Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 399

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lutego 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową]

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2021 r. poz. 111) wprowadza się następujące zmiany:

1) przed § 1 dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału w brzmieniu:

„Rozdział 1

Przepisy ogólne";

2) w § 1 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „zwanego dalej „skierowaniem".";

3) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

㤠1a. Skierowanie jest wystawiane i potwierdzane w postaci:

1) elektronicznej - w Systemie Informacji Medycznej, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1555, 2280 i 2705), zwanym dalej „SIM";

2) papierowej - w przypadku:

a) braku dostępu do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

b) gdy dotyczy ono świadczenia, które ma być zrealizowane przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego poza granicami kraju.";

4) po § 1a dodaje się oznaczenie i tytuł rozdziału w brzmieniu:

„Rozdział 2

Sposób wystawiania i tryb potwierdzania skierowania w postaci papierowej";

5) w § 2:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego wystawia skierowanie w postaci papierowej, biorąc pod uwagę:",

b) w ust. 3 po wyrazach „Wzór skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

c) w ust. 5 po wyrazach „wystawiający skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

d) w ust. 6 w zdaniu pierwszym i drugim po wyrazie „Skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej";

6) w § 3:

a) w ust. 1 po wyrazach „Po otrzymaniu skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

b) w ust. 2 po wyrazach „rejestracji skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

c) w ust. 3 po wyrazach „który wystawił skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej";

7) w § 4:

a) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „potwierdza skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „Potwierdzając skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

c) w ust. 3 po wyrazach „W przypadku skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

d) w ust. 5 po wyrazach „potwierdzone skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

e) w ust. 6 po wyrazach „Doręczając skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

f) w ust. 7 po wyrazach „potwierdzone skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej";

8) w § 5:

a) w ust. 1 po wyrazie „Skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

b) w ust. 2 po wyrazach „o niepotwierdzeniu skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

c) w ust. 3 po wyrazach „Na niepotwierdzenie skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej";

9) w § 6:

a) w ust. 1 po wyrazie „Skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

b) w ust. 3 po wyrazach „otrzymania skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej";

10) w § 7 w ust. 1 po wyrazie „Skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej";

11) w § 8:

a) w ust. 1 po wyrazach „potwierdzenia skierowania" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej",

b) w ust. 4 po wyrazach „potwierdza skierowanie" dodaje się wyrazy „w postaci papierowej";

12) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 3 w brzmieniu:

„Rozdział 3

Sposób wystawiania i tryb potwierdzania skierowania w postaci elektronicznej

§ 9a. Skierowanie w postaci elektronicznej zawiera:

1) oznaczenie świadczeniodawcy wystawiającego skierowanie obejmujące:

a) nazwę usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz identyfikator usługodawcy, o którym mowa w art. 17c ust. 3 tej ustawy,

b) nazwę zakładu leczniczego oraz 14-znakowy numer REGON zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego, jeżeli dotyczy,

c) nazwę i niepowtarzalny kod identyfikujący jednostkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część V systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.2)), jeżeli dotyczy,

d) nazwę i niepowtarzalny kod identyfikujący komórkę organizacyjną zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część VII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy,

e) kod charakteryzujący specjalność komórki organizacyjnej zakładu leczniczego w strukturze organizacyjnej podmiotu leczniczego stanowiący część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 105 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, jeżeli dotyczy,

f) adres miejsca wystawienia skierowania,

g) numer umowy zawartej przez świadczeniodawcę z Narodowym Funduszem Zdrowia;

2) numer identyfikujący skierowanie, o którym mowa w art. 59aa ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;

3) datę wystawienia skierowania;

4) oznaczenie świadczeniobiorcy obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko,

b) identyfikator usługobiorcy, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia,

c) datę urodzenia oraz płeć, jeżeli świadczeniobiorcy nie nadano numeru PESEL,

d) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a w przypadku, o którym mowa w lit. e - numer telefonu lub adres poczty elektronicznej przedstawiciela ustawowego świadczeniobiorcy, jeżeli posiada,

e) w przypadku gdy świadczeniobiorca jest osobą małoletnią - dodatkowo imię (imiona) i nazwisko przedstawiciela ustawowego wraz ze wskazaniem jego identyfikatora, o którym mowa w art. 17c ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia;

5) informacje, o których mowa w częściach I-III załącznika do rozporządzenia;

6) oznaczenie osoby wystawiającej skierowanie obejmujące:

a) imię (imiona) i nazwisko osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, jeżeli dotyczy,

b) kwalifikacje zawodowe osoby wystawiającej skierowanie, w tym posiadany tytuł zawodowy,

c) identyfikator pracownika medycznego, o którym mowa w art. 17c ust. 5 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, osoby wystawiającej skierowanie lub osoby upoważnionej do wystawienia skierowania, jeżeli dotyczy,

d) podpis osoby wystawiającej albo osoby upoważnionej do wystawienia skierowania;

7) informację o sposobie powiadamiania świadczeniobiorcy przez Narodowy Fundusz Zdrowia o kolejnych etapach przetwarzania skierowania, w tym o jego rejestracji i potwierdzeniu.

§ 9b. 1. Skierowanie w postaci elektronicznej wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego jest przekazywane za pośrednictwem SIM do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

2. W przypadku gdy dokumentacja zawierająca informacje, o których mowa w części III załącznika do rozporządzenia, nie została wytworzona jako elektroniczna dokumentacja medyczna w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lekarz ubezpieczenia zdrowotnego przesyła jej kopię lub odwzorowanie cyfrowe do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy.

3. Niezwłocznie po dokonaniu oceny skierowania w postaci elektronicznej lekarz specjalista przekazuje do SIM informacje o jej wyniku.

4. W przypadku gdy:

1) lekarz specjalista zaaprobował celowość skierowania w postaci elektronicznej,

2) w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej są wolne miejsca, przewidziane w umowach ze świadczeniodawcami prowadzącymi te zakłady

- oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje do SIM informację o potwierdzeniu skierowania w postaci elektronicznej oraz dokonuje zmiany statusu tego skierowania.

5. Świadczeniobiorca otrzymuje informację o wystawionym skierowaniu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w art. 59b ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

6. Świadczeniobiorca jest niezwłocznie informowany o dalszych etapach przetwarzania skierowania w postaci elektronicznej, w tym o jego rejestracji, dokonaniu jego oceny i o jego potwierdzeniu, za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta, o którym mowa w art. 7a ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, lub wiadomości przekazanej na wskazany przez świadczeniobiorcę numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

7. Świadczeniobiorca, któremu wystawiono skierowanie w postaci elektronicznej, który złożył dyspozycję przekazywania mu pisemnych powiadomień w postaci papierowej, otrzymuje od właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia powiadomienie o:

1) rejestracji skierowania;

2) potwierdzeniu skierowania;

3) odmowie potwierdzenia skierowania;

4) przyczynie niepotwierdzenia skierowania w przypadku, o którym mowa w § 6 ust. 1, i jego kolejności na liście świadczeniobiorców;

5) terminie rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych.

§ 9c. W sprawach dotyczących wystawiania i potwierdzania skierowań w postaci elektronicznej w zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy § 2 ust. 1, 2 i 5, § 3, § 4 ust. 2-8, § 5-8 oraz informacje, o których mowa w częściach IV i V załącznika do rozporządzenia.".

§ 2. [Przepisy przejściowe]

1. Skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność i są potwierdzane na dotychczasowych zasadach.

2. Do dnia 30 czerwca 2023 r. skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową mogą być wystawiane i potwierdzane na dotychczasowych zasadach.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: A. Niedzielski


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 974, 1079, 2280, 2705 i 2770.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-02
  • Data wejścia w życie: 2023-03-17
  • Data obowiązywania: 2023-03-17

Dziennik Ustaw