Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1049

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. poz. 1610), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 48).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 48), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 kwietnia 2022 r. (poz. 1049)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 3 grudnia 2010 r.

w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1856) zarządza się, co następuje:

§ 1. Jednostkami uprawnionymi do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych, o których mowa w art. 57 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L 324 z 10.12.2009, str. 23), są:

1)2) podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, 655 i 974);

2) medyczne instytuty badawcze:

a) Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,

b) Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki" w Łodzi,

c) Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie,

d) Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie,

e) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie,

f) Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie,

g) Instytut Matki i Dziecka w Warszawie,

h) Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

i) Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

j) (uchylona),3)

k) Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie,

l) Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie,

m) Instytut Reumatologii im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie,

n) Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie im. prof. dr hab. med. Aleksandra Szczygła,

o) Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny w Warszawie,

p) Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. Generała Karola Kaczkowskiego,

q) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,

r) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia4).5)


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 48), które weszło w życie z dniem 23 stycznia 2021 r.

3) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 21 grudnia 2010 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie wykazu szpitali i innych jednostek służby zdrowia oraz medycznych instytutów badawczych uprawnionych do korzystania ze zwolnienia od należności przywozowych (Dz. U. poz. 1780), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 673).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-17
  • Data wejścia w życie: 2022-05-17
  • Data obowiązywania: 2022-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw