REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 196

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW

z dnia 19 grudnia 2022 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 707), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 2091).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 2091), które stanowią:

„§ 2. 1. Egzamin na maklera papierów wartościowych i egzamin na doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzian umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, których termin został wyznaczony przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do ustalenia wysokości wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych oraz komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do wniosków, o których mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, oraz wniosków, o których mowa w regulaminach wymienionych w § 4 tego rozporządzenia, dotyczących egzaminu i sprawdzianu umiejętności, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.

4. W przypadku kandydatów na doradców inwestycyjnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaliczyli pierwszy etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz nie skorzystali z prawa do trzykrotnego przystąpienia do drugiego etapu tego egzaminu, stosuje się przepis pkt 4 lit. b części II „Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego” załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

5. W przypadku kandydatów na doradców inwestycyjnych, którzy przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaliczyli drugi etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz nie skorzystali z prawa do trzykrotnego przystąpienia do trzeciego etapu tego egzaminu, stosuje się przepis pkt 4 lit. c części II „Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego” załącznika nr 1 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Minister Finansów: M. Rzeczkowska

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Finansów
z dnia 19 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 196)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 18 maja 2016 r.

w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności

Na podstawie art. 128 ust. 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość opłat za egzaminy na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz za przeprowadzanie sprawdzianu umiejętności, o którym mowa w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zwanego dalej „sprawdzianem umiejętności”, a także tryb i warunki dokonywania zwrotu wniesionych opłat;

2) regulamin przeprowadzania egzaminów, o których mowa w pkt 1, oraz regulamin przeprowadzania sprawdzianu umiejętności;

3) sposób ustalania i wysokość wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnych za udział w posiedzeniach, przeprowadzanie egzaminów, o których mowa w pkt 1, lub sprawdzianu umiejętności oraz przygotowanie projektów pytań i zadań na egzaminy lub sprawdzian umiejętności.

§ 2. Opłaty pobiera się w wysokości:

1) za egzamin na maklera papierów wartościowych - 500 zł;

2) za każdy z trzech etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego - 500 zł;

3) za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności - 200 zł.

§ 3. 1. Kandydat na maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego, który z ważnych, nagłych przyczyn losowych nie może przystąpić w oznaczonym terminie do egzaminu lub do sprawdzianu umiejętności, może wystąpić z wnioskiem do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o:

1) zaliczenie wniesionej opłaty na poczet egzaminu lub sprawdzianu umiejętności wyznaczonego w innym terminie;

2) zwrot wniesionej opłaty.

2. Realizacja wniosków wniesionych:

1) w terminie co najmniej na 7 dni przed datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności - odbywa się bez potrąceń kosztów manipulacyjnych;

2) w terminie krótszym niż 7 dni przed datą egzaminu lub sprawdzianu umiejętności - odbywa się z potrąceniem równowartości 50% wniesionej opłaty tytułem kosztów manipulacyjnych.

3. Wniosek o zwrot wniesionej opłaty zgłoszony w dniu egzaminu lub sprawdzianu umiejętności lub później nie upoważnia do zwrotu wniesionej opłaty.

4. (uchylony).2)

5. W przypadku egzaminu na doradcę inwestycyjnego zasady dotyczące zaliczenia lub zwrotu wniesionych opłat, o których mowa w ust. 2 i 3, odnoszą się do każdego etapu egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Kandydatowi, którego wniosek o przesunięcie terminu danego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego został już raz uwzględniony, nie przysługuje prawo do ponownego zaliczenia wniesionej opłaty na poczet danego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego w innym terminie ani jej zwrot.

§ 4. Regulamin przeprowadzania:

1) egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego - stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) sprawdzianu umiejętności - stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.3) 1. Wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, oraz wnioski, o których mowa w regulaminach wymienionych w § 4, mogą być przekazane do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w postaci papierowej albo elektronicznej na elektroniczną skrzynkę podawczą, o której mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57), Komisji Nadzoru Finansowego, zwaną dalej „ESP Komisji Nadzoru Finansowego”.

2. W przypadku wniosku w postaci papierowej termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek został nadany w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042), w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej albo złożony w biurze podawczym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

3. W przypadku wniosku w postaci elektronicznej o zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentu na ESP Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 6. Wysokość wynagrodzenia członka komisji egzaminacyjnej jest ustalana, z zastrzeżeniem § 7, z uwzględnieniem liczby posiedzeń, w których członek komisji egzaminacyjnej uczestniczył.

§ 7.4) Łączne wynagrodzenie członka komisji egzaminacyjnej z tytułu udziału w posiedzeniach komisji egzaminacyjnej związanych z danym egzaminem nie może być wyższe niż czterokrotność wynagrodzenia przysługującego za udział w jednym posiedzeniu.

§ 8. 1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla maklerów papierów wartościowych wynosi:

1) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem - 275 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu - 1100 zł;

2) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 112,50 zł,

b) za przeprowadzenie sprawdzianu - 450 zł;

3)5) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 331 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1325 zł.

2. Wynagrodzenie zastępcy przewodniczącego oraz członka komisji, o której mowa w ust. 1, pełniącego funkcję sekretarza wynosi:

1) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem - 250 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu - 1000 zł;

2) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 87,50 zł,

b) za przeprowadzenie sprawdzianu - 350 zł;

3)6) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 294 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1175 zł.

3. Wynagrodzenie każdego z pozostałych członków komisji, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej związanym z danym egzaminem - 225 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu - 900 zł;

2) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 62,50 zł,

b) za przeprowadzenie sprawdzianu - 250 zł;

3)7) w odniesieniu do egzaminu na maklera papierów wartościowych i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 256 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1025 zł.

§ 9. 1. Wynagrodzenie przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla doradców inwestycyjnych wynosi:

1) w odniesieniu do pierwszego i drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 275 zł,

b) za przeprowadzenie danego etapu egzaminu - 1100 zł;

2) w odniesieniu do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 125 zł,

b) za przeprowadzenie tego etapu egzaminu - 500 zł;

3) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 112,50 zł,

b) za przeprowadzenie sprawdzianu - 450 zł;

4)8) w odniesieniu do pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 331 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1325 zł.

2. Wynagrodzenie zastępcy przewodniczącego oraz członka komisji, o której mowa w ust. 1, pełniącego funkcję sekretarza wynosi:

1) w odniesieniu do pierwszego i drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 250 zł,

b) za przeprowadzenie danego etapu egzaminu - 1000 zł;

2) w odniesieniu do trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 112,50 zł,

b) za przeprowadzenie tego etapu egzaminu - 450 zł;

3) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 87,50 zł,

b) za przeprowadzenie sprawdzianu - 350 zł;

4)9) w odniesieniu do pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 294 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1175 zł.

3. Wynagrodzenie pozostałych członków komisji, o której mowa w ust. 1, wynosi:

1) w odniesieniu do pierwszego i drugiego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 225 zł,

b) za przeprowadzenie danego etapu egzaminu - 900 zł;

2) w odniesieniu do trzeciego etapu egzaminu:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 100 zł,

b) za przeprowadzenie tego etapu egzaminu - 400 zł;

3) w odniesieniu do sprawdzianu umiejętności:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 62,50 zł,

b) za przeprowadzenie sprawdzianu - 250 zł;

4)10) w odniesieniu do pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego i sprawdzianu umiejętności przeprowadzanych w tym samym terminie:

a) za udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej - 256 zł,

b) za przeprowadzenie egzaminu i sprawdzianu umiejętności - 1025 zł.

§ 10. Wynagrodzenie za przygotowanie nowych pytań lub zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań (baz pytań i zadań) na egzamin na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzian umiejętności ustala się jako iloczyn stawki 50 zł i liczby przygotowanych pytań i zadań do elektronicznych zbiorów pytań i zadań.

§ 11. Do wniosków, o których mowa w:

1) § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 1452),

2) regulaminach, o których mowa w § 4 rozporządzenia wymienionego w pkt 1

- złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia11).12)

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 18 maja 2016 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 196)

Załącznik nr 1

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA EGZAMINU NA MAKLERA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I DORADCĘ INWESTYCYJNEGO

I. Zasady przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych

1) Egzamin na maklera papierów wartościowych, zwany dalej „egzaminem na maklera”, przeprowadza komisja egzaminacyjna dla maklerów papierów wartościowych, zwana dalej „komisją egzaminacyjną dla maklerów”, powołana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180), zwanej dalej „ustawą”.

2) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzania egzaminów na maklera są podawane do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy.

3)13) Egzamin na maklera odbywa się dwa razy w roku - w drugiej połowie marca i pierwszej połowie października; termin przeprowadzenia egzaminu komisja egzaminacyjna dla maklerów określa w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy; zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu na maklera udostępnia się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego na co najmniej 10 dni przed dniem egzaminu.

4) Obowiązują następujące zasady postępowania kandydatów na maklerów papierów wartościowych przed przystąpieniem do egzaminu na maklera:

a) w celu zgłoszenia na egzamin na maklera kandydat jest obowiązany przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełniony formularz wniosku rejestrowego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zawierający dane kandydata na maklera papierów wartościowych obejmujące:14)

- imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zamieszkania i adres do korespondencji,

- nr telefonu kontaktowego (udostępniany na zasadzie dobrowolności),

- serię i numer dowodu osobistego albo paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego),

- nr ewidencyjny (PESEL) (w przypadku osoby, której został on nadany),

b)15) po wpłynięciu formularza wniosku rejestrowego spełniającego wymagania, o których mowa w lit. a, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia niezwłocznie kandydata na maklera papierów wartościowych o formie przekazania szczegółowych informacji o terminie, miejscu i godzinie egzaminu, o której mowa w pkt 3,

c)15) w celu przystąpienia do egzaminu na maklera należy wnieść opłatę egzaminacyjną oraz przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego dowód jej wniesienia w terminie co najmniej 14 dni przed wskazanym dniem egzaminu,

d) (uchylona).16)

5) Egzamin na maklera przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej „salą egzaminacyjną”, lub salach egzaminacyjnych, w warunkach umożliwiających zdającym samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej dla maklerów czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu.

6) Egzamin na maklera przebiega w następujący sposób:

a) wejście do sali egzaminacyjnej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata,

b) uczestnik egzaminu na maklera potwierdza własnoręcznym podpisem nadane mu przez komisję egzaminacyjną dla maklerów oznaczenie kodowe,

c) uczestnicy egzaminu na maklera nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez komisję egzaminacyjną dla maklerów przedmiotów; w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalowymi, w jakich jest przeprowadzany egzamin, komisja egzaminacyjna dla maklerów może odstąpić od powyższego zakazu.

7) Egzamin na maklera ma formę testu, składającego się ze 120 pytań.

8) Rozwiązywanie testu trwa 3 godziny. Czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu określają przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla maklerów lub upoważniona przez niego osoba.

9) W czasie egzaminu na maklera uczestnik nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek komisji egzaminacyjnej dla maklerów lub osoba upoważniona przez przewodniczącego tej komisji udzielają zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi i osobami postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę egzaminacyjną przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkowi komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo osobie upoważnionej przez przewodniczącego tej komisji. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na karcie odpowiedzi.

10) Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla maklerów mają prawo wykluczyć z egzaminu na maklera osoby, które podczas egzaminu korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez komisję materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu.

11) W przypadku naruszenia tajemnicy dotyczącej przeprowadzania egzaminu na maklera przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla maklerów może unieważnić przeprowadzony egzamin na maklera, powiadamiając o tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie egzaminu może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych uczestników, za zwrotem wniesionych opłat egzaminacyjnych tym uczestnikom, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu.

12) Obowiązują następujące zasady postępowania po zakończeniu egzaminu na maklera:

a) po zakończeniu egzaminu kandydat zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności; karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie będzie oceniana przez komisję egzaminacyjną dla maklerów,

b) kandydat, który zakończył egzamin na maklera przed ogłoszeniem końca tego egzaminu przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej dla maklerów lub upoważnioną przez niego osobę, pozostawia swój test oraz kartę odpowiedzi przy wyjściu; będzie mógł ponownie otrzymać swój test bezpośrednio po ogłoszeniu zakończenia egzaminu na maklera lub w terminie późniejszym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego17),

c) test egzaminacyjny po egzaminie na maklera jest udostępniany w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego17) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego po rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu.

13) Komisja egzaminacyjna dla maklerów sporządza protokół przebiegu egzaminu na maklera, który powinien zawierać: imiona i nazwiska przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków komisji egzaminacyjnej dla maklerów, czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu na maklera, opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania. Do protokołu należy dołączyć test egzaminacyjny w wersji podstawowej z kodami prawidłowych odpowiedzi, powiązania pytań zestawu podstawowego z zestawami egzaminacyjnymi, listę zdających oraz wyniki końcowe. Protokół podpisują przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie komisji egzaminacyjnej dla maklerów.

14) Każdą odpowiedź na pytanie testu egzaminacyjnego ocenia komisja egzaminacyjna dla maklerów według następujących zasad:

a) odpowiedź dobra - dwa punkty,

b) odpowiedź zła - minus jeden punkt (punkt ujemny),

c) brak odpowiedzi - zero punktów.

15) Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego egzamin na karcie odpowiedzi stanowiącej formularz dołączony do testu. Jeżeli zdający nie dostosuje się do instrukcji wypełniania karty odpowiedzi, komisja egzaminacyjna dla maklerów może odstąpić w stosunku do niego od oceny wyników egzaminu.

16) Warunkiem zdania egzaminu na maklera jest otrzymanie przez uczestnika co najmniej 160 punktów.

17) Termin i miejsce ogłoszenia wyników egzaminu na maklera oraz wydawania zaświadczeń o zdaniu egzaminu na maklera ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla maklerów; po ustaleniu terminu i miejsca ogłoszenia wyników egzaminu na maklera oraz wydawania zaświadczeń o zdaniu egzaminu na maklera Urząd Komisji Nadzoru Finansowego17) powiadamia niezwłocznie uczestników egzaminu o tym terminie i tym miejscu.

18) Ogłoszenie wyników egzaminu na maklera następuje wyłącznie z wykorzystaniem oznaczeń kodowych nadanych zdającym egzamin przez komisję egzaminacyjną dla maklerów.

19) Obowiązują następujące zasady dotyczące wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu na maklera:

a) każdy uczestnik egzaminu może zwrócić się do komisji egzaminacyjnej dla maklerów, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu; wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego17) w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników egzaminu na maklera,

b) przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla maklerów informuje o pozytywnym lub negatywnym stanowisku komisji w terminie 15 dni roboczych od dnia upływu terminu składania wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu na maklera przez uczestników,

c) ustalenia komisji egzaminacyjnej dla maklerów w sprawie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w lit. b, zamieszcza się w aneksie do protokołu przebiegu egzaminu na maklera, na zasadach określonych w pkt 13.

20) Osobom, które zdały egzamin na maklera, komisja egzaminacyjna dla maklerów wydaje zaświadczenie.

II. Zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę inwestycyjnego

1) Egzamin na doradcę inwestycyjnego, zwany dalej „egzaminem na doradcę”, przeprowadza komisja egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zwana dalej „komisją egzaminacyjną dla doradców”, powołana przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy.

2) Egzamin na doradcę składa się z etapu pierwszego - testu egzaminacyjnego, etapu drugiego - egzaminu pisemnego i etapu trzeciego - egzaminu pisemnego.

3) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzenia każdego etapu są podawane do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy.

3a)18) Pierwszy, drugi i trzeci etap egzaminu na doradcę odbywają się corocznie odpowiednio w drugiej połowie marca, drugiej połowie czerwca i drugiej połowie września; termin przeprowadzenia poszczególnych etapów egzaminu komisja egzaminacyjna dla doradców określa w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy.

4) Obowiązują następujące warunki przystępowania do kolejnych etapów egzaminu na doradcę inwestycyjnego oraz zasady uiszczania opłat za egzamin na doradcę:

a)19) kandydat jest obowiązany przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełniony formularz wniosku rejestrowego, o którym mowa w pkt 11 lit. a, wraz z załączonym do tego wniosku dowodem wpłaty odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego etapu egzaminu na doradcę,

b)19) kandydatowi, który zaliczył pierwszy etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo do czterokrotnego przystąpienia do drugiego etapu egzaminu na doradcę w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu tego egzaminu,

c)19) kandydatowi, który zaliczył drugi etap egzaminu na doradcę, przysługuje prawo do czterokrotnego przystąpienia do trzeciego etapu egzaminu na doradcę w czterech najbliższych terminach jego przeprowadzania, pod warunkiem wniesienia za każdym razem odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej na co najmniej 5 dni przed dniem rozpoczęcia trzeciego etapu egzaminu na doradcę oraz przedłożenia dowodu wpłaty w dniu tego egzaminu.

5)20) Zawiadomienie o terminie, miejscu i godzinie pierwszego, drugiego i trzeciego etapu egzaminu na doradcę udostępnia się na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego nie później niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia pierwszego etapu egzaminu na doradcę oraz nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia drugiego i trzeciego etapu egzaminu na doradcę.

6) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania egzaminu na doradcę:

a) poszczególne etapy egzaminu na doradcę przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej „salą egzaminacyjną”, w warunkach umożliwiających zdającym samodzielność pracy, a komisji egzaminacyjnej dla doradców czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem egzaminu,

b) wejście do sali egzaminacyjnej odbywa się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata,

c) uczestnik egzaminu na doradcę potwierdza własnoręcznym podpisem oznaczenie kodowe nadane mu przez komisję egzaminacyjną dla doradców,

d) uczestnicy egzaminu na doradcę nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez komisję egzaminacyjną dla doradców przedmiotów,

e) rodzaje kalkulatorów, z których można korzystać na egzaminie, określa komisja egzaminacyjna dla doradców w komunikacie.

7) W przypadku naruszenia tajemnicy dotyczącej przeprowadzania egzaminu na doradcę przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla doradców może unieważnić przeprowadzony egzamin na doradcę, powiadamiając o tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie egzaminu może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych jego uczestników, za zwrotem wniesionych opłat egzaminacyjnych tym uczestnikom, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu.

8) Przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla doradców może wykluczyć z egzaminu osoby przebywające w sali egzaminacyjnej w czasie oczekiwania na rozpoczęcie danego etapu egzaminu lub podczas jego trwania, które korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez komisję materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócały przebieg egzaminu.

9) W czasie oczekiwania na rozpoczęcie danego etapu egzaminu lub podczas jego trwania kandydat nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek komisji egzaminacyjnej dla doradców lub osoba upoważniona przez przewodniczącego tej komisji udzielają zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się kandydata z innymi kandydatami lub osobami postronnymi oraz posługiwania się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje pracę egzaminacyjną przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkowi komisji egzaminacyjnej dla doradców lub osobie upoważnionej przez przewodniczącego tej komisji. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się w treści pracy egzaminacyjnej.

10) Komisja sporządza protokół przebiegu każdego etapu egzaminu na doradcę podpisywany przez członków komisji egzaminacyjnej dla doradców, który zawiera w szczególności: skład komisji, czas rozpoczęcia i zakończenia danego etapu egzaminu na doradcę, opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania, listę kandydatów uczestniczących w danym etapie oraz wyniki, jakie uzyskali. Do protokołu należy dołączyć:

a) w przypadku pierwszego etapu egzaminu - test egzaminacyjny w wersji podstawowej z kodami prawidłowych odpowiedzi, powiązania pytań zestawu podstawowego z zestawami egzaminacyjnymi, listę zdających oraz wyniki końcowe testu,

b) w przypadku drugiego etapu egzaminu - treść zadań problemowych będących przedmiotem pracy egzaminacyjnej,

c) w przypadku trzeciego etapu - treść zadań problemowych będących przedmiotem pracy egzaminacyjnej.

11) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania pierwszego etapu egzaminu na doradcę (testu egzaminacyjnego):

a) warunkiem przystąpienia do pierwszego etapu egzaminu na doradcę jest wniesienie odpowiedniej opłaty egzaminacyjnej oraz przekazanie przez kandydata do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełnionego formularza wniosku rejestrowego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zawierającego dane kandydata na doradcę inwestycyjnego obejmujące:21)

- imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zamieszkania i adres do korespondencji,

- nr telefonu kontaktowego (udostępniany na zasadzie dobrowolności),

- serię i numer dowodu osobistego albo paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego),

- nr ewidencyjny (PESEL) (w przypadku osoby, której został on nadany),

b)22) po wpłynięciu formularza wniosku rejestrowego spełniającego wymagania, o których mowa w lit. a, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia niezwłocznie kandydata na doradcę inwestycyjnego o formie przekazania szczegółowych informacji o terminie, miejscu i godzinie przeprowadzenia egzaminu, o której mowa w pkt 5,

c) (uchylona),23)

d) test egzaminacyjny składa się ze 110 pytań, z których każde ma cztery warianty odpowiedzi (A, B, C, D), przy czym w każdym pytaniu prawidłowy jest wyłącznie jeden wariant odpowiedzi,

e) kandydat rozwiązuje test, wpisując odpowiedzi na karcie odpowiedzi stanowiącej formularz dołączony do testu: kandydat wskazuje ten wariant odpowiedzi, który uznaje za prawidłowy,

f) rozwiązywanie testu trwa 5 godzin; czas rozpoczęcia i zakończenia egzaminu określają przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla doradców lub upoważniona przez niego osoba,

g) każde pytanie testu egzaminacyjnego komisja egzaminacyjna dla doradców ocenia w następujący sposób:

- odpowiedź dobra - dwa punkty,

- odpowiedź zła - minus jeden punkt (punkt ujemny),

- brak odpowiedzi - zero punktów,

h) podstawę oceny pierwszego etapu egzaminu na doradcę stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego na karcie odpowiedzi,

i) warunkiem zaliczenia pierwszego etapu egzaminu na doradcę jest uzyskanie przez kandydata co najmniej 135 punktów,

j) po ogłoszeniu zakończenia pierwszego etapu egzaminu na doradcę kandydat zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu swojego oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności,

k) karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie może być uznana za podstawę oceny wyników pierwszego etapu egzaminu na doradcę,

l) kandydat, który ukończył rozwiązywanie testu przed ogłoszeniem zakończenia pierwszego etapu egzaminu na doradcę, pozostawia swój test oraz kartę odpowiedzi przy wyjściu z sali egzaminacyjnej, z możliwością otrzymania swojego testu bezpośrednio po ogłoszeniu zakończenia tego etapu lub w terminie późniejszym w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego24),

m) treść testu jest udostępniana w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego24) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego po zakończeniu pierwszego etapu egzaminu na doradcę i rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku tego etapu egzaminu,

n) informacje o zaliczeniu pierwszego etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są, wyłącznie z wykorzystaniem oznaczeń kodowych nadanych kandydatowi przez komisję egzaminacyjną dla doradców, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia tego etapu w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego24) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego,

o) informacje o indywidualnych wynikach pierwszego etapu egzaminu na doradcę są podawane w Punkcie Informacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego25).

12) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania drugiego etapu egzaminu na doradcę - egzamin pisemny:

a) warunkiem przystąpienia przez kandydata do drugiego etapu egzaminu na doradcę jest zaliczenie pierwszego etapu tego egzaminu oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej w odpowiedniej wysokości,

b) (uchylona),26)

c) drugi etap egzaminu na doradcę składa się z zadań problemowych,

d) treść zadań problemowych obejmuje następujące zagadnienia: finanse przedsiębiorstw, rachunkowość finansową i analizę sprawozdań finansowych, analizę i wycenę instrumentów dłużnych, udziałowych, pochodnych i alternatywnych oraz zarządzanie portfelem,

e) warunkiem zaliczenia drugiego etapu egzaminu jest zaliczenie wszystkich zadań,

f) zasady punktacji i zaliczania zadań określa komisja egzaminacyjna dla doradców w komunikacie; kandydaci mają możliwość zapoznania się z komunikatem przed rozpoczęciem egzaminu,

g) czas trwania drugiego etapu egzaminu wynosi 5 godzin,

h) kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie pracy egzaminacyjnej, wpisując odpowiedzi na oddzielnych arkuszach dla każdego zadania, a po zakończeniu egzaminu zwraca komisji egzaminacyjnej dla doradców wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi,

i) informacje o zaliczeniu drugiego etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są, wyłącznie z wykorzystaniem oznaczeń kodowych nadanych kandydatowi przez komisję egzaminacyjną dla doradców, nie później niż na 30 dni przed przeprowadzeniem trzeciego etapu egzaminu w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego24) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego,

j) informacje o indywidualnych wynikach drugiego etapu egzaminu na doradcę są podawane w Punkcie Informacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego25),

k) treść zadań egzaminu pisemnego jest udostępniana w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego24) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego po zakończeniu drugiego etapu egzaminu na doradcę i rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku tego egzaminu.

