Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1130

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 22 kwietnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 2012), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 1511).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 1511), które stanowią:

"§ 2. Do postępowań w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 22 kwietnia 2022 r. (poz. 1130)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
1)

z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności

Na podstawie art. 75 ust. 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021 oraz z 2022 r. poz. 24 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość opłat mających na celu pokrycie kosztów ponoszonych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej za czynności wykonywane w ramach urzędowych kontroli żywności, w tym metody obliczania niektórych opłat, stawki opłat oraz sposób wnoszenia opłat.

§ 2. 1. Opłaty za czynności wykonywane przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności obejmują koszty wykonania następujących czynności:

1) czynności kontrolnych w zakresie spełniania przez podmiot działający na rynku spożywczym obowiązujących wymagań prawa żywnościowego;

2) oceny spełniania wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności przez środki spożywcze oraz materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością, w tym:

a) oceny cech organoleptycznych,

b) pobrania próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością do badań laboratoryjnych,

c) wykonania badań laboratoryjnych pobranych próbek środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz przedstawienia ich wyników;

3)2) czynności kontrolnych w ramach granicznej kontroli sanitarnej środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, obejmują również inne uzasadnione wydatki poniesione w związku z:3)

1) dojazdem do miejsca wykonania czynności;

2) kontrolą dokumentów;

3) wysłaniem próbek do badań laboratoryjnych;

4) kontrolą prawidłowości procesów technologicznych, warunków produkcji, magazynowania i transportu środków spożywczych lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

§ 3. Stawka opłaty za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, obejmuje:

1) stawkę ryczałtową z tytułu przeprowadzenia czynności kontrolnych - 52 zł oraz

2) stawkę ryczałtową za każdą rozpoczętą godzinę przeprowadzenia czynności kontrolnych - 17 zł.

§ 4. 1. Stawki opłat za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, dotyczących jednego środka spożywczego lub materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością wynoszą:

1) ocena cech organoleptycznych - 9 zł;

2) prawidłowość oznakowania, prezentacji i reklamy:

a) środków spożywczych powszechnego spożycia lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością - 23 zł,

b) suplementów diety, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i środków spożywczych wzbogacanych witaminami lub składnikami mineralnymi - 52 zł;

3) proste pobranie próbek - 17 zł;

4) złożone pobranie próbek - 52 zł.

2. (uchylony).4)

3. (uchylony).4)

§ 5. 1. Stawki opłat za wykonanie badań laboratoryjnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. c, określa załącznik do rozporządzenia.

2. W przypadku konieczności wykonania badania laboratoryjnego, dla którego w załączniku do rozporządzenia nie określono stawki opłaty, przy ustalaniu wysokości opłaty uwzględnia się stawkę za badanie takiego samego rodzaju.

§ 6.5) Stawki opłat za wykonanie czynności, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, wynoszą:

1) kontrola dokumentacji towaru zgłoszonego do granicznej kontroli sanitarnej - 17 zł;

2) oględziny towaru o masie:

a) do 500 kg - 17 zł,

b) powyżej 500 kg do 1 tony - 40 zł,

c) powyżej 1 tony do 10 ton - 100 zł,

d) powyżej 10 ton do 25 ton - 200 zł,

e) powyżej 25 ton do 60 ton - 300 zł,

f) powyżej 60 ton - 500 zł;

3) kontrola środka transportu:

a) którym towar jest przewożony - 41 zł,

b) w przypadku przewozu w jednym środku transportu towaru przez kilku importerów, każdy z nich ponosi opłatę - 20 zł;

4) proste pobranie próbek - 17 zł;

5) złożone pobranie próbek - 52 zł;

6) przewóz próbek do laboratorium:

a) samochodem służbowym lub samochodem prywatnym wykorzystywanym do celów służbowych:

- do 25 km - 20 zł,

- powyżej 25 km - w wysokości kosztów przewozu stanowiących iloczyn przejechanych kilometrów i maksymalnej stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209),

b) za pośrednictwem firmy świadczącej usługi kurierskie - w wysokości kosztów przewozu określonych przez firmę;

7) wykonanie badań laboratoryjnych - zgodnie ze stawkami opłat, o których mowa w § 5;

8) w przypadku świadectwa stwierdzającego spełnienie wymagań zdrowotnych przez środek spożywczy lub materiał i wyrób przeznaczony do kontaktu z żywnością za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz świadectwa - 5 zł;

9) w przypadku wspólnotowego dokumentu wejścia (CED - Common Entry Document) lub innego dokumentu wydanego na podstawie przepisów prawa unijnego dotyczących przywozu żywności lub materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością z państwa trzeciego za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz CED lub innego dokumentu - 5 zł;

10) w przypadku dokumentu eksportowego wydawanego na podstawie przepisów państwa trzeciego za:

a) jego sporządzenie - 35 zł,

b) każdy dodatkowy, żądany przez stronę, egzemplarz tego dokumentu - 5 zł.

§ 6a.6) 1. Czynność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 i § 6 pkt 4, obejmuje pobranie próbki bez konieczności dzielenia lub mieszania poszczególnych składników środka spożywczego.

2. Czynność, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 i § 6 pkt 5, obejmuje, wymagające użycia sterylnego sprzętu i opakowania, wydzielenie określonej części reprezentatywnej z całej partii lub pobranie kilku części lub składników środka spożywczego i ich wymieszanie w celu uzyskania próbki reprezentatywnej dla danego środka spożywczego.

§ 7. Opłaty za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności są wnoszone:

1) gotówką do kasy właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej albo

2) na wskazany rachunek bankowy właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, albo

3) na wskazany rachunek bankowy właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji7) albo Wojskowej Inspekcji Sanitarnej.

§ 8. Do ustalania wysokości opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 9. Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 656 oraz z 2011 r. poz. 95).

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia8).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 5 października 2017 r.

STAWKI OPŁAT ZA WYKONANIE BADAŃ LABORATORYJNYCH POBRANYCH PRÓBEK ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH LUB MATERIAŁÓW I WYROBÓW PRZEZNACZONYCH DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ

I. Badania fizykochemiczne

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stawka w zł

1

2

3

1

Alkohol etylowy:

 

 

1) metoda piknometryczna bez destylacji

59

 

2) metoda piknometryczna z destylacją

85

 

3) metoda areometryczna

9

 

4) metoda chromatograficzna GC

73

2

Alkohol etylowy - fuzle:

metoda kolorymetryczna z odczytem wizualnym:

 

 

1) pierwsza próbka

109

 

2) następna próbka w serii

52

3

Alkohol etylowy w occie:

 

 

metoda miareczkowa

116

4

Alkohol metylowy z destylacją:

metoda kolorymetryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

143

 

2) następna próbka w serii

70

5

Alkohol metylowy bez destylacji:

metoda kolorymetryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

128

 

2) następna próbka w serii

35

6

Alkohol metylowy:

1) metoda chromatograficzna GC:

 

 

a) pierwsza próbka

52

 

b) następna próbka w serii

29

 

2) destylacja próbki

23

7

Aldehyd epihydrynowy (próba Kreisa):

 

 

metoda wizualna

14

8

Azotany i azotyny:

 

 

1) metoda spektrofotometryczna:

 

 

a) pierwsza próbka

238

 

b) następna próbka w serii

80

 

2) metoda enzymatyczna w przetworach mięsnych:

 

 

a) pierwsza próbka

354

 

b) następna próbka w serii

238

9

Barwa oleju:

 

 

skala jodowa

44

10

Barwniki:

 

 

1) wykrywanie

28

 

2) identyfikacja - metoda chromatografii bibułowej lub cienkowarstwowej

84

 

3) oznaczanie ilościowe jednego barwnika w próbce - metoda spektrofotometryczna

232

11

Barwniki:

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) w napojach:

 

 

a) pierwszy barwnik

235

 

b) każdy następny barwnik w próbce

153

 

2) w innych środkach spożywczych:

 

 

a) pierwszy barwnik

272

 

b) każdy następny barwnik w próbce

153

12

Barwniki: Sudan I-IV lub biksyna lub para-Red

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) pierwsza próbka

258

 

2) następna próbka w serii

169

13

Białko:

 

 

metoda Kjeldahla

93

14

Chlorki:

1) metoda Mohra:

 

 

a) pierwsza próbka

46

 

b) następna próbka w serii

20

 

2) metoda Volharda:

 

 

a) pierwsza próbka

43

 

b) następna próbka w serii

34

15

Cukier:

przed i po inwersji - metoda Lane-Eynona:

 

 

1) pierwsza próbka

108

 

2) następna próbka w serii

74

16

Ciężar właściwy:

 

 

1) metoda areometryczna

9

 

2) metoda piknometryczna

35

17

Cyjanowodór:

metoda spektrofotometryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

81

 

2) następna próbka w serii

23

18

Dwutlenek węgla:

 

 

nasycenie

6

19

Ekstrakt:

 

 

1) metoda piknometryczna

46

 

2) metoda refraktometryczna

35

20

Gluten:

 

 

1) metoda wagowa

44

 

2) metoda immunoenzymatyczna

290

21

Glutaminian sodu:

 

 

1) metoda spektrofotometryczna

377

 

2) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

297

 

b) następna próbka w serii

117

22

Jodek potasu:

 

 

metoda kolorymetryczna

162

23

Histamina:

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) pierwsza próbka

292

 

2) następna próbka w serii

116

24

Kofeina:

1) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) w napojach:

 

 

- pierwsza próbka

147

 

- następna próbka w serii

95

 

b) w pozostałych środkach spożywczych:

 

 

- pierwsza próbka

174

 

- następna próbka w serii

122

 

2) metoda Prange-Waltera

81

25

Kwasowość:

 

 

1) metoda miareczkowa - w środowisku wodnym

28

 

2) metoda miareczkowa - w środowisku etanolowo-wodnym

58

 

3) metoda miareczkowa - kwasowość lotna

64

 

4) metoda potencjometryczna

21

26

Konserwanty: kwas benzoesowy

 

 

1) metoda spektrofotometryczna

164

 

2) metoda kolorymetryczna

207

27

Konserwanty: kwas benzoesowy

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) w napojach:

 

 

a) pierwsza próbka

252

 

b) następna próbka w serii

164

 

2) w pozostałych środkach spożywczych:

 

 

a) pierwsza próbka

290

 

b) następna próbka w serii

202

28

Konserwanty: kwas sorbowy

 

 

metoda spektrofotometryczna

162

29

Konserwanty: kwas sorbowy

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) w napojach:

 

 

a) pierwsza próbka

266

 

b) następna próbka w serii

173

 

2) w pozostałych środkach spożywczych:

 

 

a) pierwsza próbka

306

 

b) następna próbka w serii

213

30

Konserwanty: kwas sorbowy + kwas benzoesowy

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) w napojach:

 

 

a) pierwsza próbka

286

 

b) następna próbka w serii

198

 

2) w pozostałych środkach spożywczych:

 

 

a) pierwsza próbka

324

 

b) następna próbka w serii

237

31

Konserwanty: dwutlenek siarki

 

 

1) metoda destylacyjna i miareczkowanie

85

 

2) metoda miareczkowa bezpośrednia

62

32

Kwas erukowy:

metoda chromatografii gazowej:

 

 

1) pierwsza próbka

187

 

2) następna próbka w serii

77

33

Liczba kwasowa w tłuszczach:

 

 

metoda miareczkowa

66

34

Liczba nadtlenkowa w tłuszczach:

 

 

metoda miareczkowa

125

35

Liczba jodowa w tłuszczach:

 

 

metoda wizualna i miareczkowa

55

36

Metale: ołów, kadm

mineralizacja sucha - metoda ASA:

 

 

1) pierwsza próbka

186 (każdy pierwiastek)

 

2) następna próbka w serii

139 (każdy pierwiastek)

37

Metale: żelazo, nikiel

 

 

metoda ASA lub ICP

164 (każdy metal)

38

Metale: miedź, cynk

mineralizacja sucha - metoda ASA:

 

 

1) pierwsza próbka za jeden pierwiastek

120

 

2) następna próbka w serii za jeden pierwiastek

94

39

Metale: rtęć

1) mineralizacja mokra - metoda ASA:

 

 

a) pierwsza próbka

174

 

b) następna próbka w serii

162

 

2) metoda ASA technika amalgamacji

58

40

Metale: arsen

1) mineralizacja mikrofalowa - metoda ASA lub ICP:

 

 

a) pierwsza próbka

131

 

b) następna próbka w serii

120

 

2) mineralizacja sucha - metoda ASA lub ICP:

 

 

a) pierwsza próbka

160

 

b) następna próbka w serii

92

41

Metale: cyna

1) mineralizacja mikrofalowa - metoda ASA lub ICP:

 

 

a) pierwsza próbka

131

 

b) następna próbka w serii

79

 

2) mineralizacja sucha - metoda ASA lub ICP:

 

 

a) pierwsza próbka

116

 

b) następna próbka w serii

59

 

3) metoda ekstrakcyjna - metoda ASA:

 

 

a) pierwsza próbka

107

 

b) następna próbka w serii

50

 

4) metoda spektrofotometryczna

232

42

Mikroelementy: wapń, magnez

 

 

metoda ASA lub ICP

81

(każdy

pierwiastek)

43

5-hydroksymetylofurfurol w miodzie:

 

 

metoda spektrofotometryczna

41

44

Obecność dekstryn skrobiowych w miodzie:

 

 

metoda wizualna

41

45

Obecność melasy w miodzie:

 

 

metoda wizualna

33

46

Obecność skrobi w miodzie:

 

 

metoda wizualna

23

47

Liczba diastazowa w miodzie:

 

 

metoda miareczkowa

65

48

Mikotoksyny - ochratoksyna A:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

986

 

b) następna próbka w serii

114

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem

 

 

na kolumienkach ekstrakcyjnych:

 

 

a) pierwsza próbka

1044

 

b) następna próbka w serii

406

 

3) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

347

 

b) następna próbka w serii

171

49

Mikotoksyny - aflatoksyna B1:

1) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

347

 

b) następna próbka w serii

171

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

579

 

b) następna próbka w serii

151

 

3) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem

 

 

na kolumienkach ekstrakcyjnych:

 

 

a) pierwsza próbka

812

 

b) następna próbka w serii

327

50

Mikotoksyny - aflatoksyna M1:

1) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

343

 

b) następna próbka w serii

171

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA

347

51

Mikotoksyny - suma aflatoksyn B1, B2, G1, G2:

 

 

1) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

577

 

b) następna próbka w serii

162

 

2) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

389

 

b) następna próbka w serii

151

 

3) metoda immunoenzymatyczna ELISA ze wstępnym oczyszczaniem

 

 

na kolumienkach ekstrakcyjnych:

 

 

a) pierwsza próbka

812

 

b) następna próbka w serii

327

52

Mikotoksyny - zawartość ZEA:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

684

 

b) następna próbka w serii

87

 

2) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

347

 

b) następna próbka w serii

171

53

Mikotoksyny - zawartość fumonizyny:

 

 

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

684

 

b) następna próbka w serii

87

 

2) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

347

 

b) następna próbka w serii

171

54

Mikotoksyny - zawartość DON:

1) metoda immunoenzymatyczna ELISA:

 

 

a) pierwsza próbka

684

 

b) następna próbka w serii

87

 

2) metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

a) pierwsza próbka

347

 

b) następna próbka w serii

171

55

Mikotoksyny - patulina:

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) pierwsza próbka

371

 

2) następna próbka w serii

267

56

Mikotoksyny - przygotowanie próbki przed oznaczaniem:

 

 

1) próbki od 1 kg do 5 kg

13

 

2) próbki powyżej 5 kg do 10 kg

25

 

3) próbki powyżej 10 kg do 20 kg

52

 

4) próbki powyżej 20 kg do 30 kg

77

57

3-MCPD (3-monochloropropan-1, 2-diol):

 

 

technika GC/MS

1450

58

pH:

 

 

metoda potencjometryczna

58

59

Popiół:

 

 

1) całkowity - metoda wagowa

99

 

2) nierozpuszczalny w kwasie solnym - metoda wagowa

139

60

Polifosforany dodane (bez białka):

metoda wagowa:

 

 

1) pierwsza próbka

125

 

2) następna próbka w serii

81

61

Żelazocyjanek potasu (w soli):

 

 

metoda fotokolorymetryczna

104

62

Pestycydy - amitraz:

 

 

technika GC/MS

244

63

Pestycydy - bromek metylu:

 

 

technika GC/ECD

112

649)

Pestycydy - związki polarne:

 

 

technika LC/MS/MS

375

65

Pestycydy - ditiokarbaminiany:

 

 

1) metoda spektrofotometryczną UV-VIS

91

 

2) technika GC

174

66

Pestycydy - związki z różnych grup chemicznych:

 

 

metoda Quechers technika:

 

 

1) GC/MS(/MS) i LC/MS(/MS)

435

 

2) GC/ECD/NPD/MS i LC/MS/MS

372

 

3) GC/ECD/NPD

234

 

4) GC/ECD/NPD/MS

291

 

5) GC/MS/MS

340

 

6) LC/MS/MS

224

 

7)10) HPLC/UV/FL

472

67

(uchylona)11)

 

 

68

Substancje słodzące: aspartam, acesulfam K, sacharyniany:

 

 

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) w napojach

232

 

2) w pozostałych środkach spożywczych

306

69

Substancje dodatkowe inne niż substancje słodzące i barwniki:

 

 

1) kwasowość/alkaliczność benzoesanu sodu - metoda miareczkowa

66

 

2) chlorowane związki organiczne - metoda nefelometryczna

121

70

Szkodniki żywnościowe:

 

 

1) obecność - metoda makroskopowa

12

 

2) obecność - metoda mikroskopowa

42

71

Tłuszcz:

 

 

1) metoda Gerbera

53

 

2) metoda Soxhleta

93

 

3) metoda Soxhleta z hydrolizą

162

 

4) metoda Szmidt-Bondzyńskiego

81

 

5) metoda Grossfelda

95

72

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne WWA:

 

 

metoda chromatograficzna HPLC:

 

 

1) bez zmydlania:

 

 

a) pierwsza próbka

429

 

b) następna próbka w serii

249

 

2) ze zmydlaniem:

 

 

a) pierwsza próbka

719

 

b) następna próbka w serii

348

73

Witamina C:

 

 

1) w próbkach bezbarwnych - metoda miareczkowa

55

 

2) w próbkach zabarwionych - metoda spektrofotometryczna

64

 

3) metoda HPLC

361

74

Zanieczyszczenia:

 

 

1) organiczne - wykrywanie

14

 

2) organiczne - oznaczenie, metoda wagowa

70

 

3) mechaniczne - makroskopowe badanie na obecność szkła i innych zanieczyszczeń

14

 

4) ferromagnetyczne - wykrywanie

14

 

5) ferromagnetyczne - oznaczenie, metoda wagowa

70

75

Oznaczanie jakościowe DNA soi Roundup Ready:

 

 

metoda PCR

391

(jedna

odmiana)

76

Oznaczanie ilościowe DNA soi Roundup Ready:

 

 

metoda PCR

637

(jedna

odmiana)

77

Oznaczanie jakościowe DNA kukurydzy:

 

 

metoda PCR

392

(jedna

odmiana)

78

Oznaczanie jakościowe DNA kukurydzy:

 

 

metoda PCR

456 (wszystkie odmiany)

79

Oznaczanie jakościowe DNA sekwencji screeningowych (na wykrycie promotora 35S lub terminatora NOS):

 

 

metoda PCR

401

80

Oznaczanie ilościowe DNA kukurydzy:

 

 

metoda PCR

637

(jedna

odmiana)

81

Oznaczanie zawartości pierwiastków promieniotwórczych cez-137 w żywności:

 

 

metoda spektrometrii gamma

174

82

Oznaczanie zawartości pierwiastków promieniotwórczych stront-90 w żywności:

 

 

metoda radiochemiczna

418

83

Wykrywanie napromieniania żywności:

 

 

1) metoda spektrometrii elektronowego rezonansu paramagnetycznego (EPR)

297

 

2) metoda luminescencji stymulowanej światłem (PSL) screening

137

 

3) metoda termoluminescencji (TL)

646

 

4) metoda analizy węglowodorów techniką chromatografii gazowej

383

84

Jakościowe próby chemiczne

29

85

Oznaczanie liczby formolowej

29

86

Ocena organoleptyczna jednego środka spożywczego:

 

 

1) metoda bezpośrednia (bez obróbki)

40

 

2) po przygotowaniu próbki

60

87

Ocena organoleptyczna jednego materiału i wyrobu do kontaktu z żywnością:

 

 

1) metoda bezpośrednia (zapach)

25

(każda

substancja

wzorcowa)

 

2) metoda trójkątowa (smak)

50

(każda

substancja

wzorcowa)

88

Oznaczanie oleju mineralnego w oleju słonecznikowym:

 

 

metoda chromatograficzna GC

510

89

Oznaczanie wilgotności i suchej masy

29

90

Migracja globalna dla wyrobów jednorazowego użytku:

 

 

1) do wody destylowanej

113

 

2) do 3% kwasu octowego

115

 

3) do 10% lub 20% alkoholu etylowego

132

 

4) do 50% alkoholu etylowego

184

 

5) do izooktanu

230

 

6) do 95% alkoholu etylowego

299

91

Migracja globalna dla wyrobów wielokrotnego użytku:

 

 

1) do wody destylowanej

225

 

2) do 3% kwasu octowego

230

 

3) do 10% lub 20% alkoholu etylowego

265

 

4) do 50% alkoholu etylowego

325

 

5) do izooktanu

459

 

6)12) do 95% alkoholu etylowego

597

92

Migracja bisfenolu A:

metoda chromatograficzna HPLC:

1) do 50% etanolu:

 

 

a) pierwsza próbka

1232

 

b) następna próbka w serii

1001

 

2) do wody destylowanej lub 3% kwasu octowego:

 

 

a) pierwsza próbka

909

 

b) następna próbka w serii

813

93

Migracja pierwszorzędowych amin aromatycznych:

metoda chromatograficzna HPLC:

do 3% kwasu octowego lub wody destylowanej

 

 

1) pierwsza próbka

1692

 

2) następna próbka w serii

1481

94

Wykrywanie i identyfikacja przeciwutleniaczy w PP:

 

 

metoda chromatografii cienkowarstwowej

62

95

Wykrywanie zmiękczaczy w wyrobach PVC oraz stabilizatorów cynoorganicznych:

 

 

metoda chromatografii cienkowarstwowej

86

96

Oznaczanie e-kaprolaktamu:

metoda chromatografii gazowej GC:

 

 

1) pierwsza próbka

241

 

2) następna próbka w serii

147

97

Wykrywanie w wyrobach z gumy pozostałości przyspieszaczy z grupy tiuramów i karbaminianów:

 

 

metoda chromatografii cienkowarstwowej

84

98

Formaldehyd:

 

 

1) w papierze - metoda spektrofotometryczna

348

 

2) w tworzywach sztucznych - w melaminie (do 1 płynu modelowego) -

metoda spektrofotometryczna

348

99

Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z powierzchni naczyń ceramicznych

i innych niż ceramiczne:

metoda ekstrakcyjna - odczyt metodą ASA:

 

 

1) pierwsza próbka

91

(każdy metal)

 

2) następna próbka w serii

56

(każdy metal)

100

Metale: antymon, arsen, bar, kadm, chrom, ołów, rtęć, selen (tworzywa sztuczne):

metoda ekstrakcyjna - odczyt metodą ASA:

 

 

1) pierwsza próbka

91

(każdy metal)

 

2) następna próbka w serii

56

(każdy metal)

101

Metale: antymon, arsen, bar, kadm, chrom, ołów, rtęć, selen (papier, ceramika):

metoda ekstrakcyjna - odczyt metodą ASA:

 

 

1) pierwsza próbka

91

(każdy metal)

 

2) następna próbka w serii

56

(każdy metal)

102

Oznaczanie:

 

 

1) odporności nadruku farbami

27

 

2) sprawdzenie przyczepności nadruku

7

103

Oznaczanie zawartości związków fenolowych w papierze:

metoda kolorymetryczna:

 

 

1) pierwsza próbka

169

 

2) następna próbka w serii

136

104

Związki lotne w wyrobach z silikonu:

 

 

metoda wagowa

35

105

Próba nieobecności baru w gumie:

 

 

metoda wizualna

37

106

Zawartość cynku w gumie:

 

 

metoda miareczkowa

165

107

Badanie gumy:

 

 

1) chemiczne zapotrzebowanie tlenu

52

 

2) siarczki

41

 

3) metale w przeliczeniu na ołów

63

 

4) organoleptyka bezpośrednia

11

 

5) organoleptyka bezpośrednia z innymi substancjami

41

(każda substancja

modelowa)

 

6) sucha pozostałość

41

 

7) migracja globalna do wody destylowanej

41

108

Gramatura w papierze:

 

 

metoda wagowa

27

109

Badanie papieru:

 

 

1) chlorki

46

 

2) wilgotność

41

110

Ocena organoleptyczna papieru

232

111

Oznaczenie styrenu:

metoda chromatografii gazowej GC:

 

 

1) pierwsza próbka

244

 

2) następna próbka w serii

145

112

Papier i tworzywa:

 

 

trwałość nadruku

44

113

Oznaczenie związków polarnych w tłuszczach smażalniczych:

 

 

metoda wagowa

300

114

Oznaczenie kwasów tłuszczowych, w tym izomerów trans:

 

 

metoda chromatografii gazowej

350

115

Oznaczenie metali - glin, ołów, kadm:

 

 

mineralizacja mikrofalowa ciśnieniowa, odczyt metodą ASA

133

(każdy metal)

116

Ocena organoleptyczna naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej, wody stołowej

 

 

oraz wody do spożycia

35

117

Oznaczenie zawartości jodu w soli kuchennej:

 

 

metoda miareczkowa

44

118

Oznaczenie kaloryczności:

 

 

metoda miareczkowa

80

119

Oznaczenie akryloamidu:

 

 

metoda chromatografii gazowej z detektorem masowym (GC-MS)

180

120

Witaminy rozpuszczalne w wodzie (z grupy B):

 

 

metoda HPLC

117

(każda witamina)

121

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E):

 

 

metoda HPLC

340

(każda witamina)

122

Oznaczenia ilościowe/jakościowe modyfikacji genetycznych związane z występowaniem nieautoryzowanego GMO:

 

 

1) oznaczenie jakościowe DNA, sekwencje P35S, TNOS, CryIAb/Ac w ryżu Bt 63 pochodzenia chińskiego

1232

 

2) oznaczenie ilościowe dla jednej odmiany modyfikacji genetycznej na ABI 7500

495

 

3) oznaczenie sekwencji ctp2-CP4 epsps; bar; pat; pFMV; nptII

273 (każda sekwencja)

 

4) oznaczenie sekwencji P-nos-nptII

335

 

II.13) Badania mikrobiologiczne

Lp.

Rodzaj oznaczenia

Stawka w zł

 1

2

3

1

Wykrywanie obecności Salmonella spp.:

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

80

 

2) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

3) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

99

 

4) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

311 (jedna próbka)

 

5) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

175 (każda próbka)

 

6) identyfikacja - metoda klasyczna

165

2

Badanie w kierunku bakterii z grupy coli:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa:

46

 

a) potwierdzenie 1 kolonii

4

 

3) oznaczanie liczby - metoda NPL:

70

 

a) potwierdzenie 1 probówki

4

3

Badanie w kierunku Escherichia coli:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

110

 

4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

46

 

5) oznaczanie liczby - metoda NPL:

70

 

a) potwierdzenie 1 probówki

4

 

6) identyfikacja izolatów bakteryjnych - metoda klasyczna PCR

110

 

7) identyfikacja izolatów bakteryjnych - metoda Real-Time PCR

110

4

Badanie w kierunku Escherichia coli O157:

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

2) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

139

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

329 (jedna próbka)

 

4) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

175 (każda próbka)

 

5) wykrywanie obecności - metoda z użyciem separatora wg PN ISO

122

 

6) potwierdzenie kolonii

93

5

Badanie w kierunku Enterobacteriaceae:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

295 (jedna próbka)

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

143 (każda próbka)

 

4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

46

 

5) oznaczanie liczby - metoda NPL

70

 

6) identyfikacja 1 kolonii

6

6

Badanie w kierunku Cronobacter spp. (Enterobacter sakazakii):

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

35

 

2) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR

295 (jedna próbka)

 

3) wykrywanie obecności - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

143 (każda próbka)

 

4) identyfikacja

33

7

Badanie w kierunku Bacillus cereus:

 

 

1) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

64

 

2) identyfikacja

29

8

Badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:

 

 

1) wykrywanie obecności

35

 

2) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

62

 

3) oznaczanie liczby - metoda NPL:

60

 

a) potwierdzenie 1 probówki

7

 

4) identyfikacja 1 kolonii

7

9

Badanie w kierunku enterotoksyny gronkowcowej: metoda testowa Mini Vidas:

 

 

1) bez zagęszczenia

121

 

2) z zagęszczeniem

176

10

Badanie w kierunku Listeria monocytogenes:

 

 

1) wykrywanie obecności w 25 g

93

 

2) wykrywanie obecności w 1 g

63

 

3) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

4) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

127

 

5) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

89

 

6) identyfikacja

232

11

Badanie w kierunku Yersinia enterocolitica:

 

 

1) wykrywanie obecności w 1 g

75

 

2) wykrywanie obecności w 25 g

290

 

3) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

4) identyfikacja

116

12

Badanie w kierunku Campylobacter spp.:

 

 

1) wykrywanie obecności - metoda klasyczna PCR

110

 

2) wykrywanie obecności - metoda testowa Mini Vidas

139

 

3) wykrywanie obecności - metoda referencyjna wg PN ISO

116

 

4) identyfikacja

107

13

Pleśnie i drożdże - oznaczanie liczby - metoda płytkowa

70

14

Drobnoustroje tlenowe mezofilne - oznaczanie liczby - metoda płytkowa

58

15

Badanie w kierunku bakterii beztlenowych przetrwalnikujących:

 

 

1) wykrywanie obecności

23

 

2) wykrywanie obecności beztlenowców redukujących siarczany

23

 

3) wykrywanie najbardziej prawdopodobnej liczby przetrwalników bakterii

99

 

beztlenowych redukujących siarczany - metoda NPL

 

 

4) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

77

 

5) identyfikacja

72

16

Badanie naturalnej wody mineralnej, wody źródlanej i wody stołowej:

 

 

1) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22+/-2°C - metoda płytkowa

40

 

2) ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 36+/-2°C - metoda płytkowa

40

 

3) badanie bakterii grupy coli:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 kolonii

10

 

4) badanie Escherichia coli:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 kolonii

14

 

5) badanie enterokoków kałowych:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 płytki

10

 

6) badanie Pseudomonas aeruginosa:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

39

 

b) potwierdzenie 1 kolonii - pierwszy etap

11

 

c) potwierdzenie 1 kolonii - drugi etap

30

 

7) badanie Clostridiów redukujących siarczyny (łącznie z przetrwalnikami):

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

59

 

8) badanie Clostridium perfringens (łącznie ze sporami):

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda filtracji membranowej

55

17

Wykonanie próby szczelności - metoda wizualna

12

18

Wykonanie próby termostatowej - metoda wizualna

12

19

Badanie bakterioskopowe

17

20

Oznaczanie toksyn T2 i HT-2 - metoda HPLC:

 

 

1) pierwsza próbka

347

 

2) następna próbka w serii

171

21

Identyfikacja poszczególnych kolonii (10 kolonii)

180

22

Badanie w kierunku obecności szczepów Escherichia coli wytwarzających toksyny Shiga (STEC):

 

 

1) wykrywanie obecności genetycznych markerów STEC we wstępnie namnożonej

329 (jedna

 

próbce - metoda Real-Time PCR

próbka)

 

2) wykrywanie obecności genetycznych markerów STEC we wstępnie namnożonej

179 (każda

 

próbce - metoda Real-Time PCR, analiza 5 próbek w jednej serii

próbka)

 

3) izolacja STEC (w przypadku wyniku dodatniego)

1512

23

Badanie zanieczyszczenia mikrobiologicznego powierzchni kontaktujących się

z żywnością - metoda wymazów:

1) wykrywanie obecności Salmonella spp.:

 

 

a) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

72

 

b) identyfikacja - metoda klasyczna

165

 

2) badanie w kierunku gronkowców koagulazo-dodatnich:

 

 

a) wykrywanie obecności

12

 

b) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

62

 

c) potwierdzenie 1 probówki

7

 

d) identyfikacja 1 kolonii

7

 

3) badanie w kierunku bakterii z grupy coli:

 

 

a) wykrywanie obecności

12

 

b) potwierdzenie 1 probówki

4

 

4) wykrywanie obecności Listeria monocytogenes:

 

 

a) wykrywanie obecności - metoda klasyczna

93

 

b) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

89

 

c) identyfikacja

232

 

5) drobnoustroje tlenowe mezofilne:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

58

 

6) badanie w kierunku Enterobacteriaceae:

 

 

a) oznaczanie liczby - metoda płytkowa

46

 

b) identyfikacja

6

 


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w ramach urzędowych kontroli żywności (Dz. U. poz. 1511), które weszło w życie z dniem 27 sierpnia 2019 r.

3) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Została zlikwidowana z dniem 1 lipca 2020 r. na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 322 i 374), która weszła w życie z dniem 15 marca 2020 r.; wszedł w życie z dniem 1 lipca 2020 r.

8) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 30 października 2017 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Przez § 1 pkt 5 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

12) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. a tiret czwarte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-27
  • Data wejścia w życie: 2022-05-27
  • Data obowiązywania: 2022-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw