REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 2796

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI1)

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 884 i 2164) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) rodzaj infrastruktury oraz informacje o świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, podlegających inwentaryzacji i skalę map, na których dokonuje się inwentaryzacji, o której mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą";

2) elektroniczny format przekazywania danych;

3) szczegółowy zakres i sposób prezentowania informacji w inwentaryzacji;

4) wzory formularzy służących do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29 ust. 2 ustawy, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełniania.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) komórce stacji bazowej ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to element stacji bazowej stanowiący zespół urządzeń radiowych nadawczych, odbiorczych lub nadawczo-odbiorczych, zapewniający pokrycie danego obszaru zasięgiem ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej;

2) punkcie dostępu do usług - rozumie się przez to fizyczny element publicznej sieci telekomunikacyjnej, w którym możliwe jest przyłączenie do tej sieci użytkowników końcowych lub zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego wymagającego połączenia elementów publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z elementami sieci telekomunikacyjnej lub udogodnieniami towarzyszącymi znajdującymi się pomiędzy tym elementem a zakończeniami sieci;

3) punkcie elastyczności - rozumie się przez to:

a) punkt dostępu do usług albo

b) fizyczny element publicznej sieci telekomunikacyjnej, w którym następuje przełączanie kabli miedzianych lub włókien optycznych, fizyczne rozdzielenie kabla światłowodowego na kable o mniejszej krotności, rozdzielanie sygnału optycznego prowadzonego jednym światłowodem na wiele światłowodów przy użyciu elementu rozgałęziającego lub zmiana rodzaju linii kablowej oraz w którym nie jest możliwe przyłączenie użytkowników końcowych do publicznej sieci telekomunikacyjnej lub zapewnienie dostępu telekomunikacyjnego wymagającego połączenia elementów publicznej sieci telekomunikacyjnej przedsiębiorcy telekomunikacyjnego z elementami sieci telekomunikacyjnej lub udogodnieniami towarzyszącymi znajdującymi się pomiędzy tym elementem a zakończeniami sieci

- w szczególności: szafę kablową, studzienkę, mufę kablową, skrzynkę kablową, kontener telekomunikacyjny, słupek telekomunikacyjny, słupek kablowy, szafę telekomunikacyjną, złącze kablowe, maszt telekomunikacyjny, słup lub wieżę telekomunikacyjną;

4) węźle publicznej sieci telekomunikacyjnej - rozumie się przez to podłączone do publicznej sieci telekomunikacyjnej urządzenie telekomunikacyjne lub zespół podłączonych do publicznej sieci telekomunikacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych znajdujących się we wspólnej lokalizacji, zapewniających fizyczne połączenie publicznych sieci telekomunikacyjnych lub przyłączenie do publicznej sieci telekomunikacyjnej użytkowników końcowych.

§ 3. [Inwentaryzacja]

Inwentaryzacji podlegają:

1) infrastruktura telekomunikacyjna i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające lub umożliwiające zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu:

a) węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych,

b) punkty elastyczności,

c) światłowodowe i inne niż światłowodowe linie kablowe,

d) komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych,

e) linie bezprzewodowe,

f) zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych;

2) usługi telefoniczne, usługi transmisji danych zapewniające szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczone w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu;

3) budynki umożliwiające kolokację.

§ 4. [Informacje gromadzone w inwentaryzacji]

W inwentaryzacji gromadzone są informacje dotyczące:

1) poszczególnych rodzajów infrastruktury telekomunikacyjnej i publicznych sieci telekomunikacyjnych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu w zakresie danych identyfikujących i charakteryzujących:

a) węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

b) punkty elastyczności oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

c) światłowodowe i inne niż światłowodowe linie kablowe oraz ich przebieg,

d) komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

e) linie bezprzewodowe oraz ich lokalizację, technologię i parametry,

f) zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych;

2) identyfikacji i charakterystyki usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu;

3) parametrów budynków umożliwiających kolokację oraz ich lokalizacji.

§ 5. [Prezentacja inwentaryzacji]

1. Inwentaryzacja jest prezentowana przez stronę internetową w formie zestawień tabelarycznych oraz map w skali 1: 2 500 000 albo większej.

2. Zestawienia tabelaryczne, o których mowa w ust. 1, prezentują dane:

1) identyfikujące i charakteryzujące:

a) węzły publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym ich technologię i parametry,

b) punkty elastyczności, w tym ich technologię i parametry,

c) światłowodowe i inne niż światłowodowe linie kablowe zapewniające lub umożliwiające zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu,

d) komórki stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, w tym ich technologię i parametry,

e) linie bezprzewodowe, w tym ich technologię i parametry;

2) w zakresie identyfikacji i charakterystyki usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę telekomunikacyjną i publiczne sieci telekomunikacyjne zapewniające stacjonarny szerokopasmowy dostęp do Internetu;

3) dotyczące budynków umożliwiających kolokację.

3. Mapy, o których mowa w ust. 1, prezentują w szczególności:

1) lokalizację węzłów publicznych sieci telekomunikacyjnych, punktów elastyczności, komórek stacji bazowych ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych oraz linii bezprzewodowych;

2) przebieg światłowodowych i innych niż światłowodowe linii kablowych zapewniających lub umożliwiających zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu;

3) zasięg ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych;

4) lokalizację budynków umożliwiających kolokację.

§ 6. [Przekazywanie informacji Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej]

1. Informacje, o których mowa w § 4, przekazuje się Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej drogą elektroniczną, za pomocą narzędzia teleinformatycznego udostępnionego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, przy użyciu dokumentów elektronicznych w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070 oraz z 2022 r. poz. 1087), zapisanych w formacie SHP, KML, GPKG, GML, GeoJSON, GeoTIFF lub CSV.

2. Wzory formularzy do przekazywania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej informacji, o których mowa w § 4, wraz z objaśnieniami co do sposobu ich wypełnienia, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

3. Słowniki definiujące wartości pól formularza, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 7. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.2)

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński


1) Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1716).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych (Dz. U. poz. 276), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 34 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1815, z 2020 r. poz. 695 oraz z 2021 r. poz. 2333).

Załącznik 1. [WZORY FORMULARZY SŁUŻĄCYCH PRZEKAZYWANIU INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI CO DO SPOSOBU ICH WYPEŁNIENIA]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji
z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz. U. poz. 2796)

Załącznik nr 1

WZORY FORMULARZY SŁUŻĄCYCH PRZEKAZYWANIU INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH WRAZ Z OBJAŚNIENIAMI CO DO SPOSOBU ICH WYPEŁNIENIA

Treść załącznika w formacie PDF

Załącznik 2. [SŁOWNIKI DEFINIUJĄCE WARTOŚCI PÓL FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH]

Załącznik nr 2

SŁOWNIKI DEFINIUJĄCE WARTOŚCI PÓL FORMULARZA SŁUŻĄCEGO DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI DO INWENTARYZACJI INFRASTRUKTURY I USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Treść załącznika w formacie PDF

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-12-28
  • Data wejścia w życie: 2023-01-01
  • Data obowiązywania: 2023-03-04
  • Dokument traci ważność: 2024-01-11

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA