Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1060

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRA CJI1)

z dnia 17 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13a ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie ramowej organizacji komendy wojewódzkiej i powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 2 w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 i 18 w brzmieniu:

"17) bezpieczeństwa informacji;

18) współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Komórki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 14-16, oraz inspektor ochrony danych w zakresie wykonywanych zadań inspektora danych osobowych podlegają bezpośrednio komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej.",

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zadania, o których mowa w ust. 2, mogą być łączone w ramach komórki organizacyjnej, z wyjątkiem zadań z zakresu pomocy prawnej i polityki informacyjnej.",

d) po ust. 5 dodaje się ust. 5a i 5b w brzmieniu:

"5a. Zadania, o których mowa w ust. 2 pkt 17 i 18, mogą być wykonywane przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną.

5b. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 11, wydziela się samodzielne stanowisko pracy do spraw kontaktu z mediami.";

2) w § 4:

a) w ust. 3 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 i 17 w brzmieniu:

"16) bezpieczeństwa informacji;

17) współpracy z ochotniczymi strażami pożarnymi oraz innymi organizacjami pozarządowymi.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Komórki organizacyjne realizujące zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 13-15, oraz inspektor ochrony danych w zakresie wykonywanych zadań inspektora danych osobowych podlegają bezpośrednio komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej.",

c) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Zadania, o których mowa w ust. 3 pkt 16 i 17, mogą być wykonywane przez więcej niż jedną komórkę organizacyjną.";

3) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendą wojewódzką kieruje komendant wojewódzki przy pomocy trzech zastępców i kierowników komórek organizacyjnych.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-18
  • Data wejścia w życie: 2022-05-19
  • Data obowiązywania: 2022-05-19

Dziennik Ustaw