Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1271

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1600), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1727).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1727), które stanowią:

"§ 2. Do postępowań w sprawie przyznania stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. 1. Wnioski o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów w roku akademickim 2021/2022 składa się w terminie od dnia 1 października 2021 r. do dnia 15 listopada 2021 r.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, są rozpatrywane do dnia 15 maja 2022 r.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 maja 2022 r. (poz. 1271)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów

Na podstawie art. 458 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania stypendium ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej "ministrem", studentom wykazującym się znaczącymi osiągnięciami naukowymi związanymi ze studiami lub znaczącymi osiągnięciami sportowymi, zwanych dalej "stypendiami";

2) rodzaje osiągnięć naukowych związanych ze studiami, zwanych dalej "osiągnięciami naukowymi", lub znaczących osiągnięć sportowych, i sposób ich dokumentowania;

3) maksymalną liczbę przyznawanych stypendiów;

4) maksymalną wysokość stypendium;

5) wzór wniosku o przyznanie stypendium.

§ 2. Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

1)3) autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą";

2)3) autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;

3) znaczący udział w projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;

4) zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielenie patentu na wynalazek lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;

5)4) samodzielne wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności, którego student jest autorem lub współautorem, na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;

6) uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

§ 3. Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

1) sportach olimpijskich albo paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054 i 2142), co najmniej:

a) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,

b) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,

c) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,

d) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,

e) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,

f) miejsca, o którym mowa w lit. b-e, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

2) rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

a) uniwersjadzie,

b) akademickich mistrzostwach świata,

c) akademickich mistrzostwach Europy,

d) Europejskich Igrzyskach Studentów.

§ 4. Osiągnięcia, o których mowa w § 2 i § 3, są dokumentowane w formie pisemnej lub graficznej, w szczególności w formie:

1) w przypadku osiągnięć naukowych:

a)5) kopii stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, wstęp do monografii, spis treści monografii, ISBN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), eISBN - elektroniczny Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki (International Standard Book Number), ISSN - Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictw Ciągłych (International Standard Serial Number), lub DOI - cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier),

b) oświadczeń współautorów monografii naukowej, rozdziału w monografii naukowej albo artykułu naukowego o procentowym wkładzie autorskim studenta w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy - w przypadku współautorstwa,

c) oświadczenia kierownika projektu badawczego zawierającego informacje o numerze, źródle finansowania, okresie trwania i celu projektu, roli pełnionej przez studenta w projekcie i zakresie realizowanych przez niego zadań oraz o efektach projektu,

d) kopii programu konferencji naukowej lub materiału pokonferencyjnego, zawierającego imiona i nazwiska prelegentów oraz nazwy reprezentowanych przez nich podmiotów,

da)6) kopii certyfikatu lub dyplomu wydanego przez organizatora konferencji naukowej potwierdzającego wygłoszenie referatu naukowego przez studenta,

e)7) oświadczenia studenta o autorstwie lub współautorstwie referatu naukowego i jego samodzielnym wygłoszeniu na konferencji naukowej,

f) kopii dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie,

fa)8) kopii regulaminu konkursu,

g) oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale studenta w powstaniu osiągnięcia - w przypadku nagrody zespołowej,

h) kopii dokumentu patentowego lub dokumentu potwierdzającego wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;

2) w przypadku osiągnięć sportowych - oświadczenia właściwego polskiego związku sportowego lub Akademickiego Związku Sportowego o uzyskanym przez studenta wyniku sportowym.

§ 5. 1.9) Wniosek o przyznanie stypendium, zwany dalej "wnioskiem", składa się do ministra, w terminie od dnia 1 października do dnia 31 października, według wzoru stanowiącego załącznik do rozporządzenia.

2. Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą systemu teleinformatycznego wskazanego przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra.

3. Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa odwzorowania cyfrowe dokumentów, o których mowa w § 4.

§ 6. 1. Stypendium na dany rok akademicki może zostać przyznane studentowi, który:

1) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz

2) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.

2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

§ 7. 1. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

§ 8. 1. Przy ocenie wniosków bierze się pod uwagę znaczące osiągnięcia naukowe i znaczące osiągnięcia sportowe, uzyskane w okresie od dnia:

1) rozpoczęcia studiów - w przypadku studenta studiów pierwszego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich;

2) rozpoczęcia studiów pierwszego stopnia poprzedzających studia drugiego stopnia - w przypadku studenta studiów drugiego stopnia;

3) 1 października roku akademickiego, w którym studentowi przyznano ostatnie stypendium - w przypadku studenta, któremu w poprzednich latach przyznano to stypendium - do dnia 30 września roku, w którym złożono wniosek, z wyłączeniem okresów urlopów od zajęć lub innych przerw udzielonych zgodnie z regulaminem studiów.

2. Przy ocenie wniosków uwzględnia się następujące kryteria:

1) w przypadku osiągnięć naukowych dotyczących:

a) monografii naukowej albo artykułu naukowego:

- rodzaj i formę,

- procentowy wkład autorski,

- status i prestiż wydawcy,

- liczbę punktów w wykazie wydawnictw lub w wykazie czasopism naukowych lub recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, sporządzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy,

- innowacyjność tematyki badań naukowych, których dotyczy monografia naukowa albo artykuł,

b) projektu badawczego:

- pełnioną funkcję,

- okres uczestnictwa,

- liczbę referatów naukowych, monografii naukowych, rozdziałów w monografii naukowej lub artykułów naukowych, zastosowań praktycznych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielonych patentów na wynalazek lub wdrożeń wyników działalności naukowej w innej formie, będących wynikiem udziału w projekcie,

- prestiż konkursu, w ramach którego jest finansowany projekt,

- innowacyjność i znaczenie projektu dla rozwoju danej dziedziny nauki,

c)10) konferencji naukowej:

- zasięg,

- procentowy udział w powstaniu referatu naukowego,

- liczbę prelegentów posiadających co najmniej stopień doktora,

- innowacyjność badań naukowych będących tematyką referatu naukowego,

- prestiż organizatora,

d)10) konkursu:

- zasięg,

- uzyskane miejsce,

- sposób wyłaniania laureatów,

- procentowy udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową,

- prestiż organizatora;

2) w przypadku osiągnięć sportowych:

a) miejsce uzyskane w zawodach,

b) rangę zawodów,

c) rodzaj rywalizacji,

d) kategorię wiekową,

e) udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę drużynową,

f) obecność dyscypliny sportowej (sportu) na najbliższych igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich albo igrzyskach głuchych.

§ 9. Wnioski są rozpatrywane w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku, w którym zostały złożone.

§ 10. 1. Wnioski spełniające wymagania formalne podlegają ocenie merytorycznej, za pomocą metody punktowej.

2. Na podstawie wyników oceny, o której mowa w ust. 1, sporządza się listy rankingowe wniosków według liczby przyznanych punktów.

§ 11. Minister przyznaje nie więcej niż 50 stypendiów.

§ 12. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 17 000 zł.

§ 13. 1. Stypendium wypłaca uczelnia medyczna, której wnioskodawcą jest rektor, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.

2. Stypendium wypłaca się studentowi jednorazowo, na wskazany przez niego rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, albo w gotówce, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym uczelni, o której mowa w ust. 1.

§ 14. W roku 2019 we wnioskach, jako znaczące osiągnięcia naukowe studenta może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia11).12)

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 sierpnia 2019 r.13)

WZÓR - WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTA ZA ZNACZĄCE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE/SPORTOWE

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 1010, 1079 i 1117.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. poz. 1727), które weszło w życie z dniem 21 września 2021 r.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

5) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

6) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

7) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

8) Dodana przez § 1 pkt 2 lit. d rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

9) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

10) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 4 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 23 sierpnia 2019 r.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom (Dz. U. poz. 1050), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39 i 534).

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 5 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 3.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-20
  • Data wejścia w życie: 2022-06-20
  • Data obowiązywania: 2022-06-20
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw