Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 401

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 59a ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej]

W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla lotnisk użytku wyłącznego oraz sposobu i trybu przeprowadzania kontroli sprawdzającej (Dz. U. z 2020 r. poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) uchyla się pkt 6,

b) pkt 8 i 9 otrzymują brzmienie:

„8) Załączniku 14 tom I - należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska" tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.2)), ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41) (w brzmieniu z dnia 2 lipca 2021 r.);

9) Załączniku 14 tom II - należy przez to rozumieć Załącznik 14 „Lotniska" tom II „Lotniska dla śmigłowców" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r., ogłoszony w załączniku do obwieszczenia nr 18 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu II do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 42) (w brzmieniu z dnia 2 lipca 2021 r.).",

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kompetencje i obowiązki „Państwa" i „właściwej władzy", o których mowa w przepisach Załącznika 14 tom I lub Załącznika 14 tom II, wskazanych w niniejszym rozporządzeniu, pełni Prezes Urzędu.";

2) w § 3:

a) w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) rozdziale 1 „Wymagania ogólne", z wyłączeniem pkt 1.2.1, 1.2.2, 1.4, 1.5.1-1.5.3 i 1.7;

2) rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska", z wyłączeniem pkt 2.1.2, 2.9.7, 2.9.10, 2.11.2 i 2.11.4;",

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rozdziale 10 „Obsługa techniczna lotniska", z wyłączeniem pkt 10.2.3, 10.2.5-10.2.7, 10.3.2, 10.5.8, 10.5.9 i 10.5.13.",

- uchyla się pkt 8-11,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na lotnisku dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej do obszarów:

1) bez nawierzchni sztucznej przeznaczonych do wykonywania operacji lotniczych stosuje się przepisy rozdziału 3;

2) przeznaczonych wyłącznie do wykonywania operacji lotniczych przez śmigłowce stosuje się przepisy rozdziału 4.";

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Wymagania określone w rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska":

1) pkt 2.6 Załącznika 14 tom I stosuje się do dnia 27 listopada 2024 r.;

2) pkt 2.6a Załącznika 14 tom I stosuje się od dnia 28 listopada 2024 r.";

4) w § 6:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową o nawierzchni sztucznej o cyfrze kodu referencyjnego lotniska 1 albo 2, użytkowanego w nocy, które nie posiada systemu świateł podejścia do lądowania oraz przesuniętego progu drogi startowej, stosuje się oświetlenie obejmujące światła krawędzi drogi startowej, światła początku drogi startowej, światła końca drogi startowej, światła wskaźnika kierunku lądowania oraz podświetlenie wskaźnika kierunku wiatru.",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Światła krawędzi drogi startowej:",

c) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

„6. Światła krawędzi drogi startowej są rozmieszczane w odstępach nie większych niż 100 m wzdłuż bocznej granicy drogi startowej.

7. Światła początku drogi startowej oraz światła końca drogi startowej instaluje się w liczbie co najmniej sześciu lamp równomiernie rozmieszczonych między rzędami świateł krawędzi drogi startowej oraz symetrycznie względem jej linii środkowej, w dwóch grupach, w których światła są równo oddalone od siebie. Odległość między grupami świateł jest nie większa niż połowa odległości między światłami krawędzi drogi startowej.",

d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Światła, o których mowa w ust. 1, instaluje się w odległości nie większej niż 0,5 m od zewnętrznej strony oznaczników krawędzi drogi startowej.";

5) w § 7 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Rezerwowe źródło zasilania wzrokowych pomocy nawigacyjnych dla drogi startowej nieprzyrządowej nie jest zapewniane, jeżeli awaryjny system świetlny spełnia wymagania, o których mowa w § 6, i może być uruchomiony w ciągu 15 minut od wystąpienia awarii.";

6) w § 12:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Położenie i wymiary drogi startowej na lotnisku dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej uwzględniają kierunki dominujących wiatrów, topografię terenu w otoczeniu lotniska oraz rodzaje statków powietrznych wykonujących na tym lotnisku operacje lotnicze.",

b) uchyla się ust. 2;

7) w § 13:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rozdziale 2 „Dane dotyczące lotniska" pkt 2.7;",

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Na lotnisku dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej do obszarów przeznaczonych wyłącznie do wykonywania operacji lotniczych przez śmigłowce stosuje się przepisy rozdziału 4.";

8) uchyla się § 14;

9) w § 18 uchyla się ust. 2 i 3;

10) w § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadkach nadmiernego nawilgocenia gruntu, na całym obszarze lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej stosuje się drenowanie lub rowy melioracyjne zlokalizowane poza polem wzlotów, które przechwytują wodę z terenów położonych wyżej.";

11) § 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Granicę drogi startowej oznacza się za pomocą oznaczników krawędzi drogi startowej, które zapewnią jej identyfikację z kabiny statku powietrznego znajdującego się w powietrzu od momentu rozpoczęcia podejścia do lądowania lub na ziemi oraz wykonywanie operacji lotniczych bez możliwości niezamierzonego wykołowania poza granicę drogi startowej.

2. Oznaczniki krawędzi drogi startowej rozmieszcza się na granicy drogi startowej lub na zewnątrz drogi startowej w odległości do 3 m od jej granicy.

3. Oznaczniki krawędzi drogi startowej rozmieszcza się w miarę możliwości w jednakowej odległości, nie większej niż 100 m od siebie.

4. W przypadku krzyżujących się dróg startowych oznaczniki krawędzi dróg startowych rozmieszcza się również we wszystkich miejscach załamań granicy dróg startowych.

5. Oznacznik krawędzi drogi startowej jest:

1) przenośny;

2) obiektem o konstrukcji łamliwej;

3) koloru białego, pomarańczowego albo czerwonego, albo jest kombinacją kolorów białego i pomarańczowego albo białego i czerwonego, w celu zapewnienia jak największego kontrastu z tłem.

6. Wzdłuż poprzecznej granicy drogi startowej lub przesuniętego progu rozmieszcza się co najmniej 2 oznaczniki krawędzi drogi startowej.

7. W przypadku utrzymywania trawy o wysokości do 5 cm dopuszcza się rozmieszczenie na poziomie terenu oznaczników płaskich w kolorze białym lub innym, zapewniającym jak największy kontrast z tłem, z tym że wzdłuż poprzecznej granicy drogi startowej lub przesuniętego progu rozmieszcza się co najmniej 3 oznaczniki płaskie, w tym jeden w osi drogi startowej.

8. Kształt i wymiary oznaczników krawędzi drogi startowej i oznaczników płaskich określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

12) w § 24:

a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Drogę kołowania bez nawierzchni sztucznej na lotnisku dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej oznacza się oznacznikami dla drogi kołowania bez nawierzchni sztucznej o parametrach określonych dla oznaczników krawędzi drogi startowej.",

b) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) odblaskowy - w przypadku lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej, obsługującego loty w porze nocnej, nieposiadającego świateł drogi kołowania.",

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

„7. Szerokość drogi kołowania bez nawierzchni sztucznej wyznacza się zgodnie z pkt 3.9.4 w rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne" Załącznika 14 tom I.";

13) w § 25:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Oznacznik dla drogi startowej pokrytej śniegiem jest:

1) przenośny;

2) dobrze widoczny;

3) obiektem o konstrukcji łamliwej;

4) koloru pomarańczowego albo czerwonego, albo jest kombinacją kolorów białego i pomarańczowego albo białego i czerwonego, malowanych naprzemiennie wzdłuż krótszej krawędzi, w celu zapewnienia jak największego kontrastu z tłem.",

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Kształt oznaczników dla drogi startowej pokrytej śniegiem odpowiada kształtowi oznaczników krawędzi drogi startowej, o których mowa w § 23 ust. 1.";

14) w § 27:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na lotnisku dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej poza granicą drogi startowej, w celu zabezpieczenia statku powietrznego przed uszkodzeniem, zapewnia się obszar o szerokości drogi startowej i długości określonej w ust. 2, zwany dalej „zabezpieczeniem drogi startowej".",

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Na lotnisku dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej odległości między drogą startową a granicą zabezpieczenia drogi startowej wynoszą:",

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zabezpieczenie drogi startowej ma powierzchnię wyrównaną o nachyleniu nieprzekraczającym 5%, bez nagłych różnic poziomów, zapewniającą ochronę statku powietrznego przed uszkodzeniem w przypadku jego wykołowania poza granicę drogi startowej.";

15) w § 28 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W przypadku użytkowania lotniska dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej w porze nocnej stosuje się oświetlenie obejmujące światła krawędzi drogi startowej, światła początku drogi startowej, światła końca drogi startowej, światła wskaźnika kierunku lądowania oraz podświetlenie wskaźnika kierunku wiatru.";

16) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. Dla lotnisk dla samolotów z drogą startową bez nawierzchni sztucznej wymagania techniczne i eksploatacyjne w zakresie danych lotniczych określają normy i zalecane metody postępowania, o których mowa w rozdziale 2

„Dane dotyczące lotniska" Załącznika 14 tom I, z wyłączeniem pkt 2.1.2, 2.9.7, 2.9.10, 2.11.2 i 2.11.4.";

17) w § 32 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) rozdziale 3 „Charakterystyki fizyczne", z wyłączeniem pkt 3.2.12. i 3.3.14;

4) rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe", z wyłączeniem pkt 5.3.13 i 5.3.14;";

18) uchyla się § 33-36;

19) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„KSZTAŁT I WYMIARY OZNACZNIKÓW KRAWĘDZI DROGI STARTOWEJ I OZNACZNIKÓW PŁASKICH",

b) wyrazy „Oznacznik granicy pola wzlotów" zastępuje się wyrazami „Oznacznik krawędzi drogi startowej";

20) uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia.

§ 2. [Stosowanie przepisów]

1. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia dotyczących wpisania lotniska do rejestru lotnisk i wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1235, 1715, 1846, 2185 i 2642), stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do kontroli sprawdzającej rozpoczętej i niezakończonej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3. [Wdrożenie wymagań przez zarządzającego lotniskiem]

1. Zarządzający lotniskiem wdroży wymagania, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b w zakresie § 3 ust. 2 pkt 2, § 1 pkt 4 lit. a, § 1 pkt 6, § 1 pkt 7 lit. b oraz § 1 pkt 11 i 15, w terminie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

2. Zarządzający lotniskiem wdroży wymagania, o których mowa w rozdziale 5 „Pomoce wzrokowe dla nawigacji" pkt 5.3.20.1, 5.3.29.3, 5.3.29.9, 5.4.1.3 i 5.4.1.6 Załącznika 14 tom I „Projektowanie i eksploatacja lotnisk" do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.3)), ogłoszonego w załączniku do obwieszczenia nr 17 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu Załącznika 14, tomu I do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. Urz. ULC poz. 41) (w brzmieniu z dnia 2 lipca 2021 r.), w terminie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.

§ 4. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: A. Adamczyk


1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. z 2021 r. poz. 937).

2) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

3) Zmiany wymienionej umowy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1963 r. poz. 137 i 138, z 1969 r. poz. 210 i 211, z 1976 r. poz. 130, 131, 188, 189, 227 i 228, z 1984 r. poz. 199 i 200, z 2000 r. poz. 446 i 447, z 2002 r. poz. 527 i 528, z 2003 r. poz. 700 i 701 oraz z 2012 r. poz. 368, 369, 370 i 371.

Metryka

Dziennik Ustaw