Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1158

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 27 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie dotacji przedmiotowych do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1318) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) stosuje stawkę narzutu nieprzekraczającą 45% wartości surowców zużytych do przyrządzania dotowanych posiłków;";

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Stawkę dotacji ustala się w wysokości 70% wartości zakupionych surowców, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług, zużytych do sporządzania dotowanych posiłków, powiększonej o narzut.".

§ 2. [Zgłoszenie]

1. Zgłoszenie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlega korekcie w zakresie prognozowanej kwoty dotacji i sposobu jej obliczenia za okres od dnia 1 czerwca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

2. Korektę zgłoszenia, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

§ 3. [Informacja o prognozowanej kwocie dotacji i sposobie jej obliczenia]

1. Informacja o prognozowanej kwocie dotacji i sposobie jej obliczenia, o której mowa w § 6 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, na miesiąc czerwiec 2022 r., złożona przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlega korekcie.

2. Korektę informacji, o której mowa w ust. 1, przedsiębiorca składa do dyrektora izby administracji skarbowej w terminie do dnia 10 czerwca 2022 r.

3. Dyrektor izby administracji skarbowej zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej izby administracji skarbowej skorygowaną informację, o której mowa w § 6 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, na miesiąc czerwiec 2022 r., w terminie do dnia 20 czerwca 2022 r.

§ 4. [Zastosowanie przepisów dotychczasowych]

Do dotacji przedmiotowych do dotowanych posiłków sprzedawanych w barach mlecznych, należnych za okres do dnia 31 maja 2022 r., stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 r.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-05-31
  • Data wejścia w życie: 2022-06-01
  • Data obowiązywania: 2022-06-01

Dziennik Ustaw