13) Obowiązują następujące zasady przeprowadzania trzeciego etapu egzaminu na doradcę - egzamin pisemny:

a) warunkiem przystąpienia przez kandydata do trzeciego etapu egzaminu na doradcę jest zaliczenie drugiego etapu egzaminu na doradcę oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej w odpowiedniej wysokości,

b) (uchylona),27)

c) trzeci etap egzaminu na doradcę składa się z zadań dotyczących dwóch zagadnień: zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym oraz rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów notowanych na rynku kapitałowym,

d) warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu na doradcę jest zaliczenie obydwu zadań,

e) zasady punktacji i zaliczania zagadnień określa komisja egzaminacyjna dla doradców w komunikacie; kandydaci mają możliwość zapoznania się z komunikatem przed rozpoczęciem egzaminu,

f) czas trwania trzeciego etapu egzaminu na doradcę wynosi 2 godziny,

g) kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie pracy egzaminacyjnej, wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca komisji egzaminacyjnej dla doradców wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z naniesionymi danymi identyfikacyjnymi,

h) informacje o zaliczeniu trzeciego etapu egzaminu na doradcę ogłaszane są, wyłącznie z wykorzystaniem oznaczeń kodowych nadanych kandydatowi przez komisję egzaminacyjną dla doradców, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia tego etapu w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego24) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego,

i) informacje o indywidualnych wynikach trzeciego etapu egzaminu na doradcę są podawane w Punkcie Informacyjnym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego25),

j) treść zadań egzaminu pisemnego jest udostępniana w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego24) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego po zakończeniu trzeciego etapu egzaminu na doradcę i rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku tego egzaminu.

14) Warunkiem zdania egzaminu na doradcę jest uzyskanie pozytywnego wyniku z trzeciego etapu tego egzaminu.

15) Informacje o wyniku egzaminu na doradcę ogłaszane są, wyłącznie z wykorzystaniem oznaczeń kodowych nadanych kandydatowi przez komisję egzaminacyjną dla doradców, nie później niż w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia trzeciego etapu egzaminu na doradcę w siedzibie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego24) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego.

16) Każdy uczestnik może zwrócić się z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego egzaminu na doradcę według następujących zasad:

a) każdy uczestnik egzaminu na doradcę może zwrócić się do komisji egzaminacyjnej dla doradców, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, z wnioskiem o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku etapu egzaminu na doradcę, w którym brał udział; wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego24) w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników danego etapu egzaminu na doradcę,

b) przewodniczący komisji egzaminacyjnej dla doradców informuje o pozytywnym lub negatywnym stanowisku komisji w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku danego etapu egzaminu na doradcę,

c) z ustaleń komisji egzaminacyjnej dla doradców w sprawie rozpatrzenia wniosków, o których mowa w lit. b, jest sporządzany aneks do protokołu przebiegu etapu egzaminu, na zasadach określonych w pkt 10.

17) Osobom, które zdały egzamin na doradcę, komisja egzaminacyjna dla doradców wydaje zaświadczenie.

Załącznik nr 2

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU UMIEJĘTNOŚCI

1) Sprawdzian umiejętności przeprowadzają odpowiednio komisja egzaminacyjna dla maklerów papierów wartościowych, zwana dalej „komisją egzaminacyjną dla maklerów”, albo komisja egzaminacyjna dla doradców inwestycyjnych, zwana dalej „komisją egzaminacyjną dla doradców”, powołane przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 128 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933, 2185 i 2640 oraz z 2023 r. poz. 180), zwanej dalej „ustawą”.

2) Zakres tematyczny oraz terminy przeprowadzania sprawdzianu umiejętności są podawane do wiadomości publicznej w sposób, o którym mowa w art. 128 ust. 4 ustawy.

2a)28) Sprawdzian umiejętności odbywa się raz w roku - w drugiej połowie marca. Sprawdzian umiejętności może być przeprowadzony w terminie, w którym odbywa się egzamin na maklera lub pierwszy etap egzaminu na doradcę.

3) Obowiązują następujące zasady postępowania przed przystąpieniem do sprawdzianu umiejętności:

a) w celu zgłoszenia na sprawdzian umiejętności kandydat jest obowiązany przekazać do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego poprawnie wypełniony formularz wniosku rejestrowego, którego wzór jest udostępniony na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego, zawierający dane kandydata na maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego obejmujące:29)

- imię i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- adres zamieszkania i adres do korespondencji,

- nr telefonu kontaktowego (udostępniany na zasadzie dobrowolności),

- serię i numer dowodu osobistego albo paszportu (lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego),

- nr ewidencyjny (PESEL) (w przypadku osoby, której został on nadany),

- informację o nadanym przez zagraniczną instytucję tytule, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 129 ust. 4 ustawy, będącym podstawą do ubiegania się o wpis na listę maklerów papierów wartościowych lub listę doradców inwestycyjnych bez konieczności składania egzaminu,

b)30) po wpłynięciu formularza wniosku rejestrowego spełniającego wymagania, o których mowa w lit. a, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego powiadamia niezwłocznie kandydata na maklera papierów wartościowych lub doradcę inwestycyjnego o formie przekazania szczegółowych informacji o terminie, miejscu i godzinie sprawdzianu umiejętności, dotyczącej odpowiednio egzaminu na maklera lub pierwszego etapu egzaminu na doradcę,

c)30) w celu przystąpienia do sprawdzianu umiejętności należy wnieść opłatę za przeprowadzenie sprawdzianu umiejętności oraz przekazać dowód jej wniesienia do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na co najmniej 14 dni przed dniem sprawdzianu,

d) (uchylona).31)

4) Sprawdzian umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, zwanej dalej „salą egzaminacyjną”, lub salach egzaminacyjnych, w warunkach umożliwiających zdającym samodzielność pracy, a odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców czuwanie nad zgodnym z regulaminem przebiegiem sprawdzianu umiejętności.

5) Sprawdzian umiejętności przebiega w następujący sposób:

a) wejście do sali egzaminacyjnej, w której przeprowadza się sprawdzian umiejętności, odbywa się za okazaniem dokumentu stwierdzającego tożsamość i zawierającego zdjęcie kandydata,

b) uczestnik sprawdzianu umiejętności potwierdza własnoręcznym podpisem nadane mu przez odpowiednio komisję egzaminacyjną dla maklerów albo komisję egzaminacyjną dla doradców oznaczenie kodowe,

c) uczestnicy sprawdzianu umiejętności nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej toreb podróżnych, neseserów, okryć wierzchnich lub innych niedozwolonych przez odpowiednio komisję egzaminacyjną dla maklerów albo komisję egzaminacyjną dla doradców przedmiotów; w przypadkach uzasadnionych warunkami lokalowymi, w jakich jest przeprowadzany egzamin, komisja może odstąpić od powyższego zakazu.

6) Sprawdzian umiejętności jest przeprowadzany w formie testu, który składa się z 30 pytań.

7) Rozwiązywanie testu trwa 90 minut. Czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania testu określa przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców lub upoważniona przez nich osoba.

8) W czasie sprawdzianu umiejętności uczestnik nie powinien opuszczać sali egzaminacyjnej. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący, zastępca przewodniczącego, członek odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców lub osoba upoważniona przez przewodniczących tych komisji udzielają zgody na opuszczenie sali egzaminacyjnej - po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się uczestnika z innymi zdającymi i osobami postronnymi. Na czas nieobecności w sali egzaminacyjnej zdający przekazuje swoją pracę przewodniczącemu, zastępcy przewodniczącego, członkowi odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców lub osobie upoważnionej przez przewodniczących tych komisji. Czas nieobecności w sali egzaminacyjnej odnotowuje się na karcie odpowiedzi.

9) Przewodniczący lub zastępca przewodniczącego odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców mają prawo wykluczyć ze sprawdzianu umiejętności osoby, które podczas sprawdzianu umiejętności korzystały z cudzej pomocy, posługiwały się niedozwolonymi przez komisję materiałami pomocniczymi, pomagały innym uczestnikom sprawdzianu umiejętności lub w inny sposób zakłócały przebieg sprawdzianu umiejętności.

10) W przypadku naruszenia tajemnicy dotyczącej przeprowadzania sprawdzianu umiejętności przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców może unieważnić przeprowadzony sprawdzian umiejętności, powiadamiając o tym Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Unieważnienie sprawdzianu umiejętności może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających, jak i poszczególnych uczestników, za zwrotem wniesionych opłat egzaminacyjnych tym uczestnikom, którzy nie ponoszą odpowiedzialności za unieważnienie egzaminu.

11) Obowiązują następujące zasady postępowania po zakończeniu sprawdzianu umiejętności:

a) po zakończeniu sprawdzianu umiejętności kandydat zwraca kartę odpowiedzi, po uprzednim naniesieniu nadanego mu oznaczenia kodowego, oraz ponownie składa podpis na liście obecności; karta odpowiedzi bez prawidłowo naniesionego oznaczenia kodowego nie będzie oceniana przez odpowiednio komisję egzaminacyjną dla maklerów albo komisję egzaminacyjną dla doradców,

b) kandydat, który zakończył sprawdzian umiejętności przed ogłoszeniem końca sprawdzianu umiejętności przez przewodniczącego odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców lub upoważnioną przez nich osobę, pozostawia swój test oraz kartę odpowiedzi przy wyjściu; będzie mógł ponownie otrzymać swój test bezpośrednio po ogłoszeniu zakończenia sprawdzianu umiejętności lub w terminie późniejszym w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego32),

c) test egzaminacyjny jest udostępniany w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego32) oraz bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego po zakończeniu sprawdzianu umiejętności i rozpatrzeniu wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku tego egzaminu.

12) Odpowiednio komisja egzaminacyjna dla maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców sporządza protokół przebiegu sprawdzianu umiejętności, który powinien zawierać: imiona i nazwiska przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców, czas rozpoczęcia i zakończenia sprawdzianu umiejętności, opis ważniejszych zdarzeń, jakie zaszły w czasie jego trwania. Do protokołu należy dołączyć test egzaminacyjny w wersji podstawowej z kodami prawidłowych odpowiedzi, powiązania pytań zestawu podstawowego z zestawami egzaminacyjnymi, listę zdających oraz końcowe wyniki. Protokół podpisują przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i pozostali członkowie odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców.

13) Każdą odpowiedź na pytanie sprawdzianu umiejętności ocenia odpowiednio komisja egzaminacyjna dla maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców według następujących zasad:

a) odpowiedź dobra - dwa punkty,

b) odpowiedź zła - minus jeden punkt (punkt ujemny),

c) brak odpowiedzi - zero punktów.

14) Wyłączną podstawę oceny stanowią odpowiedzi udzielone przez zdającego sprawdzian umiejętności na karcie odpowiedzi stanowiącej formularz dołączony do testu. Jeżeli zdający nie dostosuje się do instrukcji wypełniania karty odpowiedzi, odpowiednio komisja egzaminacyjna dla maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców może odstąpić w stosunku do niego od oceny wyników sprawdzianu umiejętności.

15) Warunkiem zdania sprawdzianu umiejętności przez uczestnika jest otrzymanie co najmniej 40 punktów.

16) Termin i miejsce ogłoszenia wyników sprawdzianu umiejętności oraz wydawania zaświadczeń o zdaniu sprawdzianu umiejętności ustala przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców; po ustaleniu terminu i miejsca ogłoszenia wyników sprawdzianu umiejętności oraz wydawania zaświadczeń o zdaniu sprawdzianu umiejętności Urząd Komisji Nadzoru Finansowego32) powiadamia niezwłocznie uczestników sprawdzianu umiejętności o tym terminie i tym miejscu.

17) Ogłoszenie wyników sprawdzianu umiejętności następuje wyłącznie z wykorzystaniem oznaczeń kodowych nadanych uczestnikom sprawdzianu umiejętności przez odpowiednio komisję egzaminacyjną dla maklerów albo komisję egzaminacyjną dla doradców.

18) Obowiązują następujące zasady dotyczące wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego sprawdzianu umiejętności:

a) każdy uczestnik sprawdzianu umiejętności może zwrócić się odpowiednio do komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców, za pośrednictwem Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego sprawdzianu umiejętności; wniosek w tej sprawie powinien wpłynąć do Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego32) w terminie nie dłuższym niż 4 dni robocze od dnia ogłoszenia wyników sprawdzianu umiejętności,

b) przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców informuje o pozytywnym lub negatywnym stanowisku komisji w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu składania wniosków o ponowne sprawdzenie prawidłowości oceny wyniku złożonego sprawdzianu umiejętności,

c) z ustaleń odpowiednio komisji egzaminacyjnej dla maklerów albo komisji egzaminacyjnej dla doradców w sprawie rozpatrzenia odwołań jest sporządzany aneks do protokołu przebiegu sprawdzianu umiejętności, na zasadach określonych w pkt 12.

19) Osobom, które zdały sprawdzian umiejętności, odpowiednio komisja egzaminacyjna dla maklerów albo komisja egzaminacyjna dla doradców wydaje zaświadczenie.


1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).

2) Przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 listopada 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 2091), które weszło w życie z dniem 4 grudnia 2021 r.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

6) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

7) Dodany przez § 1 pkt 4 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

8) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

9) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

10) Dodany przez § 1 pkt 5 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

11) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 25 maja 2016 r.

12) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2009 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego i agenta firmy inwestycyjnej oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. poz. 1452), które utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (Dz. U. poz. 1505).

13) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

14) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

15) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

16) Przez § 1 pkt 6 lit. a tiret drugie podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

17) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. a tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

18) Dodany przez § 1 pkt 6 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

19) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

20) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

21) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret czwarte podwójne tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

22) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 6 lit. b tiret czwarte podwójne tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

23) Przez § 1 pkt 6 lit. b tiret czwarte podwójne tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

24) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. b tiret piąte rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

25) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 6 lit. b tiret szóste rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

26) Przez § 1 pkt 6 lit. b tiret siódme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

27) Przez § 1 pkt 6 lit. b tiret ósme rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

28) Dodany przez § 1 pkt 7 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

29) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b tiret pierwsze rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

30) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 7 lit. b tiret drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

31) Przez § 1 pkt 7 lit. b tiret trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

32) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 7 lit. c rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-01-30
  • Data wejścia w życie: 2023-01-30
  • Data obowiązywania: 2023-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA