Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1308

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 7 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policję czynności operacyjno-rozpoznawczych polegających na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także na przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej, oraz sposobu przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tych czynności (Dz. U. poz. 1362 oraz z 2018 r. poz. 1135) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Czynności prowadzi się przez czas oznaczony w zarządzeniu Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji, chyba że wcześniej zostanie osiągnięty cel czynności, wystąpi trwały brak możliwości ich wykonywania albo prokurator zarządzi zaniechanie czynności.";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. W celu przeprowadzenia czynności kierownik jednostki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej jednostki Policji właściwej do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych zwraca się z pisemnym wnioskiem o wydanie zarządzenia przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji.";

3) w § 4:

a) w ust. 1:

- pkt 1-5 otrzymują brzmienie:

"1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

2) wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

3) zgoda prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji;

4) zarządzenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przedłużeniu stosowania czynności;

5) informacje Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności, kierowane do prokuratora okręgowego;",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;",

- pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

"11) zarządzenie Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji dotyczące zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania czynności;

12) informacja Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności, kierowana do prokuratora okręgowego.",

b) w ust. 2:

- pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

"1) nr 1 - wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności;

2) nr 2 - wzór formularza zawierającego wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji do prokuratora okręgowego o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie stosowania czynności, zgody prokuratora okręgowego na zarządzenie lub przedłużenie ich stosowania oraz zarządzenia Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu czynności lub przedłużeniu ich stosowania;

3) nr 3 - wzór pisma do prokuratora okręgowego, zawierającego informację Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynności;",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) nr 5 - wzór wniosku kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o akceptację zaprzestania czynności z powodu trwałego braku możliwości ich wykonania;",

- pkt 7 i 8 otrzymują brzmienie:

"7) nr 7 - wzór zarządzenia Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji, dotyczącego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas stosowania czynności;

8) nr 8 - wzór pisma do prokuratora okręgowego, zawierającego informację Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości albo komendanta wojewódzkiego Policji o wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania czynności.";

4) w § 6:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendanci wojewódzcy Policji i prokuratorzy okręgowi prowadzą rejestry czynności.",

b) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) nr 9 - wzór rejestru czynności prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i komendantów wojewódzkich Policji;";

5) załączniki nr 1-9 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2022 r. (poz. 1308)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI

Załącznik 2. [WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE ICH STOSOWANIA ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O STOSOWANIU CZYNNOŚCI LUB PRZEDŁUŻENIU ICH STOSOWANIA]

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ZAWIERAJĄCEGO WNIOSEK KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO O WYRAŻENIE ZGODY NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE STOSOWANIA CZYNNOŚCI, ZGODY PROKURATORA OKRĘGOWEGO NA ZARZĄDZENIE LUB PRZEDŁUŻENIE ICH STOSOWANIA ORAZ ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O STOSOWANIU CZYNNOŚCI LUB PRZEDŁUŻENIU ICH STOSOWANIA

Załącznik 3. [WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO, ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYNIKACH CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 3

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO, ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYNIKACH CZYNNOŚCI

Załącznik 4. [WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 4

WZÓR ZARZĄDZENIA PROKURATORA OKRĘGOWEGO O ZANIECHANIU CZYNNOŚCI

Załącznik 5. [WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA]

Załącznik nr 5

WZÓR WNIOSKU KIEROWNIKA JEDNOSTKI POLICJI LUB UPRAWNIONEGO KIEROWNIKA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ POLICJI DO KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O AKCEPTACJĘ ZAPRZESTANIA CZYNNOŚCI Z POWODU TRWAŁEGO BRAKU MOŻLIWOŚCI ICH WYKONANIA

Załącznik 6. [WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 6

WZÓR PROTOKOŁU ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

Załącznik 7. [WZÓR ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI, DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 7

WZÓR ZARZĄDZENIA KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI, DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

Załącznik 8. [WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO, ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 8

WZÓR PISMA DO PROKURATORA OKRĘGOWEGO, ZAWIERAJĄCEGO INFORMACJĘ KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ŚLEDCZEGO POLICJI, KOMENDANTA BIURA SPRAW WEWNĘTRZNYCH POLICJI, KOMENDANTA CENTRALNEGO BIURA ZWALCZANIA CYBERPRZESTĘPCZOŚCI ALBO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI O WYDANIU I WYKONANIU ZARZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO ZNISZCZENIA MATERIAŁÓW UZYSKANYCH PODCZAS STOSOWANIA CZYNNOŚCI

Załącznik 9. [WZÓR – REJESTR CZYNNOŚCI]

Załącznik nr 9

WZÓR - REJESTR CZYNNOŚCI

Dziennik Ustaw