Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1228

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Lipówka (PLH120010)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Lipówka]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Lipówka (PLH1200102)), obejmujący obszar 25,39 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 20 maja 2022 r. (poz. 1228)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL­1992)1)

X

Y

1

247382,64

598146,91

2

247362,54

598081,52

3

247389,54

598074,32

4

247516,48

598040,47

5

247768,24

597973,34

6

248080,92

597889,96

7

248086,71

597888,42

8

248099,80

597936,98

9

248111,41

597980,05

10

248124,48

598028,55

11

248159,63

598158,93

12

248161,50

598165,87

13

248175,02

598216,06

14

248175,54

598217,99

15

248169,75

598219,53

16

247802,07

598317,73

17

247729,67

598337,07

18

247621,13

598366,06

19

247561,30

598382,03

20

247558,91

598382,67

21

247462,99

598408,29

22

247462,41

598406,38

23

247397,31

598194,62

24

247382,64

598146,91


1) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL­1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

9170

Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)

2

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK LIPÓWKA (PLH120010)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

nocek duży

Myotis myotis

migrująca

2

pachnica dębowa

Osmoderma eremita (Osmoderma barnabita)

osiadła

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-09
  • Data wejścia w życie: 2022-06-24
  • Data obowiązywania: 2022-06-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw