Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1217

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 31 maja 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583 i 1116) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 813 oraz z 2022 r. poz. 900) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. Uczeń klasy szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy VI albo klasy VIII szkoły podstawowej, która w danym typie szkoły artystycznej nie jest klasą programowo najwyższą, po ukończeniu nauki w tej klasie otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające, zależnie od wyników klasyfikacji rocznej kształcenia ogólnego, spełnienie albo niespełnienie warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie odpowiednio uzyskania promocji z wyróżnieniem do klasy VII szkoły podstawowej albo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.";

2) w § 8:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Po ukończeniu szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły artystycznej potwierdzające, zależnie od wyników klasyfikacji końcowej kształcenia ogólnego, spełnienie albo niespełnienie warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Uczeń klasy szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy VIII szkoły podstawowej, która w danym typie szkoły artystycznej jest klasą programowo najwyższą, który nie ukończył tej szkoły artystycznej, ale ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących otrzymał końcowe oceny klasyfikacyjne wyższe niż ocena niedostateczna, otrzymuje świadectwo szkolne potwierdzające zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej oraz, zależnie od wyników klasyfikacji końcowej kształcenia ogólnego, potwierdzające spełnienie albo niespełnienie warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.";

3) w § 9 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Do świadectw szkolnych promocyjnych klas szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla klasy VI albo klasy VIII szkoły podstawowej, o których mowa w ust. 1, albo świadectw ukończenia szkoły artystycznej realizującej podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio przepisy § 7 ust. 4a albo § 8 ust. 1a.";

4) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

"§ 9a. Potwierdzenie spełnienia albo niespełnienia przez ucznia szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne warunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie odpowiednio uzyskania promocji z wyróżnieniem do klasy VII szkoły podstawowej albo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, stwierdza się przez umieszczenie odpowiednio na świadectwie szkolnym, o którym mowa w § 7 ust. 4a albo § 8 ust. 3, albo na świadectwie ukończenia szkoły artystycznej, o którym mowa w § 8 ust. 1a, informacji o równoważności albo braku równoważności tego świadectwa szkolnego lub świadectwa ukończenia szkoły artystycznej odpowiednio ze świadectwem szkolnym stwierdzającym promocję z wyróżnieniem do klasy VII szkoły podstawowej albo świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem.";

5) w § 14 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) linii przerywanej przed wyrazem "jest" oznaczającej miejsce na wpisanie informacji o braku równoważności danego świadectwa szkolnego lub świadectwa ukończenia szkoły artystycznej odpowiednio ze świadectwem szkolnym stwierdzającym promocję z wyróżnieniem do klasy VII szkoły podstawowej albo świadectwem ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem; w przypadku wystąpienia równoważności nie drukuje się linii przerywanej;";

6) w § 24:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) szkoły artystycznej, o której mowa w pkt 1, z wyłączeniem ogólnokształcącej szkoły baletowej:

a) uczęszczającym do klasy odpowiadającej klasie IV, V i VII szkoły podstawowej - na druku według odpowiednio wzoru nr 4 lub wzoru nr 5 określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia,

b) uczęszczającym do klasy odpowiadającej klasie VI szkoły podstawowej, którzy nie uzyskali pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych - na druku według wzoru nr 9a określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia;",

b) uchyla się pkt 3,

c) w pkt 6 wyrazy "klas I-IV" zastępuje się wyrazami "klas I, II i IV",

d) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

"6a) klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej - na druku według odpowiednio wzoru nr 11a lub wzoru nr 11b określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;";

7) w załączniku nr 2:

a) w pozycji dotyczącej wzoru nr 4 w kolumnie "Przeznaczenie" skreśla się wyrazy:

"4) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, którzy nie uzyskali pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

5) klasy VI Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego, którzy nie uzyskali pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

6) klasy VI Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem, którzy nie uzyskali pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych",

b) w pozycji dotyczącej wzoru nr 5 w kolumnie "Przeznaczenie" wyrazy:

"dla uczniów:

1) klas IV, V i VII ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klas IV, V i VII Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3) klas IV, V i VII Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem

- z wyróżnieniem"

zastępuje się wyrazami:

"jw. z wyróżnieniem",

c) po pozycji dotyczącej wzoru nr 9 dodaje się pozycję dotyczącą wzoru nr 9a w brzmieniu:

9a

ART/3c

dla uczniów:

1) klasy VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia

2) klasy VI Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego

3) klasy VI Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zespole Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem

- którzy nie uzyskali pozytywnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych

 

d) w pozycji dotyczącej wzoru nr 10 w kolumnie "Przeznaczenie" w pkt 2 wyrazy "klas I-IV" zastępuje się wyrazami "klas I, II, IV",

e) po pozycji dotyczącej wzoru nr 11 dodaje się pozycje dotyczące wzorów nr 11a i 11b w brzmieniu:

11a

ART/4a

dla uczniów klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej

11b

ART/4a/w

jw. z wyróżnieniem

 

8) w załączniku nr 3:

a) wzory nr 6-9 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-4 do niniejszego rozporządzenia,

b) po wzorze nr 9 dodaje się wzór nr 9a w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia,

c) po wzorze nr 11 dodaje się wzory nr 11a i 11b w brzmieniu określonym w załącznikach nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia,

d) wzory nr 14, 15, 23-25, 29-32 i 36 otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 8-17 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński


1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1951).

Załącznik 1. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 31 maja 2022 r. (poz. 1217)

Załącznik nr 1

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 2

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 3

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 4

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 5

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 6. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 6

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 7

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 8. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 8

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 9. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 9

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 10. [ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 10

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 11. [ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 11

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 12. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 12

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 13. [ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 13

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 14. [ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 14

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 15. [ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 15

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 16. [ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 16

ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 17. [ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ]

Załącznik nr 17

ŚWIADECTWO SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-08
  • Data wejścia w życie: 2022-06-23
  • Data obowiązywania: 2022-06-23

Dziennik Ustaw