REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 394

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA

z dnia 17 stycznia 2023 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 639), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2412);

2) rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2821).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje:

1) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2412), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.";

2) § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2821), który stanowi:

„§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.".

Minister Zdrowia: A. Niedzielski

Załącznik 1. [Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 17 stycznia 2023 r. (Dz. U. poz. 394)

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej

Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa program pilotażowy opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, zwany dalej „pilotażem".

§ 2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) infolinia onkologiczna - usługę świadczoną z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w ramach której jest udzielany pełen zakres informacji o organizacji opieki w ramach sieci onkologicznej, w tym możliwości uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej;

3) opieka onkologiczna - świadczenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, realizowane przez świadczeniodawcę posiadającego umowę z Funduszem, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanej dalej „ustawą", w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy;

4) ośrodek współpracujący I poziomu - podmiot leczniczy, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej jednym z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego oraz współpracujący z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym II poziomu;

5) ośrodek współpracujący II poziomu - podmiot leczniczy, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej dwóch z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy oraz współpracujący z ośrodkiem koordynującym i ośrodkiem współpracującym I poziomu;

6) plan leczenia onkologicznego - dokument sporządzony, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz z uwzględnieniem wytycznych ogłoszonych na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy, na potrzeby określenia indywidualnego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego dla świadczeniobiorcy objętego pilotażem, któremu są udzielane świadczenia opieki zdrowotnej, zawierający dane, o których mowa w art. 32b ust. 4 pkt 1 ustawy;

7) sieć onkologiczna - strukturę działającą na terenie danego województwa, na którą składają się wojewódzki ośrodek koordynujący i współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny wraz z ośrodkami współpracującymi I i II poziomu, które współpracują ze sobą w zakresie opieki onkologicznej nad świadczeniobiorcą objętym pilotażem;

8) wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne - wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy;

9) wojewódzki ośrodek koordynujący - podmiot leczniczy o największym w danym województwie potencjale w zakresie personelu medycznego oraz sprzętu i aparatury medycznej, wyspecjalizowany w opiece onkologicznej nad świadczeniobiorcą, dysponujący możliwością kompleksowego leczenia onkologicznego i koordynujący opiekę onkologiczną w ramach sieci onkologicznej;

10) współczynnik korygujący - współczynnik określający wysokość mnożnika dla świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach sieci onkologicznej, za pomocą którego jest obliczana wysokość zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy biorącego udział w pilotażu;

11) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny - podmiot leczniczy utworzony przez uczelnię medyczną prowadzący badania naukowe w zakresie onkologii, zapewniający udzielanie świadczeń w co najmniej dwóch z trzech zakresów: leczenie zabiegowe, chemioterapia, radioterapia onkologiczna, realizujący opiekę onkologiczną i plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy oraz współpracujący z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym oraz ośrodkiem współpracującym I i II poziomu.

§ 3. Celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki onkologicznej w ramach sieci onkologicznej na terenie województw, o których mowa w § 4 ust. 1.

§ 4. 1. Pilotaż obejmuje województwa: dolnośląskie, podlaskie, pomorskie i świętokrzyskie.

2.2) Pilotaż trwa do dnia 31 marca 2023 r.

§ 5. 1. Pilotażem mogą zostać objęci świadczeniobiorcy, u których w okresie realizacji pilotażu rozpoznano nowotwór złośliwy gruczołu krokowego, jajnika, jelita grubego, piersi lub płuca (kody jednostek chorobowych według klasyfikacji ICD-10: C18-C20, C34, C50, C56, C61, D05 i C78.0).

2. Świadczeniobiorcy wyrażają zgodę na objęcie pilotażem po uzyskaniu informacji o:

1) zasadach pilotażu;

2) szczegółowych warunkach przetwarzania danych osobowych w ramach pilotażu.

§ 6. 1. Wojewódzkimi ośrodkami koordynującymi są:

1) Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu - na terenie województwa dolnośląskiego;

2) Świętokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach - na terenie województwa świętokrzyskiego;

3) na terenie województwa podlaskiego:

a) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny w zakresie raka płuca,

b) Białostockie Centrum Onkologii w zakresie pozostałych nowotworów określonych w § 5 ust. 1;

4) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku - na terenie województwa pomorskiego.

2. Wykaz ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz współpracującego uniwersyteckiego ośrodka koordynującego na terenie województw, o których mowa w § 4 ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.

3. Wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu w danym województwie zawierają porozumienia o współpracy dotyczące sprawowania koordynowanej opieki onkologicznej w ramach pilotażu, w tym:

1) wzajemnego przepływu danych:

a) pochodzących z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu,

b) o stanie ogólnym pacjenta,

c) o kodzie i stopniu zaawansowania choroby według klasyfikacji TNM w wersji aktualnie obowiązującej, a jeżeli istnieje specyficzna dla nowotworu złośliwego klasyfikacja służąca do określenia stadium zaawansowania i nie jest możliwe zastosowanie klasyfikacji TNM - o nazwie klasyfikacji i wyniku, stadium zaawansowania (in situ, miejscowe, regionalne, uogólnione),

d) o wyniku badania histopatologicznego;

2) obligatoryjnego stosowania jednolitych wzorów dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 3.

§ 7. 1. Pilotażem są objęte świadczenia opieki zdrowotnej zawarte w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy w zakresie, o którym mowa w art. 15 ust. 2 pkt 3 ustawy, znajdujące zastosowanie do jednostek chorobowych określonych w § 5 ust. 1.

2. Wojewódzki ośrodek koordynujący:

1) koordynuje opiekę onkologiczną nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej;

2) organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielo-dyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę I poziomu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;

3) w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą wskazuje świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną należącego do danej sieci onkologicznej;

4) realizuje plan leczenia onkologicznego;

5) wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdą kolejną rozpoczętą w danym miesiącu liczbę 40 świadczeniobiorców, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu;

6) zapewnia ośrodkom współpracującym I i II poziomu:

a) ustalenie świadczeniobiorcom tych ośrodków planu leczenia onkologicznego przez wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w pkt 2,

b) możliwość skorzystania z porad i konsultacji w przypadkach trudnych klinicznie, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

7) prowadzi infolinię onkologiczną;

8) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;

9) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, oraz dokonuje analizy tych danych;

10) dokonuje bieżącej i okresowej oceny:

a) realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny,

b) organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych przez ośrodki współpracujące II poziomu;

11) gromadzi dane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i dokonuje ich analizy;

12) sporządza i przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego i działalności ośrodków I i II poziomu, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 11;

13) może koordynować opiekę onkologiczną, o której mowa w pkt 1, we współpracy z ośrodkami II poziomu;

14) Fundusz na pisemny wniosek wojewódzkiego ośrodka koordynującego udostępnia mu wskazane we wniosku dane pochodzące z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, lub z systemu Rejestru Usług Medycznych Funduszu, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i analizy pilotażu.

2a. Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny:

1) koordynuje i prowadzi biobankowanie materiału biologicznego pobranego od świadczeniobiorców będących pod opieką tego ośrodka, wojewódzkiego ośrodka koordynującego i ośrodków współpracujących I i II poziomu oraz badania naukowe w zakresie terapii personalizowanej, badań genomowych i innych badań poprawiających analizowane wskaźniki leczenia świadczeniobiorców;

2) finansuje cały proces pobierania materiału biologicznego realizowany w innej jednostce niż współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, na podstawie podpisanego szczegółowego porozumienia o współpracy pomiędzy współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym a pozostałymi ośrodkami uczestniczącymi w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny;

3) w zakresie pilotażu raka płuca organizuje, w porozumieniu z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym, wielodyscy-plinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez ośrodek współpracujący I i II poziomu z udziałem lekarzy specjalistów danego ośrodka współpracującego w dziedzinie związanej z lokalizacją nowotworu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;

4) w obszarach, o których mowa w pkt 1-3, zapewnia ośrodkom współpracującym I i II poziomu możliwość skorzystania z porad i konsultacji w przypadkach trudnych klinicznie, w tym z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych;

5) wskazuje, w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą, świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną, należącego do danej sieci onkologicznej;

6) realizuje plan leczenia onkologicznego;

7) wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdych kolejnych 40 świadczeniobiorców objętych pilotażem, u których rozpoczęto leczenie w danym miesiącu;

8) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania terminów badań diagnostycznych lub wizyt lekarskich oraz zmiany tych terminów;

9) dokonuje, w zakresie pilotażu raka płuca, bieżącej i okresowej oceny:

a) realizacji planów leczenia onkologicznego przez ośrodki współpracujące I i II poziomu,

b) organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych przez ośrodki współpracujące II poziomu;

10) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;

11) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i dokonuje ich analizy;

12) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 9 i 10;

13) organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem;

14) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe dotyczące organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.

3. Wojewódzkie ośrodki koordynujące wspólnie z Funduszem opracują wzory:

1) ankiety w celu pozyskania danych, o których mowa w ust. 2 pkt 9;

2) ankiety satysfakcji świadczeniobiorców z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej;

3) karty oceny mierników zawierających opisy niezbędne do prawidłowego wyliczenia mierników;

4) oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu;

5) dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej niezbędnych do prawidłowej realizacji i analizy efektów pilotażu.

3a. Ośrodki biorące udział w pilotażu są obowiązane do stosowania wzorów określonych na podstawie ust. 3.

3b. Wzory opracowane na podstawie ust. 3 mogą być zmienianie w trakcie trwania pilotażu, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezesa Funduszu.

4. Ośrodek współpracujący I poziomu:

1) zapewnia świadczeniobiorcom wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1;

2) realizuje plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy, określony przez wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, i przekazuje odpowiednio informacje w tym zakresie;

3) zapewnia możliwość telefonicznego lub elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;

4) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;

5) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;

6) sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 4 i 5.

5. Ośrodek współpracujący II poziomu:

1) organizuje wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dla świadczeniobiorców objętych pilotażem, w tym wielodyscy-plinarne zespoły terapeutyczne w miejscu udzielania świadczeń przez świadczeniodawcę I poziomu, które ustalają plan leczenia onkologicznego;

2) w uzgodnieniu ze świadczeniobiorcą wskazuje świadczeniodawcę realizującego opiekę onkologiczną należącego do danej sieci onkologicznej;

3) realizuje plan leczenia onkologicznego świadczeniobiorcy;

4) wyznacza koordynatora leczenia onkologicznego, o którym mowa w art. 32a ust. 2a ustawy, jednego na każdą kolejną rozpoczętą w danym miesiącu liczbę 40 świadczeniobiorców, których obejmuje opieką onkologiczną w ramach pilotażu;

5) zapewnia możliwość telefonicznego i elektronicznego umawiania oraz zmiany terminu badań diagnostycznych i wizyt lekarskich;

6) gromadzi dane o świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu profilaktyki nowotworów złośliwych, o których mowa w § 5 ust. 1, udzielonych świadczeniobiorcom objętym pilotażem, uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 1, i dokonuje ich analizy;

7) gromadzi dane uzyskane na podstawie ankiety, o której mowa w ust. 3 pkt 2, i przekazuje je do wojewódzkiego ośrodka koordynującego, który dokonuje ich analizy;

8) sporządza i przekazuje do wojewódzkiego ośrodka koordynującego sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe ze swojej działalności, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, obejmujące dane, o których mowa w pkt 6 i 7;

9) sporządza i przekazuje wojewódzkiemu ośrodkowi koordynującemu sprawozdania okresowe dotyczące organizacji wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych.

6. Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz ust. 5 pkt 1, mogą ustalać plan leczenia onkologicznego z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

7. Na terenie województwa podlaskiego wojewódzki ośrodek koordynujący, współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane również do realizacji następujących zadań:

1) wojewódzki ośrodek koordynujący oraz ośrodki współpracujące I i II poziomu są obowiązane do współpracy z współpracującym uniwersyteckim ośrodkiem klinicznym w zakresie biobankowania i prowadzenia badań naukowych, o których mowa w ust. 2a pkt 1 i 2;

2) współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny jest obowiązany do objęcia, w okresie każdego roku, co najmniej 30% świadczeniobiorców, którym wykonano zabieg operacyjny, pozostających pod opieką każdego z ośrodków uczestniczących w pilotażu na terenie województwa, w którym funkcjonuje współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny, procedurą biobankowania określoną i koordynowaną przez współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny.

§ 8. 1. Wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne dokonują oceny kompletności diagnostyki wstępnej i pogłębionej.

2. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego określonego przez Fundusz, wojewódzkie ośrodki koordynujące przekazują do oddziału wojewódzkiego Funduszu szczegółowe zestawienie oceny, o której mowa w ust. 1, ze swojej działalności, działalności współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego oraz ośrodków współpracujących I i II poziomu.

§ 9. Ocena opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej jest prowadzona w stosunku do świadczeniobiorców objętych pilotażem, w podziale na poszczególne rozpoznania, o których mowa w § 5 ust. 1, z uwzględnieniem następujących mierników:

1) odsetka zgonów w okresie roku od rozpoznania nowotworu złośliwego, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;

2) odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia przeprowadzenia zabiegu operacyjnego, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;

3) odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia zakończenia chemioterapii, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;

4) odsetka zgonów w okresie 30 dni od dnia zakończenia radioterapii paliatywnej, w podziale na stopnie zaawansowania nowotworu;

5) odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu chirurgicznym;

6) odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po radioterapii onkologicznej;

7) odsetka świadczeniobiorców wymagających ponownej hospitalizacji z powodu powikłań po leczeniu systemowym;

8) odsetka świadczeniobiorców, którzy otrzymali chemioterapię w trybie hospitalizacji stacjonarnej;

9) odsetka świadczeniobiorców z III i IV stopniem zaawansowania nowotworu;

10) oceny kompletności badania patologicznego;

11) odsetka świadczeniobiorców, u których wykonano badania genetycznych i molekularnych czynników predykcyjnych;

12) odsetka zabiegów operacyjnych wykonanych metodą małoinwazyjną;

13) mediany czasu, który upłynął od dnia zarejestrowania świadczeniobiorcy na badania diagnostyczne (obrazowe lub patomorfologiczne) do dnia uzyskania wyniku tego badania;

14) odsetka badań diagnostycznych powtórzonych w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania;

15) odsetka powtórzonych zabiegów w rozpoznaniach innych niż nowotwór piersi;

16) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem odbytnicy, u których zastosowano radioterapię przedoperacyjną;

17) odsetka badań histopatologicznych pooperacyjnych u pacjentów z nowotworem jelita grubego, u których liczba ocenionych węzłów chłonnych wynosiła co najmniej 12;

18) odsetka wystąpienia nieszczelności zespoleń w nowotworze okrężnicy i odbytnicy;

19) oceny liczby węzłów chłonnych usuniętych w trakcie prostatektomii;

20) odsetka limfadenektomii miednicznych wykonanych z podziałem materiału histopatologicznego według zakresów anatomicznych;

21) ilości pozytywnych marginesów pooperacyjnych po prostatektomii;

22) odsetka świadczeniobiorców z podejrzeniem nowotworu płuca, skonsultowanych przez pulmonologa w terminie do 14 dni roboczych od dnia zarejestrowania skierowania u świadczeniodawcy;

23) odsetka świadczeniobiorców z powiększeniem węzłów chłonnych śródpiersia powyżej 10 mm, u których wykonano EBUS-TBNA;

24) odsetka świadczeniobiorców z podejrzeniem nowotworu płuca i płynem w jamie opłucnej, u których rozpoznano etiologię płynu;

25) odsetka świadczeniobiorców z III stopniem zaawansowania niedrobnokomórkowego nowotworu płuca, u których zastosowano jednoczasową chemioradioterapię;

26) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika leczonych pierwotną optymalną lub suboptymalną cytoredukcją (bez pozostawienia mas resztkowych lub < 1 cm);

27) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których zastosowano neodajuwantową chemioterapię (NACT);

28) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem jajnika, u których wykonano laparotomię zwiadowczą;

29) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem nienaciekającym o średnicy nie większej niż 2 cm (po wykluczeniu pacjentów z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy;

30) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym o średnicy nieprzekraczającej 3 cm (rozmiar całkowity, w tym komponent DCIS; po wykluczeniu pacjentów z mutacjami BRCA1 i BRCA2) poddanych leczeniu oszczędzającemu gruczoł sutkowy;

31) odsetka badań diagnostycznych wymagających ponownego opisu bądź ponownej weryfikacji materiału w okresie 6 tygodni (tomografia komputerowa, endoskopia, biopsja, ocena patomorfologiczna, ocena molekularna), wykazanego dla każdej z uczestniczących placówek w podziale na typ nowotworu i rodzaj badania;

32) odsetka świadczeniobiorców na DCIS, u których nie usunięto zawartości dołu pachowego;

33) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem naciekającym bez przerzutów w węzłach chłonnych (pN0), u których nie usunięto układu chłonnego dołu pachowego;

34) odsetka świadczeniobiorców z hormonowrażliwym nowotworem naciekającym, którzy otrzymali leczenie hormonalne;

35) odsetka świadczeniobiorców z nowotworem zapalnym lub miejscowo zaawansowanym, nieresekcyjnym nowotworem piersi z ekspresją ER, których poddano indukcyjnej chemioterapii.

§ 10. Wskaźnikami realizacji pilotażu są:

1) liczba świadczeniobiorców włączonych do pilotażu;

2) liczba świadczeniobiorców objętych pilotażem, u których zakończono leczenie onkologiczne;

3) liczba zwołanych wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych;

4) liczba porad i konsultacji przeprowadzonych przez wojewódzki ośrodek koordynujący oraz współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny na zlecenie ośrodków współpracujących I i II poziomu;

5) liczba usług w ramach infolinii onkologicznej (w okresie miesiąca);

6) ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki, w oparciu o ankiety;

7) wartość środków finansowych poniesionych na realizację pilotażu w stosunku do środków finansowych planowanych na jego realizację;

8) liczba danych dotyczących kompletności diagnostyki wstępnej i pogłębionej;

9) liczba danych dotyczących stanu ogólnego pacjenta;

10) liczba danych dotyczących kodu i stopnia zaawansowania choroby;

11) liczba danych dotyczących wyniku badania histopatologicznego;

12) liczba danych przekazanych z raportów statystycznych;

13) liczba mierników uzyskanych w wyniku pilotażu na podstawie gromadzonych danych.

§ 11. 1. Podmiotem obowiązanym do wdrażania, finansowania, monitorowania i ewaluacji pilotażu jest Fundusz.

2. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu odbywa się zgodnie z umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dotyczącymi:

1) systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawartymi w ramach leczenia onkologicznego ze świadczeniodawcami w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem substancji czynnych w chemioterapii i programach lekowych, seansów radio/brachyterapii, krwi i jej składników oraz świadczenia żywienia do- i pozajelitowego;

2) świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w ramach leczenia onkologicznego, w zakresie leczenia szpitalnego, z wyłączeniem substancji czynnych w chemioterapii i programach lekowych, seansów radio/brachyterapii, krwi i jej składników oraz świadczeń żywienia do- i pozajelitowego, objętych finansowaniem poza umowami zawartymi w ramach systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń.

3. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 2, odbywa się z wykorzystaniem współczynników korygujących:

1) 1,05 - dla ośrodka współpracującego I poziomu;

2) 1,175 - dla ośrodka współpracującego II poziomu;

3) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1;

4) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2;

5) 1,30 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. b, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,175 w zakresie nowotworów płuca;

6) 1,35 - dla wojewódzkiego ośrodka koordynującego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 4;

7) 1,175 - dla współpracującego uniwersyteckiego ośrodka klinicznego, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 lit. a, w zakresie nowotworów innych niż nowotwory płuca oraz 1,30 w zakresie nowotworów płuca.

§ 12. 1. Wojewódzki ośrodek koordynujący przekazuje oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu:

1) co trzy miesiące, w terminie do 30 dni od dnia zakończenia okresu, którego dotyczą - sprawozdania okresowe,

2) nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia pilotażu - sprawozdania końcowe

- o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.

2. Prezes Funduszu sporządza sprawozdania okresowe i sprawozdanie końcowe z działalności sieci onkologicznej, z uwzględnieniem mierników i wskaźników, o których mowa w § 9 i § 10, z uwzględnieniem danych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 9, ust. 4 pkt 5 i ust. 5 pkt 7.

3. Prezes Funduszu przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, co sześć miesięcy, informację o przebiegu realizacji pilotażu na podstawie sprawozdań okresowych, o których mowa w ust. 1.

4. Ocena wyników pilotażu jest dokonywana przez oddział wojewódzki Funduszu we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym na podstawie sprawozdania końcowego z realizacji pilotażu.

5. Ocenie wyników pilotażu podlegają coroczne wartości mierników, o których mowa w § 9, oraz ich porównanie w perspektywie rok do roku z analogicznymi miernikami dla ośrodków w sieci onkologicznej.

6. Prezes Funduszu sporządza we współpracy z wojewódzkim ośrodkiem koordynującym raport końcowy zawierający analizę i ocenę realizacji pilotażu i przekazuje go ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, wraz z kopią sprawozdania końcowego, nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia otrzymania sprawozdań końcowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

7. Raport końcowy Funduszu, o którym mowa w ust. 6, podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Funduszu.

8. Zadania związane ze sprawozdawczością dotyczące gromadzenia, analizy, opracowania, weryfikacji, udostępniania i upowszechniania danych są realizowane w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której dotyczą.

9. Fundusz odmawia rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w ramach pilotażu z wykorzystaniem współczynników korygujących, w przypadku gdy ośrodek nie przekazuje danych:

1) o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 4 i ust. 5 pkt 7, do wojewódzkiego ośrodka koordynującego;

2) z ankiet, o których mowa w § 7 ust. 3 pkt 2;

3) o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 12, ust. 2a pkt 12, ust. 4 pkt 6 i ust. 5 pkt 8.

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia3).


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej (Dz. U. poz. 2821), które weszło w życie z dniem 30 grudnia 2022 r.

3) Rozporządzenie zostało ogłoszone w dniu 27 grudnia 2018 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 13 grudnia 2018 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 394)

WYKAZ OŚRODKÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH I I II POZIOMU ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCEGO UNIWERSYTECKIEGO OŚRODKA KOORDYNUJĄCEGO NA TERENIE WOJEWÓDZTW DOLNOŚLĄSKIEGO, PODLASKIEGO, POMORSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Lp.

NAZWA OŚRODKA

WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

I. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Izerskie Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med" Sp. z o. o. w Szklarskiej Porębie

2

„Miedziowe Centrum Zdrowia" S.A. w Lubinie

3

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

4

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej we Wrocławiu

5

Regionalne Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lubinie

6

Szpital św. Antoniego w Ząbkowicach Śląskich ul. Pilczycka 144-148, Wrocław

II. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu

2

Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

3

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

4

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu

5

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

6

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

7

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

8

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Świdnicy

9

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE

I. Współpracujący uniwersytecki ośrodek kliniczny

1

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

II. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku

2

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

3

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

III. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

I. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza w Chojnicach

2

Kociewskie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Starogardzie Gdańskim

II. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku

2

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. w Gdyni

3

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.

4

Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.

5

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.

WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE

I. Ośrodki współpracujące I poziomu

1

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Rafała w Czerwonej Górze

2

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich

3

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie

4

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

II. Ośrodki współpracujące II poziomu

1

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-02
  • Data wejścia w życie: 2023-03-02
  • Data obowiązywania: 2023-03-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA