REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 313

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 275), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. poz. 1011).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. poz. 1011), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 r.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 września 2011 r. w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 lutego 2023 r. (Dz. U. poz. 313)

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 września 2011 r.

w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

Na podstawie art. 8a ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1388) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) wysokość stypendium krajowego słuchacza;

2) sposób obliczania stypendium krajowego w przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, zwanej dalej „Szkołą”;

3) szczegółowy sposób obliczania i dokumentowania kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego;

4) sposób obliczania kosztów kształcenia słuchacza;

5) sposób i tryb wypłacania stypendium krajowego oraz stypendium zagranicznego.

§ 2.1) Wysokość stypendium krajowego wynosi 4900 zł.

§ 3. W przypadku nieobecności słuchacza na zajęciach w Szkole:

1) wysokość stypendium krajowego należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności o 1/10 stypendium należnego za miesiąc, w którym wystąpiły dni nieobecności;

2) usprawiedliwionej przyczynami zdrowotnymi, innymi niż związane z wypadkiem przy pracy, wysokość stypendium krajowego należnego za miesiąc następujący po miesiącu, w którym wystąpiły dni nieobecności, ulega zmniejszeniu o 1/100 należnego stypendium za miesiąc, w którym wystąpiły dni nieobecności.

§ 4. 1. Słuchacz Szkoły, w ramach stypendium zagranicznego na pokrycie kosztów utrzymania za granicą, o których mowa w art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, otrzymuje:

1) 75% diety obowiązującej dla docelowego państwa podróży, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju;

2) zwrot kosztów noclegu - do wysokości limitu ustalonego w przepisach, o których mowa w pkt 1, dla zwrotu kosztów noclegu;

3) zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania w kraju do miejsca odbywania stażu lub innych zajęć i z powrotem, środkiem transportu wskazanym przez Szkołę - w pełnej wysokości;

4) zwrot kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i leczenia szpitalnego podczas pobytu za granicą - w pełnej wysokości;

5) zwrot kosztów opłat wizowych - w pełnej wysokości;

6) zwrot kosztów przejazdów środkami komunikacji publicznej z miejscowości, w której słuchacz korzysta z noclegu za granicą, do miejscowości odbywania stażu lub innych zajęć, i z powrotem - w pełnej wysokości;

7) zwrot uzasadnionych wydatków związanych z realizacją programu określonego przez Szkołę dla stażu lub innych zajęć.

2. Koszty lub wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-7, są zwracane słuchaczowi Szkoły po przedstawieniu rachunków lub innych dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów lub wydatków.

§ 5. Koszt kształcenia słuchacza w Szkole stanowi sumę kwoty wypłaconego stypendium krajowego, stypendium zagranicznego, składki na ubezpieczenie społeczne słuchacza oraz ilorazu kosztów poniesionych przez Szkołę, pomniejszonych o kwoty wpłacone przez słuchaczy z tytułu odpłatnych świadczeń Szkoły na ich rzecz i średniej liczby słuchaczy w roku kształcenia.

§ 6. 1. Szkoła wypłaca słuchaczowi Szkoły stypendium krajowe co miesiąc, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca kalendarzowego za dany miesiąc.

2. Stypendium krajowe za miesiąc, w którym słuchacz kończy kształcenie w Szkole, wypłaca się w pełnej wysokości.

§ 7. 1. Stypendium zagraniczne, w części, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, Szkoła przekazuje przed wyjazdem z kraju słuchacza na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według wyboru słuchacza, w walucie polskiej, albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż administracyjny lub inne zajęcia wynikające z toku kształcenia.

2. Stypendium zagraniczne, w części, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, Szkoła przekazuje przed wyjazdem z kraju słuchacza jako zaliczkę na rachunek bankowy przez niego wskazany, i według wyboru słuchacza w walucie polskiej, albo w euro lub w walucie państwa, w którym odbywa on staż administracyjny lub inne zajęcia wynikające z toku kształcenia. Słuchacz rozlicza się z zaliczki w terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu lub innych zajęć, na podstawie rachunków.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 września 2011 r.2)


1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stypendiów i kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego (Dz. U. poz. 1011), które weszło w życie z dniem 1 listopada 2021 r.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 1999 r. w sprawie stypendiów i innych kosztów kształcenia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (Dz. U. poz. 1004, z 2003 r. poz. 1390 oraz z 2006 r. poz. 1322), które utraciło moc z dniem 23 września 2011 r. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca 2011 r. sygn. akt P 15/10 (Dz. U. poz. 315).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-17
  • Data wejścia w życie: 2023-02-17
  • Data obowiązywania: 2023-02-17
  • Dokument traci ważność: 2023-09-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA