Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 1316

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 15 czerwca 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1234 i 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 223 i 2276 oraz z 2021 r. poz. 1597 i 1721) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Pomoc przyznaje się spółce wodnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 i 2368 oraz z 2022 r. poz. 88, 258, 855 i 1079), zwanej dalej "ustawą Prawo wodne", lub związkowi takich spółek, jeżeli:",

b) w ust. 3 po wyrazach "o których mowa w" dodaje się wyrazy "ust. 1 pkt 1 i 2 oraz";

2) w § 4 w ust. 1:

a) w pkt 1, 3 i 6 po wyrazach "§ 6" dodaje się wyrazy "pkt 1",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 pkt 2;";

3) w § 5 w ust. 1:

a) pkt 3a otrzymuje brzmienie:

"3a) przebudowie, rozbudowie lub remoncie na nieruchomości, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku w chlewni lub budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią było możliwe zdezynfekowanie się osób, które zajmują się obsługą świń, lub",

b) w pkt 3c wyrazy "w gospodarstwie" zastępuje się wyrazami " , których chów lub hodowla jest prowadzona na tej nieruchomości,";

4) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. W przypadku podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, o którym mowa w § 3, pomoc przyznaje się na operację polegającą na:

1) zaopatrzeniu w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, lub

2) wykonaniu robót na urządzeniach melioracji wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed skutkami suszy, zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem, spowodowanymi przez powódź lub deszcz nawalny, polegających na:

a) przebudowie lub remoncie rowu melioracyjnego, w tym darniowania skarpy i dna rowu melioracyjnego oraz wykonywanie na nim umocnień, lub

b) budowie, przebudowie lub remoncie przepustu, progu piętrzącego, zastawki lub przepustu z piętrzeniem, lub

c) oczyszczeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie sieci drenarskiej, przełożeniu rurociągu drenarskiego, przebudowie lub remoncie studzienki drenarskiej, przebudowie lub remoncie wylotu drenarskiego, przystosowaniu studzienki drenarskiej lub wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej.";

5) w § 6a:

a) w pkt 1 po wyrazach "§ 6" dodaje się wyrazy "pkt 1",

b) w pkt 2 wyrazy "o której mowa w § 5 ust. 1 pkt 1" zastępuje się wyrazami "o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 pkt 2";

6) w § 7:

a) w ust. 1:

- w pkt 1c wyrazy "lub remontu pomieszczenia w chlewni lub w budynku gospodarskim funkcjonalnie powiązanym z chlewnią, tak aby w ich wyniku w tym pomieszczeniu" zastępuje się wyrazami " , rozbudowy lub remontu chlewni lub budynku gospodarskiego funkcjonalnie powiązanego z chlewnią, tak aby w ich wyniku",

- w pkt 2-4 po wyrazach "§ 6" dodaje się wyrazy "pkt 1",

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej "kosztami ogólnymi".",

b) w ust. 2 w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e-g w brzmieniu:

"e) operatów wodnoprawnych lub ocen wodnoprawnych,

f) projektów instrukcji gospodarowania wodą,

g) dokumentacji hydrogeologicznej;",

c) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem VAT ponoszonego przez spółki wodne albo związki spółek wodnych na operacje, o których mowa w § 6 pkt 1, który jest kwalifikowalny zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.2)), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013";";

7) po § 7a dodaje się § 7b w brzmieniu:

"§ 7b. 1. Pomoc na operację, o której mowa w § 6 pkt 2, przyznaje się w wysokości 80% kwoty stanowiącej:

1) iloczyny standardowych stawek jednostkowych, o których mowa w ust. 2, oraz odpowiednio:

a) długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane, lub

b) liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub

c) liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub

d) liczby wylotów drenarskich lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub

e) liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane, oraz

2) koszty ogólne dotyczące tej operacji w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty obliczonej w sposób określony w pkt 1 - jeżeli koszty takie zostały poniesione.

2. Standardowa stawka jednostkowa za:

1) przebudowę lub remont 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego o szerokości dna:

a) do 70 cm i głębokości do 1 m - wynosi 19 zł,

b) do 70 cm i głębokości powyżej 1 m - wynosi 27,50 zł,

c) powyżej 70 cm i głębokości do 1 m - wynosi 31,50 zł,

d) powyżej 70 cm i głębokości powyżej 1 m - wynosi 37,50 zł;

2) darniowanie 1 m2 skarpy lub dna rowu melioracyjnego - wynosi 25 zł;

3) wykonanie 1 metra bieżącego kiszki faszynowej - wynosi 40 zł;

4) wykonanie umocnienia betonowego 1 metra bieżącego rowu melioracyjnego - wynosi 100 zł;

5) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu o średnicy:

a) od 40 do 70 cm - wynosi 1100 zł,

b) powyżej 70 do 100 cm - wynosi 2500 zł,

c) powyżej 100 cm - wynosi 3300 zł;

6) budowę stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m - wynosi 9000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m - wynosi 15 000 zł;

7) przebudowę lub remont stałego progu piętrzącego o wysokości:

a) do 1 m - wynosi 5000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m - wynosi 8000 zł;

8) budowę zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m - wynosi 23 000 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m - wynosi 30 000 zł;

9) przebudowę lub remont zastawki o wysokości piętrzenia:

a) do 1 m - wynosi 10 250 zł,

b) powyżej 1 m do 1,5 m - wynosi 14 400 zł;

10) budowę, przebudowę lub remont 1 metra bieżącego przepustu z piętrzeniem o średnicy:

a) od 40 do 70 cm - wynosi 1500 zł,

b) powyżej 70 do 100 cm - wynosi 3250 zł,

c) powyżej 100 cm - wynosi 4400 zł;

11) oczyszczenie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm - wynosi 10,60 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm - wynosi 13,40 zł,

c) powyżej 150 do 200 mm - wynosi 17,50 zł;

12) przebudowę 1 metra bieżącego sieci drenarskiej o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości do 1,1 m - wynosi 22 zł,

b) powyżej 100 mm i głębokości do1,1 m - wynosi 28,80 zł;

13) przełożenie 1 metra bieżącego rurociągu drenarskiego o średnicy:

a) do 100 mm i głębokości ponad 1,1 m - wynosi 28,80 zł,

b) powyżej 100 mm i głębokości ponad 1,1 m - wynosi 35 zł;

14) przebudowę lub remont studzienki drenarskiej - wynosi 3000 zł;

15) przebudowę lub remont pojedynczego wylotu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm - wynosi 230 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm - wynosi 250 zł,

c) powyżej 150 mm do 200 mm - wynosi 280 zł;

16) przebudowę lub remont podwójnego wylotu drenarskiego o średnicy:

a) od 50 do 100 mm - wynosi 400 zł,

b) powyżej 100 do 150 mm - wynosi 450 zł,

c) powyżej 150 do 200 mm - wynosi 500 zł;

17) przystosowanie studzienki drenarskiej do funkcji retencyjnej - wynosi 1250 zł;

18) przystosowanie wylotu drenarskiego do funkcji retencyjnej - wynosi 1250 zł.";

8) w § 12 w ust. 2:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a i 2b w brzmieniu:

"2a) kopię mapy, o której mowa w art. 4 ust. 1e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990), z naniesionym schematem urządzeń melioracji wodnych i zasięgiem ich odziaływania - jeżeli operacja, o której mowa w § 6 pkt 2, obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagana zgoda wodnoprawna, o której mowa w ustawie Prawo wodne;

2b) opis zakresu planowanych do wykonania robót oraz rysunki urządzeń melioracji wodnych - jeżeli operacja, o której mowa w § 6 pkt 2, obejmuje inwestycję, na realizację której nie jest wymagana zgoda wodnoprawna, o której mowa w ustawie Prawo wodne;",

b) w pkt 6 po wyrazach "§ 5 ust. 1 pkt 1" dodaje się wyrazy "i § 6 pkt 2",

c) po pkt 13a dodaje się pkt 13b-13e w brzmieniu:

"13b) kopię operatu wodnoprawnego - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest wymagane pozwolenie wodnoprawne;

13c) kopię oceny wodnoprawnej - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest wymagana ocena wodnoprawna;

13d) kopię projektu instrukcji gospodarowania wodą - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest wymagana instrukcja gospodarowania wodami;

13e) kopię dokumentacji hydrogeologicznej - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 2, jeżeli operacja obejmuje inwestycję, na realizację której jest wymagana dokumentacja hydrogeologiczna;",

d) po pkt 16 dodaje się pkt 16a w brzmieniu:

"16a) oświadczenie zarządu spółki wodnej:

a) że grunty rolne, na których będzie realizowana operacja, są objęte jej działalnością i właściciele lub współwłaściciele tych gruntów rolnych wyrazili pisemną zgodę na realizację operacji - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 2,

b) o kwalifikowalności VAT zawierające informację o braku możliwości odzyskania poniesionego VAT zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi VAT oraz zobowiązanie do zwrotu zrefundowanej w ramach realizacji operacji kwoty poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające zwrot tego podatku - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 1, jeżeli zarząd spółki wodnej ubiega się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych;",

e) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) oświadczenie zarządu związku spółek wodnych:

a) że grunty rolne, na których będzie realizowana operacja, są objęte działalnością związku spółek wodnych i właściciele lub współwłaściciele tych gruntów rolnych wyrazili pisemną zgodę na realizację operacji - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 2,

b) o kwalifikowalności VAT zawierające informację o braku możliwości odzyskania poniesionego VAT zgodnie z przepisami krajowymi dotyczącymi VAT oraz zobowiązanie do zwrotu zrefundowanej w ramach realizacji operacji kwoty poniesionego VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające zwrot tego podatku - w przypadku operacji, o której mowa w § 6 pkt 1, jeżeli zarząd związku spółek wodnych ubiega się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych;";

9) w § 16 w ust. 3 w pkt 1 i 2 oraz w § 17 w ust. 5 w pkt 1 w lit. b wyraz "której" zastępuje się wyrazem "których";

10) w § 18 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz "której" zastępuje się wyrazem "których";

11) w § 22 w ust. 1:

a) w pkt 1 wyrazy "Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.)" zastępuje się wyrazami "nr 1303/2013",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) niefinansowania operacji z udziałem innych środków publicznych, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 pkt 2, albo niefinansowania kosztów kwalifikowalnych operacji z udziałem innych środków publicznych, w przypadku operacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2-4 oraz § 6 pkt 1;";

12) w § 24:

a) w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie "§ 6" dodaje się wyrazy "pkt 1",

b) w ust. 3:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) z uwzględnieniem:

a) długości wykonanego ogrodzenia, liczby bram i furtek lub

b) długości rowów melioracyjnych, na których wykonano roboty budowlane, lub liczby wykonanych progów lub zastawek, lub przepustów z piętrzeniem, lub liczby przebudowanych lub wyremontowanych studzienek drenarskich, lub liczby wylotów drenarskich, lub liczby przystosowanych do funkcji retencyjnej studzienek drenarskich, lub liczby wylotów drenarskich lub długości rurociągów drenarskich, które zostały oczyszczone lub na których wykonano roboty budowlane;",

- w pkt 2 po wyrazie "ogrodzenia" dodaje się wyrazy "lub wykonania robót na urządzeniach melioracji wodnych",

- w pkt 3 po wyrazie "ogrodzenia" dodaje się wyrazy "lub wykonanie robót na urządzeniach melioracji wodnych";

13) w § 29 w ust. 8 wyrazy "pkt 1-17, 21 i 22" zastępuje się wyrazami "pkt 2-17a, 21-22";

14) w § 30 w ust. 2 wyrazy "Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006" zastępuje się wyrazami "nr 1303/2013".

§ 2. [Stosowanie przepisów do przyznawania pomocy finansowej]

Do przyznawania pomocy finansowej na operacje typu "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanej dalej "pomocą", w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi zawarciem umowy o przyznaniu pomocy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Stosowanie przepisów do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy]

Do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wypłatą pomocy stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

§ 4. [Zmiana umowy o przyznaniu pomocy]

1. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia beneficjent nie otrzymał płatności końcowej, umowa o przyznaniu pomocy może zostać zmieniona, na jego wniosek złożony w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w zakresie wynikającym ze zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem w § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1.

2. W przypadku zmiany umowy o przyznaniu pomocy na podstawie ust. 1 koszt podatku od towarów i usług będzie podlegał refundacji zgodnie z § 7 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: H. Kowalczyk


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 270 z 15.10.2015, str. 1, Dz. Urz. UE L 259 z 27.09.2016, str. 79, Dz. Urz. UE L 338 z 13.12.2016, str. 34, Dz. Urz. UE L 129 z 19.05.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 176 z 07.07.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 335 z 15.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 193 z 30.07.2018, str. 1, Dz. Urz. UE L 291 z 16.11.2018, str. 5, Dz. Urz. UE L 123 z 10.05.2019, str. 1, Dz. Urz. UE L 99 z 31.03.2020, str. 5, Dz. Urz. UE L 130 z 24.04.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 231 z 17.07.2020, str. 4, Dz. Urz. UE L 356 z 26.10.2020, str. 1, Dz. Urz. UE L 437 z 28.12.2020, str. 30, Dz. Urz. UE L 109 z 08.04.2022, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 115 z 13.04.2022, str. 38.

Dziennik Ustaw