Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 226

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 30 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385, 1723, 2127, 2243, 2370 i 2687) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną]

W rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie sposobu kształtowania i kalkulacji taryf oraz sposobu rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. poz. 2505) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 44 pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:

„11) 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na udzielenie odpowiedzi na wniosek lub reklamację odbiorcy w sprawie zasad rozliczeń;

12) 1/250 wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1 - za każdy dzień zwłoki w przypadku przekroczenia czternastodniowego terminu na sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego lub terminu na laboratoryjne sprawdzenie prawidłowości działania układu pomiarowo-rozliczeniowego;";

2) w § 46 w ust. 2 w pkt 1 wyraz „wystąpiłyby" zastępuje się wyrazem „wystąpiły";

3) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie:

„Przepisy epizodyczne i przejściowe oraz przepis końcowy";

4) po § 50 dodaje się § 50a w brzmieniu:

„§ 50a. Przepisów § 37 ust. 2-4 nie stosuje się do faktur za dostarczanie energii elektrycznej wystawionych do dnia 31 grudnia 2023 r.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

Faktury za dostarczanie energii elektrycznej wystawione od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia bez informacji, o której mowa w § 37 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, uważa się za faktury wystawione prawidłowo.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-02
  • Data wejścia w życie: 2023-02-03
  • Data obowiązywania: 2023-02-03

Dziennik Ustaw