Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1046

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 5 maja 2022 r.

w sprawie trybu udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 63 ust. 9 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa tryb udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby powiatowych i wojewódzkich komisji lekarskich orzekających o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komisji lekarskiej - należy przez to rozumieć komisję lekarską w rozumieniu art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2) podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 5a i 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655 i 974), oferujący wymagane świadczenia;

3) świadczeniach - należy przez to rozumieć badania specjalistyczne i psychologiczne oraz obserwację szpitalną realizowane na potrzeby orzekania przez komisje lekarskie;

4) umowie - należy przez to rozumieć umowę o realizację świadczeń, o których mowa w pkt 3, na potrzeby orzekania przez komisje lekarskie.

§ 3. [Udzielanie zamówień na realizację świadczeń]

Wojewoda udziela zamówienia na realizację świadczeń podmiotowi leczniczemu wybranemu po przeprowadzeniu konkursu ofert, kierując się koniecznością zapewnienia równego traktowania podmiotów leczniczych oraz przejrzystości i sprawności postępowania w zakresie udzielania tych zamówień.

§ 4. [Zaproszenie do składania ofert]

1. Wojewoda wysyła zaproszenie do składania ofert, zwane dalej "zaproszeniem", do co najmniej trzech podmiotów leczniczych, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze powiatu, w którym działa komisja lekarska.

2. W przypadku gdy w powiecie, o którym mowa w ust. 1, nie funkcjonuje odpowiednia liczba podmiotów leczniczych, wojewoda może wysłać zaproszenie do podmiotów leczniczych, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze województwa, w którym działa komisja lekarska.

3. W przypadku gdy nie jest możliwe zlecenie świadczeń podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, wojewoda może wysłać zaproszenie do lekarzy prowadzących indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie lub grupowe praktyki lekarskie oraz psychologów, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze powiatu lub województwa, w którym działa komisja lekarska.

4. W zaproszeniu zamieszcza się:

1) nazwę i adres urzędu wojewódzkiego zapraszającego do składania ofert;

2) przedmiot konkursu ofert oraz jego wartość;

3) wskazanie miejsca i terminu składania i otwarcia ofert;

4) informację o możliwości zwrócenia się oferenta do wojewody o wyjaśnienie treści postanowień zawartych w zaproszeniu;

5) warunki zamówienia.

5. Warunki zamówienia, o których mowa w ust. 4 pkt 5, zawierają:

1) formularz oferty;

2) formularz umowy;

3) informację o szczegółowych warunkach konkursu ofert;

4) wskazanie okresu, na jaki zostanie zawarta umowa;

5) informację o obowiązku złożenia oferty na udostępnionym formularzu oferty;

6) informację o obowiązku załączenia do oferty następujących dokumentów:

a) aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, z rejestru właściwego wojewody, z rejestru Okręgowej Rady Lekarskiej albo dokumentów z rejestrów podmiotów gospodarczych państw członkowskich Unii Europejskiej albo państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że oferent jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;

7) informacje określające wymagania dla podmiotów leczniczych dotyczące:

a) siedziby podmiotu leczniczego,

b) miejsca udzielania świadczeń,

c) kadry lekarsko-pielęgniarskiej,

d) wyposażenia w aparaturę diagnostyczną;

8) informację o możliwości i terminie składania protestów dotyczących rozstrzygnięcia konkursu ofert;

9) informację o zgodzie wojewody na wykonywanie wybranych świadczeń przez podwykonawców oferenta.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 7, wojewoda określa w porozumieniu z szefem właściwego wojskowego centrum rekrutacji.

7. Warunki zamówienia mogą być podzielone na poszczególne rodzaje badań. Dopuszcza się możliwość podziału przez wojewodę przedmiotu zamówienia na zadania obejmujące poszczególne rodzaje świadczeń.

§ 5. [Składanie ofert]

Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie na udostępnionym formularzu w miejscu i terminie określonych w zaproszeniu.

§ 6. [Otwarcie konkursu ofert]

Konkurs ofert rozpoczyna się otwarciem ofert w miejscu i terminie określonych w zaproszeniu.

§ 7. [Komisja konkursowa]

1. Konkurs ofert przeprowadza komisja konkursowa powołana przez wojewodę.

2. Komisja konkursowa składa się z trzech członków:

1) przewodniczącego wyznaczonego przez wojewodę;

2) osoby wyznaczonej przez wojewodę;

3) osoby wyznaczonej przez szefa właściwego wojskowego centrum rekrutacji.

3. Członkiem komisji konkursowej nie może być osoba, która:

1) jest oferentem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organu osoby prawnej występującej jako oferent;

2) pozostaje z osobą, o której mowa w pkt 1:

a) w związku małżeńskim,

b) w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej albo w linii bocznej do drugiego stopnia, przysposobienia, opieki lub kurateli,

c) w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje jej małżonek.

4. Członkowie komisji konkursowej przed otwarciem ofert składają oświadczenie, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w ust. 3.

5. Wyłączenia członka komisji konkursowej i powołania nowego dokonuje wojewoda z urzędu albo na wniosek członka komisji konkursowej lub oferenta.

6. Komisja konkursowa rozwiązuje się z dniem zawarcia umowy albo unieważnienia konkursu.

§ 8. [Zadania komisji konkursowej]

1. Komisja konkursowa:

1) stwierdza, czy zaproszenie zostało wysłane co najmniej do trzech podmiotów leczniczych, oraz liczbę otrzymanych ofert;

2) odrzuca oferty złożone po wyznaczonym terminie;

3) otwiera koperty z ofertami;

4) ustala, które z ofert spełniają warunki określone w § 4 ust. 5 pkt 6 i 7 oraz § 5, oraz sporządza ich wykaz;

5) odrzuca oferty nieodpowiadające wymaganiom, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 6 i 7 oraz § 5, oraz sporządza ich wykaz;

6) dokonuje oceny ofert;

7) może dokonać wyboru takiej liczby ofert, aby zamówienie zostało zrealizowane w całości, albo może odrzucić wszystkie oferty.

2. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i informacje wynikające z oferty.

3. Posiedzenia komisji konkursowej mają charakter zamknięty, bez udziału oferentów, z wyjątkiem czynności określonych w ust. 1 pkt 1 i 3.

4. Przy rozpatrzeniu najkorzystniejszej oferty uwzględnia się następujące kryteria:

1) koszt jednego świadczenia;

2) miejsce udzielania świadczeń znajdujące się na obszarze powiatu lub województwa, w którym działa komisja;

3) stan obsady lekarsko-pielęgniarskiej;

4) wyposażenie w aparaturę diagnostyczną.

5. Jeżeli do konkursu została zgłoszona tylko jedna ważna oferta, komisja konkursowa może ją przyjąć, jeżeli spełnia wymagania dla podmiotów leczniczych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-4, a koszt jednego świadczenia nie odbiega od kosztów takich samych świadczeń wykonywanych przez inne podmioty lecznicze, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze, o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 2.

6. Oceny kosztu świadczenia, o którym mowa w ust. 5, dokonuje się metodą porównawczą na podstawie jednostkowych cen wolnorynkowych świadczeń wykonywanych przez podmioty lecznicze, których miejsce udzielania świadczeń znajduje się na obszarze określonym zasięgiem działania danej komisji lekarskiej.

§ 9. [Protokół z przebiegu konkursu ofert]

Komisja konkursowa sporządza protokół z przebiegu konkursu ofert, który zawiera w szczególności:

1) oznaczenie miejsca, czasu rozpoczęcia oraz zakończenia konkursu ofert;

2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej;

3) liczbę zgłoszonych ofert;

4) wykaz ofert, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 4;

5) wykaz ofert, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, wraz z uzasadnieniem;

6) wykaz wybranych najlepszych ofert albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została wybrana - wraz z uzasadnieniem;

7) odrębne stanowisko członka komisji konkursowej;

8) wzmiankę o odczytaniu protokołu;

9) podpisy członków komisji konkursowej.

§ 10. [Zawiadomienie o rozstrzygnięciu konkursu]

1. Wojewoda niezwłocznie zawiadamia na piśmie oferentów o rozstrzygnięciu konkursu i jego wyniku.

2. Oferent w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, może złożyć do wojewody umotywowany protest w formie pisemnej, dotyczący rozstrzygnięcia konkursu.

3. Pisemny protest składa się osobiście lub przesyła w formie przesyłki kurierskiej - za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

4. Wojewoda rozpatruje protest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

5. W przypadku uwzględnienia protestu wojewoda powtarza oprotestowane czynności.

6. O sposobie rozpatrzenia protestu, a także o czynnościach powtarzanych w wyniku uwzględnienia protestu wojewoda informuje niezwłocznie na piśmie wszystkich oferentów.

7. Protest nie przysługuje w przypadku unieważnienia konkursu ofert.

§ 11. [Unieważnienie konkursu]

1. Wojewoda unieważnia konkurs ofert, jeżeli:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wszystkie oferty zostały odrzucone;

3) w postępowaniu komisji konkursowej stwierdzono naruszenie prawa mogące mieć wpływ na wynik konkursu ofert;

4) w pracach komisji konkursowej brała udział osoba, która zgodnie z § 7 ust. 3 nie może być członkiem tej komisji.

2. O unieważnieniu konkursu ofert, z przyczyn wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, wojewoda zawiadamia na piśmie oferentów biorących w nim udział.

§ 12. [Niezwłoczne zorganizowanie nowego konkursu]

W przypadku unieważnienia konkursu ofert wojewoda niezwłocznie organizuje nowy konkurs ofert.

§ 13. [Zawarcie umowy]

1. Wojewoda zawiera umowę z podmiotem (podmiotami) leczniczym, którego oferta została wybrana przez komisję konkursową jako najlepsza.

2. Umowę zawiera się w terminie 30 dni od dnia powiadomienia oferentów o wyniku konkursu, jednakże nie wcześniej niż po upływie terminu do składania protestów, a w przypadku złożenia protestu - nie wcześniej niż po jego rozpatrzeniu.

3. Umowa może być zawarta na okres nie dłuższy niż 3 lata.

4. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron:

1) bez wypowiedzenia - w przypadku zdarzeń spowodowanych siłą wyższą lub niedotrzymaniem warunków umowy przez drugą stronę;

2) za trzymiesięcznym wypowiedzeniem.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-17
  • Data wejścia w życie: 2022-05-18
  • Data obowiązywania: 2022-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw