Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1134

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

1. Rozporządzenie określa wzory wezwań, o których mowa w art. 11a ust. 9, art. 72a ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej "ustawą", sposób i tryb składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy.

2. Wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, o którym mowa w:

1) art. 11a ust. 9 ustawy - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) art. 72a ust. 1 ustawy - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) art. 73 ust. 1 ustawy - stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) art. 91 ust. 5 ustawy - stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) banku powierniczym - rozumie się przez to bank powierniczy, o którym mowa w art. 3 pkt 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872);

2) czasie trwania wezwania - rozumie się przez to okres od dnia ogłoszenia wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;

3) wezwaniu - rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 11a ust. 9, art. 72a ust. 1, art. 73 ust. 1 oraz art. 91 ust. 5 ustawy.

§ 3. [Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej]

1. Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej posiada akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.

2. Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy po przyjęciu zapisu:

1) ustanawia nieodwołalną blokadę akcji spółki publicznej będących przedmiotem zapisu do dnia zakończenia wezwania, o którym mowa w art. 77d ust. 3 ustawy, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis;

2) przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego informacje o:

a) przyjętych zapisach, zawierające indywidualny numer zapisu,

b) liczbie akcji spółki publicznej poszczególnych rodzajów objętych zapisem,

c) dacie przyjęcia zapisu.

3. Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje potwierdzenie złożenia zapisu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy.

§ 4. [Nieodwołalna blokada akcji spółki publicznej będących przedmiotem zapisu]

1. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w podmiocie, z którym ta osoba ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

2. Osoba składająca zapis składa w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, również dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady akcji spółki publicznej będących przedmiotem zapisu do dnia zakończenia wezwania, o którym mowa w art. 77d ust. 3 ustawy, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis. Dyspozycję tę podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do banku powierniczego prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12.00 dnia roboczego następującego po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, w postaci elektronicznej, do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie ustanowienia blokady.

3. Dyspozycja ustanowienia nieodwołalnej blokady, o której mowa w ust. 2, stanowiąca jednocześnie dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej transakcji zawartej w wyniku wezwania, jest potwierdzana zgodnie z zasadami obowiązującymi osobę składającą zapis w relacji z bankiem powierniczym prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po przyjęciu zapisu przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego potwierdzenie ustanowienia blokady oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.

5. Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie złożenia zapisu.

§ 5. [Rodzaje dopuszczalnego zabezpieczenia]

Dopuszczalnymi rodzajami zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, są:

1) blokada środków pieniężnych na rachunku pieniężnym wzywającego;

2) blokada akcji, dla których istnieje płynny rynek w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.2));

3) blokada obligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub inne państwo członkowskie albo państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym;

4) gwarancja bankowa;

5) gwarancja ubezpieczeniowa;

6) poręczenie bankowe.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2022 r.3)

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 4, Dz. Urz. UE L 175 z 30.06.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 314 z 05.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 27.12.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 20 z 24.01.2020, str. 26, Dz. Urz. UE L 405 z 02.12.2020, str. 79 oraz Dz. Urz. UE L 22 z 22.01.2021, str. 1.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wezwaniach (Dz. U. poz. 2114), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 872).

Załącznik 1. [WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 23 maja 2022 r. (poz. 1134)

Załącznik nr 1

WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
Załącznik 2. [WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI]

Załącznik nr 2

WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI
Załącznik 3. [WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI]

Załącznik nr 3

WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJIZałącznik 4. [WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI]

Załącznik nr 4

WZÓR - WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJIMetryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-27
  • Data wejścia w życie: 2022-05-30
  • Data obowiązywania: 2022-05-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw