Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1081

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2022 r.

w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 334 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przypadki otrzymywania, warunki, tryb i terminy wypłaty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzowi zawodowemu w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, sposób ustalania ich wysokości, a także organy właściwe w tych sprawach]

Rozporządzenie określa przypadki otrzymywania, warunki, tryb i terminy wypłaty równoważników pieniężnych przysługujących żołnierzowi zawodowemu, zwanemu dalej "żołnierzem", w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze, sposób ustalania ich wysokości, a także organy właściwe w tych sprawach.

§ 2. [Równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze]

1. Równoważnik pieniężny przysługujący żołnierzom w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze ustala się na podstawie normy wyżywienia przysługującej żołnierzowi, określonej w przepisach w sprawie bezpłatnego wyżywienia żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wydanych na podstawie art. 334 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

2. Wysokość równoważnika pieniężnego odpowiada wartości pieniężnej normy wyżywienia będącej wartością środków spożywczych, w średnich cenach zakupu, wchodzących w skład norm wyżywienia określonych w przepisach, o których mowa w ust. 1.

3. Wartości pieniężne równoważnika pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, zmniejsza się o wartość wyżywienia otrzymanego w naturze:

1) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 3 posiłki:

a) śniadanie - o 25%,

b) obiad - o 50%,

c) kolacja - o 25%;

2) jeżeli wyżywienie w naturze jest planowane jako 4 posiłki:

a) śniadanie - o 25%,

b) drugie śniadanie - o 10%,

c) obiad - o 40%,

d) kolacja - o 25%.

§ 3. [Żołnierze, którym przysługuje równoważnik pieniężny]

Równoważnik pieniężny przysługuje żołnierzowi:

1) wykonującemu zadania w warunkach uniemożliwiających korzystanie z wyżywienia przysługującego w naturze, z zastrzeżeniem pkt 8;

2) uczestniczącemu w szkoleniach i ćwiczeniach wojskowych poza granicami państwa, w przypadku gdy wyżywienie w naturze nie zostało zapewnione przez państwo-gospodarza lub innego organizatora szkolenia lub ćwiczeń;

3) uczestniczącemu w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach wszystkich typów w przypadku:

a) korzystania z wyżywienia w naturze według normy wyżywienia niższej niż przysługująca - w wysokości równej różnicy wartości pieniężnej przysługującej mu normy wyżywienia, jeżeli nie ma możliwości przygotowania posiłku uzupełniającego,

b) żołnierza zaliczanego do personelu latającego - za okres nieprzebywania w miejscu prowadzenia ćwiczeń, kursu lub szkolenia;

4) należącemu do personelu latającego albo pełniącemu etatowo funkcję instruktora spadochronowego lub wykonującemu skoki ze spadochronem bądź nurkowanie, na wniosek żołnierza, przy braku przeciwwskazań służbowych;

5) zaliczonemu do personelu latającego, który wraca do kraju po wykonaniu zadań za granicą i pozostaje bez przydziału służbowego, przez okres 2 miesięcy - w wysokości równej wartości pieniężnej normy wyżywienia przysługującej temu żołnierzowi przed wyjazdem;

6) przed wyjazdem z kraju w związku z rozpoczęciem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 396 oraz z 2022 r. poz. 655) albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, od dnia rozpoczęcia przygotowania poza rejonem stacjonowania jednostki wojskowej, w której żołnierz pełnił służbę, do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej - w wysokości równej wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia 020, jeżeli w tym czasie żołnierz przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

7) po powrocie do kraju w związku z zakończeniem służby wojskowej poza granicami państwa w składzie jednostki wojskowej użytej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa albo w kwaterach głównych, dowództwach i sztabach misji organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej do dnia skierowania na urlop aklimatyzacyjny - w wysokości równej wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia 020, jeżeli w tym czasie żołnierz przebywał w jednostce wojskowej przygotowującej do służby poza granicami państwa, z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze;

8) uczestniczącemu w kraju w ćwiczeniach, kursach i szkoleniach - tylko w dniach, w których nie jest realizowane szkolenie programowe.

§ 4. [Żołnierze, którym przysługuje równoważnik pieniężny w wysokości równej 200% wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia 020]

Równoważnik pieniężny w wysokości równej 200% wartości pieniężnej zasadniczej szkolnej normy wyżywienia 020 przysługuje żołnierzowi:

1) pełniącemu nieetatową całodobową służbę wewnętrzną lub garnizonową, dyżur bojowy albo ratowniczy, jeżeli nie ma możliwości korzystania z posiłków przyrządzanych w stołówkach wojskowych, przy braku przeciwwskazań służbowych;

2) skierowanemu do pełnienia służby w charakterze obserwatora wojskowego lub osoby posiadającej status obserwatora wojskowego w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych - za czas przewozu, w związku z rozpoczęciem i zakończeniem służby:

a) z kraju do miejsca pełnienia służby - od dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej,

b) z miejsca pełnienia służby z powrotem do kraju - do dnia przekroczenia granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej

- z wyjątkiem przypadku, w którym otrzymał wyżywienie w naturze.

§ 5. [Organ wypłacający równoważnik pieniężny]

1. Równoważnik pieniężny wypłaca wojskowa jednostka budżetowa, na której zaopatrzeniu finansowym pozostaje żołnierz.

2. Wypłata równoważnika pieniężnego następuje z dołu, z wyjątkiem równoważnika pieniężnego należnego za czas całodobowej przepustki, podróży służbowej lub urlopu, który jest wypłacany z góry.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie równoważnika pieniężnego przysługującego żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w zamian za bezpłatne wyżywienie niewydane w naturze (Dz. U. poz. 1841), które zgodnie z art. 822 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-23
  • Data wejścia w życie: 2022-05-24
  • Data obowiązywania: 2022-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw