Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1075

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie trybu mianowania na pierwszy stopień oficerski, stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 140 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa tryb mianowania na:

1) pierwszy stopień oficerski (podporucznika);

2) stopnie oficerskie generałów i admirałów;

3) stopień wojskowy Marszałka Polski.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

2) wniosku o mianowanie - należy przez to rozumieć wniosek o mianowanie odpowiednio na pierwszy stopień oficerski (podporucznika), stopnie oficerskie generałów lub admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski.

§ 3. [Termin przedstawienia wniosku o mianowanie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Wniosek o mianowanie Minister Obrony Narodowej przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż czterdzieści pięć dni przed przewidywanym terminem mianowania.

2. W przypadku określonym w art. 140 ust. 5 pkt 2 ustawy wniosek o mianowanie Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej nie później niż dwadzieścia jeden dni przed przewidywanym terminem mianowania.

3. Wniosek o mianowanie na pierwszy stopień oficerski żołnierza, który ukończył naukę w uczelni wojskowej lub szkolenie wojskowe, Minister Obrony Narodowej przedstawia nie później niż trzydzieści dni przed przewidywanym terminem mianowania.

4. W przypadkach uzasadnionych potrzebami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o mianowanie może być przedstawiony bez zachowania terminów określonych w ust. 1- 3.

5. Wzór wniosku o mianowanie, o którym mowa w ust. 1 i 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Wzór wniosku o mianowanie, o którym mowa w ust. 3, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4. [Postępowanie w przypadku przedstawienia wniosku o mianowanie zawierającego niekompletne lub błędne dane albo powzięcia informacji o fakcie podważającym zasadność mianowania]

W przypadku przedstawienia wniosku o mianowanie zawierającego niekompletne lub błędne dane albo powzięcia informacji o fakcie podważającym zasadność mianowania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może zwrócić się do organu, który wystąpił z wnioskiem o mianowanie, o uzupełnienie lub poprawienie wniosku albo o przedstawienie informacji o fakcie podważającym zasadność mianowania.

§ 5. [Ujawnienie faktów podważających zasadność mianowania]

Jeżeli po przedstawieniu Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o mianowanie zostaną ujawnione fakty podważające zasadność mianowania, organ, który wystąpił z wnioskiem, niezwłocznie zawiadamia o tym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. [Przekazanie wniosku o mianowanie celem zaopiniowania]

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może przekazać wniosek o mianowanie Szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego lub właściwej komórce organizacyjnej Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w celu zaopiniowania.

§ 7. [Mianowanie na stopień wojskowy]

Mianowanie na stopień wojskowy następuje z dniem określonym w postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8. [Akty wystawiane mianowanemu żołnierzowi]

1. Mianowanemu żołnierzowi wystawia się:

1) w przypadku mianowania na pierwszy stopień oficerski (podporucznika) - akt mianowania w formie patentu oficerskiego;

2) w przypadku mianowania na stopnie oficerskie generałów i admirałów oraz stopień wojskowy Marszałka Polski - akt mianowania.

2. Akt mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi druk na papierze, w poziomie, o wymiarach 420 mm × 300 mm. U góry znajduje się wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej o polu tarczy szrafowanym pionowo, a w wydzielonych, podobnie szrafowanych polach po bokach, stylizowany ornament z gałązek wawrzynu. Pod wizerunkiem godła znajduje się majuskułowy napis PATENT OFICERSKI i poniżej odpowiednio tekst:

1) "Stwierdzam, że Pan/Pani ... , syn/córka ... , wykazawszy zalety właściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego stopnia oficerskiego i gotowość poświęcenia wszystkiego ku dobru i chwale Ojczyzny, z dniem ... uzyskał(a) stopień ...";

2) "Stwierdzam, że Pan/Pani ... , syn/córka ... , za zasługi na rzecz obronności państwa pośmiertnie z dniem ... został(a) mianowany(-na) na stopień ...";

3) "Stwierdzam, że Pan/Pani ... , syn/córka ... , w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego pośmiertnie z dniem ... został(a) mianowany(-na) na stopień ...";

4) "Stwierdzam, że Pan/Pani ... , syn/córka ..., w uznaniu szczególnych zasług z tytułu działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie z dniem... został(a) mianowany(-na) na stopień ... ".

3. Tekst aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest ujęty po bokach i dołem wydzielonymi polami tworzącymi szrafowaną pionowo ramę, w której są cztery historyczne wizerunki herbu Orzeł Biały; z lewej strony u góry znajduje się wizerunek Orła Piastów, z prawej strony u góry wizerunek Orła Jagiellonów, z lewej strony u dołu wizerunek Orła królów elekcyjnych, z prawej strony u dołu wizerunek Orła wzór 1919 odrodzonej Rzeczypospolitej; pola tarcz herbowych są szrafowane pionowo. Pomiędzy herbami z lewej strony znajduje się panoplium z półzbroi husarskiej, szabli i kopii z proporcem, pomiędzy herbami z prawej strony jest panoplium z kurtki ułańskiej z czapką, szablą i lancą z proporcem. W dolnym polu ramy wypełnionym stylizowanym ornamentem z gałązek dębiny jest pisany majuskułą napis: BÓG HONOR OJCZYZNA.

4. Akt mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stanowi druk na papierze, w poziomie, o wymiarach 500 mm × 350 mm. U góry znajduje się wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej o polu tarczy szrafowanym pionowo, a w wydzielonych polach po bokach ornament wyobrażający wężyk generalski, nad którym są stylizowane liście wawrzynu. Pod wizerunkiem godła znajduje się majuskułowy napis AKT MIANOWANIA i poniżej odpowiednio tekst:

1) "Na wniosek Ministra Obrony Narodowej ku dobru i chwale Ojczyzny mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...";

2) "Na wniosek Ministra Obrony Narodowej za zasługi na rzecz obronności państwa pośmiertnie mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...";

3) "Na wniosek Ministra Obrony Narodowej w uznaniu zasług z tytułu udziału w walkach o niepodległość państwa polskiego pośmiertnie mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...";

4) "Na wniosek Ministra Obrony Narodowej w uznaniu szczególnych zasług z tytułu udziału działalności na rzecz suwerennej i demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie mianuję z dniem ... Pana/Panią ... na stopień ...".

5. Tekst aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest ujęty po bokach i dołem wydzielonymi polami tworzącymi szrafowaną pionowo ramę wypełnioną stylizowanym ornamentem z gałązek wawrzynu, wśród których są po lewej stronie, od góry: wizerunek orła generałów (admirałów), odznaka Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari i u dołu rok ustanowienia Orderu - 1792. Po prawej stronie jest wizerunek orła generałów (admirałów), odznaka Krzyża Kawalerskiego Orderu Krzyża Wojskowego i u dołu rok ustanowienia Orderu - 2006. W dolnym polu ramy, pomiędzy stylizowanymi gałązkami wawrzynu, jest pisany majuskułą napis: BÓG HONOR OJCZYZNA.

6. W przypadkach tego wymagających w akcie mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wyrazy "Pana/Panią" zastępuje się wyrazami "Księdza/Biskupa/Arcybiskupa".

7. Wzór aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

8. Wzór aktu mianowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 9. [Akty podpisywane i wręczane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej]

1. Akt mianowania na stopnie oficerskie generałów i admirałów lub na stopień wojskowy Marszałka Polski oraz w przypadku określonym w art. 140 ust. 15 ustawy podpisuje i wręcza Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Akt mianowania w przypadkach innych niż określone w ust. 1 podpisuje i wręcza Minister Obrony Narodowej lub upoważniona przez niego osoba, o ile czynności tych nie podjął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. O zamiarze podpisania i wręczenia aktu mianowania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powiadamia się Ministra Obrony Narodowej.

3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może upoważnić inne osoby do wręczania aktów mianowania na stopnie oficerskie generałów i admirałów lub na stopień wojskowy Marszałka Polski oraz w przypadku określonym w art. 140 ust. 15 ustawy, w szczególności w przypadku przebywania mianowanych żołnierzy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10. [Sposób wręczania aktu mianowania]

1. Mianowanemu żołnierzowi wręcza się akt mianowania w sposób uroczysty, zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

2. Żołnierza mianowanego na stopień wojskowy, o którym mowa w § 1 pkt 2 lub 3, oraz organ występujący z wnioskiem o mianowanie powiadamia się o wręczeniu aktu mianowania co najmniej na siedem dni przed planowaną datą jego wręczenia.

3. Wręczenie aktu mianowania może być w szczególności połączone z obchodami świąt narodowych lub wojskowych.

§ 11. [Postępowanie w przypadku żołnierza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania]

1. Żołnierza, który nie mógł przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, oraz organ występujący z wnioskiem o mianowanie powiadamia się o innym wyznaczonym terminie wręczenia aktu mianowania.

2. W wyjątkowych przypadkach, w których mianowany żołnierz nie może przybyć na uroczystość wręczenia aktu mianowania, w szczególności z powodu długotrwałej choroby, akt mianowania można wręczyć w miejscu jego pobytu.

3. W przypadku śmierci mianowanego żołnierza przed wręczeniem aktu mianowania oraz w przypadku określonym w art. 140 ust. 15 ustawy, akt mianowania wręcza się najbliższemu członkowi rodziny po zmarłym żołnierzu. Przepisy ust. 1 i 2 oraz § 10 stosuje się odpowiednio.

§ 12. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 listopada 2009 r. w sprawie trybu nadawania pierwszego stopnia oficerskiego, stopni oficerskich generałów i admirałów oraz stopnia wojskowego Marszałka Polski (Dz. U. poz. 1554), które traci moc na podstawie art. 823 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974).

Załącznik 1. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE]

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 17 maja 2022 r. (poz. 1075)

Załącznik nr 1

WZÓR - WNIOSEK O MIANOWANIE

Załącznik 2. [WZÓR – WNIOSEK O MIANOWANIE NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI]

Załącznik nr 2

WZÓR - WNIOSEK O MIANOWANIE NA PIERWSZY STOPIEŃ OFICERSKI

Załącznik 3. [WZÓR – PATENT OFICERSKI]

Załącznik nr 3

WZÓR - PATENT OFICERSKI


Załącznik 4. [WZÓR – AKT MIANOWANIA]

Załącznik nr 4

WZÓR - AKT MIANOWANIA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-20
  • Data wejścia w życie: 2022-05-21
  • Data obowiązywania: 2022-05-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw