REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 341

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 19 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-20272)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6b ust. 10b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 i 2185) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021–2027]

W rozporządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 7 listopada 2022 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 (Dz. U. poz. 2510) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 3 po wyrazach „o których mowa w § 45" dodaje się wyrazy „i § 49";

2) w § 21 w ust. 1:

a) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) ogólne, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;",

b) dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu, przy czym w przypadku budynków do kosztów kwalifikowalnych zalicza się wyłącznie koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe.".

§ 2. [Stosowanie przepisów do naborów przewidujących udzielanie pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, w których przed wejściem w życie rozporządzenia nie upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej]

Do naborów przewidujących udzielanie pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, w których przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie upłynął termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej, stosuje się § 21 ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Funduszy i Polityki Regionalnej: G. Puda


1) Minister Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1948). Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027 (Dz. U. poz. 1079) minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełni funkcję instytucji zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027.

2) Tekst programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu „Inwestycje na rzecz zatrudnienia i wzrostu" w Polsce został zaakceptowany decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 27 września 2022 r. nr CCI 2021PL16RFPR001.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA