Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1040

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia 5 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2021 r. poz. 823 oraz z 2022 r. poz. 350 i 583) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie opłat konsularnych]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie opłat konsularnych (Dz. U. poz. 2237 oraz z 2019 r. poz. 1909 i 2084) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W celu zapewnienia jednolitej wysokości opłat konsularnych obowiązujących w państwie przyjmującym konsulowie, którzy mają siedziby w tym samym państwie przyjmującym, niezwłocznie informują konsula mającego siedzibę w stolicy państwa przyjmującego o dokonaniu przeliczenia, o którym mowa w ust. 1 i 2. Konsul, który ma siedzibę w stolicy państwa przyjmującego, gdy stwierdzi nieprawidłowości w przeliczeniu, niezwłocznie zwraca się o to, aby dostosować wysokość opłat konsularnych do podanych prawidłowych wartości.";

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Przepisy stosowane do czynności w sprawach paszportowych]

Do dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. poz. 350 i 583) do czynności w sprawach paszportowych stosuje się poz. 1.01-1.08 załącznika do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem poz. 1.01-1.08 załącznika do niniejszego rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 110a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych.

Minister Spraw Zagranicznych: Z. Rau


1) Minister Spraw Zagranicznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy zagraniczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Zagranicznych (Dz. U. poz. 1469).

Załącznik 1. [TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych
z dnia 5 maja 2022 r. (poz. 1040)

TARYFA OPŁAT KONSULARNYCH

Poz.

Rodzaj czynności

Wysokość opłaty w euro

I. Czynności w sprawach paszportowych

1.01

Wydanie paszportu

110

1.02

Wydanie paszportu osobie małoletniej, która w dniu złożenia wniosku

o wydanie paszportu nie ukończyła 12 roku życia

35

1.03

Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2-15 oraz w pkt 16 lit. c ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

55

1.04

Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

18

1.05

Wydanie paszportu osobom, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. b ustawy z dnia 27 stycznia 2022 r. o dokumentach paszportowych

35

1.06

Wydanie paszportu tymczasowego

40

1.07

Wydanie paszportu tymczasowego na czas oczekiwania na odbiór paszportu

15

1.08

Wydanie drugiego paszportu

220

II. Czynności w sprawach obywatelstwa polskiego

2.01

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o nadanie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem aktu nadania obywatelstwa polskiego lub zawiadomienia o odmowie nadania obywatelstwa polskiego*)

360

2.02

Przyjęcie i opracowanie wniosku o przywrócenie obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji o przywróceniu obywatelstwa polskiego*)

40

2.03

Przyjęcie i opracowanie wniosku o potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem decyzji w tej sprawie*)

80

2.04

Przyjęcie wniosku i opracowanie dokumentacji w sprawie o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego wraz z doręczeniem zawiadomienia o wyrażeniu takiej zgody*)

360

2.05

Przyjęcie oświadczeń w trybie art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 2 kwietnia

2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2022 r. poz. 465)

30

III. Czynności w sprawach wizowych, dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego oraz innych dotyczących cudzoziemców

3.01

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej

80

3.02

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku

o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej

80

3.03

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

20

3.04

Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku

o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego

20

3.05

Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca

30

3.06

Wydanie Tymczasowego Dokumentu Podróży określonego w decyzji Rady 96/409/WPZiB z dnia 25 czerwca 1996 r. w sprawie ustanowienia tymczasowego dokumentu podróży (Dz. Urz. UE L 168 z 06.07.1996, str. 4)

30

IV. Wydawanie zaświadczeń i zezwoleń

4.01

Wydanie zaświadczenia na przywóz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej broni i amunicji albo wpis w Europejskiej karcie broni palnej

60

4.02

Wydanie zaświadczenia na przewiezienie przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przywiezienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zwłok lub szczątków ludzkich

50

4.03

Wydanie innego zaświadczenia niż określone w pozycjach 4.01 i 4.02 taryfy opłat konsularnych

30

V. Uzyskiwanie i przekazywanie dokumentów

5.01

Doręczenie dokumentu, który przekazał organ krajowy, na złożony bezpośrednio w tym organie wniosek osoby przebywającej za granicą

30

5.02

Wydobycie za granicą, na wniosek obywatela polskiego, dokumentu innego niż papiery wartościowe wraz z doręczeniem tego dokumentu (oraz z jego ewentualną legalizacją)

30

5.03

Przyjęcie pisma i przekazanie go do kraju drogą urzędową, jeżeli złożenie tego pisma u konsula skutkuje, zgodnie z przepisami odrębnymi, zachowaniem terminu w postępowaniu

20

5.04

Przyjęcie i przekazanie do właściwego organu w kraju wniosku

o udzielenie zgody na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej

50

5.05

Wydanie i doręczenie uwierzytelnionego odpisu lub kopii dokumentu

z akt sprawy

30

VI. Czynności w sprawach legalizacyjnych, notarialnych oraz sporządzania i poświadczania tłumaczeń

6.01

Legalizacja dokumentu

30

6.02

Sporządzenie i poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym oryginałem lub uwierzytelnionym odpisem tego dokumentu, a także sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z aktu notarialnego sporządzonego przez konsula i przechowywanego w urzędzie konsularnym

60

6.03

Poświadczenie zgodności odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem

30

6.04

Poświadczenie własnoręczności podpisu lub znaku ręcznego

30

6.05

Poświadczenie daty okazania dokumentu

30

6.06

Sporządzenie aktu notarialnego wraz ze sporządzeniem jednego wypisu

z aktu notarialnego

260

6.07

Wykonanie innej czynności notarialnej

30

6.08

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

90

6.09

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski - za każdą rozpoczętą stronę tłumaczenia**)

30

6.10

Sporządzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski

50

6.11

Sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia dokumentów o treściach powtarzalnych z języka polskiego na język urzędowy lub powszechnie używany w państwie przyjmującym lub z języka urzędowego lub powszechnie używanego w państwie przyjmującym na język polski

20

VII. Czynności w sprawach stanu cywilnego

7.01

Przygotowanie dokumentacji dotyczącej zawarcia małżeństwa przed konsulem, przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz oświadczeń w sprawie nazwiska noszonego po zawarciu małżeństwa i nazwiska dzieci zrodzonych z tego małżeństwa, sporządzenie protokołu z przyjęcia przedmiotowych oświadczeń i przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczenie odpisu aktu małżeństwa*), ***)

500

7.02

Przyjęcie i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju od osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo zapewnienia, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

50

7.03

Wydanie i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie

z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

50

7.04

Wydobycie z urzędu stanu cywilnego w kraju i doręczenie zaświadczenia stwierdzającego, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo***)

50

7.05

Przyjęcie oświadczenia lub oświadczeń, które są niezbędne do uznania ojcostwa, wraz z ewentualnym wydaniem zaświadczenia o uznaniu oraz przekazanie dokumentacji do właściwego urzędu stanu cywilnego

50

7.06

Przygotowanie dokumentacji związanej z transkrypcją lub odtworzeniem zagranicznego dokumentu stanu cywilnego w polskim rejestrze stanu cywilnego oraz doręczenie odpisu polskiego aktu stanu cywilnego sporządzonego na tej podstawie*), ***)

50

7.07

Przyjęcie do protokołu oświadczeń i przekazanie do urzędu stanu cywilnego w kraju wniosku o rejestrację urodzenia lub zgonu oraz doręczenie odpisu aktu urodzenia lub zgonu***)

50

7.08

Przyjęcie do protokołu oświadczenia dotyczącego zmiany imienia lub nazwiska oraz przekazanie go do urzędu stanu cywilnego w kraju

50

7.09

Przyjęcie wniosku o zmianę imienia lub nazwiska wraz z przekazaniem do urzędu stanu cywilnego w kraju oraz doręczeniem decyzji

50

7.10

Wykonanie innej czynności z zakresu stanu cywilnego

30

VIII. Czynności w sprawach żeglugi morskiej i śródlądowej

8.01

Wydanie tymczasowego świadectwa polskiej przynależności statku (świadectwo o banderze)

240

8.02

Przyjęcie od kapitana statku protestu morskiego albo sporządzenie protokołu wypadku w żegludze śródlądowej

300

8.03

Wydanie lub potwierdzenie ważności certyfikatu lub karty bezpieczeństwa statku lub przedłużenie świadectwa w zakresie ochrony morza przed zanieczyszczaniem przez statki

200

8.04

Wykonanie innej czynności z zakresu żeglugi morskiej lub śródlądowej

40

IX. Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności****)

9.01

Wykonanie, na wniosek strony, czynności poza lokalem urzędu konsularnego - za każde rozpoczęte 8 godzin, włącznie z czasem na dojazd i powrót do urzędu

90

9.02

Wykonanie w trybie pilnym czynności wymienionej w taryfie

30

*) Za czynności konsularne wykonywane w ramach opracowywania dokumentacji nie pobiera się dodatkowych opłat, z wyjątkiem opłat za sporządzenie i poświadczenie lub sprawdzenie i poświadczenie tłumaczenia (poz. 6.08, 6.09, 6.10 i 6.11 taryfy opłat konsularnych).

**) Przy obliczaniu wysokości należnej opłaty konsularnej objętość dokumentu ustala się w sposób przewidziany w przepisach w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego.

***) Wraz z ewentualnym uzyskaniem legalizacji albo Apostille.

****) Opłaty za szczególny sposób wykonania czynności pobiera się niezależnie od opłat za wykonywaną czynność konsularną oraz zwrotu poniesionych wydatków.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-17
  • Data wejścia w życie: 2022-06-01
  • Data obowiązywania: 2022-06-01

Dziennik Ustaw