REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 418

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 119 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres regulacji]

Rozporządzenie określa:

1) normy wyżywienia przysługujące funkcjonariuszom Służby Więziennej, zwanym dalej „funkcjonariuszami", podczas pełnienia służby w warunkach, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej „ustawą", oraz formy ich realizacji;

2) wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia;

3) inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje.

§ 2. [Definicje]

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) jednostce - należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Służby Więziennej;

2) stawce budżetowej - należy przez to rozumieć dzienną pieniężną wartość normy wyżywienia, stanowiącą ceny zakupu produktów spożywczych zużytych na jej przygotowanie;

3) zakładzie żywienia zbiorowego - należy przez to rozumieć zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów.

§ 3. [Normy wyżywienia przysługujące funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe]

Ustala się następujące normy wyżywienia przysługujące funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe w warunkach, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy:

1) podstawową normę wyżywienia, zwaną dalej „normą „F" ";

2) profilaktyczną normę wyżywienia, zwaną dalej „normą „Pf" ".

§ 4. [Wyżywienie według normy „F”]

1. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe w warunkach, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, przysługuje wyżywienie według normy „F".

2. Norma „F" składa się z trzech posiłków i napojów, odpowiadających procentowej wartości stawki budżetowej normy „F" w następujących proporcjach:

1) śniadanie - ok. 25% stawki;

2) obiad - ok. 50% stawki;

3) kolacja - ok. 25% stawki.

§ 5. [Realizowanie normy „F”]

1. Norma „F" jest realizowana w formie:

1) gotowych posiłków i napojów, w tym jeden posiłek gorący, albo

2) suchego prowiantu i napoju.

2. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe w warunkach uniemożliwiających korzystanie z gotowych posiłków i napojów wydaje się suchy prowiant i napój o wartości stawki budżetowej normy „F".

3. W przypadku braku możliwości przygotowania posiłków dla funkcjonariuszy na terenie jednostki wyżywienie realizuje się za pośrednictwem zakładów żywienia zbiorowego. Za podstawę rozliczeń przyjmuje się stawkę budżetową normy „F" podwyższoną nie więcej niż o 50%.

4. Niepobrane przez funkcjonariusza wyżywienie przysługujące mu w danym dniu nie podlega wydaniu w dniu następnym.

5. Funkcjonariusze opuszczający jednostkę w związku z udzieloną przepustką trwającą dłużej niż 8 godzin otrzymują wyżywienie do czasu faktycznego opuszczenia jednostki.

§ 6. [Wysokość stawki budżetowej normy „F”]

1. Wysokość stawki budżetowej normy „F" wynosi 28,80 zł.

2. Wysokość stawki budżetowej normy „F" podlega corocznej waloryzacji o ustalony w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podstawę waloryzacji stanowi kwota stawki budżetowej normy „F" w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja nastąpiła.

3. Zmiana wysokości stawki budżetowej normy „F" następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.

4. Kwotę stawki budżetowej normy „F" zaokrągla się do dziesiętnej części złotego w górę.

§ 7. [Czynności służbowe]

Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe w warunkach, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy, jeżeli czynności te trwają:

1) nie dłużej niż dobę i wynoszą:

a) mniej niż 8 godzin - wyżywienie nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje wyżywienie w wymiarze 50% wysokości stawki budżetowej normy „F",

c) ponad 12 godzin - przysługuje pełne wyżywienie;

2) dłużej niż dobę - za każdą dobę przysługuje pełne wyżywienie, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę przysługuje wyżywienie do czasu faktycznego zakończenia tych czynności.

§ 8. [Czynności służbowe]

1. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe w warunkach, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy:

1) związane z wysiłkiem fizycznym powodującym efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kj) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kj) u kobiet,

2) związane z wysiłkiem fizycznym powodującym efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kj) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub wskaźnik obciążenia termicznego (WBGT) wynosi powyżej 25°C,

3) związane z wysiłkiem fizycznym powodującym efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kj) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 marca

- przysługuje posiłek profilaktyczny według normy „Pf" w dniach wykonywania tych czynności.

2. Posiłek profilaktyczny sporządzony według normy „Pf" zawiera około 50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 15% białek oraz ma wartość kaloryczną około 1000 kcal.

§ 9. [Czynności służbowe]

1. Funkcjonariuszom wykonującym czynności służbowe w warunkach, o których mowa w art. 119 ust. 1 ustawy:

1) w warunkach mikroklimatu gorącego, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25°C,

2) w warunkach mikroklimatu zimnego, charakteryzującego się wartością wskaźnika siły chłodzącej powietrza (WCI) powyżej 1000,

3) przy pracach na otwartej przestrzeni w temperaturze otoczenia poniżej 10°C lub powyżej 25°C,

4) przy pracach związanych z wysiłkiem fizycznym powodującym efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kj) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kj) u kobiet,

5) na stanowiskach służby, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C

- zapewnia się napoje profilaktyczne według normy „Pf" w dniach wykonywania tych czynności.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusze otrzymują napoje w niezbędnej ilości, w temperaturze odpowiedniej do warunków wykonywania czynności służbowych, a w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - napoje wzbogacone o sole mineralne i witaminy.

§ 10. [Wysokość stawki budżetowej normy „Pf”]

1. Wysokość stawki budżetowej normy „Pf" wynosi 3,20 zł.

2. Stawkę budżetową normy „Pf" w wysokości określonej w ust. 1 stosuje się odrębnie do posiłku, o którym mowa w § 8 ust. 1, oraz do napojów, o których mowa w § 9 ust. 1.

§ 11. [Wydawanie posiłków]

Funkcjonariuszom wykonującym w jednostkach czynności służbowe szefa kuchni przysługują posiłki wydawane w godzinach pełnienia służby w normie, według której jest przygotowywana większość posiłków wydawanych w jednostce w danym dniu.

§ 12. [Zmniejszenie lub zwiększenie dziennej stawki budżetowej]

1. Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie dziennej stawki budżetowej każdej z norm wyżywienia o nie więcej niż 10%.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych z sezonowością występowania artykułów spożywczych na rynku i zróżnicowaniem cen w zależności od pory roku dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie stawki budżetowej każdej z norm wyżywienia o nie więcej niż 25%, pod warunkiem niepogorszenia jakości wyżywienia.

3. Przekroczenia dziennych stawek budżetowych każdej z norm wyżywienia rozlicza się w okresie roku budżetowego w ramach tej samej normy.

4. Zwiększenia dziennych stawek budżetowych norm wyżywienia, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w § 5 ust. 3, nie podlegają łączeniu.

§ 13. [Wyżywienie według normy „F”]

Wyżywienie według normy „F" przysługuje:

1) funkcjonariuszom grup interwencyjnych wykonującym obowiązki służbowe w czasie przekraczającym wymiar czasu służby w trakcie:

a) realizacji zadań zmierzających do zapobiegania wypadkom nadzwyczajnym lub likwidowania ich skutków,

b) konwojowania osadzonych wymagających wzmożonych działań ochronnych,

c) realizacji zadań związanych z przeprowadzeniem kontroli wykonywanych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej;

2) funkcjonariuszom wykonującym obowiązki służbowe poza miejscem stałego pełnienia służby i w czasie przekraczającym wymiar czasu służby.

§ 14. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.1)

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej do wyżywienia podczas pełnienia służby (Dz. U. poz. 2184), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-03-06
  • Data wejścia w życie: 2023-03-21
  • Data obowiązywania: 2023-03-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA