REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 283

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy (Dz. U. poz. 841), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy (Dz. U. poz. 1961).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy (Dz. U. poz. 1961), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 283)

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 4 kwietnia 2022 r.

w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) procedury, w których dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zwanej dalej „ustawą”, oraz

2) usługi, w których certyfikat, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy

- mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy.

§ 2. Określa się procedury, o których mowa w § 1 pkt 1:

1) uzyskiwanie pomocy lub korzystanie z uprawnień, o których mowa w art. 12 ust. 1, 4 i 18, art. 22 ust. 1 i 6, art. 23 ust. 1, art. 24, art. 26 ust. 1, art. 29 ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 11) i art. 41 ust. 10 ustawy;

2) potwierdzanie danych osobowych, o którym mowa w art. 221 § 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240);

3) ubieganie się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, w przypadku warunku, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770);

4) legitymowanie przez:

a) Policję, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185 i 240),

b) Straż Graniczną, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)),

c) Służbę Ochrony Państwa, o którym mowa w art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 66, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 240),

d) straż gminną, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1763),

e) służby porządkowe i informacyjne, o którym mowa w art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1466 i 1700);

5) udzielenie pełnomocnictwa pocztowego oraz odbiór przesyłek rejestrowanych, o których mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042);

6) świadczenie usługi podstawowego rachunku płatniczego, o którym mowa w przepisach działu III rozdziału 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2360 i 2640);

7) wstęp do siedziby podmiotu publicznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57);

8)3) kontrola graniczna, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 295).

§ 3. Określa się usługi, o których mowa w § 1 pkt 2:

1) dostęp do danych prezentowanych w Internetowym Koncie Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705);

2) korzystanie z portalu podatkowego w celu realizacji usług, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 3f § 24) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 180), w których możliwe jest uwierzytelnienie przy użyciu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydanego użytkownikowi publicznej aplikacji mobilnej po uwierzytelnieniu w sposób określony w art. 20a ust. 1 tej ustawy.

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia5).


1) Uchylony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 13 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 185), która weszła w życie z dniem 28 stycznia 2023 r.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240 i 261.

3) Dodany przez § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia procedur oraz usług, w których dokument elektroniczny oraz certyfikat mogą być wykorzystywane do stwierdzania tożsamości obywatela Ukrainy (Dz. U. poz. 1961), które weszło w życie z dniem 17 września 2022 r.

4) Uchylony przez art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301 i 2707), która weszła w życie z dniem 7 lipca 2022 r.

5) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 19 kwietnia 2022 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-13
  • Data wejścia w życie: 2023-02-13
  • Data obowiązywania: 2023-02-13
  • Dokument traci ważność: 2023-10-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA