Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1080

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 334 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przypadki, w których żołnierzom zawodowym przysługuje bezpłatne wyżywienie oraz normy tego wyżywienia]

Rozporządzenie określa przypadki, w których żołnierzom zawodowym, zwanym dalej "żołnierzami", przysługuje bezpłatne wyżywienie oraz normy tego wyżywienia.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zasadniczej normie wyżywienia - należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych przysługującą żołnierzowi w ciągu doby;

2) dodatkowej normie wyżywienia - należy przez to rozumieć ilość środków spożywczych lub napoju przysługującą żołnierzowi w ciągu doby jako uzupełnienie zasadniczej normy wyżywienia, albo jako oddzielny posiłek lub porcja napoju;

3) paczkowanej normie wyżywienia (racji żywnościowej) - należy przez to rozumieć zestaw produktów spożywczych oraz ewentualnych produktów niespożywczych ułatwiających użycie zestawu, umieszczonych we wspólnym opakowaniu, przeznaczony do zapewnienia kompletnego całodobowego wyżywienia pojedynczego żołnierza lub grupy żołnierzy;

4) wartości pieniężnej normy wyżywienia - należy przez to rozumieć wartość środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład zasadniczej lub dodatkowej normy wyżywienia;

5) turnusie rehabilitacyjnym z treningiem psychologicznym - należy przez to rozumieć proces adaptacji po powrocie do kraju żołnierzy, którzy wykonywali zadania poza granicami państwa;

6) dyżurach bojowych - należy przez to rozumieć pozostawanie pododdziałów, zespołów, załóg i obsad w gotowości do natychmiastowego podjęcia realizacji działań wynikających z zadań postawionych jednostce wojskowej w planach jej użycia, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, połączone z przebywaniem w miejscu pełnienia służby, z wyłączeniem dyżurów etatowych;

7) dyżurach ratowniczych - należy przez to rozumieć planowe pozostawanie w gotowości wydzielonych sił i środków, zgodnie z decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w celu udzielenia pomocy załogom statków powietrznych, jednostek pływających lub udziału specjalistycznych grup ratowniczych w identyfikacji i likwidacji zdarzeń związanych z uwolnieniem toksycznych środków przemysłowych lub wypadków radiacyjnych i likwidacji ich skutków;

8) całodobowym zmianowym systemie pracy - należy przez to rozumieć system pracy wprowadzany przez dowódcę jednostki wojskowej (równorzędnego) na podstawie przepisów w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej, połączony z przebywaniem żołnierzy w miejscu pełnienia służby;

9) sportowcach wojskowych - należy przez to rozumieć żołnierzy uczestniczących w zgrupowaniach przygotowawczych i zawodach sportowych, organizowanych zgodnie z planem szkolenia od związku taktycznego wzwyż;

10) kursach lub szkoleniach zawodowych lub specjalistycznych - należy przez to rozumieć szkolenie lub kurs wynikające z podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym językowych żołnierzy, ujęte w planie rocznym zatwierdzonym przez właściwego dowódcę organizującego kurs lub szkolenie, z wyłączeniem kursów realizowanych w formie zdalnej;

11) szkoleniach w garnizonie lub poza garnizonem - należy przez to rozumieć szkolenia taktyczne, taktyczno-specjalne oraz ogniowe, wynikające z programów szkolenia i zawarte w diagramach szkolenia;

12) ćwiczeniach w garnizonie lub poza garnizonem - należy przez to rozumieć zajęcia szkoleniowe, ćwiczenia i treningi w celu uzyskania określonego poziomu wyszkolenia indywidualnego lub zespołowego na wszystkich szczeblach dowodzenia i ujęte w planie zasadniczych przedsięwzięć jednostki wojskowej;

13) poligonie - należy przez to rozumieć ośrodek szkolenia poligonowego lub wydzielony teren wojskowy używany do prowadzenia ćwiczeń i szkoleń w oparciu o obiekty infrastruktury stacjonarnej lub polowej, realizowane przez dowódców (równorzędnych) różnych szczebli dowodzenia;

14) dominującej normie wyżywienia - należy przez to rozumieć zasadniczą normę wyżywienia, według której jest żywiona największa grupa żołnierzy ze wszystkich żywionych w danej jednostce wojskowej;

15) zgrupowaniach wojskowych - należy przez to rozumieć każdą formę zgromadzenia sił i środków wojska, powołaną decyzją Ministra Obrony Narodowej lub rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej, Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, Dowódcy Garnizonu Warszawa, Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych albo Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, w celu realizacji określonego zadania;

16) stołówce wojskowej - należy przez to rozumieć stacjonarny lub polowy punkt żywienia zbiorowego żołnierzy oraz obiekt żywienia na jednostkach pływających Marynarki Wojennej, w którym przygotowuje się posiłki według zasadniczych i dodatkowych norm wyżywienia;

17) Stałym Rejonie Odpowiedzialności - należy przez to rozumieć rejon przydzielony dowódcy oddziału (pododdziału) Wojsk Obrony Terytorialnej, który planuje i organizuje oraz prowadzi działania wszelkimi możliwymi środkami dla osiągniecia celu prowadzonych działań.

§ 3. [Normy wyżywienia żołnierzy uprawnionych do bezpłatnego wyżywienia]

1. Żołnierzom uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje ono według następujących norm wyżywienia:

1) zasadniczych:

a) szkolnej - 020,

b) specjalnej - 030,

c) operacyjnej - 040 lub 044,

d) wojennej - 050;

2) dodatkowych:

a) ogólnej - 110,

b) chleba - 111,

c) napoju - 160;

3) paczkowanych (racjach żywnościowych):

a) indywidualnej,

b) grupowej.

2. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w zasadniczych oraz dodatkowych normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, jest określony w załączniku do rozporządzenia.

3. Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych zawartych w normach wyżywienia, o których mowa w ust. 1 pkt 3, określają dokumenty normalizacyjne wydane na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483).

4. W przypadku pobierania próbek żywności, o których mowa w przepisach o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w stołówce wojskowej wydziela się codziennie, na każdy obiekt przygotowujący posiłki w ramach stosowanych norm wyżywienia, środki spożywcze o wartości pieniężnej do 150% normy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a.

5. Żołnierze mogą otrzymywać bezpłatne wyżywienie według:

1) zasadniczych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych,

b) suchego prowiantu,

c) suchego prowiantu w zamian za części norm wyżywienia niezrealizowane w formie, o której mowa w lit. a,

d) posiłków przyrządzanych na zlecenie przez inne zakłady żywienia zbiorowego;

2) dodatkowych norm wyżywienia, w formie:

a) posiłków, o których mowa w pkt 1 lit. a i d,

b) suchego prowiantu,

c) napoju.

§ 4. [Wyżywienie według jednakowej dominującej normy wyżywienia]

1. Żołnierze uprawnieni do wyżywienia według różnych norm wyżywienia, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, otrzymują wyżywienie według jednakowej dominującej normy wyżywienia, jeżeli ich wyżywienie przygotowywane jest w jednej stołówce wojskowej, a warunki techniczno-organizacyjne uniemożliwiają przygotowywanie posiłków według różnych norm wyżywienia.

2. Jeżeli norma wyżywienia, o której mowa w ust. 1, jest niższa od przysługującej żołnierzowi, wydaje się posiłek uzupełniający, odpowiadający różnicy wartości pieniężnych tych norm.

3. Żołnierzom przysługuje wyżywienie w wymiarze 200% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia:

1) w pierwszej dobie mobilizacyjnego rozwinięcia jednostki wojskowej - w warunkach uzasadnionych względami organizacyjnymi;

2) w przypadkach planowych rotacji zapasów żywności w polskich kontyngentach wojskowych, uzasadnionych względami organizacyjnymi.

4. Normy wyżywienia w formie posiłków lub suchego prowiantu niewykorzystane w terminie przeznaczonym na ich realizację nie podlegają wydaniu.

§ 5. [Wyżywienie żołnierzy uprawnionych do wyżywienia w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5]

Żołnierze uprawnieni do wyżywienia w przypadkach, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5, otrzymują wyżywienie w wymiarze:

1) 40% przysługującej zasadniczej normy wyżywienia - jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia, kursu wynosi ponad 8 godzin, nie więcej jednak niż 12 godzin;

2) 100% przysługującej im normy wyżywienia - jeżeli czas szkolenia, ćwiczenia, kursu wynosi ponad 12 godzin.

§ 6. [Wyżywienie żołnierzy, którzy biorą udział w ćwiczeniach z udziałem żołnierzy państw obcych]

Żołnierze, którzy biorą udział w ćwiczeniach z udziałem żołnierzy państw obcych, otrzymują wyżywienie według norm, standardów jakościowych i organizacyjnych ustalonych dla żołnierzy tych państw, jeżeli są one korzystniejsze od normy wyżywienia, o której mowa w § 9 pkt 2 i 4.

§ 7. [Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej – 020]

1. Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020 otrzymują żołnierze:

1) wchodzący w skład Wojskowej Straży Pożarnej w czasie akcji ratowniczych trwających co najmniej 6 godzin;

2) wchodzący w skład załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej - w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

3) wykonujący skoki ze spadochronem bądź nurkowanie zgodnie z kartą opisu stanowiska służbowego oraz planem szkolenia i obowiązującymi programami szkolenia w jednostkach wojskowych organizujących te skoki albo nurkowanie - w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

4) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Nr 4026, Nr 4101 - w dniach wykonywania obowiązków służbowych;

5) uczestniczący w:

a) ćwiczeniach lub szkoleniach w garnizonie,

b) ćwiczeniach lub szkoleniach poza garnizonem,

c) aktywowaniu systemu zarządzania kryzysowego,

d) kursach lub szkoleniach zawodowych lub specjalistycznych,

e) rekonesansach,

f) zgrupowaniach wojskowych,

g) ćwiczeniach lub szkoleniach na terenie poligonów,

h) ćwiczeniach lub szkoleniach w Stałym Rejonie Odpowiedzialności;

6) w czasie:

a) wprowadzania całodobowego, zmianowego systemu pracy wynikającego z przepisów w zakresie gotowości bojowej i mobilizacyjnej,

b) izolacji lub kwarantanny określonej przez właściwe organy nadzoru sanitarnego, połączone z przebywaniem żołnierza w zorganizowanym przez Siły Zbrojne RP miejscu izolacji lub kwarantanny,

c) pełnienia nieetatowej całodobowej służby wewnętrznej i garnizonowej,

d) pełnienia dyżurów bojowych, dyżurów ratowniczych, udziału w zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków, działaniach antyterrorystycznych, akcjach poszukiwawczych oraz ratowaniu życia ludzkiego, a także w oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych;

7) odbywający praktykę w miejscowości niebędącej ich miejscem zamieszkania - w dniach przebywania w tej miejscowości;

8) sportowcy wojskowi delegowani na zgrupowania i zawody;

9) szkoleni w związku ze skierowaniem do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396 oraz z 2022 r. poz. 655) albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych - przed wyjazdem, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której pełnią służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

10) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop aklimatyzacyjny - jeżeli w tym czasie żołnierz przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa;

11) skierowani do pełnienia służby w charakterze obserwatorów wojskowych lub osób posiadających status obserwatorów wojskowych w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, przy międzynarodowych dowództwach wojskowych i w ich strukturach organizacyjnych - w czasie przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby - od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z powrotem do kraju z miejsca pełnienia służby - do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej;

12) skierowani na turnus rehabilitacyjny z treningiem psychologicznym w wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych lub wojskowym podmiocie leczniczym - w okresie turnusu;

13) pełniący służbę w etatowych pododdziałach ochrony Jednostki Wojskowej Nr 2414, Nr 2286 i Nr 5718 - w czasie pełnienia służby wartowniczej.

2. Wyżywienie według zasadniczej normy szkolnej - 020 przysługuje żołnierzom:

1) zajmującym stanowiska służbowe bezpośrednio związane z organizacją żywienia żołnierzy i sprawującym nad nią merytoryczny nadzór albo zastępującym w pełnieniu tych obowiązków - w formie posiłków wydawanych w czasie wykonywania obowiązków służbowych;

2) zajmującym stanowiska służbowe kierowników i zastępców kierowników stołówek wojskowych oraz kucharzy i kucharzy instruktorów - w formie posiłków wydawanych w czasie wykonywania obowiązków służbowych;

3) lekarzom wojskowym albo wojskowemu personelowi medycznemu, nadzorującym jakość posiłków w jednostkach wojskowych prowadzących gospodarkę kuchenną - w formie jednego posiłku dziennego, według dominującej normy wyżywienia.

3. Wyżywienie według zasadniczej normy szkolnej - 020 w wymiarze 40% w formie jednego posiłku przysługuje żołnierzom:

1) zaliczanym do lotniczego personelu technicznego - w dniach wykonywania bezpośredniej naziemnej technicznej obsługi sprzętu lotniczego;

2) wchodzącym w skład nieetatowych służb kierowania i zabezpieczania lotów;

3) instruktorom praktycznej nauki obsługi sprzętu lotniczego - w dniach prowadzenia zajęć praktycznych;

4) instruktorom wychowania fizycznego wojskowych ośrodków szkoleniowo-kondycyjnych - w dniach prowadzenia zajęć;

5) pełniącym służbę w etatowych pododdziałach reprezentacyjnych Wojska Polskiego i rodzajów Sił Zbrojnych, Orkiestrze Reprezentacyjnej Wojska Polskiego, orkiestrach reprezentacyjnych: Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej oraz w pozostałych orkiestrach wojskowych i Szwadronie Kawalerii Wojska Polskiego - w dniach wykonywania zadań reprezentacyjnych.

§ 8. [Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej – 030]

Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia specjalnej - 030 otrzymują żołnierze:

1) zaliczani do personelu latającego na sprzęcie innym niż bojowe samoloty odrzutowe i wykonującym loty zgodnie z programem szkolenia;

2) wchodzący w skład zespołu lub grupy poszukiwawczo-ratowniczej - w dniach pełnienia dyżuru ratowniczego;

3) etatowi instruktorzy spadochronowi, wykonujący czynności instruktorskie zgodnie z programem szkolenia - w dniach wykonywania obowiązków służbowych.

§ 9. [Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 040]

Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 040 otrzymują żołnierze:

1) wchodzący w skład załóg okrętów podwodnych - w czasie rejsów;

2) uczestniczący w ćwiczeniach wojskowych odbywanych w kraju wspólnie z żołnierzami państw obcych, z zastrzeżeniem § 6;

3) skierowani do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa:

a) w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa,

b) w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych,

c) jako obserwatorzy wojskowi lub osoby posiadające status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, jeżeli nie otrzymali oni od misji organizacji międzynarodowej lub sił wielonarodowych świadczenia w naturze albo środków pieniężnych przeznaczonych na te świadczenia,

d) w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w lit. a, w rejonie jej działania,

e) w celu zabezpieczenia organizacji funkcjonowania i sprawowania działalności kontrolnej jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w lit. a, w rejonie jej działania

- od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia jej przekroczenia w drodze powrotnej;

4) jednostek wojskowych skierowani poza granice państwa w celu udziału w:

a) ćwiczeniach,

b) szkoleniu,

c) akcjach ratowniczych, poszukiwawczych, humanitarnych i antyterrorystycznych,

d) przedsięwzięciach reprezentacyjnych;

5) zaliczani do personelu latającego:

a) wykonujący loty, zgodnie z programem szkolenia, na bojowych samolotach odrzutowych,

b) przebywający w wojskowych ośrodkach szkoleniowo-kondycyjnych;

6) szkoleni na stanowiska przewidziane dla personelu latającego - w okresie wykonywania lotów;

7) sportowcy wojskowi delegowani na zgrupowania i zawody o randze międzynarodowej.

§ 10. [Wyżywienie żołnierzy zaliczonych do personelu latającego zawieszonym w wykonywaniu lotów]

1. Żołnierzom zaliczonym do personelu latającego zawieszonym w wykonywaniu lotów przysługuje odpowiednio wyżywienie według normy wyżywienia, o której mowa w § 8 pkt 1 lub § 9 pkt 5 lit. a, przez okres sześciu miesięcy od dnia orzeczenia właściwej wojskowej komisji lekarskiej o czasowej niezdolności do służby.

2. Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych lub Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych, na wniosek właściwej wojskowej komisji lekarskiej, może przedłużyć żołnierzom, o których mowa w ust. 1, uprawnienie do wyżywienia odpowiednio według normy wyżywienia, o której mowa w § 8 pkt 1 lub § 9 pkt 5 lit. a, na czas nie dłuższy niż sześć miesięcy.

§ 11. [Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej – 044]

Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 044, składającej się z utrwalonych środków spożywczych, konserw i koncentratów spożywczych, przysługuje w zamian za wyżywienie według normy wyżywienia - 040, w całości lub w formie wybranych posiłków, żołnierzom o których mowa w § 9 pkt 3 i 4.

§ 12. [Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia wojennej – 050 w formie posiłków]

Wyżywienie według zasadniczej normy wyżywienia wojennej - 050 w formie posiłków otrzymują żołnierze w czasie mobilizacji, po mobilizacyjnym rozwinięciu jednostki wojskowej i w czasie wojny - z wyjątkiem uprawnionych na podstawie przepisów § 8 i 9.

§ 13. [Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej – 110]

Wyżywienie według dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 otrzymują żołnierze:

1) w wymiarze 100% normy jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej - 020, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 13:

a) w dniu 24 grudnia,

b) w pierwszym dniu Wielkanocy;

2) w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej - 020 w dniach:

a) 25, 26 i 31 grudnia, Święta Narodowego Trzeciego Maja, Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości - uprawnienie do bezpłatnego wyżywienia na podstawie § 7 ust. 1 pkt 6 lit. c i d oraz pkt 13,

b) pełnienia służby wartowniczej,

c) wykonywania zadań określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 lit. f-h oraz pkt 6 lit. c i d;

3) wchodzący w skład załóg jednostek pływających Marynarki Wojennej, w czasie:

a) rejsów, pływania po akwenach portowych trwających co najmniej cztery godziny i pełnienia dyżurów bojowych w porcie - w wymiarze 100% tej normy jako uzupełnienie wyżywienia według normy wyżywienia szkolnej - 020,

b) rejsów poza Morze Bałtyckie oraz wizyt w portach zagranicznych - w wymiarze 70% tej normy, niezależnie od wyżywienia, o którym mowa w lit. a,

c) rejsów okrętów podwodnych - w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 040,

d) stoczniowych remontów jednostek pływających Marynarki Wojennej - w wymiarze 40% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020;

4) nurkowie i płetwonurkowie oraz żołnierze szkoleni na te stanowiska - w dniach wykonywania zadań pod wodą - w wymiarze 70% tej normy, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia żołnierskiej - 010 lub szkolnej - 020;

5) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Nr 4026, Nr 4101, w czasie:

a) ćwiczeń na morzu oraz nurkowania w innych akwenach wodnych - w wymiarze 150% tej normy,

b) ćwiczeń odbywanych poza garnizonem - w wymiarze 80% tej normy,

c) skoszarowania - w wymiarze 40% tej normy

- jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia szkolnej - 020;

6) etatowi mechanicy-kierowcy - w dniach obsługi sprzętu.

§ 14. [Dodatkowa norma chleba – 111]

Dodatkowa norma chleba - 111 przysługuje wyłącznie jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. b.

§ 15. [Napój według dodatkowej normy napoju – 160]

1. Napój według dodatkowej normy napoju - 160, w ilości i rodzaju niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, otrzymują żołnierze w dniach wykonywania obowiązków służbowych:

1) w pomieszczeniach zamkniętych, w których temperatura spowodowana warunkami techniczno-technologicznymi i lokalowymi oraz atmosferycznymi przekracza 28°C;

2) na otwartej przestrzeni, przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C lub poniżej 10°C;

3) o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 5 lit. f-h oraz pkt 6 lit. c i d - w wymiarze 100%, a w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 lit. a i b - w wymiarze 50%,

4) o których mowa w § 9 pkt 2-4, jako uzupełnienie wyżywienia według zasadniczej normy wyżywienia operacyjnej - 040, z wyjątkiem wyżywienia według normy - 044;

5) pełniący służbę w Jednostce Wojskowej Nr 2305, Nr 4026, Nr 4101;

6) sportowcy wojskowi w czasie przebywania na zgrupowaniach i zawodach sportowych,

7) jako uzupełnienie normy wyżywienia, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 lit. a i b.

2. Napój w wymiarze 200% dodatkowej normy napoju - 160 przysługuje żołnierzom:

1) pułku Reprezentacyjnego Wojska Polskiego pełniącym służbę wartowniczą na posterunkach honorowych w dniach wykonywania zadań reprezentacyjnych;

2) uczestniczącym w zgrupowaniach wojskowych z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja i Święta Wojska Polskiego, Narodowego Święta Niepodległości w warunkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 16. [Otrzymywanie wyżywienia przez żołnierzy, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie z kilku tytułów]

1. Żołnierze, którym przysługuje bezpłatne wyżywienie z kilku tytułów, otrzymują wyżywienie tylko z jednego tytułu według najkorzystniejszej zasadniczej normy wyżywienia oraz jednego najkorzystniejszego wymiaru z przysługujących wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie przysługiwania żołnierzom kilku wymiarów dodatkowej normy wyżywienia ogólnej - 110 w przypadkach określonych w § 7 ust. 1 pkt 5 lit. f-h, pkt 6 lit. c i d oraz pkt 13.

§ 17. [Warunki przysługiwania bezpłatnego wyżywienia żołnierzom do tego uprawnionym]

Żołnierzom uprawnionym do bezpłatnego wyżywienia przysługuje ono, jeżeli:

1) nie przebywają na leczeniu w podmiocie leczniczym;

2) nie otrzymali diety z tytułu krajowej podróży służbowej;

3) nie są skierowani w podróż służbową poza granicami kraju, na studia lub naukę albo kurs za granicą.

§ 18. [Uprawnienie do otrzymania bezpłatnego wyżywienia według norm wyżywienia określonych w § 3]

W przypadkach uzasadnionych względami higieniczno-sanitarnymi, wymogami przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, panującymi warunkami klimatycznymi lub potrzebami operacyjnymi żołnierz może otrzymać bezpłatne wyżywienie według norm wyżywienia określonych w § 3.

§ 19. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy zawodowych i żołnierzy pełniących służbę kandydacką (Dz. U. z 2019 r. poz. 1604), które zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załącznik 1. [SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ1)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 kwietnia 2022 r. (poz. 1080)

SKŁAD ILOŚCIOWY I ASORTYMENT ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH ZAWARTYCH W ZASADNICZYCH ORAZ DODATKOWYCH NORMACH WYŻYWIENIA ŻOŁNIERZY W CZYNNEJ SŁUŻBIE WOJSKOWEJ1)

Symbol grupy produktów spożywczych

Nazwa grupy produktów spożywczych

Normy wyżywienia

zasadnicze

dodatkowe

szkolna

specjalna

operacyjna

wojenna

ogólna

chleba

napoju

020

030

040

044

050

110

111

160

01

Strączkowe

27

28

28

75

52

-

-

-

02

Przetwory zbożowe

73

62

52

234

112

-

-

-

03

Pieczywo

670

600

500

633

850

100

420

-

04

Mięso i przetwory w przeliczeniu na mięso

292

400

430

423

446

83

-

-

05

Tłuszcze zwierzęce w przeliczeniu na smalec

19

19

19

20

-

-

-

-

06

Tłuszcze roślinne w przeliczeniu na olej

10

10

10

10

-

-

-

-

07

Mleko i przetwory mleczne w przeliczeniu na mleko

850

975

1050

450

-

370

-

-

08

Masło i śmietana w przeliczeniu na masło

46

64

66

45

-

20

-

-

09

Jaja

(0,5)x

(1)x

(1)x

-

-

(0,5)x

-

-

10

Ryby i przetwory rybne w przeliczeniu na filety ryb morskich

58

90

90

60

60

-

-

-

11

Ziemniaki

700

600

500

360

100

-

-

-

12

Warzywa i owoce bogate w witaminę C

132

160

170

-

50

65

-

-

13

Warzywa i owoce karotenowe

160

160

160

206

113

110

-

-

14

Inne warzywa i owoce

365

560

695

397

81

420

-

-

15

Cukry i słodycze w przeliczeniu na cukier

73

84

97

117

101

20

-

-

16

Woda pitna butelkowana

-

-

-

(3,0)*

-

-

-

(3,0)*

Uwaga: Liczby w nawiasie oznaczają wymiar: ()x - w sztukach lub ()*- w litrach.

1) Skład ilościowy i asortyment środków spożywczych został określony dziennie w gramach na osobę.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-23
  • Data wejścia w życie: 2022-05-24
  • Data obowiązywania: 2022-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw