REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 325

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 7 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2422, 2433 i 2727) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020]

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2256) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 15 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Umowa może zostać zmieniona w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie została wypłacona w związku z realizacją operacji, do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, jeżeli ta zmiana nie spowoduje przekroczenia kwot, o których mowa w § 6 ust. 1.";

2) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, termin uważa się za zachowany, gdy przed jego upływem pismo zostało nadane przesyłką rejestrowaną w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 896, 1933 i 2042) lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.";

3) po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu:

„§ 23a. W przypadku umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2022 r. przeliczenia na złote wyrażonych w euro kwot, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 i 4, dokonuje się według średniego kursu walut obcych Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym beneficjent wystąpił o zmianę umowy w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie została wypłacona w związku z realizacją operacji.".

§ 2. [Pomoc finansowa]

Do przyznawania i wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów" w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Zmiana umowy o przyznaniu pomocy]

1. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia beneficjent nie otrzymał płatności końcowej, umowa o przyznaniu pomocy może zostać zmieniona, na jego wniosek, w zakresie wskazanym w § 15 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w odniesieniu do kwoty pomocy, która nie została wypłacona w związku z realizacją operacji.

2. Beneficjent składa wniosek, o którym mowa w ust. 1:

1) w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia - w przypadku gdy złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia;

2) najpóźniej w dniu złożenia wniosku o płatność pośrednią albo wniosku o płatność końcową - w przypadkach innych niż przypadek wskazany w pkt 1.

3. W przypadku niezłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, albo złożenia tego wniosku w terminie innym niż określony w ust. 2 właściwy organ samorządu województwa rozpatrzy wniosek o płatność zgodnie z postanowieniami zawartej umowy o przyznaniu pomocy.

4. W przypadku gdy beneficjent złożył wniosek o płatność końcową przed dniem wejścia w życie rozporządzenia i złożył wniosek, o którym mowa w ust. 1, termin rozpatrzenia wniosku o płatność końcową wydłuża się o czas niezbędny do rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: wz. R. Romanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1950).

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA