REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 375

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 105 i art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1061, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2008 r. w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2424) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 w ust. 1:

a) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

„4a) stołeczny;",

b) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) graniczny.";

2) w § 7 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „powyżej 10%" zastępuje się wyrazami „nie mniej niż 20%";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. 1. Funkcjonariusze w służbie stałej i przygotowawczej pełniący służbę na stanowiskach w Komendzie Głównej Straży Granicznej, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, Komendzie Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, Placówce Straży Granicznej Warszawa-Okęcie albo Placówce Straży Granicznej w Warszawie, na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817), otrzymują dodatek stołeczny w wysokości miesięcznie 31,50% kwoty bazowej, której wysokość określa ustawa budżetowa.

2. Funkcjonariuszowi w służbie stałej i przygotowawczej oddelegowanemu na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną przysługuje dodatek stołeczny, jeżeli:

1) funkcjonariusz bezpośrednio przed oddelegowaniem pełnił służbę na stanowisku w jednej z jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, o których mowa w ust. 1, oraz

2) miejscem realizacji zadań przez funkcjonariusza jest obszar miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.";

4) po § 11a dodaje się § 11b w brzmieniu:

„§ 11b. 1. Funkcjonariusze wykonujący zadania w bezpośredniej ochronie granicy państwowej lub kontroli ruchu granicznego na granicy państwowej z Federacją Rosyjską, Republiką Białorusi, Ukrainą oraz w lotniczych lub morskich przejściach granicznych, pełniący służbę na stanowiskach w placówkach Straży Granicznej w komórkach wewnętrznych właściwych do:

1) kontroli ruchu granicznego,

2) służby granicznej,

3) służby dyżurnej operacyjnej,

4) wsparcia specjalistycznego,

5) postępowań granicznych

- otrzymują dodatek graniczny w wysokości 450 zł miesięcznie.

2. Funkcjonariusze pełniący służbę na stanowiskach innych niż określone w ust. 1, którzy ze względu na bieżące potrzeby służby czasowo wykonują zadania, o których mowa w ust. 1, otrzymują dodatek graniczny w wysokości proporcjonalnej do liczby dni wykonywania tych zadań.";

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w tabeli nr 9 w kolumnie „Stopień etatowy":

a) w wierszu oznaczonym lp. 1 wyraz „mjr" zastępuje się wyrazem „ppłk",

b) w wierszu oznaczonym lp. 2 wyraz „kpt." zastępuje się wyrazem „mjr".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1115, 1855 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 261, 289 i 347.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-02-28
  • Data wejścia w życie: 2023-03-01
  • Data obowiązywania: 2023-03-01

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA