REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 239

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA1)

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Tatry (PLC120001)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916, 1726, 2185 i 2375) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Wyznaczenie specjalnego obszaru ochrony siedlisk]

1. Wyznacza się specjalny obszar ochrony siedlisk Tatry (PLC1200012)), obejmujący obszar 21 018,13 ha, położony w województwie małopolskim.

2. Granica obszaru, o którym mowa w ust. 1, w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granicy, jest określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. [Mapa obszaru]

Mapa obszaru, o którym mowa w § 1, jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. [Cel wyznaczenia obszaru]

Obszar, o którym mowa w § 1, wyznacza się w celu:

1) trwałej ochrony:

a) siedlisk przyrodniczych,

b) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin,

c) populacji zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt innych niż ptaki lub

2) odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony gatunków, o których mowa w pkt 1 lit. b lub c

– w stosunku do przedmiotów ochrony.

§ 4. [Przedmiot ochrony]

Przedmiotem ochrony na obszarze, o którym mowa w § 1, są:

1) siedliska przyrodnicze określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia;

2) gatunki roślin, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia, oraz ich siedliska;

3) gatunki zwierząt innych niż ptaki, określone w załączniku nr 5 do rozporządzenia, oraz ich siedliska.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa


1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Kod obszaru został określony zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2022/223 z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia piętnastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na alpejski region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2022) 845) (Dz. Urz. UE L 37 z 18.02.2022, str. 79).

Załącznik 1. [GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 28 grudnia 2022 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 239)

Załącznik nr 1

GRANICA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)

Treść załącznika w formie PDF do pobrania tutaj

Załącznik 2. [MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)]

Załącznik nr 2

MAPA SPECJALNEGO OBSZARU OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)]

Załącznik nr 3

SIEDLISKA PRZYRODNICZE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)

Lp.

Kod1)

Nazwa

1

3160

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

2

3220

Pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków

3

3240

Zarośla wierzby siwej na kamieńcach i żwirowiskach górskich potoków (Salici Myricarietum, część – z przewagą wierzby)

4

4060

Wysokogórskie borówczyska bażynowe (Empetro-Vaccinietum)

5

4070

Zarośla kosodrzewiny (Pinetum mugo)

6

4080

Subalpejskie zarośla wierzbowe wierzby lapońskiej lub śląskiej (Salicetum lapponum, Salicetum silesiacae)

7

5130

Formacje z jałowcem pospolitym (Juniperus communis) na wrzosowiskach lub nawapiennych murawach

8

6150

Wysokogórskie murawy acydofilne (Juncion trifidi) i bezwapienne wyleżyska śnieżne (Salicion herbaceae)

9

6170

Nawapienne murawy wysokogórskie (Seslerion tatrae) i wyleżyska śnieżne (Arabidion coeruleae)

10

6230

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion – płaty bogate florystycznie)

11

6430

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

12

6520

Górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion)

13

7110

Torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe)

14

7140

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska (przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-Caricetea)

15

7220

Źródliska wapienne ze zbiorowiskami Cratoneurion commutati

16

7230

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowisk

17

8110

Piargi i gołoborza krzemianowe

18

8120

Piargi i gołoborza wapienne ze zbiorowiskami Papaverion tatrici lub Arabidion alpinae

19

8160

Podgórskie i wyżynne rumowiska wapienne ze zbiorowiskami ze Stipion calamagrostis

20

8210

Wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami Potentilletalia caulescentis

21

8220

Ściany skalne i urwiska krzemianowe ze zbiorowiskami z Androsacion vandelii

22

8310

Jaskinie nieudostępnione do zwiedzania

23

9110

Kwaśne buczyny (Luzulo-Fagetum)

24

9130

Żyzne buczyny (Dentario glandulosae Fagenion, Galio odorati-Fagenion)

25

9140

Górskie jaworzyny ziołoroślowe (Aceri Fagetum)

26

9150

Ciepłolubne buczyny storczykowe (Cephalanthero-Fagenion)

27

9180

Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stokach i zboczach (Tilio plathyphyllis-Acerion pseudoplatani)

28

91D0

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi Betuletum pubescentis, Vaccinio uliginosi Pinetum, Pino mugo-Sphagnetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum) i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne

29

91E0

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae) i olsy źródliskowe

30

91Q0

Górskie reliktowe laski sosnowe (Erico-Pinion)

31

9410

Górskie bory świerkowe (Piceion abietis, część – zbiorowiska górskie)

32

9420

Górski bór limbowo-świerkowy (Pino cembrae Piceetum)


1) Kody siedlisk są zgodne z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713).

Załącznik 4. [GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)]

Załącznik nr 4

GATUNKI ROŚLIN BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

1

bezlist okrywowy

Buxbaumia viridis

2

dzwonek piłkowany

Campanula serrata

3

obuwik pospolity

Cypripedium calceolus

4

sasanka słowacka

Pulsatilla slavica

5

tojad morawski

Aconitum firmum moravicum

6

warzucha tatrzańska

Cochlearia tatrae

 

Załącznik 5. [GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)]

Załącznik nr 5

GATUNKI ZWIERZĄT INNYCH NIŻ PTAKI, BĘDĄCE PRZEDMIOTEM OCHRONY NA SPECJALNYM OBSZARZE OCHRONY SIEDLISK TATRY (PLC120001)

Lp.

Nazwa polska

Nazwa naukowa

Populacja objęta ochroną

1

biegacz urozmaicony

Carabus variolosus

osiadła

2

darniówka tatrzańska

Microtus tatricus

osiadła

3

kozica tatrzańska

Rupicapra rupicapra tatrica

osiadła

4

kumak górski

Bombina variegata

osiadła

5

niedźwiedź brunatny

Ursus arctos

osiadła

6

nocek Bechsteina

Myotis bechsteinii

zimująca

7

nocek duży

Myotis myotis

zimująca

8

ryś

Lynx lynx

osiadła

9

sichrawa karpacka

Pseudogaurotina excellens

osiadła

10

traszka karpacka

Triturus montandoni

osiadła

11

wilk

Canis lupus

osiadła

12

świstak tatrzański

Marmota marmota latirostris

osiadła

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-06
  • Data wejścia w życie: 2023-02-21
  • Data obowiązywania: 2023-02-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA