Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 976

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 25 marca 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH240033)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Źródła Rajecznicy (PLH2400332)), obejmujący obszar 194,27 ha, położony w województwie śląskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2021/161 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia czternastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2021) 21) (Dz. Urz. UE L 51 z 15.02.2021, str. 330).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 25 marca 2022 r. (poz. 976)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

303453,34

552266,97

2

303422,71

552233,29

3

303379,58

552218,75

4

303372,26

552227,81

5

303312,12

552186,73

6

303276,33

552089,13

7

303277,31

552085,55

8

303273,97

552075,52

9

303236,61

551963,50

10

303234,96

551958,53

11

303180,98

551796,17

12

303174,86

551776,41

13

303140,68

551666,05

14

303122,82

551608,39

15

303101,64

551539,99

16

302906,71

551701,50

17

302878,60

551724,79

18

302836,76

551759,45

19

302813,84

551778,44

20

302812,31

551779,72

21

302722,17

551855,11

22

302716,22

551860,09

23

302708,73

551866,35

24

302678,70

551891,47

25

302652,22

551913,62

26

302626,10

551935,47

27

302616,76

551943,21

28

302569,51

551982,48

29

302561,60

551989,06

30

302452,81

552079,50

31

302430,35

552098,17

32

302428,43

552099,77

33

302298,32

552207,91

34

302122,77

552353,83

35

302064,94

552401,90

36

302060,26

552409,02

37

301975,00

552557,74

38

301585,93

552250,11

39

301191,21

552186,55

40

301221,50

552023,69

41

301250,82

551870,40

42

301263,01

551800,14

43

301277,15

551715,04

44

301295,29

551615,37

45

301331,87

551633,33

46

301397,50

551662,38

47

301448,29

551721,54

48

301510,47

551789,40

49

301569,95

551742,17

50

301608,64

551710,79

51

301666,07

551664,21

52

301670,83

551642,12

53

301639,97

551597,54

54

301646,45

551580,07

55

301636,58

551570,45

56

301619,44

551436,30

57

301591,39

551402,70

58

301630,79

551416,67

59

301647,08

551422,45

60

301719,16

551432,78

61

301772,30

551455,91

62

301808,96

551481,00

63

301812,45

551495,23

64

301860,88

551502,84

65

301866,42

551503,55

66

301910,98

551468,10

67

301988,46

551406,05

68

302010,73

551388,22

69

302089,30

551325,30

70

302203,53

551233,82

71

302296,49

551159,38

72

302335,01

551128,53

73

302420,07

551060,41

74

302422,12

551058,77

75

302488,97

551005,23

76

302677,36

550854,36

77

302691,93

550842,69

78

302856,21

550712,49

79

302897,59

550679,69

80

303064,83

550547,15

81

303158,17

550659,75

82

303228,81

550744,97

83

303229,19

550748,70

84

303229,57

550752,43

85

303231,63

550772,71

86

303231,85

550774,83

87

303232,06

550776,94

88

303231,86

550790,26

89

303233,61

550805,71

90

303235,59

550825,78

91

303237,28

550844,14

92

303244,19

550919,04

93

303244,40

550921,30

94

303244,61

550923,56

95

303255,40

551040,64

96

303234,43

551061,31

97

303174,92

551158,24

98

303190,00

551199,73

99

303242,64

551227,17

100

303273,83

551231,46

101

303279,13

551306,23

102

303285,68

551381,36

103

303286,59

551387,01

104

303292,73

551460,53

105

303298,32

551527,35

106

303304,68

551603,50

107

303305,23

551609,68

108

303309,40

551656,73

109

303320,60

551783,02

110

303343,92

551870,28

111

303345,31

551875,49

112

303411,07

552118,95

113

303423,12

552161,66

114

303429,27

552161,32

115

303457,88

552159,75

116

303439,24

552218,51

117

303480,58

552244,53

118

303482,76

552252,68

119

303471,14

552269,01

120

303459,98

552289,80

121

303453,34

552266,971) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

image

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK ŹRÓDŁA RAJECZNICY (PLH240033)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

warzucha polska

Cochlearia polonica

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-10
  • Data wejścia w życie: 2022-05-25
  • Data obowiązywania: 2022-05-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw