Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 214

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1847), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1911).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1911), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 października 2015 r. w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 20 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 214)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 października 2015 r.

w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Instytutowi Sportu z siedzibą w Warszawie, zwanemu dalej „Instytutem", utworzonemu na podstawie zarządzenia nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. w sprawie utworzenia Instytutu Sportu (M.P. poz. 138) oraz działającemu na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych i statutu uchwalonego przez Radę Naukową Instytutu Sportu w Warszawie w dniu 29 marca 2011 r., zmienionego uchwałą Rady Naukowej Instytutu Sportu w Warszawie z dnia 30 stycznia 2015 r., nadaje się status państwowego instytutu badawczego.

2. Instytut używa nazwy „Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy".

3. Nadzór nad Instytutem sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

§ 2. Przedmiotem działania Instytutu jest:

1) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze ochrony zdrowia i kultury fizycznej;

2) prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;

3) przystosowywanie i wdrażanie wyników badań naukowych i prac rozwojowych do potrzeb praktyki.

§ 3. 1. Do zadań Instytutu należy:

1) prowadzenie badań naukowych i analitycznych w zakresie nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu;

2) (uchylony);1)

3) upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych na potrzeby przygotowań zawodników do współzawodnictwa sportowego, w szczególności do udziału w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich oraz w igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata, mistrzostwach Europy, a także na potrzeby sportu dla wszystkich;

4) opracowywanie analiz, opinii i ekspertyz w zakresie prowadzonych badań naukowych i prac rozwojowych, uwzględniających aktualny stan oraz rozwój nauki w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu;

5) wykorzystywanie w kraju światowych osiągnięć nauk o kulturze fizycznej, nauk o sporcie oraz nauk o zdrowiu i opracowywanie dotyczących ich ocen;

6) prowadzenie działalności w zakresie normalizacji i certyfikacji;

7) prowadzenie i rozwijanie baz danych związanych z przedmiotem działania Instytutu;

8) prowadzenie działalności w zakresie informacji naukowej;

9) prowadzenie działalności wydawniczej związanej z realizowanymi badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz z popularyzacją wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez inne podmioty;

10) podejmowanie działalności w zakresie doskonalenia metod prowadzenia badań naukowych, prac badawczo-rozwojowych i diagnostycznych;

11) prowadzenie badań diagnostycznych i usług dla potrzeb polskich związków sportowych i innych podmiotów prowadzących działalność w sporcie wyczynowym;

12) opracowywanie prototypów urządzeń, programów komputerowych oraz prowadzenie innej działalności wynalazczej na rzecz kultury fizycznej;

13) realizacja pozaszkolnych form edukacji, obejmujących:

a) organizowanie wykładów, seminariów, warsztatów, szkoleń i kursów specjalistycznych dla trenerów, instruktorów sportu, lekarzy, zawodników i innych osób związanych ze sportem,

b) organizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych;

14) współpraca z innymi podmiotami w doskonaleniu kadr kultury fizycznej;

15) dbałość o rozwój naukowy pracowników naukowych Instytutu;

16) współpraca z innymi podmiotami w zakresie ochrony zdrowia zawodników, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zdrowia kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe oraz ochrony zdrowia dzieci i młodzieży;

17)2) propagowanie w społeczeństwie idei olimpijskiej i przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom w sporcie;

18) współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi;

19) współpraca z innymi podmiotami w zakresie diagnostyki, przygotowywania opinii lub ekspertyz związanych z działalnością Instytutu;

20) prowadzenie działań monitorujących system szkolenia, system organizacyjny i system finansowania polskiego sportu, w tym gromadzenie danych w wymienionym zakresie;

21) wykonywanie innych zadań zleconych przez organ nadzorujący.

2. Do zadań Instytutu, szczególnie ważnych dla planowania i realizacji polityki państwa, których wykonywanie jest niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, rozwoju edukacji, kultury fizycznej i sportu oraz poprawy jakości życia obywateli, wykonywanych w sposób ciągły należy:

1) (uchylony);3)

2) wspieranie przygotowania kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym, w szczególności w igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich i igrzyskach głuchych, przez:

a)4) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej oraz wdrażanie wyników prowadzonych badań,

b) analizę przygotowań kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe do udziału we współzawodnictwie sportowym,

c) analizę wyników sportowych kadr narodowych powoływanych przez polskie związki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;

3) prowadzenie działalności edukacyjnej, w szczególności trenerów oraz instruktorów sportu, przez organizowanie różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego;

4) prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu dla wszystkich, w szczególności sportu dzieci i młodzieży;

5) prowadzenie działalności w zakresie certyfikacji sprzętu i akcesoriów dla sportu i rekreacji na podstawie posiadanego certyfikatu akredytacji wydanego przez Polskie Centrum Akredytacji.

§ 4. Źródłem finansowania zadań Instytutu są środki finansowe:

1) uzyskiwane ze źródeł, o których mowa w art. 18 ust. 7 i 8, oraz uzyskane na zasadach określonych w art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

2) uzyskane z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o którym mowa w art. 86 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888, 1301 i 1751), na realizację zadań z zakresu sportu dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz inwestycji obiektów sportowych;

3) pozyskiwane przez Instytut na realizację projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej, w ramach innych funduszy zagranicznych oraz finansowanych przez podmioty krajowe i zagraniczne.

§ 5. Dysponentem środków budżetowych ustalanych na realizację zadań, o których mowa w § 3 ust. 2, jest minister właściwy do spraw kultury fizycznej.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia5).


1) Przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadania Instytutowi Sportu w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dz. U. poz. 1911), które weszło w życie z dniem 5 listopada 2021 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) Przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 10 listopada 2015 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-01
  • Data wejścia w życie: 2023-02-01
  • Data obowiązywania: 2023-02-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw