Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 101

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Specjalny obszar ochrony siedlisk Kwiatówka]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH1200562)), obejmujący obszar 47,02 ha, położony w województwie małopolskim, składający się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b

- w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/231 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 854) (Dz. Urz. UE L 39 z 21.02.2022, str. 14).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 101)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)1)

1) granica pierwszej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

290464,32

582939,46

2

289892,10

582837,85

3

289896,32

582822,52

4

289912,92

582762,10

5

289920,05

582736,19

6

289930,67

582697,52

7

289943,51

582650,79

8

289956,87

582601,86

9

289962,92

582579,70

10

289987,69

582489,01

11

290004,35

582425,85

12

290023,69

582428,81

13

290200,34

582455,83

14

290343,00

582476,62

15

290496,17

582499,86

16

290651,41

582523,32

17

290746,86

582537,99

18

290636,75

582672,39

19

290602,39

582711,61

20

290578,21

582739,22

21

290545,10

582784,44

22

290538,21

582793,85

23

290528,94

582818,24

24

290506,02

582841,17

25

290491,90

582874,45

26

290464,32

582939,46


2) granica drugiej enklawy obszaru

Numer punktu załamania granicy

Współrzędne punktów załamania granicy (PL-1992)2)

X

Y

1

290583,61

582214,69

2

290081,58

582149,23

3

290089,41

582121,36

4

290095,15

582100,91

5

290118,23

582018,72

6

290150,84

581899,98

7

290654,31

581974,50

8

290895,39

582010,19

9

290881,20

582060,22

10

290836,65

582222,83

11

290835,44

582227,04

12

290835,32

582227,46

13

290829,77

582246,78

14

290583,61

582214,691) Specjalny obszar ochrony siedlisk Kwiatówka (PLH120056) składa się z dwóch powiązanych funkcjonalnie enklaw.

2) Układ współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992 jest jednym z układów tworzących państwowy system odniesień przestrzennych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 oraz z 2022 r. poz. 1846 i 2185).

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)

image

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)

Lp. Kod1) Nazwa
1 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum)
2 91I0 Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti petraeae)1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK KWIATÓWKA (PLH120056)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

dzwonecznik wonny

Adenophora liliifolia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-13
  • Data wejścia w życie: 2023-01-28
  • Data obowiązywania: 2023-01-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw