REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 285

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o doręczeniach elektronicznych

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002),

2) ustawą z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754)

oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem 12 stycznia 2023 r.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity ustawy nie obejmuje:

1) art. 14 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002), który stanowi:

„Art. 14. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 12 ust. 1;

2) art. 1 pkt 3, art. 7 i art. 11, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

3) art. 3, który wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 1.”;

2) art. 25 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754), który stanowi:

„Art. 25. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:

1) art. 15, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.;

2) art. 16 pkt 1-7 i 10, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 10 listopada 2022 r.;

3) art. 16 pkt 8 i art. 22, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 17, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 16 listopada 2022 r.;

5) art. 18, art. 19 pkt 1 i art. 21, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

6) art. 19 pkt 2 i 3, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 października 2022 r.;

7) art. 20, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.”.

Marszałek Sejmu: E. Witek

Załącznik 1. [Ustaw z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych]

Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 13 stycznia 2023 r. (poz. 285)

USTAWA

z dnia 18 listopada 2020 r.

o doręczeniach elektronicznych1)

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa:

1) zasady doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;

2) zasady i warunki świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej;

3) zasady wykorzystywania kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi.

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) adres do doręczeń elektronicznych - adres elektroniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), podmiotu korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej albo z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, umożliwiający jednoznaczną identyfikację nadawcy lub adresata danych przesyłanych w ramach tych usług;

2) dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanego dalej „rozporządzeniem 910/2014”;

3) kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego - usługę, o której mowa w art. 3 pkt 37 rozporządzenia 910/2014;

4) operator wyznaczony - operatora wyznaczonego, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042);

5) podmiot niepubliczny - osobę fizyczną i podmiot inny niż podmiot, o którym mowa w pkt 6;

6) podmiot publiczny:

a) jednostkę sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.2)),

b) inne niż określone w lit. a państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,

c) inne niż określone w lit. a osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w lit. a i b, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

- finansują je w ponad 50% lub

- posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

- sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

- mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego,

d) związki podmiotów, o których mowa w lit. a-c, jeżeli realizują zadania publiczne,

e) komornika sądowego;

7) publiczna usługa hybrydowa - usługę pocztową, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, świadczoną przez operatora wyznaczonego, jeżeli nadawcą przesyłki listowej jest podmiot publiczny;

8) publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego - usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, o której mowa w art. 3 pkt 36 rozporządzenia 910/2014, świadczoną przez operatora wyznaczonego;

9) skrzynka doręczeń - narzędzie umożliwiające wysyłanie, odbieranie i przechowywanie danych zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797), w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, a także w ramach publicznej usługi hybrydowej.

Art. 3. Ustawy nie stosuje się do:

1) doręczania korespondencji:

a) zawierającej informacje niejawne,

b) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz w konkursie prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933 i 2185),

c) w postępowaniu o zawarcie umowy koncesji prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541 oraz z 2022 r. poz. 1726),

d) jeżeli przepisy odrębne przewidują wnoszenie lub doręczanie korespondencji z wykorzystaniem innych niż adres do doręczeń elektronicznych rozwiązań techniczno-organizacyjnych, w szczególności na konta w systemach teleinformatycznych obsługujących postępowania sądowe lub do repozytoriów dokumentów;

2) wymiany danych z systemami teleinformatycznymi za pomocą usług sieciowych.

Art. 4. 1. Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

2. W przypadku gdy adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, doręczenie korespondencji następuje na adres do doręczeń elektronicznych, z którego podmiot niepubliczny nadał korespondencję.

Art. 5. Podmiot publiczny doręcza korespondencję wymagającą uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej w przypadku:

1) braku możliwości doręczenia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych zgodnie z art. 4 albo

2) gdy posiada on wiedzę, że osoba fizyczna posiadająca adres do doręczeń elektronicznych została pozbawiona wolności.

Art. 6. 1. Przepisów art. 4 i art. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy:

1) podmiot wnosi o doręczenie oryginału dokumentu sporządzonego pierwotnie w postaci papierowej;

2) korespondencja nie może być doręczona na adres do doręczeń elektronicznych albo z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej ze względu na:

a) brak możliwości sporządzenia i przekazania dokumentu w postaci elektronicznej wynikający z przepisów odrębnych,

b) brak możliwości wykorzystania publicznej usługi hybrydowej wynikający z przepisów odrębnych,

c) konieczność doręczenia niepodlegającego przekształceniu dokumentu utrwalonego w postaci innej niż elektroniczna lub rzeczy,

d) ważny interes publiczny, w szczególności bezpieczeństwo państwa, obronność lub porządek publiczny,

e) ograniczenia techniczno-organizacyjne wynikające z objętości korespondencji oraz inne przyczyny mające charakter techniczny;

3) przepisy odrębne przewidują możliwość dokonywania doręczeń z wykorzystaniem także sposobów innych niż publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publiczna usługa hybrydowa, w szczególności przy pomocy swoich pracowników, a nadawca w konkretnych okolicznościach uzna inny sposób doręczenia za bardziej efektywny.

2. Istnienie przesłanek wymienionych w ust. 1 pkt 2 ocenia nadawca.

Art. 7. 1. Wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych jest równoznaczny z żądaniem doręczania korespondencji przez podmioty publiczne na ten adres.

2. Podmiot występujący o:

1) utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub

2) wpis adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych

- jest informowany o skutkach prawnych wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, w tym o prawach i obowiązkach z niego wynikających, a w przypadku wystąpienia o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego - także o zasadach zarządzania skrzynką doręczeń oraz o prawach i obowiązkach posiadacza skrzynki doręczeń.

Art. 8. Podmiot publiczny jest obowiązany do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Art. 9. 1. Do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany:

1)3) adwokat wykonujący zawód;

2)3) radca prawny wykonujący zawód;

3)3) doradca podatkowy wykonujący zawód;

4)3) doradca restrukturyzacyjny wykonujący zawód;

5)3) rzecznik patentowy wykonujący zawód;

6)3) notariusz wykonujący zawód;

7)3) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej wykonujący czynności służbowe;

8)3) podmiot niepubliczny wpisany do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1683 i 2436);

9)4) podmiot niepubliczny wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7, w przypadkach niewykonywania zawodu, zawieszenia prawa do wykonywania zawodu, zawieszenia w czynnościach zawodowych, zawieszenia w czynnościach służbowych, zawieszenia stosunku pracy lub zawieszenia praw wynikających z licencji.

Art. 10. Podmiot niepubliczny inny niż określony w art. 9 ust. 1 może posiadać adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Rozdział 2

Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń

Art. 11. Utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz przyporządkowanie do niego skrzynki doręczeń następuje:

1) na podstawie wniosku lub

2)3) automatycznie po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym albo w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, danych przekazanych w związku z wnioskiem o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Art. 12. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu publicznego skierowany do tego ministra, a w przypadku podmiotów publicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego - także w trybie, o którym mowa w art. 11 pkt 2.

2. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu publicznego zawiera następujące dane:

1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa, a w przypadku komornika sądowego jego imię i nazwisko oraz tytuł;

2) numer identyfikacyjny REGON;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

4) numer KRS, jeżeli został nadany;

5) siedzibę i adres;

6) adres do korespondencji;

7) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12 ust. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 235 z 09.09.2015, str. 1, z późn. zm.5)), zwanym dalej „rozporządzeniem wykonawczym Komisji 2015/1501”.

3. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu publicznego opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu publicznego lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku.

Art. 13. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu niepublicznego skierowany do tego ministra, a w przypadku podmiotów niepublicznych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego albo do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - także w trybie, o którym mowa w art. 11 pkt 2.

Art. 14. 1. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną zawiera następujące dane:

1) imię i nazwisko;

2) firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo tytuł zawodowy - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;

3) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

4) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

5) adres do korespondencji - w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

6) adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

7) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

8) adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych oraz o sposobie aktywacji skrzynki doręczeń;

9) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501 - w przypadku wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

2. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną zawiera następujące dane:

1) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa;

2) numer identyfikacji REGON, jeżeli został nadany;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

4) numer KRS, jeżeli został nadany;

5) oznaczenie formy prawnej;

6) siedzibę i adres;

7) adres do korespondencji;

8) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501.

3. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego opatruje się:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - w przypadku wniosku składanego przez podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną;

2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku wniosku składanego przez podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną;

3) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku wniosku składanego przez podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną i mający siedzibę w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

Art. 15. 1. Wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest składany z wykorzystaniem usługi online udostępnianej przez:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki - dla podmiotów określonych w art. 9 ust. 1 pkt 8 i 9;

2) ministra właściwego do spraw informatyzacji - dla pozostałych podmiotów.

2. Do wniosku o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego dołącza się:

1) dokument potwierdzający reprezentację podmiotu publicznego lub podmiotu niepublicznego,

2) pełnomocnictwo do złożenia wniosku w imieniu podmiotu publicznego lub podmiotu niepublicznego, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony

- albo ich kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę albo przez notariusza, albo przez pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek nie został opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli stwierdzenie reprezentacji albo pełnomocnictwa jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego minister właściwy do spraw informatyzacji ma dostęp drogą elektroniczną.

4. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, minister właściwy do spraw informatyzacji pozostawia wniosek bez rozpoznania.

5. Jeżeli wniosek nie spełnia innych wymagań ustalonych w przepisach prawa lub zawiera nieprawidłowe dane, minister właściwy do spraw informatyzacji wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

6. Po utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła niezwłocznie informację o jego utworzeniu na adres poczty elektronicznej administratora skrzynki doręczeń, jeżeli został wskazany, a w przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną - także na adres poczty elektronicznej wnioskodawcy wskazany we wniosku.

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) wpisuje adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych po aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych;

2) przesyła informację o wpisie na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis.

8. Przesłanie informacji, o której mowa w ust. 7 pkt 2, nie podlega opłacie.

Art. 16. 1.3) W przypadku, o którym mowa w art. 11 pkt 2, minister właściwy do spraw informatyzacji otrzymuje następujące dane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

1) Krajowego Rejestru Sądowego:

a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

d) numer KRS,

e) oznaczenie formy prawnej,

f) siedzibę i adres,

g) adres do korespondencji,

h) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

2) Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

a) imię i nazwisko,

b) firmę,

c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

e) adres do doręczeń,

f) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

g) adres poczty elektronicznej, na który zostanie przesłana informacja o utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz o sposobie aktywacji skrzynki doręczeń - w przypadku braku wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,

h) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501 - w przypadku wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

2. Po utworzeniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego i przyporządkowaniu do niego skrzynki doręczeń minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła informację o jego utworzeniu na adres poczty elektronicznej, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1 lit. h albo w ust. 1 pkt 2 lit. g oraz h.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji:

1) wpisuje adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych po aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych;

2) przesyła informację o wpisie na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis.

4. Przesłanie informacji, o której mowa w ust. 3 pkt 2, nie podlega opłacie.

Art. 17. 1. W przypadku przekształcenia:

1) podmiotu publicznego posiadającego adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego w podmiot niepubliczny albo

2) podmiotu niepublicznego posiadającego adres do doręczeń elektronicznych powiązany z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego w podmiot publiczny

- po przekształceniu podmiot niezwłocznie informuje o przekształceniu ministra właściwego do spraw informatyzacji.

2. Informację o przekształceniu:

1) opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;

2) przesyła się z wykorzystaniem usługi online udostępnianej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji niezwłocznie aktualizuje dane w bazie adresów elektronicznych.

Art. 18. 1. Do aktualizacji danych, o których mowa w art. 26 pkt 2 i 3, stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 albo art. 28.

2.3) Podmiot publiczny, który nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego, niezwłocznie samodzielnie aktualizuje dane dotyczące siedziby i adresu oraz adresu do korespondencji.

3. Aktualizacja, o której mowa w ust. 2, wymaga uwierzytelnienia w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2023 r. poz. 57) z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia 910/2014.

Art. 19. 1. Podmiot publiczny oraz podmiot niepubliczny niebędący osobą fizyczną są obowiązane do wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

2. Podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną jest uprawniony do wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń.

3. Do aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz zarządzania skrzynką doręczeń jest uprawniony:

1) administrator skrzynki doręczeń - w przypadku podmiotu publicznego oraz podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną;

2) podmiot niepubliczny będący osobą fizyczną oraz administrator skrzynki doręczeń, jeżeli został wyznaczony.

4. Aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego następuje po uwierzytelnieniu osoby uprawnionej do dokonania tej czynności w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

5. W wyniku aktywacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego osoba uprawniona uzyskuje możliwość zarządzania skrzynką doręczeń.

6. Zarządzanie skrzynką doręczeń obejmuje w szczególności:

1) dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:

a) wysyłania i odbierania korespondencji,

b) zarządzania korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzania reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny,

c) konfigurowania skrzynki doręczeń;

2) wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w pkt 1.

7. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, nie obejmuje prawa wskazania dalszych osób upoważnionych do dokonywania operacji na skrzynce doręczeń.

Art. 20. Dostęp do zasobów skrzynki doręczeń przysługuje osobom i podmiotom posiadającym tytuł prawny do zasobów skrzynki wynikający z orzeczenia sądowego albo z aktu administracyjnego.

Art. 21. 1. Po wykreśleniu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego z bazy adresów elektronicznych korespondencja zgromadzona w skrzynce doręczeń powiązanej z adresem do doręczeń elektronicznych jest przechowywana przez rok, a po tym terminie skrzynka doręczeń wraz z jej zasobami jest usuwana.

2. Dostęp do zasobów skrzynki doręczeń po wykreśleniu adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych podmiotu korzystającego dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przysługuje:

1) podmiotowi, którego adres do doręczeń elektronicznych został wykreślony z bazy adresów elektronicznych;

2) osobom fizycznym wskazanym w art. 14 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r. poz. 170) albo zarządcy sukcesyjnemu powołanemu w trybie art. 9 ust. 1 tej ustawy w przypadku zgonu przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

3) spadkobiercom osoby fizycznej, której adres do doręczeń elektronicznych został wykreślony z bazy adresów elektronicznych;

4) następcy prawnemu podmiotu, którego adres do doręczeń elektronicznych został wykreślony z bazy adresów elektronicznych.

Art. 22. Uprawnienie do zarządzania skrzynką doręczeń przysługuje zarządcy sukcesyjnemu powołanemu w trybie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw podmiotu korzystającego dotychczas z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Art. 23. 1. Podmiot niepubliczny może zrezygnować z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Podmiot niepubliczny, o którym mowa w art. 9 ust. 1, może zrezygnować z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i powiązanej z nią skrzynki doręczeń pod warunkiem zapewnienia możliwości doręczania mu korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpisany do bazy adresów elektronicznych.

3. Do rezygnacji z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 11 albo art. 28.

4. Rezygnacja z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego powoduje wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego z bazy adresów elektronicznych.

Art. 24. 1. Podmiot niepubliczny, rezygnując z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, może zachować dotychczasowy adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy adresów elektronicznych.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia możliwość uzyskania posiadanego dotychczas adresu do doręczeń elektronicznych, wykreślonego z bazy adresów elektronicznych, przez okres 6 miesięcy od dnia rezygnacji, o której mowa w ust. 1.

3. Podmiot niepubliczny posiadający adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego może zmienić kwalifikowanego dostawcę usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego na innego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub na operatora wyznaczonego, zachowując dotychczasowy adres do doręczeń elektronicznych. W przypadku zmiany dostawcy na operatora wyznaczonego przepisy art. 11 oraz art. 14-16 stosuje się odpowiednio.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej informację o warunkach technicznych umożliwiających zachowanie adresu do doręczeń elektronicznych w przypadkach zmiany dostawcy usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Rozdział 3

Baza adresów elektronicznych

Art. 25. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi, będącą rejestrem publicznym, bazę adresów elektronicznych, w której gromadzone są adresy do doręczeń elektronicznych, oraz zapewnia utrzymanie i rozwój tej bazy, w tym:

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do bazy adresów elektronicznych;

2) zapewnia integralność danych przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych;

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, dla podmiotów przetwarzających dane w bazie adresów elektronicznych;

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1;

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych;

6) określa zasady zgłaszania naruszenia ochrony danych osobowych;

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w bazie adresów elektronicznych;

8) zapewnia poprawność danych przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych.

2. Baza adresów elektronicznych jest zbiorem danych, o których mowa w art. 26.

Art. 26. W bazie adresów elektronicznych przetwarza się następujące dane:

1) w zakresie podmiotu publicznego:

a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa, a w przypadku komornika sądowego - jego imię i nazwisko oraz tytuł,

b) numer identyfikacyjny REGON,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

d) numer KRS, jeżeli został nadany,

e) siedzibę i adres,

f) adres do korespondencji,

g) adres do doręczeń elektronicznych, w tym główny adres do doręczeń elektronicznych, o którym mowa w art. 32 ust. 4,

h) datę wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

i) datę wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

j) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

2) w zakresie podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną:

a) imię i nazwisko,

b) firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

c) tytuł zawodowy adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, notariusza, rzecznika patentowego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku osoby fizycznej posiadającej tytuł zawodowy,

d) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

f) adres do korespondencji,

g) adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

h) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

i) adres do doręczeń elektronicznych,

j) adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - w przypadku osoby fizycznej wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

k) adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności zawodowej - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

l) adres poczty elektronicznej, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 8 i art. 16 ust. 1 pkt 2 lit. g,

m) oznaczenie dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

n) datę wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

o) datę wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

p) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501;

3) w zakresie podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

d) numer KRS, jeżeli został nadany,

e) oznaczenie formy prawnej,

f) siedzibę i adres,

g) adres do korespondencji,

h) adres do doręczeń elektronicznych,

i) oznaczenie dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

j) datę wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

k) datę wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

l) imię i nazwisko administratora skrzynki doręczeń, jego adres poczty elektronicznej oraz numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501.

Art. 27. 1. W przypadku zmiany w rejestrze PESEL numeru PESEL, imienia lub nazwiska podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną oraz administratora skrzynki doręczeń dokonywana jest automatyczna aktualizacja tych danych w bazie adresów elektronicznych.

2. W przypadku gdy w rejestrze PESEL odnotowany został zgon osoby fizycznej, o której mowa w art. 26 pkt 2, lub administratora skrzynki doręczeń, informacja w tym zakresie jest automatycznie przekazywana do bazy adresów elektronicznych.

Art. 28. Wpis do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego następuje:

1) na podstawie wniosku podmiotu niepublicznego lub

2) automatycznie, po otrzymaniu przez ministra właściwego do spraw informatyzacji danych, o których mowa w art. 30, za pośrednictwem:

a) kwalifikowanego dostawcy usługi zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

b)3) systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3a ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym,

c)3) systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

Art. 29. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wpisuje do bazy adresów elektronicznych adres do doręczeń elektronicznych powiązany z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego na wniosek podmiotu niepublicznego.

2. Wniosek zawiera następujące dane:

1) w przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną:

a) imię i nazwisko,

b) firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo tytuł zawodowy - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

e) adres do korespondencji - w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

f) adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

g) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

h) adres do doręczeń elektronicznych,

i) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

2) w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

d) numer KRS, jeżeli został nadany,

e) oznaczenie formy prawnej,

f) siedzibę i adres,

g) adres do korespondencji,

h) adres do doręczeń elektronicznych,

i) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Wniosek opatruje się:

1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - w przypadku osoby fizycznej, w tym będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną;

3) kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną podmiotu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby fizycznej uprawnionej do złożenia wniosku - w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną i mającego siedzibę w Unii Europejskiej, Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 i 3, do wniosku dołącza się kopię:

1) dokumentu potwierdzającego reprezentację podmiotu niepublicznego,

2) pełnomocnictwa do złożenia wniosku w imieniu podmiotu niepublicznego, jeżeli pełnomocnik został ustanowiony

- potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę albo przez notariusza, albo przez pełnomocnika wnioskodawcy będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym, doradcą podatkowym lub radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wniosek nie został opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.

5. Przepisu ust. 4 nie stosuje się, jeżeli stwierdzenie reprezentacji albo pełnomocnictwa jest możliwe na podstawie wykazu lub innego rejestru, do którego minister właściwy do spraw informatyzacji ma dostęp drogą elektroniczną.

6. Do wniosku stosuje się przepisy art. 15 ust. 1, 4 i 5.

7. Po dokonaniu wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła informację o dokonaniu wpisu na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis. Przesłanie informacji o wpisie nie podlega opłacie.

Art. 30. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 28 pkt 2, minister właściwy do spraw informatyzacji otrzymuje następujące dane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

1) kwalifikowanego dostawcy usługi zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego:

a) w przypadku podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną:

- imię i nazwisko,

- firmę - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo tytuł zawodowy - w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

- numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- adres do korespondencji - w przypadku osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo adres do doręczeń - w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

- numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

- adres do doręczeń elektronicznych,

- oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

b) w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

- nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

- numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

- numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

- numer KRS, jeżeli został nadany,

- oznaczenie formy prawnej,

- siedzibę i adres,

- adres do korespondencji,

- adres do doręczeń elektronicznych,

- oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

2) o którym mowa w art. 3a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym - w przypadku złożenia wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego za pośrednictwem tego systemu:

a) nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa,

b) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

d) numer KRS,

e) oznaczenie formy prawnej,

f) siedzibę i adres,

g) adres do korespondencji,

h) adres do doręczeń elektronicznych,

i) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

3) o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy - w przypadku złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

a) imię i nazwisko,

b) firmę,

c) numer identyfikacyjny REGON, jeżeli został nadany,

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

e) adres do doręczeń,

f) numer PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalny identyfikator nadany przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

g) adres do doręczeń elektronicznych wykorzystywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

h) oznaczenie dostawcy kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę sieciową umożliwiającą przekazanie przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, za pomocą bezpośredniej wymiany danych między systemem teleinformatycznym kwalifikowanego dostawcy usług zaufania a bazą adresów elektronicznych.

3. Po dokonaniu wpisu adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego do bazy adresów elektronicznych minister właściwy do spraw informatyzacji przesyła informację o wpisie na adres do doręczeń elektronicznych, którego dotyczy wpis. Przesłanie informacji o wpisie nie podlega opłacie.

Art. 31.3) 1. Informacja w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego jest przekazywana automatycznie z bazy adresów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, do Krajowego Rejestru Sądowego bezpośrednio po wpisaniu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, jego zmianie lub wykreśleniu z tej bazy.

2. Informacja w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest przekazywana automatycznie z bazy adresów elektronicznych za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej bezpośrednio po wpisaniu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych, jego zmianie lub wykreśleniu z tej bazy.

Art. 32. 1. Do bazy adresów elektronicznych wpisuje się jeden adres do doręczeń elektronicznych dla jednego podmiotu.

2. W przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, notariusza, rzecznika patentowego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz komornika sądowego do bazy adresów elektronicznych wpisuje się adres do doręczeń elektronicznych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej, wykonywania zawodu albo wykonywania czynności służbowych, niezależnie od adresu do doręczeń elektronicznych tej osoby wpisanego do bazy adresów elektronicznych, niezwiązanego z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywaniem zawodu albo wykonywaniem czynności służbowych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji może wyrazić zgodę na wpisanie do bazy adresów elektronicznych więcej niż jednego adresu do doręczeń elektronicznych dla podmiotu publicznego, jeżeli jest to uzasadnione strukturą organizacyjną tego podmiotu.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot publiczny jest obowiązany wskazać główny adres do doręczeń elektronicznych.

5. W przypadku podmiotu publicznego wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Krajowym Rejestrze Sądowym zamieszczany jest tylko główny adres do doręczeń elektronicznych.

Art. 33. 1. Wpis do bazy adresów elektronicznych stanowi czynność materialno-techniczną i wywołuje skutki prawne od dnia jej dokonania.

2. Domniemywa się, że dane wpisane do bazy adresów elektronicznych są prawdziwe, chyba że zostanie udowodnione, że wpis do bazy adresów elektronicznych nastąpił niezgodnie z przepisami prawa.

3. Oczywiste błędy lub niezgodności między danymi zgromadzonymi w bazie adresów elektronicznych a dokumentami lub informacjami, na podstawie których dokonano wpisu, minister właściwy do spraw informatyzacji prostuje z urzędu.

4. W przypadku zmiany wpisu lub wykreślenia wpisu z bazy adresów elektronicznych zmieniane lub wykreślane dane, o których mowa w art. 26 pkt 1 lit. a-i, pkt 2 lit. a-o i pkt 3 lit. a-d oraz f-k, są dostępne w usłudze wyszukiwania przez okres 6 miesięcy od dnia zmiany wpisu lub jego wykreślenia. Treść zmienianych lub wykreślanych danych oznacza się jako nieaktualną, a po okresie 12 miesięcy - usuwa.

Art. 34. 1. Wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych dokonuje się:

1) na okres 3 lat - w przypadku adresu podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną, z wyłączeniem adresu osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, adwokata, radcy prawnego, rzecznika patentowego, doradcy podatkowego, notariusza, doradcy restrukturyzacyjnego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej lub działalności zawodowej;

2) bezterminowo - w przypadku pozostałych adresów.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wpis jest przedłużony na okres kolejnych 3 lat, jeżeli podmiot złoży oświadczenie woli o jego przedłużeniu.

3. Przedłużenie wpisu do bazy adresów elektronicznych przez posiadacza adresu do doręczeń elektronicznych następuje z wykorzystaniem usługi online udostępnianej przez:

1) ministra właściwego do spraw gospodarki - dla podmiotów określonych w art. 9 ust. 1 pkt 8 i 9;

2) ministra właściwego do spraw informatyzacji - dla pozostałych podmiotów.

4. Przed przedłużeniem wpisu osoba fizyczna potwierdza zapoznanie się z informacją o skutkach prawnych przedłużenia wpisu.

Art. 35. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykreśla adres do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku:

1) likwidacji podmiotu niepublicznego niewpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

2) wpisania do bazy adresów elektronicznych adresu do doręczeń elektronicznych niezgodnie z przepisami prawa;

3) zakończenia przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotu niepublicznego, którego adres do doręczeń elektronicznych został wpisany do bazy adresów elektronicznych;

4) otrzymania wniosku o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych od:

a) dziekana okręgowej izby radców prawnych, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu radcy prawnego,

b) dziekana okręgowej rady adwokackiej, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu adwokata,

c) Krajowej Rady Rzeczników Patentowych, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu rzecznika patentowego,

d) Krajowej Rady Doradców Podatkowych, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania zawodu doradcy podatkowego,

e) Ministra Sprawiedliwości, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach:

- wykonywania zawodu notariusza,

- wykonywania zawodu doradcy restrukturyzacyjnego,

- pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego,

f) Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach wykonywania czynności służbowych przez radcę Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

g) podmiotu niepublicznego korzystającego z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

2. Decyzja administracyjna o wykreśleniu adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych podlega natychmiastowemu wykonaniu.

3. W przypadku braku następcy prawnego podmiotu wpisanego do bazy adresów elektronicznych decyzję administracyjną wydaną w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji wykreśla z urzędu adres do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych w przypadku:

1) zgonu osoby fizycznej;

2) likwidacji adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

3) zniesienia albo likwidacji podmiotu publicznego;

4) wykreślenia podmiotu publicznego albo podmiotu niepublicznego z Krajowego Rejestru Sądowego;

5) wykreślenia podmiotu niepublicznego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z informacją o niepodjęciu działalności gospodarczej;

6) likwidacji kwalifikowanego dostawcy usług zaufania - w przypadku braku kontynuacji świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez innego kwalifikowanego dostawcę usług zaufania;

7) nieprzedłużenia wpisu adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych.

5. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się w przypadku zgonu osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, dla którego powołano zarządcę sukcesyjnego w trybie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw.

6. Wniosek o wykreślenie adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. g, podmiotu niepublicznego korzystającego z kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego może zostać złożony za pośrednictwem systemu teleinformatycznego kwalifikowanego dostawcy usług zaufania. Przepis art. 30 ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

7. Do czynności, o której mowa w ust. 4, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185).

Art. 36. 1. Ponowny wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych dla podmiotu niepublicznego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia wykreślenia, na jego wniosek, adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w art. 9 ust. 1.

Art. 37. 1. Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla podmiotów, których adresy do doręczeń elektronicznych są wpisane do bazy adresów elektronicznych, informuje ministra właściwego do spraw informatyzacji o:

1) każdej wiadomej mu zmianie danych dotyczących tych podmiotów, przetwarzanych w bazie adresów elektronicznych;

2) dniu zakończenia świadczenia kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego dla każdego z tych podmiotów - w terminie 24 godzin od zdarzenia.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia usługę sieciową umożliwiającą przekazanie informacji przez kwalifikowanego dostawcę usług zaufania za pomocą bezpośredniej wymiany danych między systemem kwalifikowanego dostawcy usług zaufania a bazą adresów elektronicznych.

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje niezwłocznie kwalifikowanemu dostawcy usług zaufania świadczącemu kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego informację w przedmiocie adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, którego dostawcą jest kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

Rozdział 4

Świadczenie usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej

Art. 38. 1. Do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest obowiązany operator wyznaczony.

2. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest świadczona:

1) zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej;

2) po przystępnych cenach.

3. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, zapewnia:

1) identyfikację nadawcy przed wysłaniem danych;

2) identyfikację adresata przed dostarczeniem danych;

3) zabezpieczenie wysłania i otrzymania danych zaawansowaną pieczęcią elektroniczną w sposób wykluczający możliwość niewykrywalnej zmiany danych;

4) wskazanie nadawcy i adresatowi każdej zmiany danych niezbędnej do celów wysłania lub otrzymania danych;

5) wskazanie, za pomocą kwalifikowanego elektronicznego znacznika czasu, daty i czasu wysłania, otrzymania i wszelkiej zmiany danych.

4. Operator wyznaczony uzyskuje dla świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wpis do rejestru dostawców usług zaufania, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

5. Operator wyznaczony udostępnia podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym korzystającym z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego skrzynki doręczeń, w tym:

1) zapewnia gwarantowaną dostępność skrzynki doręczeń;

2) zapewnia gwarantowaną pojemność skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych i podmiotów niepublicznych z podziałem na korespondencję prowadzoną z podmiotami publicznymi i podmiotami niepublicznymi;

3) przechowuje wysłane i odebrane dane w ramach gwarantowanej pojemności skrzynki doręczeń.

6. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, gwarantowaną dostępność oraz gwarantowaną pojemność skrzynek doręczeń dla podmiotów publicznych oraz podmiotów niepublicznych, uwzględniając charakter podmiotów publicznych korzystających ze skrzynki doręczeń, w tym wykorzystywanie przez te podmioty reguł przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny, mając na celu zachowanie niezbędnej ciągłości świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

7. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, zapewnia system teleinformatyczny, w którym udostępniane są skrzynki doręczeń, spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Art. 39. 1. W przypadku zmiany operatora wyznaczonego dotychczasowy operator wyznaczony przekazuje niezwłocznie nowemu operatorowi wyznaczonemu zasoby skrzynek doręczeń w celu zagwarantowania utrzymania ciągłości świadczenia usług.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze decyzji administracyjnej, wymagania techniczne dotyczące przekazania i odbioru zasobów skrzynek doręczeń w przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz termin ich przekazania.

Art. 40. Operator wyznaczony w ramach świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego wystawia dowody wysłania i dowody otrzymania zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Art. 41. 1. Dowód otrzymania jest wystawiany po:

1) odebraniu korespondencji przekazanej na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego;

2) wpłynięciu korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu publicznego;

3) upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego, jeżeli adresat nie odebrał go przed upływem tego terminu.

2. Przez odebranie dokumentu elektronicznego rozumie się każde działanie adresata posiadającego adres do doręczeń elektronicznych, powodujące, że adresat dysponuje dokumentem, który wpłynął na ten adres, i może zapoznać się z treścią odebranego dokumentu.

3. Przez wpłynięcie dokumentu elektronicznego na adres do doręczeń elektronicznych rozumie się zaistnienie warunków technicznych umożliwiających adresatowi odebranie doręczanego dokumentu.

Art. 42. 1. W przypadku doręczania korespondencji przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego korespondencja jest doręczona we wskazanej w dowodzie otrzymania chwili:

1) odebrania korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1;

2) wpłynięcia korespondencji - w przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3, korespondencję uznaje się za doręczoną w dniu następującym po upływie 14 dni od wskazanego w dowodzie otrzymania dnia wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu niepublicznego.

Art. 43. W przypadku doręczenia korespondencji do podmiotu publicznego w związku ze świadczoną przez ten podmiot usługą online doręczenie na adres do doręczeń elektronicznych następuje w ramach tej usługi, jeżeli została ona zintegrowana z systemem teleinformatycznym, o którym mowa w art. 58 ust. 1. Doręczenie skutkuje wystawieniem dowodu wysłania i dowodu otrzymania na adres do doręczeń elektronicznych podmiotu korzystającego z tej usługi.

Art. 44. Kwalifikowany dostawca usług zaufania świadczący kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego polegającą na wysyłaniu i odbieraniu korespondencji na adres lub z adresu do doręczeń elektronicznych, wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wystawia dowody wysłania i dowody otrzymania zgodnie ze standardem, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. Przepisy art. 41 i art. 42 stosuje się odpowiednio.

Art. 45. 1. Do świadczenia publicznej usługi hybrydowej jest obowiązany operator wyznaczony.

2. Publiczna usługa hybrydowa jest świadczona:

1) w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;

2) przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;

3) z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek listowych;

4) po przystępnych cenach;

5) z częstotliwością zapewniającą doręczanie przesyłek listowych co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6) w sposób zapewniający uzyskanie przez nadawcę dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

3. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę hybrydową, zapewnia funkcjonowanie:

1) infrastruktury niezbędnej do wydruku i kopertowania korespondencji nadanej w postaci elektronicznej;

2) sieci pocztowej niezbędnej do sortowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych.

4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do publicznej usługi hybrydowej stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

Art. 46. 1. Operator wyznaczony, świadcząc publiczną usługę hybrydową, przekształca dokument elektroniczny nadany przez podmiot publiczny z adresu do doręczeń elektronicznych w przesyłkę listową w celu doręczenia korespondencji do adresata. Przekształcenie odbywa się w sposób zautomatyzowany, zapewniający ochronę tajemnicy pocztowej na każdym etapie realizacji usługi.

2. Operator wyznaczony zapewnia potwierdzenie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego.

3. Do zawartości przesyłki listowej, o której mowa w ust. 1, operator wyznaczony dołącza wydruk dokumentu zawierającego wynik weryfikacji podpisu lub pieczęci elektronicznej albo potwierdzenie, że integralność oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostały zapewnione z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej.

4. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, dniem nadania korespondencji w ramach publicznej usługi hybrydowej jest dzień odebrania dokumentu elektronicznego przez operatora wyznaczonego. Operator wyznaczony niezwłocznie w sposób automatyczny wystawia dowód odebrania korespondencji.

Art. 47. 1. W ramach przekształcania, o którym mowa w art. 46 ust. 1, operator wyznaczony zapewnia:

1) wykonanie z należytą starannością i jakością techniczną wydruku dokumentu elektronicznego, zgodnie z minimalnymi wymaganiami określonymi na podstawie art. 48, umożliwiającego adresatowi zapoznanie się z treścią korespondencji bez konieczności weryfikacji tej treści z dokumentem elektronicznym;

2) zgodność treści wydrukowanego dokumentu elektronicznego oraz dokumentu zawierającego wynik weryfikacji podpisu lub pieczęci elektronicznej z treścią odpowiadających im dokumentów elektronicznych.

2. Wykonane przez operatora wyznaczonego wydruki dokumentów, o których mowa w ust. 1, mają moc zrównaną z mocą dokumentów, z których zostały wykonane.

Art. 48. Minister właściwy do spraw informatyzacji określi i udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej minimalne wymagania techniczne dla wydruków dokumentów elektronicznych realizowanych w zakresie publicznej usługi hybrydowej, uwzględniając potrzebę oraz możliwości ich wykorzystania jako dowodów i dokumentów w toku realizacji czynności prawnych.

Art. 49. 1. Operator wyznaczony nie przekształca dokumentu elektronicznego w przesyłkę listową, jeżeli:

1) dokument nie może zostać przekształcony na postać papierową ze względu na formę, w szczególności w przypadku, gdy jest nagraniem dźwiękowym lub audiowizualnym, grafiką 3D, bazą danych, oprogramowaniem;

2) ze względu na inne przyczyny po przekształceniu nie można byłoby w pełni zapoznać się z treścią dokumentu.

2. W przypadku gdy dokument elektroniczny nie podlega przekształceniu, operator wyznaczony niezwłocznie wysyła na adres do doręczeń elektronicznych nadawcy informację o braku możliwości przekształcenia.

Art. 50. Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia:

1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, z tym że doręczenie przesyłki nastąpi w czasie nie dłuższym niż 6 dni od dnia nadania,

2) wymagania dotyczące przyjmowania i doręczania przesyłek listowych w ramach publicznej usługi hybrydowej, w tym:

a) sposób przekazywania i warunki przyjmowania przesyłek listowych,

b) sposób ustalania, czy przesyłka listowa nadaje się do przekształcenia w postać papierową,

c) szczegółowy tryb postępowania, w przypadku gdy przesyłka listowa nie nadaje się do przekształcenia w postać papierową,

d) maksymalny czas przechowywania przez operatora wyznaczonego przesyłek listowych nadanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w ramach publicznej usługi hybrydowej,

e) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłki listowej w ramach publicznej usługi hybrydowej jako przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, w tym formę i sposób wystawiania dokumentu elektronicznego potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej,

f) terminy odbioru przesyłek listowych z placówki pocztowej operatora wyznaczonego i sposób postępowania z przesyłkami nieodebranymi,

g) wymagania w zakresie opakowania przesyłek listowych,

h) sposób przekształcenia w postać papierową, w tym rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej,

3) okoliczności uznania usług za niewykonane lub nienależycie wykonane,

4) maksymalną łączną wielkość załączników w pojedynczej korespondencji

- mając na uwadze sprawne realizowanie publicznej usługi hybrydowej oraz zachowanie odpowiednich standardów i bezpieczeństwa doręczanej korespondencji.

Art. 51. 1. Operator wyznaczony przekazuje ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji oraz ministrowi właściwemu do spraw łączności do 25. dnia każdego miesiąca zestawienia statystyczne korespondencji zrealizowanej w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz w ramach publicznej usługi hybrydowej za poprzedni miesiąc.

2. Operator wyznaczony przekazuje podmiotowi publicznemu korzystającemu z publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub z publicznej usługi hybrydowej do 25. dnia każdego miesiąca zestawienia statystyczne korespondencji zrealizowanej w ramach tych usług świadczonych dla tego podmiotu.

3. Operator wyznaczony obowiązany jest niezwłocznie przekazać - na żądanie organów nadzorujących oraz ministra właściwego do spraw informatyzacji - wszelkie dane, informacje i dokumenty dotyczące sposobu realizacji publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej. Żądanie zawiera wskazanie celu, zakresu danych, informacji i dokumentów oraz terminu udzielenia odpowiedzi.

Art. 52. 1. Operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę za przekazywanie korespondencji przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

2. Nie podlega opłacie przekazywanie korespondencji między podmiotami publicznymi przy użyciu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Z opłaty jest zwolnione przekazywanie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego przez podmiot niepubliczny do podmiotu publicznego.

4. Udostępnianie skrzynek doręczeń w zakresie określonym w standardzie, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz zapewnienie pojemności tych skrzynek w wielkości gwarantowanej określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 38 ust. 6 realizowane jest w ramach opłaty za publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

5. Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla każdej z usług metodologię ustalania opłat, o których mowa w ust. 1, uwzględniając konieczność zapewnienia jej przejrzystości i celowości.

6. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanemu dalej „Prezesem UKE”, projekt cennika lub projekt zmian do obowiązującego cennika dla:

1) publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi,

2) publicznej usługi hybrydowej, wraz z uzasadnieniem i określeniem poszczególnych składników kosztów świadczenia tej usługi

- zawierający propozycję opłat, ustalonych zgodnie z metodologiami ustalania każdej z opłat, co najmniej na 60 dni przed planowanym terminem wprowadzenia tych opłat.

7. Prezes UKE może, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu cennika albo projektu zmian do obowiązującego cennika, wnieść sprzeciw w stosunku do całości albo części projektu cennika oraz projektu zmian do obowiązującego cennika, jeżeli są one sprzeczne z przepisami ustawy. Cennik albo jego zmiany w zakresie objętym sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.

8. Cennik oraz zmiany do obowiązującego cennika podlegają niezwłocznie ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach podmiotowych ministra właściwego do spraw informatyzacji, ministra właściwego do spraw łączności i Prezesa UKE oraz na stronie internetowej operatora wyznaczonego, a także są udostępniane w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego.

9. Operator wyznaczony, który nie pobrał opłaty na podstawie ust. 3, otrzymuje z budżetu państwa, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, dotację przedmiotową do świadczonej publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

10. Łączną kwotę dotacji, o której mowa w ust. 9, określa ustawa budżetowa.

11. Dotacja, o której mowa w ust. 9, stanowi pomoc publiczną i może być udzielona zgodnie z postanowieniami zawartymi w decyzji Komisji Europejskiej wydanej w wyniku notyfikacji w okresie obowiązywania tej decyzji.

12. W przypadku gdy przepisy Unii Europejskiej dotyczące pomocy publicznej dopuszczają zwolnienie z wymogu notyfikacji Komisji Europejskiej pomocy publicznej udzielanej zgodnie z ich postanowieniami, dotacja, o której mowa w ust. 9, może być również udzielona zgodnie z tymi przepisami.

Art. 53. Operator wyznaczony może świadczyć odpłatne dodatkowe usługi powiązane ze świadczeniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, w tym w zakresie wymiany korespondencji pomiędzy podmiotami niepublicznymi, lub publicznej usługi hybrydowej.

Art. 54. 1. Operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej:

1) ogólne warunki świadczenia usług;

2) zasady wykonywania usług;

3) informacje dotyczące gwarantowanej jakości usług;

4) sposób postępowania w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług;

5) terminy, po upływie których niedoręczoną przesyłkę listową uważa się za utraconą;

6) wysokość, tryb i sposób wypłaty odszkodowań w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usług.

2. W przypadku świadczenia usług dodatkowych, o których mowa w art. 53, operator wyznaczony określa w regulaminie świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej również zasady świadczenia i zakres usług dodatkowych.

3. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo projekt zmian do obowiązującego regulaminu, wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 30 dni przed planowanym terminem ich wejścia w życie.

4. Prezes UKE może, w drodze decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od dnia przedłożenia projektu regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo projektu zmian do obowiązującego regulaminu, wnieść sprzeciw wobec ich postanowień, jeżeli są one sprzeczne z przepisami prawa lub naruszają prawa podmiotów korzystających z tych usług.

5. Regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej albo jego zmiany w części objętej sprzeciwem Prezesa UKE nie wchodzą w życie.

6. Operator wyznaczony obowiązany jest udostępniać regulamin świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej w każdej swojej placówce pocztowej i na swojej stronie internetowej.

Rozdział 5

Odpowiedzialność operatora wyznaczonego oraz postępowanie reklamacyjne

Art. 55. 1. Do odpowiedzialności operatora wyznaczonego za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej stosuje się ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339), jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.

2. Niewykonaniem usługi w zakresie przesyłki rejestrowanej, o której mowa w art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, doręczanej w ramach publicznej usługi hybrydowej jest w szczególności doręczenie przesyłki listowej albo zawiadomienie o próbie jej doręczenia po upływie 14 dni od dnia jej nadania.

3. Do okresu, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Niewykonaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego jest brak możliwości zapoznania się adresata z treścią wysłanych danych po upływie 24 godzin od chwili ich wysłania, potwierdzonego dowodem wysłania, z przyczyn leżących po stronie operatora wyznaczonego.

5. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:

1) wskutek siły wyższej;

2) z przyczyn występujących po stronie nadawcy lub adresata, niewywołanych winą operatora wyznaczonego;

3) z powodu naruszenia przez nadawcę lub adresata przepisów ustawy albo regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

6. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi hybrydowej, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie tej usługi nastąpiło wskutek strajku pracowników tego operatora przeprowadzonego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

7. Operator wyznaczony odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej w zakresie określonym ustawą, chyba że niewykonanie lub nienależyte jej wykonanie:

1) jest następstwem czynu niedozwolonego;

2) nastąpiło z winy umyślnej operatora wyznaczonego;

3) jest wynikiem rażącego niedbalstwa operatora wyznaczonego.

Art. 56. 1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej przysługuje odszkodowanie:

1) za utratę przesyłki listowej realizowanej w ramach publicznej usługi hybrydowej - w wysokości nie niższej niż dwukrotność opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego za taką usługę, jednak nie wyższej niż trzydziestokrotność tej opłaty,

2) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego - w wysokości nie niższej niż dwukrotność najwyższej opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego za taką usługę, jednak nie wyższej niż trzydziestokrotność tej opłaty,

3) za opóźnienie w doręczeniu w stosunku do gwarantowanego terminu doręczenia - w wysokości nieprzekraczającej najwyższej opłaty za usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego

- chyba że postanowienia regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej w zakresie wysokości odszkodowania są korzystniejsze.

2. Kwoty przysługujące z tytułu niezapłaconych odszkodowań oraz zwrotu opłaty za niewykonaną publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publiczną usługę hybrydową podlegają oprocentowaniu w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Odsetki przysługują od dnia:

1) w którym upłynął trzydziestodniowy termin wypłacenia odszkodowania liczony od dnia uznania reklamacji, lub

2) doręczenia wezwania do zapłaty.

3. W przypadku niewykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej operator wyznaczony zwraca w całości pobraną opłatę za usługę niezależnie od należnego odszkodowania, o ile taka opłata została uiszczona.

Art. 57. 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej prawo wniesienia reklamacji przysługuje:

1) nadawcy;

2) adresatowi - w przypadku gdy nadawca nie skorzystał z prawa dochodzenia roszczeń albo gdy korespondencja została doręczona adresatowi.

2. Reklamacja może być zgłoszona w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego lub z wykorzystaniem usługi online udostępnionej przez operatora wyznaczonego.

3. Reklamacja może zostać wniesiona nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia nadania korespondencji.

4. Minister właściwy do spraw łączności oraz minister właściwy do spraw informatyzacji określą, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowe warunki, jakim ma odpowiadać reklamacja za niewykonanie lub nienależyte wykonanie publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej,

2) szczegółowy tryb postępowania reklamacyjnego,

3) sposób wnoszenia reklamacji,

4) termin wnoszenia reklamacji

- mając na uwadze maksymalne uproszczenie procedur reklamacyjnych w obrocie krajowym, zapewnienie ich przejrzystości oraz niezbędną ochronę interesu nadawcy i adresata, zakres odpowiedzialności operatora wyznaczonego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej oraz sposób świadczenia tych usług.

Rozdział 6

Systemy teleinformatyczne wspierające świadczenie usług doręczeń elektronicznych

Art. 58. 1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego, w którym co najmniej:

1) prowadzona jest baza adresów elektronicznych;

2) udostępniane są usługi wyszukiwania w bazie adresów elektronicznych;

3) gromadzone są informacje o kwalifikowanych dostawcach usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego spełniające standard, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, oraz o utrzymywanych przez nich adresach do doręczeń elektronicznych i ich lokalizacji;

4)3) udostępniany jest punkt dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji oraz minister właściwy do spraw gospodarki zapewniają funkcjonowanie systemów teleinformatycznych:

1) umożliwiających dostęp użytkownikom do zasobów skrzynek doręczeń znajdujących się w systemie teleinformatycznym operatora wyznaczonego;

2) umożliwiających dostęp użytkownikom do publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej;

3) za pośrednictwem których przekazywane są do systemu operatora wyznaczonego dane o uwierzytelnieniu osoby fizycznej w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia 910/2014;

4) za pośrednictwem których przekazywane są do systemu operatora wyznaczonego inne dane niezbędne do świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej.

3. Operator wyznaczony zapewnia funkcjonowanie systemu teleinformatycznego służącego do realizacji obowiązków operatora wyznaczonego.

4. Operator wyznaczony obowiązany jest do:

1) zintegrowania swojego systemu teleinformatycznego z systemami teleinformatycznymi, o których mowa w ust. 1 i 2;

2) umożliwienia integracji ze swoim systemem teleinformatycznym systemów innych niż systemy, o których mowa w ust. 1 i 2, używanych przez podmioty publiczne i podmioty niepubliczne do obsługi skrzynek doręczeń oraz uwierzytelniających się z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub pieczęci elektronicznej wydanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Art. 59. Minister właściwy do spraw informatyzacji tworzy adresy do doręczeń elektronicznych dla operatora wyznaczonego na potrzeby świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz dla kwalifikowanych dostawców usług zaufania świadczących kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego spełniających standard, o którym mowa w art. 26a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej.

Art. 60. 1. Usługi wyszukiwania w bazie adresów elektronicznych umożliwiają:

1) wyszukiwanie i wgląd do następujących danych:

a) w przypadku podmiotu publicznego:

- nazwy lub firmy, pod którą podmiot działa, a w przypadku komornika sądowego - jego imienia i nazwiska oraz tytułu,

- numeru identyfikacyjnego REGON,

- numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informacji o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

- numeru KRS, jeżeli został nadany,

- siedziby i adresu,

- adresu do korespondencji,

- adresu do doręczeń elektronicznych,

- daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

- daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

b) w przypadku osoby fizycznej będącej przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

- imienia i nazwiska,

- firmy,

- numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli został nadany,

- numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informacji o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

- adresu do doręczeń,

- adresu do doręczeń elektronicznych,

- oznaczenia dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

- daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

- daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych,

c) w przypadku podmiotu niepublicznego niebędącego osobą fizyczną:

- nazwy lub firmy, pod którą podmiot działa,

- numeru identyfikacyjnego REGON, jeżeli został nadany,

- numeru identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli został nadany, lub informacji o jego unieważnieniu lub uchyleniu,

- numeru KRS, jeżeli został nadany,

- siedziby i adresu,

- adresu do korespondencji,

- adresu do doręczeń elektronicznych,

- oznaczenia dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

- daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

- daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych;

2) wyszukiwanie adresu do doręczeń elektronicznych lub adresu do korespondencji podmiotu niepublicznego będącego osobą fizyczną na podstawie następujących danych:

a) imienia i nazwiska,

b) tytułu zawodowego adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, notariusza, rzecznika patentowego, radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku osoby fizycznej posiadającej tytuł zawodowy,

c) adresu do korespondencji,

d) numeru PESEL, a jeżeli nie został nadany - niepowtarzalnego identyfikatora nadanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dla celów transgranicznej identyfikacji, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/1501,

e) adresu do doręczeń elektronicznych,

f) adresu do doręczeń elektronicznych wykorzystywanego w ramach prowadzonej działalności zawodowej w przypadku osoby fizycznej będącej adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym, doradcą restrukturyzacyjnym, notariuszem, rzecznikiem patentowym, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,

g) oznaczenia dostawcy publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo kwalifikowanej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego,

h) daty wpisania adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych,

i) daty wykreślenia adresu do doręczeń elektronicznych z bazy adresów elektronicznych.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są jawne.

3. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są udostępniane podmiotom publicznym na potrzeby wyszukania adresu do doręczeń elektronicznych.

4. Dostęp do usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wymaga uwierzytelnienia osoby fizycznej uprawnionej przez podmiot publiczny w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem środka identyfikacji elektronicznej zapewniającego co najmniej średni poziom bezpieczeństwa, o którym mowa w art. 8 ust. 2 lit. b rozporządzenia 910/2014, albo uwierzytelnienia systemu teleinformatycznego używanego do obsługi skrzynki doręczeń z wykorzystaniem kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub pieczęci elektronicznej wydanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

5. Usługa wyszukiwania, o której mowa w ust. 1, jest udostępniana operatorowi wyznaczonemu w ramach świadczonej przez niego publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego w celu wyszukania adresu podmiotu, do którego jest kierowana korespondencja.

6. Dane, o których mowa w art. 58 ust. 1 pkt 3, są udostępniane operatorowi wyznaczonemu i kwalifikowanym dostawcom usług zaufania świadczącym kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, dysponującym przekazanym przez nadawcę adresem do doręczeń elektronicznych adresata, w celu przekazania wiadomości do operatora wyznaczonego albo kwalifikowanego dostawcy usług zaufania świadczącego kwalifikowaną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego, obsługującego adresata.

Rozdział 7

Zmiany w przepisach

Art. 61-146. (pominięte)

Rozdział 8

Przepisy przejściowe, dostosowujące i przepis końcowy

Art. 147. 1. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do innego podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego do dnia 30 września 2029 r.

2. Doręczenie korespondencji nadanej przez osobę fizyczną lub podmiot niebędący podmiotem publicznym, będące użytkownikami konta w ePUAP, do podmiotu publicznego posiadającego elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP, w ramach usługi udostępnianej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego, do czasu zaistnienia obowiązku stosowania niniejszej ustawy, o którym mowa w art. 155, przez ten podmiot publiczny.

3. Doręczenie korespondencji nadanej przez podmiot publiczny posiadający elektroniczną skrzynkę podawczą w ePUAP do osoby fizycznej lub podmiotu niebędącego podmiotem publicznym, o których mowa w ust. 2, stanowiącej odpowiedź na podanie albo wniosek złożone w ramach usługi udostępnionej w ePUAP, jest równoważne w skutkach prawnych z doręczeniem przy wykorzystaniu publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1-3, urzędowe poświadczenie odbioru, o którym mowa w art. 3 pkt 20 ustawy zmienianej w art. 1056), jest równoważne dowodowi otrzymania, o którym mowa w art. 41.

Art. 148. 1. Zgromadzona w ePUAP korespondencja jest dostępna dla posiadacza konta użytkownika lub elektronicznej skrzynki podawczej w ePUAP w sposób umożliwiający jej przeglądanie, kopiowanie i usuwanie do dnia 30 września 2029 r.

2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 minister właściwy do spraw informatyzacji usuwa z ePUAP konta użytkownika i elektroniczne skrzynki podawcze wraz z ich zawartością.

Art. 149. 1. Do dnia 31 grudnia 2025 r. obowiązki operatora wyznaczonego wynikające z niniejszej ustawy zostają powierzone operatorowi wyznaczonemu, o którym mowa w art. 3 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 1227).

2. W przypadku:

1) uporczywego naruszania przez operatora wyznaczonego warunków świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub warunków świadczenia publicznej usługi hybrydowej lub

2) rażąco wysokiego kosztu świadczenia usług, o których mowa w pkt 1

- minister właściwy do spraw informatyzacji w drodze decyzji administracyjnej może powierzyć świadczenie tych usług innemu podmiotowi nie dłużej niż na okres do dnia 31 grudnia 2025 r., biorąc pod uwagę sprawną realizację publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

Art. 150. Operator wyznaczony przedkłada Prezesowi UKE projekt pierwszego:

1) cennika, o którym mowa w art. 52 ust. 6, do dnia 30 kwietnia 2021 r.;

2) regulaminu świadczenia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej, o którym mowa w art. 54 ust. 3, do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Art. 151.8) 1. Podmioty niepubliczne wpisane do rejestru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 839), przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10, obowiązane są do zrealizowania obowiązku, o którym mowa w art. 9, w terminie 3 miesięcy od dnia określonego w tym komunikacie.

2. Jeżeli przed dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do rejestrów, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy zmienianej w art. 839), w dniu określonym w tym komunikacie informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1, z bazy adresów elektronicznych do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 152. 1.10) Podmioty niepubliczne składające wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po dniu 31 grudnia 2023 r. są obowiązane do przekazania:

1) danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń w ramach publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

2) adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych.

2. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej do dnia 31 stycznia 2023 r., składające w okresie od dnia 30 września 2025 r. do dnia 30 września 2026 r. wniosek o zmianę wpisu, są obowiązane do:

1) przekazania danych niezbędnych do utworzenia adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego albo

2) przekazania adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego świadczoną przez kwalifikowanego dostawcę oraz danych niezbędnych w celu wpisania tego adresu do bazy adresów elektronicznych, albo

3) wystąpienia do ministra właściwego do spraw informatyzacji z wnioskiem o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego.

3. Podmioty niepubliczne nieposiadające adresu do doręczeń elektronicznych wpisanego do bazy adresów elektronicznych, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane uzyskać wpis adresu do doręczeń elektronicznych do bazy adresów elektronicznych w terminie do dnia 30 września 2026 r.

4. Jeżeli przed dniem 5 lipca 2022 r. do bazy adresów elektronicznych zostały wpisane adresy do doręczeń elektronicznych podmiotów wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, po dniu 5 lipca 2022 r. informacja w przedmiocie tych adresów zostanie przekazana automatycznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z bazy adresów elektronicznych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub w innej ustrukturyzowanej formie elektronicznej.

Art. 153. (utracił moc)11)

Art. 154. 1. Zgody na doręczanie pism przez portal podatkowy wyrażane na podstawie art. 3e § 1 ustawy zmienianej w art. 8412), w brzmieniu dotychczasowym, stają się zgodami na doręczanie pism przez portal podatkowy, o których mowa w art. 144 § 2 ustawy zmienianej w art. 8412), w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. W przypadku spraw wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do doręczania pism przez portal podatkowy w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy zmienianej w art. 8412) stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 155. 1.13) Organy administracji rządowej oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.

2.13) Organy władzy publicznej inne niż wymienione w ust. 1, w tym organy kontroli państwowej i ochrony prawa, oraz jednostki budżetowe obsługujące te organy są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.

3.13) Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.

4.13) Narodowy Fundusz Zdrowia jest obowiązany stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.

5.14) Agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, uczelnie publiczne, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.

6.15) Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz związki metropolitalne oraz samorządowe zakłady budżetowe są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10, a w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

7. Sądy i trybunały, komornicy, prokuratura, organy ścigania i Służba Więzienna są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 października 2029 r.

8. Minister Sprawiedliwości, mając na uwadze warunki techniczne i organizacyjne oraz konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, może określić, w drodze rozporządzenia, terminy, od których w postępowaniach w sprawach z poszczególnych zakresów albo w poszczególnych sądach pismo procesowe będzie można wnosić także na adres do doręczeń elektronicznych sądu, a organy procesowe będą mogły dokonywać doręczeń na adresy do doręczeń elektronicznych wpisane do bazy adresów elektronicznych lub na adresy powiązane z kwalifikowaną usługą rejestrowanego doręczenia elektronicznego, za pomocą której wniesiono pismo, jeżeli adres do doręczeń elektronicznych strony albo uczestnika postępowania nie został wpisany do bazy adresów elektronicznych, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej.

9. Podmioty publiczne inne niż wymienione w ust. 1-7 są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej od dnia 1 stycznia 2025 r.

9a.16) Udostępnienie punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 4, następuje od dnia określonego w komunikacie wydanym na podstawie ust. 10.

10.17) Minister właściwy do spraw informatyzacji, mając na uwadze uwarunkowania techniczne i organizacyjne niezbędne do doręczania korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej oraz udostępnienia w systemie teleinformatycznym punktu dostępu do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym, ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających:

1) podmiotom, o których mowa w:

a) ust. 1-5 oraz w art. 9 ust. 1 pkt 1-8, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej,

b) ust. 6, powszechne doręczanie i odbieranie korespondencji z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

2) dostęp do usług rejestrowanego doręczenia elektronicznego w ruchu transgranicznym.

11.18) Termin określony w komunikacie nie może być późniejszy niż dzień 1 stycznia 2024 r.

12.18) Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 90 dni przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.

Art. 156. Do podmiotów publicznych w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1056), udostępniających elektroniczną skrzynkę podawczą w systemie innym niż ePUAP w okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155, stosuje się art. 157 i art. 158.

Art. 157. 1. W przypadku odebrania dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą podmiotu publicznego, o którym mowa w art. 156, dokument uznaje się za doręczony do tego podmiotu po wystawieniu urzędowego poświadczenia odbioru, które jest automatycznie tworzone i udostępniane nadawcy tego dokumentu przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń.

2. Za udostępnienie nadawcy urzędowego poświadczenia odbioru uważa się w szczególności jego przekazanie do pozostającej w dyspozycji odbiorcy poświadczenia skrytki w ramach systemu teleinformatycznego służącego do obsługi doręczeń.

3. Jeżeli nie jest możliwe udostępnienie automatycznie wytworzonego urzędowego poświadczenia odbioru w sposób, o którym mowa w ust. 1, poświadczenie to wysyłane jest na adres elektroniczny wskazany przez nadawcę, w szczególności na:

1) adres poczty elektronicznej albo

2) inny adres elektroniczny, pod warunkiem że jest obsługiwany przez system teleinformatyczny służący do obsługi doręczeń.

Art. 158. 1. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień zaistnienia obowiązku jej stosowania, o którym mowa w art. 155, do doręczania przez podmioty publiczne w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 1056) do podmiotów niebędących podmiotami publicznymi w rozumieniu tej ustawy, dokonywanego w systemie teleinformatycznym organu administracji publicznej, stosuje się art. 39, art. 391, art. 40 § 4 oraz art. 46 § 4-9 ustawy zmienianej w art. 6119) w brzmieniu dotychczasowym oraz art. 144a i art. 152a ustawy zmienianej w art. 8412) w brzmieniu dotychczasowym.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli podmiot publiczny posiada adres do doręczeń elektronicznych.

Art. 159.20) Tworzy się system teleinformatyczny, o którym mowa w art. 100a ustawy zmienianej w art. 8221).

Art. 160. 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pisma, o których mowa w ustawie zmienianej w art. 8221), od których daty doręczenia biegną terminy, można również doręczać na adres do doręczeń elektronicznych.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do doręczania orzeczeń, zarządzeń, aktów oskarżenia, wniosków o wydanie wyroku skazującego, wniosków o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, wniosków o warunkowe umorzenie postępowania oraz wniosków o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środka zabezpieczającego.

3. Doręczenia w sposób wskazany w ust. 1 podmiotowi niepublicznemu dokonuje się po uzyskaniu przez organ procesowy jego zgody wyrażonej w tym postępowaniu. Uzyskana zgoda odnosi skutek procesowy tylko przed organem, przed którym została złożona. Przed odebraniem oświadczenia o wyrażeniu zgody albo o braku takiej zgody podmiot ten należy pouczyć o skutkach procesowych wyrażenia zgody albo jej braku.

4. Jeżeli doręczenie jest dokonywane w sposób wskazany w ust. 1, w przypadku braku dowodu otrzymania, o którym mowa w art. 41, pismo uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wystawienia dowodu wysłania, o którym mowa w art. 40.

5. Do doręczeń dokonywanych w sposób, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 138 ustawy zmienianej w art. 8221), jeżeli strona albo osoba niebędąca stroną, której prawa zostały naruszone, wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych.

6. Przepis art. 139 § 1 zdanie pierwsze ustawy zmienianej w art. 8221) stosuje się odpowiednio także do strony, która wyraziła zgodę na dokonywanie doręczeń na adres do doręczeń elektronicznych i nie zawiadomiła organu o zmianie tego adresu lub o zaprzestaniu korzystania z niego.

7. Za adres poczty elektronicznej w rozumieniu art. 148a § 1, 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 8221) uznaje się również adres do doręczeń elektronicznych, jeżeli pokrzywdzony lub świadek wyraził zgodę na dokonywanie doręczeń na ten adres.

Art. 161. 1. Przepisy art. 35a i art. 35c ustawy zmienianej w art. 11522) oraz przepisy wydane na podstawie art. 35d ustawy zmienianej w art. 11522) mają zastosowanie również do podmiotów realizujących zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych na podstawie umowy zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy z dysponentem części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

2. W przypadku określonym w ust. 1 podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych są obowiązane podjąć działania informacyjne dotyczące tego finansowania lub dofinansowania w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w sposób dostosowany do charakteru danego zadania. Koszty tych działań są finansowane przez dysponenta części budżetowej lub państwowego funduszu celowego.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się do zrealizowanych zadań finansowanych lub dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, o ile nie upłynął okres 5 lat od zakończenia takiego zadania.

Art. 162.23) Ilekroć w przepisach innych ustaw niż zmieniane w art. 8221) i art. 9324) mowa jest o odpisie orzeczenia albo zarządzenia, należy przez to rozumieć również kopię orzeczenia albo zarządzenia, o której mowa w art. 100a ustawy zmienianej w art. 8221).

Art. 163. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 20 - Gospodarka, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

1) w 2021 r. - 0,89 mln zł;

2) w 2022 r. - 2,49 mln zł;

3) w 2023 r. - 2,41 mln zł;

4) w 2024 r. - 2,41 mln zł;

5) w 2025 r. - 2,90 mln zł;

6) w 2026 r. - 2,90 mln zł;

7) w 2027 r. - 2,90 mln zł;

8) w 2028 r. - 2,90 mln zł;

9) w 2029 r. - 2,90 mln zł;

10) w 2030 r. - 2,90 mln zł.

2. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 26 - Łączność, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

1) w 2021 r. - 8,30 mln zł;

2) w 2022 r. - 38,72 mln zł;

3) w 2023 r. - 65,00 mln zł;

4) w 2024 r. - 92,02 mln zł;

5) w 2025 r. - 110,41 mln zł;

6) w 2026 r. - 135,67 mln zł;

7) w 2027 r. - 153,55 mln zł;

8) w 2028 r. - 171,43 mln zł;

9) w 2029 r. - 178,59 mln zł;

10) w 2030 r. - 193,00 mln zł.

3. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 27 - Informatyzacja, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

1) w 2021 r. - 7,70 mln zł;

2) w 2022 r. - 14,53 mln zł;

3) w 2023 r. - 12,76 mln zł;

4) w 2024 r. - 12,92 mln zł;

5) w 2025 r. - 13,07 mln zł;

6) w 2026 r. - 13,22 mln zł;

7) w 2027 r. - 13,37 mln zł;

8) w 2028 r. - 13,51 mln zł;

9) w 2029 r. - 13,64 mln zł;

10) w 2030 r. - 13,78 mln zł.

4. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa dla części budżetowej 76 - Urząd Komunikacji Elektronicznej, będących skutkiem finansowym wejścia w życie ustawy, w poszczególnych latach wynosi:

1) w 2021 r. - 0,98 mln zł;

2) w 2022 r. - 1,58 mln zł;

3) w 2023 r. - 1,74 mln zł;

4) w 2024 r. - 1,32 mln zł;

5) w 2025 r. - 0,90 mln zł;

6) w 2026 r. - 0,90 mln zł;

7) w 2027 r. - 0,90 mln zł;

8) w 2028 r. - 0,90 mln zł;

9) w 2029 r. - 0,90 mln zł;

10) w 2030 r. - 0,90 mln zł.

5. W przypadku zagrożenia przekroczeniem lub przekroczenia przyjętych na dany rok budżetowy maksymalnych limitów wydatków, o których mowa w ust. 1-4, zostaną zastosowane mechanizmy korygujące polegające na ograniczeniu:

1) wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie nadzoru nad operatorem wyznaczonym oraz w zakresie przeprowadzenia konkursu na operatora wyznaczonego;

2) zakresu standardu lub rezygnacji z zakresu funkcjonalnego oprogramowania przewidzianego do wsparcia publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publicznej usługi hybrydowej, w tym ograniczeniu kosztów utrzymania i rozwoju;

3) rocznego poziomu kosztu środków trwałych wchodzących w skład publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;

4) zakresu transgranicznej wymiany danych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 58 ust. 1.

6. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 1, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

7. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 2, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

8. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 3, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

9. W przypadku gdy wielkość wydatków, o których mowa w ust. 4, po trzech kwartałach wyniesie łącznie więcej niż 75% limitu przewidzianego na ten rok, dysponent danej części budżetowej wdraża mechanizm korygujący, o którym mowa w ust. 5, obniżając wielkość wydatków w czwartym kwartale o kwotę przekroczenia i określając zakres ograniczeń dla poszczególnych zadań realizowanych na podstawie ustawy.

10. Minister właściwy do spraw gospodarki monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

11. Minister właściwy do spraw łączności monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 2, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

12. Minister właściwy do spraw informatyzacji monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 3, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

13. Prezes UKE monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa w ust. 4, i dokonuje oceny wykorzystania danego limitu według stanu na koniec każdego kwartału, a w przypadku IV kwartału - według stanu na dzień 20 listopada danego roku.

Art. 164. Przepisy art. 153 obowiązują do dnia 31 grudnia 2021 r.

Art. 165. Przepisy art. 160 obowiązują do dnia 30 września 2029 r.

Art. 166. Ustawa wchodzi w życie z dniem 5 października 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 145 i art. 146, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia25);

2) art. 80, art. 115, art. 144 i art. 161, które wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 96 pkt 18, art. 130, art. 134, art. 149 ust. 1 oraz art. 150, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

4) art. 38 ust. 6, art. 50, art. 52 ust. 5-7, art. 54 ust. 1-5 oraz art. 57 ust. 4, które wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia;

5)26) art. 9 ust. 1 pkt 1-8, art. 11 pkt 2, art. 16 ust. 1, art. 18 ust. 2, art. 28 pkt 2 lit. b i c, art. 31, art. 58 ust. 1 pkt 4, art. 63, art. 83 oraz art. 141, które wchodzą w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10;

6) art. 122, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

7)27) (uchylony)

8) art. 126 pkt 8, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

9) art. 9 ust. 1 pkt 9, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2026 r.;

10) art. 82 pkt 2, w zakresie dodawanego art. 100b, i art. 159, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2028 r.;

11) art. 82 pkt 1, 2, w zakresie dodawanego art. 100a, i pkt 3-21, art. 93, art. 96 pkt 1-17 i 19, art. 105 oraz art. 162, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2029 r.


1) Niniejsza ustawa została notyfikowana Komisji Europejskiej w dniu 29 października 2019 r. pod numerem 2019/533/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414.

3) Wejdzie w życie z dniem określonym w komunikacie wydanym na podstawie art. 155 ust. 10 niniejszej ustawy.

4) Wejdzie w życie z dniem 1 października 2026 r., na podstawie art. 166 pkt 9 niniejszej ustawy.

5) Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w Dz. Urz. UE L 28 z 04.02.2016, str. 18.

6) Art. 105 zawiera zmiany do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

7) Art. 122 zawiera zmiany do ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycznych (Dz. U. poz. 1002), która weszła w życie z dniem 27 maja 2022 r.

9) Art. 83 zawiera zmiany do ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.

10) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów (Dz. U. poz. 2754); wszedł w życie z dniem 24 grudnia 2022 r.

11) Z dniem 1 stycznia 2022 r. na podstawie art. 164 niniejszej ustawy.

12) Art. 84 zawiera zmiany do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.

13) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 8 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

14) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 8 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

15) Ze zmianą wprowadzoną przez art. 8 pkt 2 lit. c ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

16) Dodany przez art. 19 pkt 2 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 10; wszedł w życie z dniem 24 grudnia 2022 r., z mocą od dnia 1 października 2022 r.

17) Dodany przez art. 8 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 8; w brzmieniu ustalonym przez art. 19 pkt 2 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 10; wszedł w życie z dniem 24 grudnia 2022 r., z mocą od dnia 1 października 2022 r.

18) Dodany przez art. 8 pkt 2 lit. d ustawy, o której mowa w odnośniku 8.

19) Art. 61 zawiera zmiany do ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

20) Wejdzie w życie z dniem 1 października 2028 r., na podstawie art. 166 pkt 10 niniejszej ustawy.

21) Art. 82 zawiera zmiany do ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego.

22) Art. 115 zawiera zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

23) Wejdzie w życie z dniem 1 października 2029 r., na podstawie art. 166 pkt 11 niniejszej ustawy.

24) Art. 93 zawiera zmiany do ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

25) Ustawa została ogłoszona w dniu 22 grudnia 2020 r.

26) W brzmieniu ustalonym przez art. 8 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 8; ze zmianą wprowadzoną przez art. 19 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa w odnośniku 10; wszedł w życie z dniem 24 grudnia 2022 r., z mocą od dnia 1 października 2022 r.

27) Przez art. 19 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnośniku 10; wszedł w życie z dniem 24 grudnia 2022 r., z mocą od dnia 1 października 2022 r.

Metryka

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA