Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1053

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim (PLH280041)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Murawy na Pojezierzu Ełckim (PLH2800412)), obejmujący obszar 77,22 ha, położony w województwie warmińsko-mazurskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POJEZIERZU EŁCKIM (PLH280041)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 13 kwietnia 2022 r. (poz. 1053)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POJEZIERZU EŁCKIM (PLH280041)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)1)

X

Y

1

2

3

1

675407,98

719342,30

2

675244,50

719271,97

3

675271,41

719239,66

4

675279,46

719230,02

5

675325,43

719175,46

6

675344,76

719152,53

7

675349,84

719146,49

8

675360,72

719133,59

9

675570,13

718875,43

10

675630,61

718801,71

11

675642,18

718787,58

12

675746,04

718660,95

13

675825,64

718563,90

14

675872,06

718507,28

15

675931,12

718434,27

16

676093,23

718233,80

17

676445,39

718744,57

18

676382,06

718774,12

19

676380,62

718780,90

20

676310,99

718970,37

21

676287,17

719035,18

22

676267,65

719088,34

23

676242,30

719157,30

24

676197,37

719143,52

25

676166,65

719204,73

26

676161,41

719215,46

27

676122,07

719296,02

28

676108,45

719322,40

29

676094,20

719350,05

30

676091,19

719355,25

31

676043,30

719453,55

32

675991,04

719564,89

33

675974,64

719600,55

34

675834,83

719532,85

35

675705,10

719470,86

36

675698,68

719468,08

37

675407,98

719342,301) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POJEZIERZU EŁCKIM (PLH280041)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POJEZIERZU EŁCKIM (PLH280041)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POJEZIERZU EŁCKIM (PLH280041)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK MURAWY NA POJEZIERZU EŁCKIM (PLH280041)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

6210

Murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis Festucion pallentis)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-17
  • Data wejścia w życie: 2022-06-01
  • Data obowiązywania: 2022-06-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw