dla danej kategorii pojazdu wynoszący 190 000 km,

Mr – rzeczywisty przebieg danego pojazdu, wyrażony w [km],

E1 – jednostkowe zużycie energii przez pojazd określone na podstawie rzeczywistego zużycia lub w przypadku gdy nie jest możliwe jego udokumentowanie – określone na podstawie danych producenta lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

L – norma emisji CO2 dla pojazdu nabytego wynikająca z rozporządzenia (UE) 2019/631, wyrażona w [kgCO2/km],

CV – obliczeniowa wartość opałowa (kaloryczna) paliwa będąca średnią ważoną wartości opałowych benzyny i oleju napędowego wynosząca 43,558 MJ/kg,

F – współczynnik przeliczeniowy emisji CO2 przypadającej na jednostkę masy spalonego paliwa przez pojazd nabyty, wynoszący 3,169 kgCO2/kg,

TU – okres pozostały do przewidywanego zakończenia cyklu życia pojazdu, wyrażony w [lata], liczony jako iloraz przebiegu pozostałego do zakończenia średniego cyklu życia pojazdu, wyrażonego w [km], i średniorocznego przebiegu pojazdu wynoszącego 8000 km

Wymiana pojazdów służących do transportu drogowego innych niż wskazane w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/631 lub rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1242

(12)

infoRgrafika

ΔQ0 ilość zaoszczędzonej energii finalnej, wyrażonej w [kWh/rok],

Mśr – średni przebieg dla danej kategorii pojazdu określony na podstawie danych zawartych w tabeli nr 10, wyrażony w [km],

Mr – rzeczywisty przebieg danego pojazdu, wyrażony w [km],

E1 – jednostkowe zużycie energii przez pojazd określone na podstawie rzeczywistego zużycia lub w przypadku gdy nie jest możliwe jego udokumentowanie – określone na podstawie danych producenta lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

E2 – jednostkowe zużycie energii przez pojazd nabyty określone na podstawie rzeczywistego zużycia lub w przypadku gdy nie jest możliwe jego udokumentowanie – określone na podstawie danych producenta lub na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

Eśr – jednostkowe zużycie energii przez standardowy pojazd należący do tej samej, pod względem wielkości i napędu, kategorii pojazdów określone na podstawie danych zawartych w tabeli nr 9, wyrażone w [MJ/km],

TLCA – średni cykl życia pojazdu określony na podstawie danych zawartych w tabeli nr 11, wyrażony w [lata].

Uwaga:

W przypadku gdy rzeczywisty przebieg danego pojazdu Mr jest większy niż średni przebieg dla danej kategorii pojazdu Mśr, różnica (Mśr – Mr) przyjmuje wartość 0

 

Załącznik 2. [Wskaźniki zużycia energii w zależności od kategorii pojazdu]

Załącznik nr 2

Tabela nr 9. Wskaźniki zużycia energii w zależności od kategorii pojazdu

Kategoria pojazdów

Podkategoria pojazdów

Technologia

Wskaźnik zużycia energii [MJ/km]

osobowe

benzynowe mini

Euro 4 i późniejsze

2,14

benzynowe małe

PRE-ECE to open loop

2,85

benzynowe małe

Euro 1 i późniejsze

2,45

benzynowe średnie

PRE-ECE to open loop

3,37

benzynowe średnie

Euro 1 i późniejsze

2,89

benzynowe duże SUV

PRE-ECE to open loop

4,16

benzynowe duże SUV

Euro 1 i późniejsze

3,76

diesel małe

Euro 4 i późniejsze

1,62

diesel średnie

konwencjonalne

2,69

diesel średnie

Euro 1 i późniejsze

2,35

diesel duże SUV

konwencjonalne

3,20

diesel duże SUV

Euro 1 i późniejsze

3,12

LPG

konwencjonalne

2,75

LPG

Euro 1 i późniejsze

2,65

dwusuwowe

konwencjonalne

3,59

hybrydowe benzynowe małe

Euro 4

1,49

hybrydowe benzynowe średnie

Euro 4

1,49

hybrydowe benzynowe duże SUV

Euro 4

1,49

E85

Euro 4 i późniejsze

3,33

CNG

Euro 4 i późniejsze

3,02

pojazdy bateryjne

0,54

pojazdy z ogniwem paliwowym

0,95

dostawcze

benzynowe

konwencjonalne

3,72

benzynowe

Euro 1 i późniejsze

3,06

diesel

konwencjonalne

3,80

diesel

Euro 1 i późniejsze

3,42

pojazdy bateryjne

0,90

pojazdy z ogniwem paliwowym

1,78

ciężarowe

benzynowe > 3,5 t

konwencjonalne

7,75

diesel < 7,5 t

konwencjonalne

5,34

diesel < 7,5 t

Euro 1 i późniejsze

4,31

pojazdy bateryjne ≥ 3,5 ≤ 12 t

2,16

pojazdy z ogniwem paliwowym ≥ 3,5 ≤ 12 t

3,56

diesel ≥ 7,5 < 16 t

konwencjonalne

7,77

diesel ≥ 7,5 < 16 t

Euro 1 i późniejsze

6,62

diesel ≥ 16 ≤ 32 t

konwencjonalne

10,72

diesel ≥ 16 ≤ 32 t

Euro 1 i późniejsze

8,97

pojazdy bateryjne > 16 t

4,32

pojazdy z ogniwem paliwowym > 16 t

9,50

diesel > 32 t

konwencjonalne

12,68

diesel > 32 t

Euro 1 i późniejsze

10,72

autobusy

miejskie CNG

HD Euro I

26,64

miejskie CNG

HD Euro II

24,72

miejskie CNG

HD Euro III

21,84

miejskie CNG

EEV

21,84

miejskie standardowe

konwencjonalne

15,63

miejskie standardowe

Euro 1 i późniejsze

12,85

autokary standardowe

konwencjonalne

11,23

autokary standardowe

Euro 1 i późniejsze

10,55

pojazdy bateryjne miejskie

2,88

pojazdy z ogniwem paliwowym miejskie

9,50

pojazdy z ogniwem paliwowym autokary standardowe

11,88

kategoria L

motorowery dwusuwowe < 50 cm3

konwencjonalne

1,09

motorowery dwusuwowe < 50 cm3

Euro 1

0,88

motorowery dwusuwowe < 50 cm3

Euro 2

0,88

motorowery dwusuwowe < 50 cm3

Euro 3 i późniejsze

0,88

motorowery czterosuwowe < 50 cm3

konwencjonalne

1,09

motorowery czterosuwowe < 50 cm3

Euro 1

0,88

motorowery czterosuwowe < 50 cm3

Euro 2

0,88

motorowery czterosuwowe < 50 cm3

Euro 3 i późniejsze

0,88

pojazdy bateryjne motorowery

0,03

motocykle dwusuwowe < 50 cm3

konwencjonalne

1,44

motocykle dwusuwowe < 50 cm3

Euro 1

1,09

motocykle dwusuwowe < 50 cm3

Euro 2

1,01

motocykle dwusuwowe < 50 cm3

Euro 3 i późniejsze

0,74

motocykle czterosuwowe < 250 cm3

konwencjonalne

14,00

motocykle czterosuwowe < 250 cm3

Euro 1 i późniejsze

1,58

motocykle czterosuwowe ≥ 250 ≤ 750 cm3

konwencjonalne

1,62

motocykle czterosuwowe ≥ 250 ≤ 750 cm3

Euro 1 i późniejsze

1,58

motocykle czterosuwowe > 750 cm3

konwencjonalne

1,97

motocykle czterosuwowe > 750 cm3

Euro 1 i późniejsze

2,01

pojazdy bateryjne motocykle

0,03

mini samochody diesel

konwencjonalne

1,44

mini samochody diesel

Euro 1

1,26

mini samochody diesel

Euro 2

1,26

mini samochody diesel

Euro 3

1,26

mini samochody diesel

Euro 4

1,13

mini samochody diesel

Euro 5

1,13

pojazdy terenowe (ATVs)

konwencjonalne

2,07

pojazdy terenowe (ATVs)

Euro 1

1,79

pojazdy terenowe (ATVs)

Euro 2

1,79

pojazdy terenowe (ATVs)

Euro 3

1,79

pojazdy terenowe (ATVs)

Euro 4

1,74

pojazdy terenowe (ATVs)

Euro 5

1,74

 

Tabela nr 10. Średni przebieg w podziale na kategorie pojazdów

Kategoria pojazdów

Średni przebieg [km]

osobowe

190 000

dostawcze

300 000

ciężarowe

500 000

autobusy

600 000

kategoria L

40 000

 

Tabela nr 11. Średni cykl życia pojazdu w podziale na kategorie

Kategoria pojazdów

Średni cykl życia [lata]

osobowe

14,0

dostawcze

13,5

ciężarowe

12,2

autobusy

15,6

kategoria L

10,0

 

Załącznik 3. [Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii]

Załącznik nr 3

Tabela 1. Wartości współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla poszczególnych nośników energii

Lp.

Rodzaj nośnika energii

Współczynnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej wP, wel

1

Paliwo lub źródło energii

Olej opałowy

1,1

2

Gaz ziemny

1,1

3

Gaz płynny

1,1

4

Węgiel kamienny

1,1

5

Węgiel brunatny

1,1

6

Biomasa

0,2

7

Biogaz

0,5

8

Energia słoneczna

0,0

9

Energia wiatrowa

0,0

10

Energia geotermalna

0,0

11

Ciepło odpadowe z przemysłu

0,05

12

Olej napędowy

1,1

13

Benzyna

1,1

14

LPG

1,1

15

Wodór (energia elektryczna z produkcji mieszanej)

4,2

16

Wodór (energia elektryczna z energii słonecznej, wiatrowej, geotermalnej)

0,0

17

Wodór (energia elektryczna z biomasy)

0,33

18

Wodór (energia elektryczna z biogazu)

0,83

19

Wodór (reforming parowy metanu)

1,47

20

Sieć elektroenergetyczna systemowa

Energia elektryczna z produkcji mieszanej

2,5

 

Metryka

Dziennik Ustaw