REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 263

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1613), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1798).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 i § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1798), które stanowią:

„§ 2. Właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej informacje o utrzymaniu ograniczeń w związku z przedłużeniem stanu wyjątkowego w sposób, o którym mowa w § 4 rozporządzenia zmienianego w § 1.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2021 r., z wyjątkiem § 2, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 2021 r. w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 263)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 2 września 2021 r.

w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z obowiązywaniem stanu wyjątkowego1)

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1928) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1612) stanu wyjątkowego oraz przedłużeniem jego obowiązywania na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 października 2021 r. w sprawie przedłużenia stanu wyjątkowego wprowadzonego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego (Dz. U. poz. 1788) określa się następujący zakres wprowadzenia i stosowania ustalonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ograniczeń wolności i praw:2)

1) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. - Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389);

2) zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 i 1700) oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi;

3) obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez przebywające w miejscach publicznych osoby, które ukończyły 18 lat, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej;

4) zakaz przebywania na obszarze objętym stanem wyjątkowym, obowiązujący całą dobę;

5) zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną, również w przypadku, gdy miejsca te, obiekty lub obszary stanowią tło dla wizerunku funkcjonariusza Straży Granicznej lub Policji oraz żołnierza Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) ograniczenie dostępu do informacji publicznej przez odmowę udostępnienia w sposób określony w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

2.3) Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, stosuje się na obszarze objętym stanem wyjątkowym.

§ 2. 1. Ograniczenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, nie dotyczy osób, które wykażą, że:

1) na dzień wprowadzenia stanu wyjątkowego stale zamieszkiwały na obszarze, na którym wprowadzono stan wyjątkowy;

2)4) zapewniają obsługę urzędu administracji publicznej lub jednostki organizacyjnej, wykonujących na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, zadania o charakterze publicznym;

3)4) przebywają na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, w celu załatwienia sprawy w urzędzie lub jednostce, o których mowa w pkt 2;

4)4) stale wykonują pracę zarobkową na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, na rzecz podmiotów, które stale prowadzą na tym obszarze działalność, w tym gospodarczą;

5)4) stale wykonują działalność gospodarczą na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy;

6)4) wykonują usługi pocztowe, kurierskie lub w zakresie przewozu osób lub towarów, a ich przebywanie na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, ma na celu doręczenie przesyłki lub towaru do adresatów na tym obszarze lub przewóz osób uprawnionych do przebywania na tym obszarze;

7)4) są posiadaczami nieruchomości zlokalizowanych na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie z tych nieruchomości;

8)4) stale wykonują pracę w gospodarstwach rolnych znajdujących się na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu wykonywanie tej pracy;

9)4) są uczniami pobierającymi naukę na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami albo studentami odbywającymi studia na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, a ich przebywanie na tym obszarze jest związane z pobieraniem nauki, odbywaniem studiów lub sprawowaniem opieki;

10)4) są dziećmi objętymi wychowaniem przedszkolnym lub formami opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, bądź ich opiekunami, a ich przebywanie na tym obszarze ma na celu korzystanie lub umożliwienie korzystania z wychowania przedszkolnego lub form opieki nad tymi dziećmi;

11)4) są osobami niepełnosprawnymi albo opiekunami osób niepełnosprawnych, a ich przebywanie na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, jest związane z korzystaniem z ośrodka dla osób niepełnosprawnych;

12)4) w stosunku do osoby, o której mowa w pkt 1, są małżonkiem, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwem i przebywają na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, w celu opieki nad nią albo pomocy w załatwianiu jej bieżących spraw życia codziennego;

13)4) przebywają na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, w celu sprawowania lub udziału w kulcie religijnym, chrzcinach, weselu lub pogrzebie;

14)4) przebywają na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, w związku z bezpośrednim przemieszczaniem się w celu zgodnego z przepisami przekroczenia granicy państwowej lub bezpośrednio po jej przekroczeniu w celu opuszczenia obszaru, na którym obowiązuje stan wyjątkowy;

15)4) przebywają na obszarze, na którym obowiązuje stan wyjątkowy, w związku z przemieszczaniem się przez ten obszar drogą publiczną - bezpośrednio w celu jego niezwłocznego opuszczenia;

16) zachodzą szczególne, uzasadnione okoliczności wskazujące na niezbędność bezpośredniego kontaktu z osobą, o której mowa w pkt 1, po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo komendanta placówki Straży Granicznej.

2. Ograniczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, nie stosuje się do:

1) osób przemieszczających się pojazdami ratownictwa medycznego i innych służb interwencyjnych;

2) osób przemieszczających się bezpośrednio do podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.5)) w celu skorzystania ze świadczeń zdrowotnych;

3) funkcjonariuszy i pracowników służb państwowych oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe.

§ 3. Ograniczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 5, nie stosuje się do utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech miejsc, obiektów lub obszarów obejmujących infrastrukturę graniczną przez funkcjonariuszy i pracowników Straży Granicznej i Policji oraz żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej wykonujących zadania służbowe.

§ 4. Informacje o wprowadzonych ograniczeniach właściwy wojewoda podaje niezwłocznie do wiadomości publicznej przez rozplakatowanie w miejscach publicznych, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszaru, na którym wprowadzono stan wyjątkowy. Informacje o objęciu obszaru stanem wyjątkowym mogą zostać zamieszczone także na tablicach informacyjnych.

§ 5. Osoby objęte ograniczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 4, mają obowiązek opuszczenia obszaru objętego stanem wyjątkowym do godz. 24.00 w dniu ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia6).


1) Tytuł w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego (Dz. U. poz. 1798), które weszło w życie z dniem 2 października 2021 r.

2) Wprowadzenie do wyliczenia w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

3) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

4) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 3 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974, 1079, 2280, 2705 i 2770.

6) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 2 września 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-09
  • Data wejścia w życie: 2023-02-09
  • Data obowiązywania: 2023-02-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA