Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1305

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2053 i 2459 oraz z 2022 r. poz. 974) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2048) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

"11. Projekt lotniska lub lądowiska wymaga uzyskania pozytywnej opinii podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.";

2) w § 6 w ust. 6 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) są rejestrowane na stanowisku rejestracji medycznej;

3) są niezwłocznie poddawane segregacji medycznej, w przebiegu której ich stan zdrowia jest oceniany pod względem ustalenia priorytetu udzielania im świadczeń zdrowotnych i przypisania do jednej z kategorii, o których mowa w ust. 9;";

3) w § 15:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) § 5 ust. 2 oraz § 6 ust. 4 pkt 4 i 6 - do dnia 1 lipca 2022 r.;",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) § 4 ust. 1 pkt 5 - do dnia 30 czerwca 2023 r.;",

c) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) § 3 ust. 7-10 - do dnia 31 grudnia 2024 r.";

4) w § 16 w pkt 1 wyrazy "30 czerwca 2022 r." zastępuje się wyrazami "30 czerwca 2023 r.";

5) w załączniku do rozporządzenia w rozdziale 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Konstrukcja lądowiska musi mieć zdolność przenoszenia obciążeń, wystarczających do przyjmowania przerwanego startu śmigłowców operujących w 1 klasie osiągów o maksymalnej masie do startu (MTOM) 5700 kg.".

§ 2. [Postępowanie w przypadku niedostosowania szpitalnego oddziału ratunkowego do wymagań określonych w § 3 ust. 7–10 rozporządzenia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego]

1. Podmiot leczniczy, który do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie dostosował szpitalnego oddziału ratunkowego do wymagań określonych w § 3 ust. 7-10 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym, przedstawi projekt, o którym mowa w § 3 ust. 11 tego rozporządzenia, podmiotowi leczniczemu utworzonemu przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r., w celu uzyskania pozytywnej opinii tego podmiotu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli projekt, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, został uzgodniony, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, z podmiotem leczniczym utworzonym przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 3. [Zgłoszenie uwag do projektu albo wydanie pozytywnej opinii]

1. Podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego w terminie do trzech miesięcy od dnia przedstawienia, zgodnie z § 2 ust. 1, projektu, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, zgłasza uwagi do tego projektu albo wydaje pozytywną opinię.

2. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 1, podmiot leczniczy, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest obowiązany do uzyskania pozytywnej opinii dla projektu, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1, od podmiotu utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, w terminie do trzech miesięcy od dnia otrzymania uwag do tego projektu.

§ 4. [Przekazanie informacji o podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię o projekcie]

Podmiot leczniczy utworzony przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia oraz wojewodzie właściwemu ze względu na miejsce położenia lotniska lub lądowiska w terminie do dnia 1 sierpnia 2023 r. informację o podmiotach leczniczych, które uzyskały pozytywną opinię o projekcie, o którym mowa w § 3 ust. 11 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 5. [Użytkowanie lądowisk powstałych przed wejściem w życie rozporządzenia]

Lądowiska powstałe przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, które ze względów konstrukcyjnych:

1) nie mogą uzyskać nośności 5700 kg MTOM,

2) nie mogą przyjąć śmigłowców o maksymalnym wymiarze D=15m,

3) nie posiadają wymaganej niezabudowanej przestrzeni - Airgap albo przestrzeń ta nie spełnia swojej roli w wyniku posiadania parametrów niezgodnych z wymaganiami załącznika do rozporządzenia, o którym mowa w § 1

- mogą być użytkowane w zakresie, w jakim otrzymają wpis o ograniczeniach użytkowych w dokumentacji podmiotu leczniczego utworzonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia w celu realizacji zadań lotniczych zespołów ratownictwa medycznego.

§ 6. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 czerwca 2022 r.

Minister Zdrowia: wz. W. Kraska


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-06-22
  • Data wejścia w życie: 2022-06-30
  • Data obowiązywania: 2022-06-30

Dziennik Ustaw