Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1299

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Ustanowienie Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa]

1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do spraw Pozyskiwania Źródeł Finansowania dla Przedsięwzięć Służących Wzmocnieniu Bezpieczeństwa i Obronności Państwa, zwanego dalej "Pełnomocnikiem".

2. Zakres działania Pełnomocnika nie obejmuje mechanizmów finansowania określonych w ustawie z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 655 i 974).

§ 2. [Kandydat na Pełnomocnika]

Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu albo podsekretarz stanu. Kandydata na Pełnomocnika przedstawia Wiceprezes Rady Ministrów realizujący zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa.

§ 3. [Zadania Pełnomocnika]

Do zadań Pełnomocnika należy inicjowanie, koordynowanie i wspieranie procesów pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa, w szczególności przez:

1) identyfikowanie obszarów i rodzajów działalności oraz podmiotów wymagających wsparcia finansowego;

2) udzielanie pomocy podmiotom zainteresowanym pozyskaniem wsparcia finansowego, w tym przez prowadzenie rozmów i negocjacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi;

3) udzielanie wsparcia eksperckiego w ramach posiadanych kompetencji;

4) monitorowanie realizacji przedsięwzięć objętych wsparciem finansowym;

5) współdziałanie w realizacji rządowych programów społeczno-gospodarczych, w szczególności związanych z rozwojem regionalnym i wzmacnianiem społeczności lokalnych.

§ 4. [Współdziałanie Pełnomocnika z organami administracji rządowej]

Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi, w szczególności przez udostępnianie mu informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji jego zadań.

§ 5. [Współpraca Pełnomocnika z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi]

Pełnomocnik, w celu właściwej realizacji powierzonych mu zadań, może współpracować z innymi podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w tym z organami jednostek samorządu terytorialnego, państwowymi osobami prawnymi oraz osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa.

§ 6. [Sprawozdanie]

Pełnomocnik przedstawia:

1) Radzie Ministrów - roczne sprawozdania ze swojej działalności, w terminie do dnia 31 stycznia danego roku, za rok poprzedni;

2) Wiceprezesowi Rady Ministrów realizującemu zadania z zakresu bezpieczeństwa i obronności państwa - bieżące informacje o stanie realizacji zadań, w szczególności w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania dla przedsięwzięć służących wzmocnieniu bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym o wynikach rozmów i negocjacji z krajowymi i zagranicznymi instytucjami finansowymi, w terminie 5 dni od dnia zwrócenia się o ich przedstawienie.

§ 7. [Obsługa merytoryczna, organizacyjno-prawna, techniczna i kancelaryjno-biurowa Pełnomocnika]

1. Departament Analiz Systemu Bezpieczeństwa Państwa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewnia obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika.

2. Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 8. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-22
  • Data wejścia w życie: 2022-06-22
  • Data obowiązywania: 2022-06-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw