Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1048

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 11 maja 2022 r.

w sprawie kierowania żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 201 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) tryb postępowania przy kierowaniu żołnierzy zawodowych w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego i odwoływania ich z tych stanowisk;

2) wzór wniosku o wyznaczenie żołnierza zawodowego na stanowiska służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo w Służbie Wywiadu Wojskowego.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2) SKW - rozumie się przez to Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;

3) SWW - rozumie się przez to Służbę Wywiadu Wojskowego.

§ 3. [Wniosek o skierowanie żołnierza do SKW albo SWW]

1. Po pozytywnym zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 502 i 655), odpowiednio Szef SKW albo Szef SWW występuje z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o skierowanie żołnierza zawodowego do podległej temu szefowi służby. Do wniosku dołącza się pisemną zgodę żołnierza zawodowego, o której mowa w art. 201 ust. 2 ustawy.

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 4. [Decyzja w sprawie skierowania żołnierza do SKW albo SWW]

W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 3, Minister Obrony Narodowej wydaje decyzję w sprawie skierowania żołnierza do odpowiednio SKW albo SWW, w celu wyznaczenia na stanowisko służbowe.

§ 5. [Odwołanie żołnierza]

1. Minister Obrony Narodowej odwołuje żołnierza zawodowego z pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW albo SWW:

1) gdy zachodzą przesłanki do zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, określone w art. 226 pkt 2, 4, 6-10 i 16 ustawy,

2) na wniosek odpowiednio Szefa SKW albo Szefa SWW,

3) na wniosek żołnierza zawodowego,

4) z uwagi na uzasadnione potrzeby Sił Zbrojnych

- nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia wydania decyzji w sprawie odwołania.

2. Odwołanie z pełnienia zawodowej służby wojskowej w SKW albo SWW żołnierza zawodowego, który dokonał wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej, następuje nie później niż z dniem upływu okresu wypowiedzenia.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO NA STANOWISKA SŁUŻBOWE W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ALBO W SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 11 maja 2022 r. (poz. 1048)

WZÓR WNIOSKU O WYZNACZENIE ŻOŁNIERZA ZAWODOWEGO NA STANOWISKA SŁUŻBOWE W SŁUŻBIE KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO ALBO W SŁUŻBIE WYWIADU WOJSKOWEGO

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-17
  • Data wejścia w życie: 2022-05-18
  • Data obowiązywania: 2022-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw