Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1281

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny spełniać formularze wniosków o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich oraz o wypłatę tej pomocy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1867 oraz z 2022 r. poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać formularze wniosków o pomoc finansową na zalesianie gruntów rolnych objętą planem rozwoju obszarów wiejskich, zwaną dalej "pomocą", oraz wniosków o wypłatę pomocy, umieszczane na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej "Agencją";

2) szczegółowe warunki i tryb składania wniosków, o których mowa w pkt 1, za pomocą formularzy umieszczonych na stronie internetowej Agencji, zwanych dalej "formularzami".

§ 2. [Formularze wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy]

Formularze umożliwiają złożenie wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy wraz z załącznikami.

§ 3.

Wniosek o pomoc oraz wniosek o wypłatę pomocy mogą zostać złożone za pomocą formularzy po uwierzytelnieniu wnioskodawcy w systemie teleinformatycznym Agencji za pomocą loginu i kodu dostępu do tego systemu, zwanego dalej "kodem dostępu".

§ 4. [Uwierzytelnianie formularza wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy]

1. Kod dostępu jest generowany automatycznie po złożeniu przez wnioskodawcę, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Agencji, wniosku o nadanie tego kodu. Formularz wniosku o nadanie kodu dostępu jest sporządzony przez Agencję i udostępniony na jej stronie internetowej.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca podaje:

1) numer identyfikacyjny producenta nadany mu zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270), który stanowi jednocześnie jego login do systemu teleinformatycznego Agencji;

2) 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego albo numeru rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej znajdującego się w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

3) kwotę środków finansowych wypłaconą wnioskodawcy przez Agencję jako ostatnią w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, a w przypadku gdy w roku kalendarzowym bezpośrednio poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o nadanie kodu dostępu, Agencja nie wypłaciła wnioskodawcy środków finansowych, wnioskodawca wpisuje cyfrę 0.

§ 5. [Kod dostępu]

1. Kod dostępu składa się co najmniej z 8 znaków i jest nadawany bezterminowo.

2. Wnioskodawca może w każdym czasie dokonać zmiany kodu dostępu przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego Agencji.

3. Jeżeli wnioskodawca trzykrotnie poda błędny kod dostępu podczas uwierzytelniania w systemie teleinformatycznym Agencji, Agencja zablokuje dostęp do tego systemu.

4. Wnioskodawca może ponownie uzyskać dostęp do systemu teleinformatycznego Agencji zablokowany w przypadku, o którym mowa w ust. 3, oraz uniemożliwiony z powodu utraty kodu dostępu, po powtórnym złożeniu wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1, i nadaniu mu nowego kodu dostępu.

§ 6. [Załączniki do wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy]

Załączniki do wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy składanych za pomocą formularzy, stanowiące dokumenty sporządzone przez:

1) wnioskodawcę za pomocą formularzy - nie wymagają podpisu;

2) osoby trzecie w postaci:

a) elektronicznej - dołącza się opatrzone przez te osoby kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym,

b) papierowej i opatrzone podpisem własnoręcznym - dołącza się jako niepodpisaną kopię elektroniczną zapisaną w jednym z formatów, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), lub w formacie RAR.

§ 7. [Składanie kopii dokumentów]

Kopie dokumentów, które nie zostały dołączone do wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy złożonych za pomocą formularzy, mogą zostać złożone do kierownika biura powiatowego Agencji za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896) albo bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji.

§ 8. [Unikalny numer nadany po złożeniu wniosku]

1. Po wysłaniu przez wnioskodawcę wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy za pomocą formularzy wnioskodawca uzyskuje z systemu teleinformatycznego Agencji potwierdzenie złożenia danego wniosku zawierające unikalny numer nadany przez ten system oraz datę złożenia tego wniosku.

2. Za datę złożenia wniosku o pomoc oraz wniosku o wypłatę pomocy za pomocą formularzy uważa się dzień wysłania danego wniosku.

§ 9. [Składanie wniosku przy użyciu loginu i kodu dostępu]

Wnioskodawca, któremu nadano:

1) login i kod dostępu na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. z 2021 r. poz. 1542) lub art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164 i 1529, z 2013 r. poz. 311 oraz z 2014 r. poz. 240) lub

2) kod dostępu na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2022 r. poz. 387 i 1270), art. 22 ust. 11 ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2114 oraz z 2022 r. poz. 219, 646 i 1270) lub art. 42 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270)

- może złożyć wniosek o pomoc oraz wniosek o wypłatę pomocy za pomocą formularzy przy użyciu tego loginu i kodu dostępu.

§ 10. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.2)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać formularz wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt, umieszczany na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, oraz szczegółowych warunków i trybu składania wniosku za pomocą tego formularza (Dz. U. poz. 287), które utraciło moc z dniem 18 czerwca 2022 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 26 maja 2022 r. o zmianie ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1270).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-20
  • Data wejścia w życie: 2022-06-21
  • Data obowiązywania: 2022-06-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw