REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 376

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 101 ust. 2, art. 102 i art. 104 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1236, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 8 w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Dodatek funkcyjny przyznaje się policjantowi w stawce kwotowej, w wysokości uzależnionej od rangi zajmowanego stanowiska służbowego, zakresu ponoszonej odpowiedzialności, ze szczególnym uwzględnieniem szczebla działania i wielkości kierowanej przez tego policjanta jednostki lub komórki organizacyjnej Policji oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez niego kwalifikacji zawodowych, wynoszącej miesięcznie nie mniej niż 20% i nie więcej niż:";

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Policjantowi pełniącemu służbę:

1) na stanowisku etatowym w Komendzie Stołecznej Policji albo w innej jednostce organizacyjnej Policji, której terytorialny zasięg działania jest objęty terytorialnym zasięgiem działania Komendanta Stołecznego Policji,

2) na stanowisku etatowym w:

a) Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA",

b) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji,

c) komórkach organizacyjnych Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji albo Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

- na obszarze miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817),

3) na stanowisku etatowym w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

- przysługuje dodatek stołeczny w wysokości 31,50% kwoty bazowej.

2. Policjantowi oddelegowanemu na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji do realizacji zadań służbowych poza Policją w instytucji krajowej dodatek stołeczny przysługuje, jeżeli:

1) policjant bezpośrednio przed oddelegowaniem pełnił służbę na stanowisku etatowym w jednej z jednostek lub komórek organizacyjnych Policji, o których mowa w ust. 1, oraz

2) miejscem realizacji zadań służbowych przez policjanta jest obszar miasta stołecznego Warszawy w rozumieniu ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do policjanta w służbie kandydackiej.";

3) w § 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Policjantowi biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem działania komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na której obszarze znajduje się:

1) jednostka organizacyjna Policji, w której policjant pełni służbę,

2) komórka organizacyjna Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji lub Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, w której policjant pełni służbę

- przysługuje, za każdy rozpoczęty dzień wykonywania zadań w ramach tych akcji lub operacji, dodatek terenowy w wysokości 6% kwoty bazowej.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dodatek, o którym mowa w ust. 1, przysługuje policjantowi, odbywającemu szkolenie lub doskonalenie zawodowe centralne w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej lub ośrodku szkolenia Policji, biorącemu udział w akcjach lub operacjach policyjnych poza terenem tej jednostki.",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku grupowego delegowania policjantów do udziału w akcjach i operacjach, o których mowa w ust. 1 i 1a, dodatek terenowy przysługuje od dnia wyjazdu do dnia powrotu.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2023 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: M. Kamiński


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 385, z 2017 r. poz. 135 i 253, z 2018 r. poz. 309, 486 i 819, z 2019 r. poz. 240, 366 i 636, z 2020 r. poz. 599 i 1988 oraz z 2022 r. poz. 106, 336, 580, 816 i 1254.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA