Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1054

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 21 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1166), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1099).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1099), który stanowi:

"§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Finansów: wz. A. Soboń

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 21 kwietnia 2022 r. (poz. 1054)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 12 czerwca 2018 r.

w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Na podstawie art. 34a ust. 4 pkt 22) ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 445 i 830) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rozporządzenie określa szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy de minimis w formie gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego, zwanego dalej "BGK", w ramach rządowego programu poręczeniowo-gwarancyjnego, o którym mowa w art. 34a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, w zakresie Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

2. Do pomocy de minimis udzielanej na podstawie niniejszego rozporządzenia nie stosuje się przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów (Dz. U. z 2021 r. poz. 634).

§ 2. 1. Pomoc de minimis jest udzielana mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom w formie udzielanej przez BGK gwarancji spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie rozwoju działalności gospodarczej innowacyjnych przedsiębiorstw, w tym wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych, jako pomoc de minimis zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1, z późn. zm.3)), zwanego dalej "rozporządzeniem Komisji".

2. Pomoc de minimis nie może być udzielona w przypadkach wskazanych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji.

§ 3. 1. Pomoc de minimis podlega kumulacji z inną pomocą zgodnie z art. 5 rozporządzenia Komisji.

2. Pomoc de minimis może zostać udzielona pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis lub pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie, otrzymaną w danym roku podatkowym oraz w ciągu dwóch poprzedzających lat podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty 200 tysięcy euro dla jednego przedsiębiorcy, a w przypadku jednego przedsiębiorcy prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów 100 tysięcy euro.

§ 4. Ekwiwalent dotacji brutto oblicza się zgodnie z art. 4 ust. 6 rozporządzenia Komisji.

§ 5. 1. Gwarancja obejmuje nie więcej niż 80% pozostającej do spłaty kwoty kredytu.

2. Gwarancja może obejmować kredyty wchodzące w skład portfela kredytów stanowiącego zbiór pojedynczych kredytów, dla którego łączną kwotę limitu gwarancji udzielanych na określony czas oraz przeznaczenie tych kredytów określa umowa zawarta pomiędzy BGK a bankiem kredytodawcą.

§ 6. 1. Gwarancja jest udzielana na wniosek o udzielenie pomocy de minimis składany przez przedsiębiorcę do banku kredytodawcy.

2. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis zawiera:

1) informacje, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. poz. 311, z 2013 r. poz. 276 oraz z 2014 r. poz. 1543);

2) opis projektu, w tym dzień jego rozpoczęcia i zakończenia;

3) lokalizację projektu;

4) koszty kwalifikowalne projektu;

5) kwotę pomocy finansowej potrzebną do realizacji projektu;

6) inne informacje wskazane przez bank kredytodawcę, niezbędne do dokonania oceny wniosku.

3. Do wniosku o udzielenie pomocy de minimis dołącza się zaświadczenia albo oświadczenia o pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie i pomocy de minimis w rybołówstwie, otrzymanej w roku bieżącym oraz w dwóch poprzednich latach, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

§ 7. Zabezpieczenie udzielonej gwarancji stanowi weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez przedsiębiorcę na rzecz BGK.

§ 8.4) Pomoc de minimis jest udzielana do dnia 30 czerwca 2024 r.

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.5)


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Art. 34a ust. 4 zmieniony przez art. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 504), która weszła w życie z dniem 16 marca 2019 r.; zgodnie z art. 4 tej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 34a ust. 4 ustawy z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz. U. z 2022 r. poz. 445 i 830) zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie tego przepisu.

3) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 215 z 07.07.2020, str. 3.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1099), które weszło w życie z dniem 22 czerwca 2021 r.

5) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. poz. 1671 oraz z 2017 r. poz. 921), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2433).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-18
  • Data obowiązywania: 2022-05-18
  • Dokument traci ważność: 2024-06-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw