Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 246

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 25 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. poz. 1157), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. poz. 2026).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. poz. 2026), które stanowią:

„§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.".

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 246)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
1)

z dnia 14 kwietnia 2004 r.

w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego

Na podstawie art. 64 § 6 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. z 2018 r. poz. 2175 oraz z 2022 r. poz. 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Za przyjęcie protestu morskiego izby morskie albo sądy rejonowe pobierają opłatę o równowartości 250 jednostek obliczeniowych.

2. Jednostką obliczeniową jest wartość złotowa 1 SDR - Specjalnego Prawa Ciągnienia (SDR), liczona według cen średniego kursu walutowego podanego w tabelach kursowych Narodowego Banku Polskiego.

§ 2.2) Za przyjęcie protestu morskiego polskie urzędy konsularne pobierają opłatę w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2023 r. poz. 199).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia3).4)


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. poz. 2026), które weszło w życie z dniem 24 listopada 2021 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 12 maja 2004 r.

4) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 września 1996 r. w sprawie opłat pobieranych za przyjęcie protestu morskiego (Dz. U. poz. 525 oraz z 1998 r. poz. 19), które zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks morski (Dz. U. poz. 1546) utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-07
  • Data wejścia w życie: 2023-02-07
  • Data obowiązywania: 2023-02-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw